Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Στις περισσότερες περιπτώσεις το δικαστήριο που δικάζει τον δράστη της αξιόποινης πράξης, αν κρίνει τον κατηγορούμενο ένοχο, καθορίζει το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται στο θύμα προς αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη.

Για να μπορέσει το δικαστήριο να αποφανθεί σχετικά με την αποζημίωση, απαιτείται το θύμα να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στη δίκη. Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής μπορεί να υποβληθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το θύμα δεν υποχρεούται να παραστεί κατά την ακροαματική διαδικασία. Μπορεί να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο και να υποβάλει τα αιτήματά του εγγράφως πριν από την ακρόαση.

Αν δεν δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής και δεν υποβληθεί σχετικό αίτημα από πλευράς του θύματος, το δικαστήριο δεν θα μπορεί να επιδικάσει αυτεπαγγέλτως αποζημίωση στο θύμα.

Το θύμα που δεν δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής στην ποινική δίκη δεν χάνει για τον λόγο αυτό το δικαίωμά του για αποζημίωση.

Πράγματι, το θύμα μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του δράστη στα πολιτικά δικαστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργεί εντός των ορίων της παραγραφής και εφόσον αποδείξει ότι από τα πραγματικά περιστατικά συνάγεται αστική ευθύνη.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Ο ρόλος του ποινικού δικαστηρίου είναι να προσδιορίσει αριθμητικά τη ζημία που υπέστη το θύμα, αλλά το δικαστήριο δεν παρεμβαίνει στην καταβολή της αποζημίωσης.

Εναπόκειται στο θύμα, μετά την τελεσίδικη απόφαση, να προβεί σε ενέργειες προκειμένου να λάβει εκ μέρους του δράστη τη σχετική αποζημίωση.

Τις περισσότερες φορές, ο δικηγόρος που θα αναλάβει να επιβλέπει την είσπραξη της αποζημίωσης, αρχικά μέσω φιλικού διακανονισμού, έρχεται σε επαφή με τον δικηγόρο του καταδικασθέντος, ή μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης της δικαστικής απόφασης, απευθύνοντας, γι’ αυτόν τον σκοπό, εντολή σε δικαστικό επιμελητή.

Αν το δικαστήριο συνοδεύσει την καταδικαστική απόφαση με μέτρο αναστολής εκτέλεσης της ποινής υπό όρο που περιλαμβάνει την υποχρέωση αποζημίωσης, ο Γενικός Εισαγγελέας που είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των ποινών θα ελέγξει αν ο καταδικασθείς τηρεί την υποχρέωσή του.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Στο πλαίσιο της δίκης, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την καταβολή προκαταβολής, π.χ. εν αναμονή του αποτελέσματος μιας πραγματογνωμοσύνης. Αν ο δράστης δεν δέχεται ή δεν μπορεί να καταβάλει την εν λόγω προκαταβολή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί εν προκειμένω να αναλάβει την εν λόγω καταβολή σε περίπτωση δεόντως αποδεδειγμένης ανάγκης.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Ο τροποποιηθείς νόμος της 12ης Μαρτίου 1984 σχετικά με την αποζημίωση ορισμένων θυμάτων για σωματική βλάβη προκληθείσα από αξιόποινη πράξη κατοχυρώνει, υπέρ ορισμένων θυμάτων αξιόποινων πράξεων, δικαίωμα αποζημίωσης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο υπέρ των θυμάτων στην περίπτωση κατά την οποία:

ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί ο δράστης, αν και εντοπίστηκε, δεν μπορεί να βρεθεί ο δράστης είναι αφερέγγυος.

Για τον σκοπό αυτό, το θύμα πρέπει να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο εκδίδει απόφαση εντός έξι μηνών. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να είναι συνταγμένη στα γαλλικά, στα γερμανικά ή στα λουξεμβουργιανά και να αναφέρει την ημερομηνία, τον τόπο και την ακριβή φύση των πράξεων των οποίων υπήρξατε θύμα. Τα δικαιολογητικά που αφορούν τις πράξεις και τη ζημία που υπέστητε επισυνάπτονται προς στήριξη της αίτησής σας.

Το δικαίωμα αποζημίωσης υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις τις πρέπει οπωσδήποτε να πληροί το θύμα:

το θύμα πρέπει είτε να έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στο Μεγάλο Δουκάτο είτε να είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης, το θύμα πρέπει να βρίσκεται κατά τον χρόνο της αξιόποινης πράξης νόμιμα στο Μεγάλο Δουκάτο ή να είναι θύμα της αξιόποινης πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 382-1 του ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων)

Η προκληθείσα βλάβη πρέπει να είναι αποτέλεσμα πραγματικών περιστατικών τα οποία στοιχειοθετούν αξιόποινη πράξη και έχουν τελεστεί εκ προθέσεως.

Η βλάβη πρέπει να είναι σωματική και όχι απλή υλική βλάβη (για παράδειγμα, δεν χορηγείται αποζημίωση σε περίπτωση απλής κλοπής).

Η βλάβη πρέπει να επιφέρει σοβαρή διαταραχή των συνθηκών διαβίωσης, η δε εν λόγω σοβαρή διαταραχή μπορεί να οφείλεται σε απώλεια ή μείωση του εισοδήματος ή σε αύξηση των εξόδων ή έκτακτων δαπανών, ή σε ανικανότητα προς άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ή σε απώλεια ενός έτους σχολικής φοίτησης, ή σε πρόκληση σωματικής ή διανοητικής βλάβης ή σε πρόκληση ηθικής ή αισθητικής βλάβης, καθώς επίσης και σε σωματικές ή ψυχικές διαταραχές. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα άτομο είναι θύμα παράβασης των άρθρων 372 έως 376 του ποινικού κώδικα, απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων που να αποδεικνύουν πρόκληση σωματικής ή διανοητικής βλάβης.

Το κράτος οφείλει να καταβάλει την αποζημίωση μόνο εφόσον δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε με κάποιον τρόπο (π.χ. από τον δράστη, εκ μέρους της κοινωνικής ασφάλισης ή εκ μέρους προσωπικής ασφάλισης) μια προσήκουσα και επαρκή αποζημίωση.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι υπάρχει δυνατότητα άρνησης χορήγησης αποζημίωσης ή μείωσής της λόγω της συμπεριφοράς του θύματος κατά τη διάρκεια των γεγονότων ή των σχέσεών του με τον δράστη.

Όταν το κράτος αποζημιώνει το θύμα, το θύμα μπορεί, παρ' όλ' αυτά, να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής και να απαιτήσει συμπληρωματικά ποσά από τον δράστη, αν θεωρεί ότι η αποζημίωση είναι ανεπαρκής. Στην περίπτωση το θύμα οφείλει να ενημερώσει το δικαστήριο ότι έχει υποβάλει αίτηση αποζημίωσης στο κράτος ή, αντίστοιχα, ότι έχει ήδη λάβει αποζημίωση από αυτό.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Το θύμα δικαιούται αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί θύμα αξιόποινης πράξης και ότι ο δράστης δεν έχει εντοπιστεί, ή ότι ο δράστης, αν και εντοπίστηκε, δεν μπορεί να βρεθεί, ή αν ο δράστης είναι αφερέγγυος.

Ελλείψει δίκης και, κατά συνέπεια, καθορισμού της αποζημίωσης από το δικαστήριο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να καταβάλει ένα κατ’ αποκοπή ποσό και/ή να διατάξει πραγματογνωμοσύνη προκειμένου να καθορίσει το ύψος της αποζημίωσης που θα χορηγηθεί στο θύμα.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Σε περίπτωση δεόντως αιτιολογημένης ανάγκης, ο υπουργός Δικαιοσύνης δύναται, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησης, να χορηγήσει στον αιτούντα προκαταβολή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο