Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Έχετε δικαίωμα αποζημίωσης καταχώρησης αγωγής στο Δικαστήριο κατά του δράστη για το αδίκημα που διαπράχθηκε εναντίον σας. Μπορείτε να αποταθείτε στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για πληροφορίες που αφορούν το δικαίωμα σας σε αποζημίωση.

Παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών έχει θεσμικό αγώγιμο δικαίωμα αποζημιώσεων κατά παντός υπευθύνου, για τα διαπραχθέντα σε βάρος του ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο και για παραβιάσεις των ανθρωπίνων του δικαιωμάτων, ο οποίος υπέχει αντίστοιχη αστική ευθύνη για την καταβολή ειδικών και γενικών αποζημιώσεων προς τα θύματά του.

Οποιοδήποτε πρόσωπο είναι θύμα κατά την έννοια του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των θυμάτων Νόμο έχει θεσμικό αγώγιμο δικαίωμα αποζημιώσεων κατά παντός υπευθύνου, για τα διαπραχθέντα σε βάρος του ποινικά αδικήματα δυνάμει του πιο πάνω Νόμου και για παραβιάσεις των ανθρωπίνων του δικαιωμάτων, ο οποίος υπέχει αντίστοιχη αστική ευθύνη για την καταβολή ειδικών και γενικών αποζημιώσεων προς τα θύματά του, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε καθυστερημένων οφειλών από την εκμετάλλευση της εργασίας του θύματος.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Σε περίπτωση μη καταβολής της αποζημίωσης από το δράστη μπορείτε να αποταθείτε στο Δικαστήριο, μέσω του δικηγόρου σας, και να ζητήσετε την έκδοση διατάγματος, το οποίο να διατάσσει τον καταδικασθέντα να καταβάλει την επιδικασθείσα αποζημίωση και σε περίπτωση παράληψης να το πράξη να υπόκειται σε άμεση σύλληψη και φυλάκιση.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Δεν υπάρχει σχετική πρόνοια στη νομοθεσία, η οποία να διέπει το θέμα προκαταβολής από το Κράτος.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Καταβάλλονται από το Κράτος αποζημιώσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμο του 1997, Ν.51(Ι)/97, σε θύματα βίαιων εγκλημάτων ή σε εξαρτώμενους από αυτά, στις περιπτώσεις όπου:

(α) Το θύμα ή οι εξαρτώμενοι δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο, να εξασφαλίσουν αποζημίωση από το δράστη και

(β) δεν παρέχεται αποζημίωση από άλλες πηγές, ή η αποζημίωση που παρέχεται είναι μικρότερη από την αποζημίωση που προνοείται στον υπό αναφορά Νόμο:

Η αποζημίωση δυνάμει του πιο πάνω Νόμου καταβάλλεται ακόμη και αν ο δράστης δεν μπορεί να διωχθεί ή τιμωρηθεί:

Όταν η αποζημίωση που διατίθεται από άλλες πηγές είναι μικρότερη από την αποζημίωση όπως προσδιορίζεται στον πιο πάνω Νόμο, το Κράτος συμπληρώνει τη διαφορά.

Στον υπό αναφορά Νόμο αναφέρονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δεν καταβάλλεται η πιο πάνω αποζημίωση και τι περιλαμβάνουν οι αποζημιώσεις σε περίπτωση που αποφασιστεί ότι θα πρέπει να καταβληθούν.

Βίαιο έγκλημα σημαίνει κάθε αδίκημα που διαπράττεται στην Κυπριακή Δημοκρατία εκ προθέσεως και ενέχει το στοιχείο της βίας και από το οποίο προκαλείται άμεσα θάνατος, σοβαρή σωματική βλάβη ή κλονισμός της υγείας και περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα, από το οποίο προκαλείται άμεσα θάνατος, σοβαρή σωματική βλάβη ή κλονισμός της υγείας:

Φόνος εκ προμελέτης: (Άρθρα 203 και 204), Απόπειρα φόνου: (Άρθρο 214), Βιασμός: (Άρθρο 144), Απόπειρα βιασμού: (Άρθρο 146), Απαγωγή: (Άρθρο 148), Απαγωγή θήλεος ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών: (Άρθρο 149), Πράξεις που αποσκοπούν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης: (Άρθρο 228), Βαριά σωματική βλάβη: (Άρθρο 231), Απόπειρα σωματικής βλάβης με εκρηκτικές ύλες: (Άρθρο 232) Κακόβουλη χορήγηση δηλητηρίου: (Άρθρο 233), Τραυματισμός: (Άρθρο 234), Επίθεση προκαλούσα σωματική βλάβη: (Άρθρο 243), Άλλες επιθέσεις: (Άρθρο 244), Αδικήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας: (Άρθρα 245-254), Εμπρησμός: (Άρθρο 315).

Η αίτηση για αποζημίωση δυνάμει του πιο πάνω Νόμου υποβάλλεται στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και εν πάση περιπτώσει όχι μετά την παρέλευση δύο χρόνων αφότου προκλήθηκε η σωματική βλάβη ή ο κλονισμός της υγείας ή επήλθε θάνατος, ανάλογα με την περίπτωση.

Η αίτηση συνοδεύεται από αστυνομική έκθεση και ιατρικό πιστοποιητικό και οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα που θα διευκολύνουν την εξέταση της. Ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε κατά την κρίση του επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία προς το σκοπό, μεταξύ άλλων, όπως εξακριβωθεί ότι δεν κατεβλήθη ή δε θα καταβληθεί αποζημίωση από άλλη πηγή, περιλαμβανομένης ένορκης δήλωσης από μέρους του αιτητή.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Η πληρωμή αποζημίωσης στο θύμα δεν εξαρτάται από την καταδίκη του δράστη. Αποφασίζεται από το Δικαστήριο που εκδικάζει την αγωγή, η οποία είναι ανεξάρτητη διαδικασία και δεν σχετίζεται με την έκβαση της ποινικής υπόθεσης.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Δεν μπορείτε να πάρετε πληρωμή έκτακτης ανάγκης όπως αναφέρεται πιο πάνω καθότι δεν υπάρχει σχετική πρόνοια στη νομοθεσία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο