Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

Kan jeg appellere retsafgørelsen?

Sagen afsluttes med, at der træffes en afgørelse (afsiges en dom). Konsekvenserne heraf for den anklagede er: Den anklagede kendes skyldig, frifindes, der gives afkald på straffuldbyrdelse, straffen udsættes, straffesagen afsluttes. Dommen afsiges på et offentligt retsmøde. Har du deltaget i retssagen som forurettet og/eller civil part, får du tilsendt en kopi af retsafgørelsen med posten.

Er du utilfreds med udfaldet, har du mulighed for at appellere dommen. Du kan kun appellere dommen, hvis du har være forurettet eller civil part i sagen.

Har du haft stilling som vidne, kan du appellere afgørelsen for så vidt angår sagsomkostningerne og den erstatning, du er blevet tilkendt.

Er du forurettet eller er indtrådt som civil part, skal du appellere dommen inden for ti dage fra forkyndelsen af kopien af referatet af den afsagte afgørelse.

Har du stilling som vidne, kan du iværksætte en appel umiddelbart efter afsigelsen af den endelige afgørelse vedrørende sagsomkostningerne og erstatningen, dog senest ti dage efter dommen er blevet afsagt eller i givet fald inden for ti dage fra forkyndelsen af den dom, hvori sagsomkostningerne og erstatningen er fastsat.

Appellen skal indgives skriftligt og underskrives af dig. Du skal indgive appelskriftet til den ret, der har afsagt den afgørelse, du ønsker at anfægte.

Retten videregiver straks efter modtagelsen appelskriftet til en højere kompetent domstol, som skal behandle sagen. Afgørelsen i første instans omfatter endvidere oplysninger om appelmulighederne og de gældende appelfrister.

Hvilke rettigheder har jeg efter, at der er truffet afgørelse i sagen?

Dommen i straffesager fuldbyrdes, så snart dommen er blevet afsagt. Efter fuldbyrdelsen vil din rolle være udtjent. Indgår du i vidnebeskyttelsesprogrammet, kan du fortsætte i programmet, indtil retten har truffet afgørelse om, at du ikke længere er i fare.

Har jeg ret til hjælp eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Du kan få gratis psykologisk rådgivning i højst tre måneder. Ofre, der endnu ikke er fyldt 18 år, har ret til højst seks måneders psykologisk rådgivning.

Vidnebeskyttelsen kan videreføres efter sagens afslutning. Retten afgør varigheden heraf.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden kendes skyldig?

Hvis gerningsmanden kendes skyldig, har du adgang til følgende oplysninger: straffens type og varighed (afgørelsen træffes ved et offentligt retsmøde, hvorefter du vil få den forkyndt), oplysninger om gerningsmandens flugt, løsladelse – uanset konteksten – såfremt du har bedt om denne information.

Vil jeg få det at vide, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller betinget) eller flygter?

Ja, du vil blive underrettet, hvis du har anmodet herom hos retsmyndighederne. Se svaret ovenfor.

Vil jeg blive involveret i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Vil jeg eksempelvis kunne fremlægge oplysninger eller modsætte mig en løsladelse?

Så snart retsafgørelsen har fået formel retskraft (gerningsmanden er blevet kendt skyldig, frifundet, der gives afkald på straffuldbyrdelse, straffen fornægtes, straffen udsættes, straffesagen afsluttes), er din rolle i straffesagen udtjent.

Du vil ikke blive involveret i proceduren vedrørende gerningsmandens løsladelse eller betingede løsladelse.

Sidste opdatering: 17/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website