Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Kan jeg appellere afgørelsen?

Hvis du vil appellere afgørelsen, i tilfælde af at tiltalte frifindes, skal du være opmærksom på, at hvis du ikke har deltaget i retssagen, kan du ikke appellere afgørelsen.

Hvis du har deltaget i retssagen, og du er privat anklager, kan du appellere:

 • afgørelsen inden for 10 dage efter, at den blev meddelt, appellen kan støttes på flere grunde, og en appel giver mulighed for endnu en gennemgang af bevismaterialet. Det er en almindelig appel.
 • Kassationsappel inden for 5 dage efter, at dommen blev afsagt, den kan støttes på, at dommen er i strid med loven eller forfatningen, eller formelle fejl. Det er en ekstraordinær appel.

Som civil part kan du kun iværksætte en kassationsappel i forbindelse med spørgsmål vedrørende din erstatning.

Hvad angår mulighederne for at indgive andre appeller, hvis du først har indgivet en appel, vil du kunne indgive en kassationsappel som anden appel. Kassationssager afgøres af højesteret (Tribunal Supremo).

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet vil informere dig om de appeller, du kan indgive til prøvelse af afgørelser, som du anser for at krænke dine rettigheder.

Hvilke rettigheder har jeg efter, at der er afsagt en fældende dom?

Hvis du har fremsat den relevante anmodning, har du ret til at blive underrettet om følgende afgørelser:

 • Beslutninger om ikke at rejse en straffesag
 • Den dom, hvorved sagen afsluttes.
 • Beslutninger om fængsling eller frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet
 • Beslutninger om at træffe personlige sikkerhedsforanstaltninger eller ændringer i dem, der allerede er besluttet, når de havde til formål at garantere din sikkerhed.
 • Beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig myndighed eller fængselsinstitution, der vedrører personer, der er dømt for forbrydelser, der indebærer vold eller anden form for krænkelse, og som udgør en risiko for din sikkerhed
 • De beslutninger, der indebærer din deltagelse i fuldbyrdelsen af dommen, og som træffes inden for rammerne af fængselsvæsenet, såsom beslutninger, der vedrører klassificeringen af den dømte i tredje grad, lempelser i forbindelse med afsoningen, udgangstilladelser, betinget løsladelse mv.

Dine primære rettigheder under dommens fuldbyrdelse er retten til oplysninger om den anklagedes straf. Generelt vil oplysningerne om vedkommendes løsladelse fra fængslet betragtes som en del af hans/hendes privatliv og vil ikke kunne videregives til dig.

Hvis du har været offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, vil du dog blive informeret om tiltaltes stilling under sagen, og hvordan han/hun afsoner sin dom, mens polititilholdet eller pålægget om at holde sig på afstand af offeret er gældende.

Hvis du har været privat anklager under sagen, kan du deltage i suspensionen af den dømtes straf. En fængselsstraf på mindre end to år kan suspenderes, hvis der ikke begås ny kriminalitet i en periode. Efter denne periode slettes straffen. Retten træffer afgørelse om udsættelse af straffen, og du vil blive hørt af dommeren før dennes afgørelse.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet giver oplysninger om den mulighed, du har som offer for at deltage i fuldbyrdelsen af straffen, og vil træffe de nødvendige foranstaltninger, så du kan håndhæve dine retligt anerkendte rettigheder.

Hvis du er offer for terrorisme, vil kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme, der henhører under landsretten (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), give dig de nødvendige informationskanaler, så du kan vide alt, hvad der vedrører fuldbyrdelse af straffen, indtil det øjeblik hvor sanktionerne er gennemført fuldt ud, især i de tilfælde der indebærer fordele til eller løsladelse af den dømte.

Har jeg ret til støtte eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Hvis dommen fuldbyrdes, og hvis det er nødvendigt, kan du forblive beskyttet, hvis dommeren beslutter det. Du kan få politibeskyttelse eller i særlige tilfælde en ny identitet eller økonomisk støtte til at flytte eller skifte arbejde.

For visse forbrydelser, som f.eks. kønsrelateret vold eller vold i hjemmet, kan du anmode om en beskyttelsesordre, hvis midlertidige gyldighed afgøres af domstolen.

Du kan anmode om en beskyttelsesordre direkte fra den retslige myndighed, den offentlige anklagemyndighed, de retshåndhævende myndigheder, kontorerne for bistand til ofre for forbrydelser, de sociale myndigheder eller velfærdsinstitutioner, der henhører under den offentlige administration.

Beskyttelsesordren forudsætter en integreret beskyttelseslov, der omfatter sikkerhedsforanstaltninger for civilretlig og strafferetlig orden, der er omfattet af loven, og de øvrige foranstaltninger vedrørende bistand og social beskyttelse, der er etableret i retssystemet.

Bevilling af en beskyttelsesordre indebærer pligt til permanent at informere dig om den pågældendes stilling under retssagen samt om omfanget og gyldigheden af de trufne forebyggende foranstaltninger. I særdeleshed vil du til enhver tid blive informeret om fængselssituationen for den påståede aggressor. Til disse formål vil beskyttelsesordren blive rapporteret til fængselsadministrationen.

Du kan også beskyttes ved, at gerningsmanden pålægges visse sanktioner eller sikkerhedsforanstaltninger – foranstaltninger som tilhold, fratagelse af rettigheder som forælder eller værge, fratagelse af retten til at bære og bruge våben mv. Desuden kan dommeren i tilfælde af udsættelse af dommen inden fængsling pålægge forbud mod, at lovovertræderen opholder sig bestemte steder eller nærmer sig dig, forpligtelse til at deltage i bestemte uddannelsesprogrammer mv.

Som offer har du ret til:

a) at anmode om, at de foranstaltninger eller adfærdskrav, som loven fastlægger, og som anses for nødvendige for at garantere din sikkerhed, pålægges ved betinget løsladelse, hvis lovovertræderen er blevet dømt for forhold, der med rimelighed kunne føre til en farlig situation for dig.

b) at give dommeren eller domstolen alle oplysninger, der er relevante for at træffe afgørelse om fuldbyrdelse af den pålagte straf, de civilretlige forpligtelser, der er afledt af lovovertrædelsen, eller den konfiskation, der er aftalt.

Kontorerne for støtte til ofre for kriminalitet samarbejder og koordinerer med agenturer, institutioner og tjenester, der kan være involveret i at hjælpe ofre: retsvæsen, anklagemyndighed, retshåndhævende myndigheder, især i tilfælde af sårbare ofre med stor risiko for at blive ofre. På samme måde, hvis du er et offer, der har brug for særlige beskyttelsesforanstaltninger, vil din sag også blive vurderet for at afgøre, hvilke beskyttelsesforanstaltninger, assistance og støtte der skal ydes, herunder blandt andet:

 • Tilvejebringelse af psykologisk støtte eller hjælp til at håndtere de lidelser, der er forårsaget af kriminalitet, med anvendelse af de mest hensigtsmæssige psykologiske metoder til din pleje.
 • Ledsagelse til retssagen.
 • Oplysninger om tilgængelige psykosociale ressourcer og bistandsressourcer og, hvis det ønskes, henvisning til dem.
 • De særlige støtteforanstaltninger, der kan være nødvendige, når du er et offer med særlige beskyttelsesbehov.
 • Henvisning til specialiserede støttetjenester.

Hvor længe?

De retslige beskyttelsesforanstaltninger vil have den midlertidige gyldighed, der er fastlagt i den tilsvarende afgørelse fra den retslige myndighed.

Kontorerne for støtte til ofre for kriminalitet vil følge din situation som offer, især hvis du er et sårbart offer, under hele straffesagen og i en fornøden periode efter dens afslutning, uanset om man kender identiteten på gerningsmanden og resultatet af retssagen eller ej.

Hvilke oplysninger vil jeg få, hvis den tiltalte bliver dømt?

Dine primære rettigheder under dommens fuldbyrdelse er retten til oplysninger om den anklagedes straf. Generelt vil oplysningerne om vedkommendes løsladelse fra fængslet betragtes som en del af hans/hendes privatliv og vil ikke kunne videregives til dig.

Hvis du har været offer for en forbrydelse med kønsrelateret vold, vil du dog blive informeret om tiltaltes stilling under sagen, og hvordan han/hun afsoner sin dom, mens beskyttelsesordren eller tilbageholdelsesordren er i kraft, undtagen i de tilfælde, hvor du udtrykker ønske om ikke at modtage nogen anmeldelse i denne henseende.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet giver oplysninger om den mulighed, du har som offer for at deltage i fuldbyrdelsen af straffen, og vil træffe de nødvendige foranstaltninger, så du kan håndhæve dine retligt anerkendte rettigheder.

Hvis du er offer for terrorisme, vil kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme, der henhører under landsretten (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), give dig de nødvendige informationskanaler, så du kan vide alt, hvad der vedrører fuldbyrdelse af straffen, indtil det øjeblik hvor sanktionerne er gennemført fuldt ud, især i de tilfælde der indebærer fordele til eller løsladelse af den dømte.

Vil jeg blive informeret, hvis lovovertræderen bliver løsladt (herunder tidlig løsladelse eller betinget løsladelse) eller undslipper fra fængslet?

Du har ret til, hvis du har fremsat den tilsvarende anmodning, bl.a. at blive underrettet om følgende beslutninger:

 • Beslutninger om fængsling eller frigivelse af lovovertræderen samt dennes eventuelle flugt fra fængslet
 • Beslutninger eller afgørelser fra enhver retlig myndighed eller fængselsinstitution, der vedrører personer, der er dømt for forbrydelser, der indebærer vold eller anden form for krænkelse, og som udgør en risiko for din sikkerhed
 • De beslutninger, der indebærer din deltagelse i fuldbyrdelsen af dommen, og som træffes inden for rammerne af fængselsvæsenet, såsom beslutninger, der vedrører klassificeringen af den dømte i tredje grad, lempelser i forbindelse med afsoningen, udgangstilladelser, betinget løsladelse mv.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet giver oplysninger om den mulighed, du har som offer for at deltage i fuldbyrdelsen af straffen, og vil træffe de nødvendige foranstaltninger, så du kan håndhæve dine retligt anerkendte rettigheder.

Hvis du er offer for terrorisme, vil kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme, der henhører under landsretten (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), give dig de nødvendige informationskanaler, så du kan vide alt, hvad der vedrører fuldbyrdelse af straffen, indtil det øjeblik hvor sanktionerne er gennemført fuldt ud, især i de tilfælde der indebærer fordele til eller løsladelse af den dømte.

Vil jeg deltage i beslutninger om løsladelse eller prøveløsladelse?

Som offer for en forbrydelse har du ret til:

 • at anmode om, at de foranstaltninger eller adfærdskrav, som loven fastlægger, og som anses for nødvendige for at garantere din sikkerhed, pålægges ved betinget løsladelse, hvis lovovertræderen er blevet dømt for forhold, der med rimelighed kunne føre til en farlig situation for dig
 • at give dommeren eller domstolen alle oplysninger, der er relevante for at træffe afgørelse om fuldbyrdelse af den pålagte straf, de civilretlige forpligtelser, der er afledt af lovovertrædelsen, eller den konfiskation, der er aftalt.

Kontorerne for bistand til ofre for kriminalitet giver oplysninger om den mulighed, du har som offer for at deltage i fuldbyrdelsen af straffen, og vil træffe de nødvendige foranstaltninger, så du kan håndhæve dine retligt anerkendte rettigheder.

Hvis du er offer for terrorisme, vil kontoret for information og bistand til ofre for terrorisme, der henhører under landsretten (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), give dig de nødvendige informationskanaler, så du kan vide alt, hvad der vedrører fuldbyrdelse af straffen, indtil det øjeblik hvor sanktionerne er gennemført fuldt ud, især i de tilfælde der indebærer fordele til eller løsladelse af den dømte.

Kan jeg for eksempel gøre afgive vidneforklaring eller indgive en appel?

Hvis du havde anmodet om, at de underretter dig om visse beslutninger truffet på straffeområdet, og som påvirker klassificeringen af tredjegradsfanger, straffefordele, udstedelsesbevillinger, betinget løsladelse mv., kan du klage over dem, selv om du ikke har givet fremmøde under retssagen. Du skal meddele den kompetente stævningsmand, uden at det er nødvendigt at blive bistået af en advokat herfor, at du ønsker at klage inden for maksimalt fem dage, regnet fra det øjeblik hvor du blev underrettet om beslutningen, og indgive en klage senest 15 dage efter meddelelsen.

I tilfælde af anvendelse af den mulige klassifikation af den dømte i tredje grad skal du være offer for en af følgende forbrydelser:

 • Drab
 • Abort
 • Kvæstelser
 • Forbrydelser med friheden
 • Forbrydelser med tortur og mod moralsk integritet
 • Seksuelt overgreb
 • Voldeligt røveri eller røveri begået under trusler om vold
 • Terrorhandlinger
 • Forbrydelser med menneskerettighederne.

Inden den strafferetlige myndighed afsiger nogen af de ovennævnte kendelser, får du den tilsendt, så du inden for fem dage kan fremsætte de påstande, som du anser for relevante, forudsat at du har fremsendt den tilsvarende ansøgning om at blive informeret om disse beslutninger.

Instanserne for assistance til ofre for kriminalitet vil forsyne dig med de nødvendige oplysninger, som angiver de appeller, du kan indgive mod beslutninger, som du anser for at være i strid med dine rettigheder.

Sidste opdatering: 11/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website