Dette land er i færd med at træde ud af EU.

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Skotland

Indholdet er leveret af
Skotland

Hvilke informationer får jeg fra myndighederne, efter at forbrydelsen er blevet begået (f.eks. politi, anklagemyndighed), men før jeg anmelder forbrydelsen?

Du kan også få adgang til oplysninger om en forbrydelse ved at kontakte relevante organisationer (Police Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service, Scottish Courts and Tribunals Service, Scottish Prison Service and Parole Scotland.) For mere information kan du besøge afsnittet omkriminalitet, retsvæsen og afsnittet om lovgivning på den skotske regerings hjemmeside.

Hvis du beslutter dig for at anmelde en forbrydelsen til politiet, vil de give dig et informationskort for ofre. Dette vil anerkende din anmeldelse og give yderligere oplysninger.

Loven om ofre for forbrydelser i Skotland indeholder også en række rettigheder, som du kan bruge, afhængigt af hvilket trin du er på i det strafferetlige system.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (EU og ikke-EU-borgere). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Selv hvis overtrædelsen ikke er begået i Skotland, kan du stadig have ret til beskyttelse, når du bor i Skotland, med tiltag som:

Den Europæiske Beskyttelsesordre. Den Europæiske Beskyttelsesordre tillader, at en ordre udstedt af en domstol hvor som helst i EU (som for eksempel forbyder en bestemt person at komme dig nær) bliver anerkendt og håndhævet i Skotland. Eller hvis ordren blev udstedt i Skotland, kan den overføres til det land, hvor du bor.

Yderligere oplysninger om Den Europæiske Beskyttelsesordre kan findes på hjemmesiden for Scottish Courts and Tribunals Service.

Ifølge Loven om ofre og vidner af 2014 kan du anmelde en forbrydelse, der er begået i et andet EU-land, til politiet i Skotland, som har ansvaret for at sikre, at anmeldelsen fremsendes uden unødig forsinkelse til den relevante myndighed i den medlemsstat, i hvilken forbrydelsen eller den påståede forbrydelse blev begået.

Hvilke oplysninger vil jeg modtage, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Hvis du vælger at anmelde en forbrydelse, vil du modtage et informationskort for ofre. Du har også ret til at anmode om specifikke relevante oplysninger fra følgende myndigheder.

 • Fra Police Scotland (Politiet i Skotland) – information om en beslutning om ikke at gå videre med en efterforskning af en forbrydelse og eventuelle grunde til dette, og information om en beslutning om at afslutte en efterforskning af en forbrydelse og eventuelle grunde til dette.
 • Fra Crown Office and Procurator Fiscal Service (Anklagemyndigheden i Skotland) – hvis din sag ikke bliver retsforfulgt, har du ret til at få fortalt grundene til dette og ret til at anmode om en revision af denne beslutning.
 • Fra Scottish Courts and Tribunals Service (Domstolene i Skotland) – datoerne for alle retsmøder, den endelig domstolsafgørelse i en retssag eller en eventuel appel, der opstår som følge af en retssag, og begrundelsen herfor.

Har jeg ret til fri tolkning og oversættelse (når jeg kontakter politiet eller andre myndigheder, eller under efterforskningen og retssagen)?

Under straffesagen har du ret til at forstå og blive forstået under behandlingen af sagen. Hvis du har svært ved at forstå eller tale engelsk, kan du anmode om en tolk til at hjælpe dig med at:

 • Forstå de spørgsmål, du bliver stillet.
 • Forstå de oplysninger, du får.
 • Svare og fremkomme med oplysninger. og på anden vis kommunikere effektivt.

Du kan også anmode om oversættelse af et dokument, hvis det er fastsat i loven, eller hvis det er vigtigt for din deltagelse i undersøgelsen eller behandlingen af retssagen.

Hvordan sikrer myndigheden, at jeg forstår, og at jeg bliver forstået (hvis jeg er et barn, hvis jeg har et handicap)

Oplysninger er tilgængelige, efter anmodning, i mange forskellige formater, og en let læselig version af Loven om ofre for forbrydelser vil snart være tilgængelig.

Appropriate Adults bistår med at lette kommunikationen mellem politiet og ofre på 16 år og derover, der har svært ved at kommunikere som følge af psykiske lidelser som f.eks. indlæringsvanskeligheder. Dette er primært under politiafhøringer, men kan også omfatte retsmedicinske undersøgelser og identifikationsprocedurer.

Tjenester for hjælp til ofre

Hvem giver hjælp til ofre?

Der findes en række støtteorganisationer for ofre, afhængigt af karakteren af forbrydelsen.

 • Victim Support Scotland (VVS) er den største velgørenhedsorganisation, der yder support og informationstjenester til ofre for og vidner til kriminalitet i Skotland. VSS bruger en vurderingsmetode baseret på at imødekomme individernes behov for at yde personlig hjælp
 • Community Safety Glasgow (TARA), der yder støtte til ofre for menneskehandel i form af kriseindkvartering i op til 45 dage, alt efter individuelt behov, plejeplanlægning, henvisning og støtte til få adgang til juridisk rådgivning.
 • Migrant Help støtter sårbare migranter ved at yde råd og vejledning til asylansøgere, tjenester til udenlandske tilbageholdte og råd til udenlandske fanger.
 • Andre organisationer inkluderer PETAL, Rape Crisis Scotland, Scottish Women's Aid og ChildLine.
 • Du kan finde kontaktinformation på alle offerstøtteorganisationer i Loven om ofre for forbrydelser i Skotland.

Vil politiet automatisk henvise mig til hjælp for ofre?

Politiet vil spørge, om du ønsker at blive henvist til støtte for ofrene, og vil kun videregive dine oplysninger til dem, hvis du har givet dit samtykke til det.

Hvordan beskyttes mit privatliv?

Når du rapporterer en forbrydelse, vil politiet tage skridt til at støtte dig og beskytte dig mod gentagen viktimisering, intimidering og gengældelse. For så vidt angår støtte, kan disse handlinger omfatte:

 • Interviewer dig kun, når det er nødvendigt.
 • Sikre, at interviews holdes til et minimum.
 • Brug af specialiserede faciliteter for interview.
 • Retten kan under visse omstændigheder pålægge medierapporteringsbegrænsninger på den sag, du er involveret i.

Skal jeg anmelde forbrydelsen, før jeg kan få adgang til støtte til ofre?

Nej, du har ret til at bruge hjælpetjenester for ofre, selv om forbrydelsen ikke er blevet anmeldt til politiet.

Personlig beskyttelse, hvis jeg er i fare

Hvilke typer af beskyttelse findes der?

Når du rapporterer en forbrydelse, vil politiet tage skridt til at støtte dig mod gentagen viktimisering, intimidering eller gengældelse.

For så vidt angår støtte, kan disse handlinger omfatte:

 • Interviewer dig kun, når det er nødvendigt
 • Sikre, at interviews holdes til et minimum
 • Brug af specialiserede faciliteter til interview

Retten kan under visse omstændigheder pålægge medierapporteringsbegrænsninger på den sag, du er involveret i. Retten kan også pålægge tiltalte særlige kautionsbetingelser, når omstændighederne taler herfor.

Yderligere oplysninger om beskyttelsesforanstaltninger kan fås fra Police Scotland eller Crown Office and Prosecutor Fiscal Service.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Se ovenfor.

Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg er i fare for yderligere skader fra gerningsmanden?

Se ovenfor.

Vil nogen vurdere min sag for at se, om jeg er i fare for yderligere skader fra det strafferetlige system (under undersøgelsen og retssagen)?

Se ovenfor.

Hvilken beskyttelse er tilgængelig for meget sårbare ofre?

Se ovenfor.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Nogle personer kan være særligt sårbare eller i fare på grund af deres omstændigheder eller arten af de beviser, de måtte blive bedt om at give til retten. Der er forskellige tilgængelige muligheder til at hjælpe et sårbart vidne med at fremlægge deres beviser i retten, f.eks. via live tv-links eller fra bagved en skærm, så du ikke kan ses af den anklagede. Disse kaldes "særlige foranstaltninger".

Yderligere information om særlige foranstaltninger kan fås hos Crown Office og Procurator Fiscal Service og Scottish Courts and Tribunals Service. De relevante myndigheder bør også spørge dig om, hvorvidt du vil have nogen bekymring om at fremlægge beviser, og kan hjælpe dig med muligheder for at fremlægge beviser.

Alle børn (under 18 år) er, ifølge loven, klassificeret som sårbare, og sammen med formodede ofre for vold i hjemmet, seksuelle forbrydelser, menneskehandel og forfølgelse, er de automatisk berettiget til at få visse standardforanstaltninger. Et vidne, der har en psykisk lidelse, indlæringsvanskeligheder eller lider af frygt ved udsigten til at skulle fremlægge beviser, kan også betragtes som sårbar. En analyse over sårbarhed vil blive udført af Crown Office and Procurator Fiscal Service.

Scottish Courts and Tribunal Service vil også sikre, at ofre har separate venteværelser fra forsvarsvidnerne, når de venter på at fremlægge bevis for retten.

Mit familiemedlem afgik ved døden som følge af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Slægtninge til ofre for kriminalitet kan også få adgang til støtteorganisationer for ofre, herunder Victim Support Scotland.

Hvor et nært familiemedlem er død på grund af forbrydelsen, kan du have rettigheder (såsom retten til oplysninger om en sag), som om du var offeret for forbrydelsen. For eksempel, hvis du har en slægtning, der døde, har du ret til at få adgang til oplysninger fra politiet.

Yderligere information kan findes i Loven om ofre for forbrydelser og også i servicestandarderne, som er produceret i samarbejde med Police Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service, Scottish Courts and Tribunals Service, Scottish Prison Service and Parole Board for Scotland. (se link nedenfor)

Mit familiemedlem blev offer for kriminalitet – hvad er mine rettigheder?

Slægtninge til ofre for kriminalitet kan også få adgang til støtteorganisationer for ofre, herunder Victim Support Scotland.

Under nogle omstændigheder (f.eks. hvis offeret er afdød) kan et familiemedlem have rettigheder (såsom retten til oplysninger om en sag), som om de var offeret for forbrydelsen.

For eksempel, hvis du har en slægtning, der er død, har du ret til at få adgang til oplysninger fra politiet. Yderligere oplysninger kan fås fra Loven om ofre for forbrydelser og også servicestandarder produceret af Scottish Courts and Tribunals Service.

Kan jeg få adgang til mæglingstjenester? På hvilke betingelser? Vil jeg være sikker under mægling?

Sacro er Scottish Community Justice Organisation, som arbejder for at skabe mere sikre og mere sammenhængende samfund i hele Skotland. De leverer mæglingstjenester. Du kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside.

Hvor kan jeg finde loven, der angiver mine rettigheder?

For at finde de mest ajourførte oplysninger om ofrenes rettigheder kan du læse Loven om ofre for forbrydelser i Skotland, som er tilgængelig her.

Sidste opdatering: 03/04/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website