Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας σε Αστυνομικό Σταθμό. Η διερεύνηση της καταγγελίας σας αρχίζει με την υποβολή παραπόνου και λήψη γραπτής κατάθεσης από εσάς.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της υπόθεσης σας από το μέλος της Αστυνομίας (ανακριτή) που διερευνά την καταγγελία σας. Μετά την καταχώρηση της υπόθεσης σας ενώπιον Δικαστηρίου μπορείτε να λάβετε πληροφόρηση για την πορεία της υπόθεσης σας από το λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας που χειρίζεται την υπόθεση σας στο Δικαστήριο.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μπορείτε να λάβετε δωρεάν νομική αρωγή για διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Νόμο που προνοεί για Παροχή Δωρεάν Νομικής Αρωγής, σε διαδικασίες για καθορισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Διαδικασίες για καθορισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημαίνει οποιαδήποτε:

(α) Πολιτική διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου σε οποιοδήποτε στάδιο, που εγείρεται εναντίον της Δημοκρατίας για ζημιά που υπέστη πρόσωπο συνεπεία καθορισμένων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή

(β) ποινική διαδικασία η οποία εγείρεται από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε περιπτώσεις όπου το υπό εκδίκαση αδίκημα αφορά καθορισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η νομική αρωγή που παρέχεται σύμφωνα με τον πιο πάνω Νόμο:

(α) Στην περίπτωση πολιτικής διαδικασίας που εγείρεται στη Δημοκρατία ή ποινικής διαδικασίας, περιλαμβάνει συμβουλή, βοήθεια και αντιπροσώπευση, και

(β) σε περίπτωση πολιτικής διαδικασίας που εγείρεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, περιλαμβάνει μόνο συμβουλή.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα για τις παραβιάσεις των οποίων ο πιο πάνω Νόμος έχει εφαρμογή, είναι αυτά που διασφαλίζονται από:

(α) Το Μέρος II του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας

(β) τον περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κυρωτικό) Νόμο του 1962

(γ) τους περί της Συμβάσεως περί της Εξαλείψεως Πάσης Μορφής Φυλετικής Διακρίσεως (Κυρωτικό) Νόμους του 1967 έως 1995

(δ) τον περί των Διεθνών Συμφώνων (Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα) (Κυρωτικό) Νόμο του 1969

(ε) τον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικό) Νόμο του 1989

(στ) τους περί της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (Κυρωτικό) Νόμους του 1990 και του 1993

(ζ) τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (Κυρωτικό) Νόμο του 1985

(η) τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο του 1990.

Δωρεάν νομική αρωγή ενδέχεται να παραχωρηθεί σε:

  • πρόσωπο που είναι θύμα εμπορίας προσώπων, σε διαδικασία ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου για την απαίτηση αποζημίωσης δυνάμει του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.
  • παιδί που είναι θύμα εμπορίας προσώπων, σε διαδικασία ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου για την απαίτηση αποζημίωσης δυνάμει του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου.
  • παιδί που είναι θύμα άγρας για σεξουαλικούς σκοπούς, παιδικής πορνογραφίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή/και σεξουαλικής κακοποίησης, σε διαδικασία ενώπιον Επαρχιακού Δικαστηρίου για την απαίτηση αποζημίωσης δυνάμει του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου.

Επιπρόσθετα, κάθε παιδί το οποίο είναι θύμα σε σχέση με οποιοδήποτε από τα αδικήματα που περιγράφονται στον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο, ανεξάρτητα από την προθυμία του να συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές, για την ποινική έρευνα, δίωξη ή δίκη, έχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης σε νομικές συμβουλές σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και σε περίπτωση που δεν έχει επαρκείς πόρους έχει δικαίωμα σε δωρεάν νομική αρωγή ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Νομικής Αρωγής Νόμο.

Σε περίπτωση που το παιδί θύμα δικαιούται συνήγορο, δικαιούται να έχει νομικές συμβουλές και νομικό εκπρόσωπο, ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος του, σε διαδικασίες όπου υπάρχει ή θα μπορούσε να υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του παιδιού θύματος και των δικαιούχων της γονικής μέριμνας.

Κάθε πρόσωπο, το οποίο είναι θύμα σε σχέση με οποιοδήποτε από τα αδικήματα που περιγράφονται στον περί πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των θυμάτων Νόμο, ανεξάρτητα από την προθυμία του να συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές, για την ποινική έρευνα, δίωξη ή δίκη, έχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης σε νομικές συμβουλές σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο, και σε περίπτωση που δεν έχει επαρκείς πόρους έχει δικαίωμα σε δωρεάν νομική αρωγή σύμφωνα με τον περί Νομικής Αρωγής Νόμο.

Για την παραχώρηση δωρεάν νομικής αγωγής απαιτείται η υποβολή γραπτής αίτησης στο Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί προς εκδίκαση η υπόθεση σας. Το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό παροχής δωρεάν νομικής αρωγής αφού λάβει υπόψη τα πιο κάτω:

(α) Την κοινωνικοοικονομική έκθεση του Γραφείου Ευημερίας στην οποία περιγράφεται η οικονομική κατάσταση σας, η οικονομική κατάσταση της οικογένειας σας, οι απολαβές σας, οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα σας, από εργασία ή άλλες πηγές, τα έξοδα για τις βασικές ανάγκες σας και τις ανάγκες της οικογένειας σας, καθώς επίσης και άλλες υποχρεώσεις και ανάγκες σας

(β) Τη σοβαρότητα της υπόθεσης ή άλλων περιστάσεων της υπόθεσης για να αποφασίσει κατά πόσο είναι επιθυμητό για το συμφέρον της δικαιοσύνης να τύχετε δωρεάν νομικής αρωγής για την προετοιμασία και το χειρισμό της υπόθεσης σας.

Ο δικαιούχος δωρεάν νομικής αρωγής, έχει δικαίωμα επιλογής του δικηγόρου που θα του προσφέρει δωρεάν νομική αρωγή από δικηγόρους, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τη νομοθεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν υποδεικνύει δικηγόρο της επιλογής του, το Δικαστήριο διορίζει δικηγόρο από τον κατάλογο δικηγόρων, ο οποίος καταρτίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η Δημοκρατία θα καταβάλει σε εσάς τα υπό του Νόμου προνοούμενα έξοδα. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για τον τρόπο και τους όρους επιστροφής των εξόδων από τους Επαρχιακούς Κλάδους Εισαγγελίας της Αστυνομίας.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Μπορείτε να ζητήσετε να σας παραχωρηθεί αιτιολογημένη απόφαση από την Αστυνομία σε περίπτωση μη προώθησης ή περάτωσης της έρευνας ή άσκησης ποινικής δίωξης κατά του δράστη.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δίκη υπό την ιδιότητα του μάρτυρα της Κατηγορούσας Αρχής και να δώσετε μαρτυρία ενώπιον του Δικαστηρίου που εκδικάζει την υπόθεση σας.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Στα πλαίσια εκδίκασης της ποινικής υπόθεσης διατηρείτε την ιδιότητα του μάρτυρα κατηγορίας. Εάν εγείρετε αγωγή για αποζημιώσεις εναντίον του δράστη, διατηρείτε την ιδιότητα του ενάγοντος, στα πλαίσια εκδίκασης της αγωγής.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Ως μάρτυρας κατηγορίας έχετε υποχρέωση να καταθέσετε ενώπιον του Δικαστηρίου που εκδικάζει την υπόθεση σας. Στα πλαίσια της αγωγής μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας από τον δικηγόρο που θα αναλάβει την υπόθεση σας ενώπιον του Αστικού Δικαστηρίου.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μέσα στα πλαίσια της κατάθεσης ως μάρτυρας κατηγορίας κατά τη διάρκεια της δίκης μπορείτε να διαβάσετε και να υιοθετήσετε την κατάθεση που δώσατε στην Αστυνομία στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης και να καταθέσετε τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία παραδώσατε στην Αστυνομία στο στάδιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δηλώσετε ή να καταθέσετε οτιδήποτε πέραν της κατάθεσης σας ή των αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή της Αστυνομίας τότε θα πρέπει να συμβουλευτείτε το λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας που χειρίζεται την υπόθεση σας ενώπιον του Δικαστηρίου.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Κατά τη διάρκεια εκδίκασης της υπόθεσης η κατηγορούσα Αρχή θα σας ενημερώσει για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και τη φύση των κατηγοριών κατά του δράστη. Επίσης, εφόσον το ζητήσετε θα σας ενημερώσει για οποιαδήποτε οριστική απόφαση εκδοθείσα στη δίκη.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Δεν έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα Δικαστικά αρχεία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο