På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Hvordan anmelder jeg en forbrydelse?

I et nødstilfælde ring til 999. For at anmelde en forbrydelsen skal man ringe til 101.

Hvis du er døv, hørehæmmet eller har et talehandicap, er der en teksttelefon tilgængelig på 18000.

Hvis du er registreret hos emergencySMS - og du ikke har noget andet valg - kan du sende en sms til 999.

Hvornår skal du ringe til 999

Ring 999 i et nødstilfælde, hvis:

 • Der er risiko for personskade eller tab af liv
 • En forbrydelse sker lige nu
 • En person, der er mistænkt for kriminalitet, er i nærheden

Sådan anmeldes forhold, der ikke kan betegnes som en nødsituation

Ring til 101 for at komme i kontakt med politiet, hvis forbrydelsen ikke er en nødsituation.

Hvis du er døv, hørehæmmet eller har et talehandicap, er der en teksttelefon tilgængelig på 18001 101.

Eksempler på forbrydelser, som ikke kræver et nødberedskab, omfatter:

 • Din bil er blevet stjålet
 • Din ejendom er blevet beskadiget
 • Du har mistanke om stofmisbrug eller salg af stoffer
 • Du vil anmelde et mindre trafikuheld
 • Du vil give politiet oplysninger om kriminalitet i dit område

Anmelde en forbrydelse online

I en situation, der ikke er en nødsituation, kan du rapportere følgende forbrydelser på politiets hjemmeside:

Du kan også udfylde Crimestoppers onlineformular, hvis du ønsker at anmelde en forbrydelse anonymt.

Hvordan finder jeg ud af, hvad der sker med sagen?

Som offer har du ret til at anmode om sagspecifik information i forbindelse med en forbrydelse. Hvis du ikke modtager dette, kan du formelt anmode en række forskellige organer derom:

 • Police Scotland (Politiet i Skotland) - information om en beslutning om ikke at gå videre med en efterforskning af en forbrydelse og begrundelsen herfor, og oplysning om en beslutning om at afslutte en efterforskning af en forbrydelse og begrundelsen herfor.
 • Crown Office and Prosecutor Fiscal Service (Anklagemyndigheden i Skotland) - hvis din sag ikke munder ud i en tiltalerejsning, har du ret til at få kendskab til begrundelsen herfor og ret til at anmode om en genovervejelse af denne beslutning.
 • Scottish Courts and Tribunals Service (Domstolene i Skotland) - datoerne for alle retsmøder, den endelig domstolsafgørelse i en retssag eller en eventuel appel, der iværksættes som følge af en retssag, og begrundelsen herfor.

Har jeg ret til advokatbistand (under efterforskningen eller retssagen)? Under hvilke betingelser?

Ofre er ikke parter i straffesager i Skotland. Hvis ofre har brug for juridisk rådgivning og hjælp, kan de kontakte en advokat. De kan eventuelt være berettiget til at få omkostninger forbundet med denne rådgivning og hjælp betalt via retshjælpsordningen.

Scottish Legal Aid Board er organet, der er ansvarlig for driften af retshjælpsordningen i Skotland.

Kan jeg få refunderet udgifter (for deltagelsen i undersøgelsen/retssagen)? Under hvilke betingelser?

Hvis du er blevet "indkaldt" til retten som vidne, har du muligvis ret til at få sådanne udgifter betalt.

"Indkaldt" betyder, at man har modtaget et officielt brev - kaldet en indkaldelse - der fortæller dig, at du skal møde op i retten og afgive vidneforklaring.

Oplysninger om, hvordan du kan få refunderet udgifter og en udgiftsformular, kan findes på bagsiden af indkaldelsen.

Læs din indkaldelse nøje, og tag den med dig, når du møder op i retten. Husk at udfylde udgiftsformularen på bagsiden af din indkaldelse for at få dine udgifter refunderet fra den person, der har indkaldt dig som vidne.

Kontant betaling finder kun sted i tilfælde af reel nød eller i en nødsituation. Ekstraordinære udgifter, som f.eks. til hyrevogn, flyrejser og overnatning, skal godkendes af anklagemyndigheden i forvejen.

Reklamationer kan indgives for tab af indtjening for vidner, der er lønmodtagere og selvstændige. Der er ingen børnepasningsmuligheder i rettens bygninger, så anklagerens vidner kan få refunderet udgifter til børnepasning og babysitting til faste satser. Hvis du skal arrangere pasning af dit job i dit fravær, vil du blive refunderet til en fast sats.

Kan jeg appellere, hvis min sag lukkes, før den går i retten?

Som offer for en forbrydelse i Skotland, har du ret til prøvelse af en afgørelse truffet af Crown Office and Procurator Fiscal Service om ikke at forfølge en sag, der er rapporteret til dem, hvor beslutningen blev truffet på eller efter den 1. juli 2015. Du bør om muligt anmode om en prøvelse inden for en måned efter den dato, hvor du er blevet informeret om beslutningen om ikke at retsforfølge. Normalt vil du blive underrettet om afgørelsen af prøvelsen inden for 20 hverdage. Lord Advocate (statsadvokaten i Skotland) har offentliggjort reglerne om denne proces.

Kan jeg blive involveret i retssagen?

Dette afhænger af, om du er blevet indkaldt som vidne i retssagen. Hvis du ikke bliver indkaldt som vidne, kan du spørge Scottish Courts and Tribunals Service:

 • Hvilke forbrydelser en person er blevet sigtet for - efter at den anklagede har haft mulighed for at besvare dem (kun den generelle natur af anklagerne.)
 • Hvad der sker med en sag i retten.
 • Hvilken beslutning dommeren, sheriffen eller fredsdommeren foretog i en sag.

Hjemmesiden for Scottish Courts and Tribunals Service har yderligere oplysninger om muligheden for at få informationer om sagen og for oplysninger om indkaldelse af sager til retten, herunder retssager der vil foretage indkaldelse i den nærmeste fremtid. Dette omfatter:

 • High Court of Justiciary (Højesteret).
 • Sheriff Courts (byretter).
 • Justice of the Peace Courts (ret for mindre forseelser).

Hvis du er et vidne, vil Scottish Courts and Tribunals Service:

 • Opdatere dig om retssagens udvikling mindst en gang i timen og lade dig vide, hvornår du kan forlade retten.
 • Tilbyde separate venteværelser til anklagerens og forsvarets vidner og adgang til forfriskninger.
 • Hvis du er berettiget til at afgive vidneforklaring i retten gennem live TV-link, vil en person fra Scottish Courts and Tribunals Service møde dig på dagen og forklare processen for at afgive vidneforklaring for retten.

Hvad er min officielle rolle i retssystemet? F.eks. er jeg eller kan jeg vælge at være et: offer, vidne, civil part eller privat anklager?

Ofre er ikke parter i straffesager i Skotland. Med forbehold for rettens skøn kan ofre anmodes om at fremlægge deres vidneforklaring i retten.

Hvad er mine rettigheder og pligter i den forbindelse?

Information om dine rettigheder som offer kan findes i Loven om ofre for forbrydelser.

Hvis du er indkaldt som vidne, vil du modtage en indkaldelse. Din indkaldelse er et officielt brev, der fortæller dig, at du skal møde i retten og afgive vidneforklaring.

Det er vigtigt ikke at ignorere indkaldelsen. Fortæl den, der bad dig om at være vidne, med det samme, hvis der er en vigtig grund til, at du ikke kan møde op på den angivne dato. Hvis du ikke møder op på det rigtige tidspunkt og sted, kan retten udstede en arrestordre for din anholdelse.

Nogle vidner kan have svært ved at afgive forklaring. De kan være særligt udsatte på grund af deres karakter eller omstændighederne omkring deres udsagn. Retten kan tage ekstra skridt (kaldet 'særlige foranstaltninger') til at hjælpe udsatte vidner give det bedste vidneudsagn, de kan, f.eks. en skærm, så vidnet ikke behøver at se den anklagede. Du bør drøfte eventuelle bekymringer med den person, der har anmodet dig om at afgive vidneudsagn, da de kan anmode retten om at træffe særlige foranstaltninger på dine vegne.

Yderligere oplysninger om at være vidne kan findes på Crown Office and Procurator Fiscal Services hjemmeside og på siderne At give vidneudsagn i retten på mygov.scot.

Kan jeg afgive en erklæring under retssagen eller afgive vidneudsagn? Under hvilke betingelser?

Med forbehold for rettens skøn kan ofre anmodes om at fremlægge deres vidneforklaring i retten. Skotlands generelle regler for bevisførelse gælder for de ofre, der bliver indkaldt til at afgive vidneudsagn.

For de ofre, der skal afgive vidneforklaring, og betragtes som sårbare eller har særlige beskyttelsesbehov, kan særlige foranstaltninger træffes gennem afsnit 271 til 271M af retsplejeloven (Scotland) af 1995 med henblik på at bistå dem med at afgive vidneforklaring. Disse foranstaltninger er automatiske for børn og for personer, der udsættes for bestemte forbrydelser, såsom seksuel kriminalitet, menneskehandel og forfølgelse.

Derudover vil det muligvis være muligt for ofre at afgive en erklæring i henhold til afsnit 14 af strafferetsplejeloven (Scotland) af 2003. Yderligere oplysninger om erklæringer fra ofre kan findes her.

Hvilken information modtager jeg under retssagen?

Du kan kontakte Scottish Courts and Tribunals Service for at få oplyst datoerne for alle retsmøder, den endelig domstolsafgørelse i en retssag eller en eventuel appel, der opstår som følge af en retssag, og begrundelsen herfor. Derudover, hvis du møder op i retten for at afgive vidneudsagn, vil ansatte ved Scottish Courts and Tribunals Service opdatere dig om forløbet af retssagen mindst én gang i timen og give dig besked om, hvornår du kan forlade retten.

Kan jeg få adgang til sagsakterne?

Se ovenfor for information om oplysninger, der kan indhentes.

Sidste opdatering: 03/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website