På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Jeg er et offer for kriminalitet, hvem kan jeg kontakte for at få hjælp og støtte?

Du har ret til at bruge hjælpetjenester for ofre (victim support services), selv om forbrydelsen ikke er blevet anmeldt til politiet.

Uanset om du beslutter dig for at anmelde forbrydelsen eller ej - eller du ikke har besluttet dig endnu - kan Victim Support Scotland give dig psykologisk og praktisk støtte og hjælp.

Hvis du anmelder en forbrydelse, kan politiet - med din tilladelse - videregive dine oplysninger til Victim Support Scotland.

Du kan også blive tilbudt hjælp fra Victim Information and Advice (VIA), hvis din sag drejer sig om:

  • Vold i hjemmet
  • Børn som ofre eller vidner
  • Hadkriminalitet
  • Seksuel kriminalitet,
  • Eller, hvor det er sandsynligt, at straffesagen kommer for et nævningeting.

VIA vil give dig information om det strafferetlige system, holde dig orienteret om sagens forløb og sætte dig i kontakt med andre organisationer, der kan hjælpe dig.

Hotline for hjælp til ofre

Victim Support Scotland har en hotline, som er åben mandag til fredag, fra kl. 8.00 til 20.00. Der er tale om en national organisation, som støtter ofre for kriminalitet i hele Skotland, uanset hvilken type kriminalitet de har været udsat for. Du kan kontakte dem på 0800 160 1985. Støtten er gratis. Der findes en række andre organisationer, herunder specialiserede tjenester, der yder gratis fortrolig psykologisk støtte, praktisk hjælp og vigtig information til ofre, vidner og andre, der har været udsat for kriminalitet. Oplysninger om disse tjenester kan findes her.

Er hjælp til ofre gratis?

Victim Support Scotland giver gratis og fortrolig hjælp til ofre, vidner og andre, der har været udsat for kriminalitet.

Hvilken type hjælp kan jeg modtage fra offentlige instanser eller myndigheder?

Støtte under retssagen

Hvis du bliver bedt om at aflægge vidneforklaring i retten, gives der vidnehjælp (Witness Service) af uddannet personale og frivillige fra Victim Support Scotland ved High Court og Sheriff Court. De kan:

  • Give dig praktisk hjælp og oplysninger om, hvordan sagen behandles i retten
  • Arrangere, at du besøger retten, før retssagen indledes - så du ved, hvad du kan forvente.

Nogle vidner kan - på grund af deres personlige forhold eller som følge af forbrydelsens art - få ekstra støtte, når de afgiver vidneforklaring. Du kan læse mere om at give vidneforklaring i retten, herunder "særlige foranstaltninger" for udsatte vidner her. Hvis du er offer for en forbrydelse, men ikke har været indkaldt til at afgive vidneforklaring, bliver du muligvis ikke underrettet om retssagen. Du kan dog bede om oplysninger om, hvad der sker med sagen ved retten.

Hvilken type hjælp kan jeg modtage fra ikke-statslige organisationer?

Afhængigt af organisationen kan du få tilbud om forskellige typer hjælp. Victim Support Scotland yder bistand til ofre i lokalområdet. Dette tilbydes i hvert lokalt område i Skotland, og deres hjælp til vidner findes ved alle domstole for kriminalsager i Skotland.

Der findes en række andre velgørende organisationer, der kan hjælpe, afhængigt af forbrydelsens art. Som eksempel kan nævnes Rape Crisis Scotland, TARA -Trafficking Awareness Raising Alliance, som støtter kvindelige ofre for organiseret menneskehandel, og Migrant Help, som også tilbyder støtte til ofre for menneskehandel. Children 1st, Scottish Women's Aid og PETAL er også velgørende organisationer, der kan tilbyde hjælp til ofre for kriminalitet. Flere oplysninger om disse tjenester kan findes her.

Sidste opdatering: 03/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website