Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Er du offer for en forbrydelse, kan du indgive en anmeldelse til politiet (eller anklagemyndigheden) enten skriftligt eller mundtligt. Du kan også bemyndige en anden person til at anmelde forbrydelsen ved hjælp af en skriftlig fuldmagt. Den skriftlige fuldmagt, der er underskrevet af dig, indgår i sagsmappen.

Andre, der kan anmelde forbrydelsen, er din ægtefælle, dine børn og din advokat. Er du offer for vold i hjemmet, kan politianmeldelse ske ved ethvert familiemedlem.

Derudover kan ægtefællen eller den voksne datter/søn til et offer, der er afgået ved døden som følge af forbrydelsen, også indgive anmeldelse.

Vælger du at indgive din anmeldelse mundtligt, skal du møde op på politistationen. Polititjenestemanden nedfælder din anmeldelse på skrift, registrerer den og beder dig om at underskrive den. Du vil også skulle underskrive en skriftlig anmeldelse.

Anmeldelsen skal indeholde det fulde navn, profession, bopæl og en så detaljeret beskrivelse af forbrydelsens faktiske omstændigheder som muligt. Hvis navnet på gerningsmanden er kendt, skal dette fremgå af anmeldelsen. Derudover skal anmeldelsen indeholde ethvert bevis vedrørende de faktiske omstændigheder. Under den strafferetlige forfølgning kan offeret også fremlægge andre beviser til sagsmappen.

Taler eller forstår du ikke rumænsk, kan du indgive anmeldelsen på et sprog, du forstår, hvorefter den vil blive oversat af retsmyndigheden. Du kan endvidere anmode om at få tilsendt din indkaldelse på et sprog, du forstår.

Hvordan får jeg oplysninger om sagens udvikling?

Når du har indgivet en anmeldelse, overfører politimyndigheden sagsmappen til anklagemyndigheden, hvor sagsmappen får tildelt et unikt sagsnummer.

Efter anmeldelsen vil du kunne få oplysninger om sagens udvikling ved at indgive en specifik anmodning herom, hvori du oplyser en adresse i Rumænien, en e-mailadresse eller e-postadresse til modtagelse af oplysningerne.

Vælger anklagemyndigheden at indbringe sagen for en domstol, har du ret til at få indsigt i sagsmappen i rettens lokaler under retsafgørelsesfasen. Derudover vil du blive indkaldt til retsmødet.

Har jeg ret til retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? Og under hvilke betingelser?

Er du forurettet, har du ret til at blive bistået af en advokat eller blive repræsenteret.

a. Under hele straffesagen har du ret til at blive bistået af en advokat efter eget valg, som du betaler for. Bliver gerningsmanden kendt skyldig, kan du få godtgjort de betalte advokatudgifter af gerningsmanden.

b. Du kan vælge at blive repræsenteret under hele straffesagen, medmindre din tilstedeværelse er obligatorisk eller af anklagemyndigheden, dommeren eller retten vurderes at være nødvendig – alt efter det pågældende tilfælde (f.eks. for at afgive forklaring).

c. I visse tilfælde vil der kunne ydes gratis retshjælp under straffesagen:

  • Hvis anklagemyndigheden eller dommeren vurderer, at du ikke er i stand til at forsvare dig selv, og du ikke har valgt og betaler for en advokat.
  • Hvis du er mindreårig, og du ikke har opnået fuld rets- og handleevne (gennem ægteskab eller dommerafgørelse).
  • Hvis du er offer for en af følgende forbrydelser: drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg, personskade, forsætligt begåede forbrydelser, der har ført til personskade (straffeloven indeholder en definition af disse personskader), voldtægt, seksuelt overgreb, seksuel omgang med en mindreårig, udnyttelse af en mindreårig.
  • Hvis ægtefællen, forældrene eller personer med ansvar for din forsørgelse er afgået ved døden som følge af et drab, overlagt drab eller andre forsætligt begåede forbrydelser.
  • Efter anmodning og – hvis du er offer for andre forbrydelser end dem, der er anført ovenfor – hvis den månedlige indkomst for hvert familiemedlem mindst er lig med bruttomindstelønnen som gældende for det år. Anmodninger om gratis retshjælp skal indgives til retten i det distrikt, du bor i.

For at kunne få tilkendt gratis retshjælp skal du have indgivet en anmeldelse til politiet eller anklagemyndigheden inden for 60 dage fra den dag, hvor forbrydelsen blev begået, eller – hvis du ikke var i stand til at indgive en sådan anmeldelse – inden for 60 dage fra den dato, hvor du igen blev i stand til det.

Ønsker du at modtage gratis retshjælp, skal du indgive en anmodning til anklagemyndigheden eller retten, som træffer de nødvendige foranstaltninger. Du kan efterfølgende få gratis retshjælp, indtil straffesagen er blevet afsluttet.

Kan jeg få godtgjort mine udgifter (forbundet med min deltagelse i efterforskningen/retssagen)? Og under hvilke betingelser?

Du kan anmode om godtgørelse af sagsomkostningerne. Retten træffer afgørelse om beløbets størrelse, og hvem godtgørelsen skal betales af.

Har du stilling som forurettet eller civil part (hvis der er indtrådt en civil part) i retssagen, og sagsøgte kendes skyldig i forbrydelsen (også selv om vedkommende – af en hvilken som helst årsag – ikke dømmes til straffuldbyrdelse), vil den dømte pålægges at betale dine sagsomkostninger.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag henlægges, inden den blev indbragt for en domstol?

Du har mulighed for at indgive en klage over anklagemyndighedens afgørelse om ikke at indbringe sagen for retten inden for 20 dage fra forkyndelsesdagen for afgørelsen. Du skal indgive din klage til en højere anklagemyndighed en den, der var ansvarlig for sagen.

Afvises klagen, kan du klage over afgørelsen om afvisning som truffet af dommeren ved den kompetente rets forundersøgelseskammer.

Kan jeg deltage i retssagen?

Du kan deltage i straffesagen som:

forurettet:

Har du lidt personskade som følge af forbrydelsen, kan du deltage i retssagen som forurettet, hvilket giver dig en række proceduremæssige rettigheder, som vil blive gennemgået nedenfor,

vidne:

Vil du ikke deltage i straffesagen som forurettet, skal du underrette retsmyndighed med ansvar for sagen, som – hvis denne finder det nødvendigt – kan afhøre dig som vidne. Indkaldes du til retsmødet som vidne, skal du møde og fremlægge alt det, du ved om de faktiske omstændigheder,

civil part:

Vil du have erstatning for den skade, du har lidt på grund af forbrydelsen, kan du indtræde som civil part i straffesagen.

Som hovedregel er retsmøderne ved retten offentlige, og du kan deltage i dem uagtet din stilling. Retten kan dog træffe afgørelse om, at retsmøderne ikke skal være offentlige, hvis grundlaget herfor er tilstrækkeligt. I dette tilfælde vil du kun kunne deltage i møderne, hvis du har stilling som forurettet eller civil part i sagen.

Din tilstedeværelse i retten bliver først obligatorisk, når du bliver indkaldt til retsmødet (f.eks. som vidne).

Hvilken officiel stilling har jeg i retssystemet? Anses jeg eksempelvis som: offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg agere som en af disse?

Er du offer for en forbrydelse, kan du have følgende stillinger inden for retssystemet:

forurettet:

Har du lidt personskade som følge af forbrydelsen, kan du deltage i retssagen som forurettet, hvilket giver dig en række proceduremæssige rettigheder, som vil blive gennemgået nedenfor,

civil part:

Vil du have erstatning for den skade, du har lidt på grund af forbrydelsen, kan du indtræde som civil part i straffesagen,

vidne:

Vil du ikke deltage i straffesagen som forurettet, skal du underrette retsmyndighed med ansvar for sagen, som – hvis denne finder det nødvendigt – kan afhøre dig som vidne. Er dette tilfældet, vil du blive indkaldt til retsmøderne, og du vil blive bedt om at give så detaljerede oplysninger som muligt om de faktiske omstændigheder. Din tilstedeværelse ved retsmødet er obligatorisk, hvis du er blevet indkaldt til mødet.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg i den forbindelse?

Deltager du i straffesagen som forurettet eller civil part, har du en række proceduremæssige rettigheder:

under den strafferetlige forfølgning:

- Du har ret til at anmode om erstatning for den skade, du har lidt som følge af forbrydelsen. Dette gør du ved at indtræde som civil part i straffesagen eller anlægge et separat civilt søgsmål. Du har mulighed for at indtræde som civil part på et hvilket som helst stadie af den strafferetlige forfølgning.

For at opnå stillingen som civil part i sagen skal du indgive en anmodning herom – enten mundtligt under afhøringen for polititjenestemanden eller anklagemyndigheden eller skriftligt til polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for sagen. I din anmodning skal du oplyse det ønskede erstatningsbeløb, og hvad der ligger til grund for din anmodning, samt fremlægge de beviser, du ligger inde med.

Anklagemyndigheden eller polititjenestemanden vil under det første retsmøde oplyse dig om muligheden for at indtræde som civil part.

- Du har ret til at anmode om godtgørelse af sagsomkostningerne. Retten træffer afgørelse om beløbets størrelse, og hvem godtgørelsen skal betales af.

Har du stilling som forurettet eller civil part (hvis der er indtrådt en civil part) i retssagen, og sagsøgte kendes skyldig i forbrydelsen (også selv om vedkommende – af en hvilken som helst årsag – ikke dømmes til straffuldbyrdelse), vil den dømte pålægges at betale dine sagsomkostninger.

- Du har ret til at blive oplyst om den igangværende efterforskning og – såfremt anklagemyndigheden har besluttet ikke at indbringe sagen for en domstol – få en kopi af denne afgørelse. For at få disse oplysninger skal du indgive en anmodning til polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for sagen, hvori du oplyser en adresse i Rumænien eller e-mailadresse til modtagelse af oplysningerne. Vælger anklagemyndigheden at indbringe sagen for en domstol, vil du blive indkaldt til retsmødet.

- Du har ret til tolke- eller oversættelsesbistand, hvis du ikke taler eller forstår rumænsk. Under straffesagen kan du få gratis tolkebistand, hvis du ikke taler rumænsk.

- Under straffesagen har du ret til at blive bistået af en advokat. I visse tilfælde (f.eks. når anklagemyndigheden vurderer, at du ikke er i stand til at forsvare dig selv, eller du er mindreårig, og du ikke har opnået fuld rets- og handleevne, når du er offer for visse forbrydelser, når din indkomst ligger under en vis grænse osv. – se svaret på det foregående spørgsmål) har du mulighed for at få gratis retshjælp.

- Du har ret til at blive repræsenteret under hele straffesagen, medmindre din tilstedeværelse er obligatorisk eller af anklagemyndigheden, dommeren eller retten vurderes at være nødvendig – alt efter det pågældende tilfælde (f.eks. for at afgive forklaring).

- Du har ret til at få indsigt i din sagsmappe, enten personligt eller gennem en advokat. Denne indsigt skal dog være i overensstemmelse med en række regler, som du vil få oplyst på anklagemyndighedens justitskontor.

- Du har ret til at blive indkaldt til afhøring af polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for sagen. Under afhøringer kan du anmode om at blive ledsaget af din juridiske repræsentant – i givet fald – eller en person efter eget valg, når vedkommendes tilstedeværelse efter din vurdering er hensigtsmæssig under afhøringen. Retsmyndigheden vil ikke kunne nægte denne persons tilstedeværelse, medmindre der foreligger rimelige grunde hertil.

Hvis du anmelder en forbrydelse mod dig, skal retsmyndigheden straks foretage en afhøring af dig. Er dette ikke muligt, vil du blive afhørt hurtigst muligt, efter anmeldelsen er sket.

Er du offer for vold i hjemmet, voldtægt, andre typer seksualforbrydelser, mishandling af en mindreårig, chikane, sexchikane og andre hændelser, der efter din vurdering kræver en beskyttelse af dit privatliv, kan du anmode om at blive afhørt af en person af samme køn som dig. Retsmyndigheden vil ikke kunne nægte denne anmodning, medmindre der foreligger rimelige grunde hertil.

- Du har ret til at fremlægge bevismateriale og udarbejde andre anmodninger vedrørende retsreglerne. Dette kan ske under din afhøring eller på et andet tidspunkt ved at indgive en anmodning til retsmyndigheden med ansvar for din sag.

- Er gerningsmanden blevet varetægtsfængslet og senere løsladt igen, har du ret til at blive underrettet herom. Du vil blive informeret om denne ret under det første retsmøde, og du vil blive spurgt, om du ønsker at blive informeret, hvis gerningsmanden løslades.

- Du kan indgive en klage over sagsforanstaltningerne. Klagen skal indgives til anklagemyndigheden med ansvar for sagen, hvis foranstaltningen er truffet af polititjenestemanden, eller en højere anklagemyndighed, hvis den er truffet af anklagemyndigheden med ansvar for sagen.

Har du indgivet en klage over en afgørelse fra anklagemyndighedens side om at henlægge straffesagen, og denne er blevet afvist, kan du indgive en ny klage over afgørelsen om afvisning til dommeren i forundersøgelseskammeret,

under retssagen:

- Du har ret til at anmode om erstatning for den skade, du har lidt som følge af forbrydelsen. Dette gør du ved at indtræde som civil part i straffesagen eller anlægge et separat civilt søgsmål.

Har du deltaget i den strafferetlige forfølgning som civil part, kan du indtage samme stilling under retssagen.

Hvis du ikke er indtrådt som civil part under den strafferetlige forfølgning, kan indtrædelse ske under retssagen frem til undersøgelsesfasens start. Du vil blive informeret herom i forbindelse med indkaldelsen til det første retsmøde.

Du kan indgive din anmodning om at indtræde som civil part mundtligt til en domstol eller skriftligt. I din anmodning skal du oplyse det ønskede erstatningsbeløb, og hvad der ligger til grund for din anmodning, samt fremlægge de beviser, du ligger inde med.

- Du har ret til at anmode om godtgørelse af sagsomkostningerne. Retten træffer afgørelse om beløbets størrelse, og hvem godtgørelsen skal betales af.

Har du stilling som forurettet eller civil part (hvis der er indtrådt en civil part) i retssagen, og sagsøgte kendes skyldig i forbrydelsen (også selv om vedkommende – af en hvilken som helst årsag – ikke dømmes til straffuldbyrdelse), vil den dømte pålægges at betale dine sagsomkostninger.

- Du har ret til tolke- eller oversættelsesbistand, hvis du ikke taler eller forstår rumænsk. Under straffesagen kan du få gratis tolkebistand, hvis du ikke taler rumænsk.

- Under straffesagen har du ret til at blive bistået af en advokat. I visse tilfælde (f.eks. når anklagemyndigheden vurderer, at du ikke er i stand til at forsvare dig selv, eller du er mindreårig, og du ikke har opnået fuld rets- og handleevne, når du er offer for visse forbrydelser, når din indkomst ligger under en vis grænse osv. – se svaret på det foregående spørgsmål) har du mulighed for at få gratis retshjælp.

- Du har ret til at blive repræsenteret under hele straffesagen, medmindre din tilstedeværelse er obligatorisk eller af anklagemyndigheden, dommeren eller retten vurderes at være nødvendig – alt efter det pågældende tilfælde (f.eks. for at afgive forklaring).

- Du har ret til at få indsigt i din sagsmappe, enten personligt eller gennem en advokat. Denne indsigt skal dog være i overensstemmelse med en række regler, som du vil få oplyst på rettens justitskontor.

- Du har ret til at afgive forklaring under den mundtlige procedure i retten. Retten indkalder dig til retsmødet, hvor du vil blive afhørt, og du vil blive spurgt ind til forbrydelsens faktiske omstændigheder. Du vil også blive bedt om at fortælle alt, du husker om de faktiske omstændigheder.

- Du har ret til at stille spørgsmål til den sagsøgte, vidnerne og de sagkyndige, når de bliver afhørt.

- Du har ret til at fremsætte en indsigelse og fremlægge påstande vedrørende straffesagen.

- Du har ret til at fremlægge bevismateriale og udarbejde andre anmodninger vedrørende retsreglerne.

- Er gerningsmanden blevet varetægtsfængslet eller idømt en fængselsstraf, har du ret til at blive informeret om hans/hendes løsladelse. Hvis du ikke indgav en sådan anmodning under det første retsmøde i den strafferetlige forfølgning, hvor du blev oplyst om denne ret, har du mulighed for at indgive anmodningen under retssagen ved at indgive den til retten – enten mundtligt under din afhøring eller skriftligt.

- Når dommeren har afsagt sin kendelse, vil denne blive forkyndt for dig, og du har ret til at anke kendelsen.

Har du stilling som forurettet, civil part eller vidne i straffesagen, har du en række forpligtelser, der bunder i, at retsmyndighedernes fornemmeste opgave er at få sandheden frem, og i gerningsmandens ansvarlighed:

- Du er forpligtet til at møde, såfremt du er blevet indkaldt af polititjenestemanden, anklagemyndigheden eller dommeren.

- Du er forpligtet til at fortælle alt, du ved om de faktiske omstændigheder, der er genstand for efterforskningen. Kommer du med urigtige oplysninger til retsmyndighederne, vil der kunne indledes en sag mod dig, og du kan dømmes for falsk vidneudsagn. Du kan nægte at afgive forklaring, hvis du er ægtefælle eller nær slægtning til den anklagede. Du har også mulighed for at nægte at svare på spørgsmålene, hvis du er underlagt tavshedspligt.

- Du er forpligtet til at meddele eventuelle adresseændringer, så retsmyndighederne ved, hvor de skal sende indkaldelser til og kan tilsende dig oplysninger om retssagen.

- Du er forpligtet til at optræde civiliseret og respektere formaliteterne omkring retsmødet. I modsat fald kan retten træffe afgørelse om, at du skal forlade retssalen.

Både under den strafferetlige forfølgning og retssagen har du ret til beskyttelsesforanstaltninger, når retsmyndighederne vurderer dig til at være i fare, eller når du er offer for visse typer af forbrydelser, der kan være krænkende for dit privatliv eller din værdighed.

Hvis retsmyndighederne vurderer dig til at være i fare, eller dit privatliv eller din værdighed vil kunne blive krænket som følge af de oplysninger, du giver, eller af andre årsager, kan de efter din anmodning eller uden videre træffe foranstaltninger, der skal sikre din beskyttelse, herunder:

  • overvågning af og opsyn med din bopæl eller tilvejebringelse af midlertidig indkvartering,
  • ledsagelse af dig og din beskyttelse eller beskyttelse af dine familiemedlemmer under din/jeres færden,
  • beskyttelse af de oplysninger, der vedrører din identitet,
  • at afhøringen foregår uden din tilstedeværelse ved hjælp af audiovisuelt udstyr, hvor din stemme forvrænges og dit ansigt sløres, når de andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige,
  • lukkede døre under din afhøring.

Under retssagen kan dommeren – hvis denne finder det nødvendigt for at sikre din beskyttelse – træffe afgørelse om, at retsmødet skal foregå for lukkede døre. Du kan også anmode dommeren om lukkede døre.

I forhold til retsafgørelsen kan retten forbyde, at der offentliggøres tekster, tegninger, fotografier eller billeder, der afslører din identitet.

Har du stilling som vidne, har du også adgang til andre særlige vidnebeskyttelsesforanstaltninger. Mener du, at du er i fare, skal du oplyse polititjenestemanden, anklagemyndigheden eller dommeren om det og fremlægge så mange oplysninger herom som muligt.

Har jeg mulighed for at fremlægge oplysninger eller beviser under retssagen? Og under hvilke betingelser?

Ja. Medmindre du har valgt at afstå fra at deltage i retssagen, vil anklagemyndigheden/polititjenestemanden eller dommeren afhøre dig som forurettet/civil part.

Anklagemyndigheden eller polititjenestemanden vil bede dig om at møde på politistationen/ved anklagemyndigheden, hvor du skal afgive forklaring. Under retssagen vil du endvidere blive indkaldt til den mundtlige procedure, hvor du ligeledes vil blive afhørt.

Hvilke oplysninger modtager jeg under retssagen?

Under den strafferetlige forfølgning kan du få oplysninger om den igangværende efterforskning og få en kopi af anklagemyndighedens afgørelse, som indeholder information om muligheden for at indbringe sagen for retten. For at få disse oplysninger skal du indgive en anmodning til polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for sagen, hvori du oplyser en adresse i Rumænien eller e-mailadresse til modtagelse af oplysningerne.

Under retssagen vil du blive indkaldt til det første retsmøde, og du vil få oplyst, at du har mulighed for at indtræde som civil part. Du vil ikke blive indkaldt til de efterfølgende retsmøder. Under retsmødet og i sagsmappen kan du få kendskab til sagens udvikling og datoerne for de kommende retsmøder. Du vil blive indkaldt til de retsmøder, der indbefatter en afhøring af dig.

Så snart kendelsen er blevet afsagt, modtager du en kopi af den.

Forstår du ikke rumænsk, vil du få forkyndt referatet af kendelsen (dvs. rettens afgørelse uden detaljeret begrundelse) på et sprog, du forstår. Du får forkyndt begrundelsen på rumænsk. Hvis du ønsker at få den oversat, kan du benytte dig af den oversættelsestjeneste, du har fået stillet til rådighed.

Har jeg adgang til sagsdokumenterne?

Ja, du har ret til at få indsigt i sagsmappen, enten personligt eller gennem en advokat. Ønsker du at gøre brug af dette, skal du møde på anklagemyndighedens eller rettens justitskontor, hvor sagsmappen befinder sig, for at indgive en anmodning.

Du har ret til at få indsigt i sagsmappen, hvis dette sker i overensstemmelse med en række regler, som du vil få oplyst på justitskontoret.

Du kan få oplysninger om betingelserne og fremgangsmåden for at indgå i vidnebeskyttelsesprogrammet.

Sidste opdatering: 17/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website