På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Hvad er proceduren for at kræve erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. en retssag, civilretligt krav, adhæsionsproces)

Straffesag

A. Afgørelse om tilkendelse af erstatning (Compensation Order)

I henhold til §§ 249-253 i retsplejeloven (Criminal Procedure (Scotland) Act 1995) har en straffedomstol i Skotland kompetence til i bestemte tilfælde at pålægge en gerningsmand at betale erstatning til offeret for hans/hendes forbrydelse, for enhver personskade, tab eller tingsskade, som offeret har lidt som følge af forbrydelsen, uden at det er nødvendigt at anlægge et særskilt søgsmål.

Loven fra 1995 giver ikke mulighed for, at offeret personligt kan anmode retten om tilkendelse af erstatning. Men den offentlige anklager (Procurator Fiscal) kan rejse spørgsmålet i retten i relevante tilfælde, og i alle tilfælde bør anklageren give retten alle foreliggende oplysninger om omfanget og størrelsen af eventuelle personskader, tab eller skader.

Efter gældende lovgivning har offeret ret til at anlægge sag mod gerningsmanden med påstand om erstatning ved en civil domstol eller (hvis han/hun blev påført vedvarende fysiske eller psykiske skader) at søge om erstatning fra erstatningsordningen for skader som følge af kriminalitet (Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)). En dom om erstatning afsagt af en straffedomstol påvirker ikke disse rettigheder, selv om enhver tildeling fra de civile domstole eller CICA til offeret vil blive reduceret med det beløb, der er betalt i forbindelse med en afgørelse om tilkendelse af erstatning.

I alvorlige straffesager er der ingen grænse for det beløb, der kan ydes i forbindelse med en afgørelse om tilkendelse af erstatning.

I straffesager er der samlet set følgende begrænsninger:

  • I Sheriff Court er maksimum for hver strafbar handling den foreskrevne sum (10.000 GBP) (men for lovovertrædelser begået på eller efter den 28. marts 2011, hvor den maksimale bøde, der kan pålægges, overstiger det foreskrevne beløb, er den maksimale erstatning, som gerningsmanden kan pålægges at betale, den samme som den maksimale bøde).
  • For Justice of the Peace Court er maksimum for hver forseelse niveau 4 på standardskalaen (2500 GBP)

Betaling af ethvert beløb, der tilkendes som led i en afgørelse om erstatning, foretages til retssekretæren, som derefter er ansvarlig for at udbetale beløbet til den berettigede person.

B. Erstatningskrav som led i en tilbagebetalingskendelse (Community Payback Order - CPO).

Hvis en tiltalt findes skyldig i en strafbar handling, kan retten under visse omstændigheder pålægge en CPO. I henhold til § 227H i retsplejeloven (Scotland) af 1995 kan betaling af erstatning (sammen med et krav om, at der føres tilsyn med gerningsmanden) indgå i en CPO.

De samme begrænsninger med hensyn til beløbets størrelse gælder for begge form for erstatning (som beskrevet ovenfor)

Erstatningen kan betales enten som et engangsbeløb eller i rater til retssekretæren, som derefter er ansvarlig for at udbetale beløbet til den berettigede person. Erstatningen skal være betalt senest 18 måneder efter, at gerningsmanden ved dom er blevet pålagt dette, eller senest 2 måneder før tilsynsperiodens udløb, alt efter hvad der kommer først. Gerningsmandens manglende betaling kan udgøre en overtrædelse af CPO'en.

C. Erstatningsforslag (Compensation offer) fra den offentlige anklager

I henhold til § 302A i retsplejeloven (Scotland) af 1995 kan den offentlige anklager sende et forslag om erstatning til en formodet gerningsmand, hvis det formodes, at en relevant strafbar handling er begået. Forslaget er en effektiv direkte foranstaltning for forbrydelser, hvor en person har lidt et økonomisk tab, et personligt tab eller været udsat for et en krænkelse (alarm or distress).

Hvis et sådant forslag godkendes eller anses for accepteret (når den formodede gerningsmand ikke formelt afviser forslaget), kan ingen tiltalerejsning finde sted, og ingen dom vil blive registreret.

Et sådant forslag kan maksimalt lyde på 5.000 GBP, jf. retsplejeloven (Scotland) af 1995, erstatningskrav (maksimalt beløb) af 2008 (Compensation Order (Maximum Amount) Order 2008).

Betaling af ethvert beløb inden for rammerne af et erstatningsforslag foretages til retssekretæren, som derefter er ansvarlig for at udbetale beløbet til den berettigede person.

Civil retssag:

Efter den gældende lovgivning har offeret ret til at anlægge et civilt søgsmål mod gerningsmanden med påstand om erstatning. I tilfælde af, at offeret beslutter at forfølge et erstatningskrav ved de civile domstole, er der forskellige procedurer, der er reguleret ved forskellige sæt af retsregler, og disse afhænger også af, om sagen er anlagt ved Sheriff Court eller Court of Session. De forskellige regler findes på Scottish Courts and Tribunals Service-hjemmesiden under Regler og praksis.

Udarbejdelse af enhver stævning eller begæring og de forskellige retsprocedurer er meget komplekse, hvorfor juridisk rådgivning anbefales.

Adhæsionsproces - anvendes ikke i Skotland:

Det er en procedure, hvorved retten kan afsige kendelse om erstatning til offeret for en strafbar handling. Snarere end at føre erstatningssager ved en særskilt civil retssag indgiver offeret et civilt krav mod lovovertræderen som led i straffesagen. Det skal bemærkes, at mens dette system findes i nogle civilretlige jurisdiktioner, findes det ikke i Skotland.

Retten pålagde gerningsmanden at betale mig erstatning/kompensation. Hvordan sørger jeg for, at gerningsmanden betaler?

Gennemtvingelse af erstatningskrav i en straffesag

Betaling af ethvert beløb inden for rammerne af:

  • En afgørelse om tilkendelse af erstatning,
  • Et erstatningskrav som led i en tilbagebetalingskendelse eller
  • Et erstatningsforslag fremsat af den offentlige anklager

foretages til retssekretæren, som derefter er ansvarlig for at udbetale beløbet til den berettigede person.

Betaling kan kun gennemtvinges af retten, og den berettigede person bør under ingen omstændigheder kontakte eller forsøge at kontakte gerningsmanden direkte eller acceptere betaling fra ham/hende personligt.

Hvis der sker betaling inden for rammerne af en afgørelse om erstatning eller et forslag om erstatning, kan retten træffe yderligere foranstaltninger for at inddrive beløbet ved hjælp af en række sanktioner, herunder:

  • fradrag i ydelser,
  • pålæg om lønindeholdelse,
  • pålæg om arrest i bankindestående, og
  • udlæg i køretøj.

Hvis betaling ikke foretages i forbindelse med tilkendt erstatning inden for rammerne af en tilbagebetalingsordre, kan dette udgøre en overtrædelse af CPO'en, og gerningsmanden kan på ny blive bragt for retten. § 227ZC i retsplejeloven (Scotland) af 1995 indeholder bestemmelser for overtrædelse af tilbagebetalingsordrer og hvilke sanktioner, retten kan træffe i den anledning.

Håndhævelse af kompensation i en civil sag:

Hvis offeret vinder en sag i civilretten, og retten pålægger gerningsmanden at udbetale en sum penge i hans/hendes favør, skal offeret kontakte en afdeling af Sheriff Officers (firm of Sheriff Officers), der vil rådgive om fremgangsmåden i forbindelse med inddrivelse af beløbet. Yderligere information kan findes på Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers hjemmeside.

Hvis gerningsmanden ikke betaler, kan staten betale mig et forskud? Under hvilke betingelser?

Udbetaling af erstatning fra CICA

Staten betaler ikke forskud til et offer for en forbrydelse, hvor retten har pålagt gerningsmanden at betale, men vedkommende ikke har gjort det. Se også gennemtvingelse af erstatningskrav ovenfor.

Er jeg berettiget til erstatning fra staten?

Myndigheden for betaling af erstatning for skader som følge af kriminalitet (Criminal Injuries Compensation Authority - CICA) behandler erstatningskrav fra personer, der er kommet fysisk eller psykisk til skade, fordi de var uskyldige ofre for voldsforbrydelser i England, Skotland eller Wales. I regeringens erstatningsordning for skader som følge af kriminalitet er der fastsat kriterier og erstatningsbeløb.

Ordningen for skader som følge af kriminalitet af 2012 er en statsfinansieret ordning, der er indført for at yde erstatning til uskyldige ofre for voldsforbrydelser, der har lidt alvorlige fysiske eller psykiske skader, der direkte kan henføres til, at de har været et direkte offer for voldskriminalitet. Reglerne i ordningen og udbetalingernes størrelse er godkendt af det britiske parlament, og CICA er ansvarlig for forvaltningen af ordningen, og at alle beslutninger bliver truffet på grundlag af individuelle ansøgninger. Ordningen indeholder en tarif for personskader, som ligger til grund for udmåling af skadeserstatning.

Der er to typer erstatning - personlig og dødelig skadeserstatning - med yderligere erstatning, der i nogle tilfælde kan betales for tab af indtjening, afhængighed eller særlige udgifter, hvor det er relevant.

Betalinger kan blive tildelt til de mest alvorligt kvæstede ofre, ofre for voldtægt og andre seksuelle overgreb, ofre for børnemisbrug og personer, der har mistet en nærtstående. Ordningen gælder ikke betaling af skadeserstatning for mindre skader.

Ikke alle krav på erstatning vil blive imødekommet. En ansøger skal være berettiget i henhold til ordningens regler. Der er kriterier om statsborgerskab og bopæl, der skal opfyldes (jf. punkt 10 til 16 af ordningen). Ansøgninger skal indgives snarest muligt og inden for to år efter den hændelse, der har givet anledning til kriminelle skader (selv om fristen i visse tilfælde kan forlænges, jf. punkt 87-89). Der er også regler, som kræver, at ansøgeren har indberettet den hændelse, der førte til kriminelle skader, så snart som det er rimeligt praktisk muligt, og om at samarbejde så vidt det er rimeligt praktisk med at bringe voldsmanden for retten (punkt 22 og 23). Betalinger kan tilbageholdes eller reduceres i forskellige situationer, f.eks. hvor ansøgerens adfærd gør det uhensigtsmæssigt at tildele en betaling (punkt 25), og hvor ansøgeren har ikke-aftjente kriminelle domme på tidspunktet for deres ansøgning til CICA (punkt 26 og bilag D). Yderligere oplysninger om ordningen kan findes her.

Er jeg berettiget til en nødudbetaling, mens jeg venter på afgørelsen om min kompensationssag?

Erstatningsordningen for skader som følge af kriminalitet af 2012 er tiltænkt som en sidste udvej. Betalinger inden for rammerne af ordningen er ikke tiltænkt at skulle imødekomme umiddelbare behov. I de fleste tilfælde vil ansøgerens krav ikke blive færdigbehandlet indtil nogen tid efter denne hændelse. Ingen betaling vil forekomme, før CICA-myndigheden finder det godtgjort, at ansøgeren er berettiget til erstatning efter denne ordning. De vil rette henvendelse til politiet for at få oplysninger om hændelsen og ansøgeren for at sikre, at ansøgningen opfylder kriterierne for at komme i betragtning til erstatning. Hvor CICA er overbevist om, at en ansøger er berettiget til en betaling, men de ikke kan træffe en endelig afgørelse, kan de overveje at foretage en udbetaling. Dette kan være tilfældet, hvor CICA venter, indtil den langsigtede virkning af ansøgerens skade er kendt.

Har jeg ret til kompensation, hvis gerningsmanden ikke er dømt?

Det er ikke nødvendigt, at gerningsmanden kan identificeres eller dømmes, for at et offer for en voldsforbrydelse kan opnå ret til erstatning (punkt 9 i erstatningsordningen for skader som følge af kriminalitet). Ordningen kræver dog, at en ansøger har anmeldt hændelsen til politiet så hurtigt som muligt og har samarbejdet, så vidt det er rimeligt praktisk muligt, med at bringe gerningsmanden for retten (punkt 22 og 23). Ansøgere vil derfor ikke være berettiget til erstatning, hvis de ikke har samarbejdet fuldt ud i forbindelse med efterforskningen af forbrydelsen og den efterfølgende straffesag.

Sidste opdatering: 03/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website