Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Hvilke oplysninger kan jeg få af myndighederne (f.eks. politiet og anklagemyndigheden), efter der er blevet begået en forbrydelse, men jeg endnu ikke har anmeldt den?

Er du offer for en forbrydelse, kan du indgive en anmeldelse til politiet (eller anklagemyndigheden) enten skriftligt eller mundtligt. Du kan også bemyndige en anden person til at anmelde forbrydelsen ved hjælp af en skriftlig fuldmagt. Den skriftlige fuldmagt, der er underskrevet af dig, indgår i sagsmappen.

Under anmeldelsen af forbrydelsen kan du få oplysninger om de tjenester og organisationer, der yder psykologisk rådgivning og anden støtte til ofre – alt efter dine behov – samt oplysninger om den retshjælp, du kan få, dine rettigheder i forbindelse med straffesagen (herunder beskyttelsesforanstaltninger for ofre, der er i fare) og dine ret til erstatning fra staten. Oplysningerne gives af den første juridiske myndighed, du kontakter (politiet, anklagemyndigheden). Derudover får du udleveret en formular med alle oplysningerne. Du vil blive bedt om at underskrive denne. Du får oplysningerne på et af dig forståeligt sprog.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (statsborgere i EU og tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Er du udenlandsk statsborger og offer for en forbrydelse på det rumænske territorium, har du de samme rettigheder som rumænske statsborgere, der er blevet ofre for en forbrydelse.

Taler du ikke rumænsk, har du ret til gratis tolkebistand når du kommunikerer med myndighederne. Dette indbefatter indgivelse af anmeldelse på et af dig forståeligt sprog samt modtagelse af de oplysninger, du har ret til ved anmeldelsen af forbrydelsen, på et af dig forståeligt sprog.

Er du offer for menneskehandel, har du mulighed for at blive indkvarteret på et krisecenter, hvor du vil blive sikret beskyttelse. Under straffesagen vil du modtage oplysninger om sagsforløbet på et af dig forståeligt sprog. Du har ret til psykologisk rådgivning og lægehjælp. De rumænske myndigheder vil gøre alt for at sikre din hjemsendelse hurtigst muligt og sikre din beskyttelse ved at eskortere dig til den rumænske grænse.

Er du udenlandsk statsborger, kan du få erstatning fra staten i følgende tilfælde: Du er blevet offer for et drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg som omhandlet i straffelovens artikel 188 og 189, vold i hjemmet i henhold til straffelovens artikel 199, forsætligt begåede forbrydelser, der har ført til personskade, voldtægt, seksuelt overgreb, seksuel omgang med en mindreårig og udnyttelse af en mindreårig i henhold til straffelovens artikel 218 til 221, mishandling af en mindreårig i henhold til straffelovens artikel 197 såvel som menneskehandel og udnyttelse af sårbare personer og forsøg på ovenstående forbrydelser.

Hvilke oplysninger får jeg, når jeg anmelder en forbrydelse?

Når du anmelder en forbrydelse, vil den polititjenestemand, der registrerer din anmeldelse, forklare dig det videre forløb. Politiet er forpligtet til at udarbejde en rapport, hvoraf de oplysninger, du har givet, fremgår.

Du får oplysninger om:

 • dine rettigheder i forbindelse med straffesagen,
 • de organisationer, der yder støtte, og den støtte, de tilbyder,
 • hvordan du kan søge beskyttelse,
 • betingelserne for og den fremgangsmåde, der skal følges, for at få erstatning fra staten,
 • betingelserne for og den fremgangsmåde, der skal følges, for at blive bistået af en beskikket advokat.

Du vil efterfølgende under retssagen blive oplyst om den igangværende efterforskning og – såfremt anklagemyndigheden har besluttet ikke at indbringe sagen for en domstol – få en kopi af denne afgørelse. For at få disse oplysninger skal du indgive en anmodning til polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for din sag, hvori du oplyser en adresse i Rumænien, en e-postadresse eller e-mailadresse til modtagelse af oplysningerne.

Vælger anklagemyndigheden at indbringe sagen for en domstol, vil du blive indkaldt til retsmødet.

Du vil under afhøringen af dig blive informeret om dine forpligtelser og rettigheder, nemlig:

 • retten til bistand fra en advokat eller – i givet fald – fra en beskikket advokat,
 • retten til at henvende dig til en forligsmand i visse lovbestemte tilfælde,
 • retten til at foreslå fremlæggelse af bevismateriale, fremsætte indsigelser og påstande i visse lovbestemte tilfælde,
 • retten til at blive informeret om sagens udvikling,
 • retten til at indgive en forudgående anmeldelse, når dette er nødvendigt (i forbindelse med visse typer forbrydelser er det nødvendigt med en forudgående anmeldelse for at kunne fortsætte sagen mod gerningsmanden). Retsmyndighederne vil i givet fald forklare dette nærmere. Ved at indgive en forudgående anmeldelse anmoder du om en fortsættelse af straffesagen mod den person, der har begået forbrydelsen mod dig. Den forudgående anmeldelse adskiller sig fra den ordinære anmeldelse, som du indgiver til politiet eller anklagemyndigheden for at underrette dem om, at der er blevet begået en forbrydelse mod dig,
 • retten til at indtræde som civil part,
 • forpligtelsen til at møde op som følge af retsmyndighedernes indkaldelser,
 • forpligtelsen til at oplyse om eventuelle adresseændringer,
 • retten til at blive informeret om gerningsmandens løsladelse, når denne er blevet idømt en fængselsstraf eller er blevet varetægtsfængslet.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversættelsesbistand (ved min kontakt til politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Ja. Du har under hele straffesagen ret til oversættelses- og tolkebistand.

Hvad gør myndighederne for at gøre dokumenterne forståelige for mig og gøre mig forståelig (når jeg er et barn eller handicappet)?

Uanset den handicappedes rolle (sagsøgt, forurettet, vidne) vil der altid være en tolk, psykolog og/eller en repræsentant fra DirecÈ›iile Generale de AsistenÈ›ÄÉ SocialÄÉ Èôi ProtecÈ›ie a Copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse) (for mindreårige) til stede under straffesagen.

Ifølge den gældende lovramme kan de pågældende personer modtage særlig støtte fra direktoraterne for social omsorg og børns beskyttelse på regionalt niveau og om nødvendigt få lægehjælp.

Hjælpetjenester for ofre

Alt efter forbrydelsens art (navnlig ved forbrydelser begået mod personer) anbefaler polititjenestemanden, at offeret kontakter de psykologiske rådgivningstjenester, og henviser ham/hende til de pågældende tjenester.

Hvis du er offer for visse forbrydelser (drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg i henhold til straffelovens artikel 188 og 189, vold i hjemmet i henhold til straffelovens artikel 199, forsætligt begåede forbrydelser, der har ført til personskade, voldtægt, seksuelt overgreb, seksuel omgang med en mindreårig og seksuel udnyttelse af en mindreårig i henhold til straffelovens artikel 218 til 221, mishandling af en mindreårig i henhold til straffelovens artikel 197 såvel som menneskehandel og udnyttelse af sårbare personer og forsøg på ovenstående forbrydelser), kan du få gratis psykologisk rådgivning (op til tre måneder for voksne og op til seks måneder for børn op til 18 år), lægehjælp eller anden form for støtte – alt efter behov. Denne hjælp er gratis, når blot forbrydelsen er blevet anmeldt til politiet. Når du har indgivet en anmeldelse til polititjenestemanden, kan du anmode om hjælp hos kriminalforsorgen.

Er du offer for vold i hjemmet, kan du anmode om hjælp fra en familierådgiver hos ministeriet for arbejde og social retfærdighed, som tilbyder ofre for vold i hjemmet forskellige former for støtte (f.eks. psykologisk rådgivning, identitetsbeskyttelse osv.). Du kan også anmode om at blive indlogeret på et krisecenter for ofre for vold i hjemmet, der sikrer din beskyttelse og yder rådgivning.

Hvem yder hjælp til ofrene?

I Rumænien kan offeret alt efter den begåede forbrydelse få gavn af forskellige hjælpeforanstaltninger fra følgende institutioner:

Er du offer for vold i hjemmet, kan du rette henvendelse til AgenÈ›ia NaÈ›ionalÄÉ pentru Egalitate de Șanse între BÄÉrbaÈ›i Èôi Femei (det nationale agentur for ligestilling mellem mænd og kvinder) samt DirecÈ›iile Generale de AsistenÈ›ÄÉ SocialÄÉ Èôi ProtecÈ›ie a Copilului (DGASPC).

Er du endnu ikke fyldt 18 år og er offer for en forbrydelse, kan du henvende dig til Autoritatea NaÈ›ionalÄÉ pentru ProtecÈ›ia Drepturilor Copilului Èôi AdopÈ›ie (den nationale myndighed for beskyttelse af børns rettigheder og adoption – ANPDCA) og til DirecÈ›iile Generale de AsistenÈ›ÄÉ SocialÄÉ Èôi ProtecÈ›ie a Copilului (DGASPC).

Er du offer for menneskehandel, kan du kontakte AgenÈ›ia NaÈ›ionalÄÉ împotriva Traficului de Persoane (det nationale agentur for bekæmpelse af menneskehandel – ANITP) under indenrigsministeriet (MAI).

Derudover yder en lang række andre ikkestatslige organisationer (ngo'er) forskellige former for støtte til ofre. Du vil blive henvist til den relevante ngo af den institution, du retter henvendelse til.

Hvis du er offer for vold, herunder drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg i henhold til straffelovens artikel 188 og 189, vold i hjemmet i henhold til straffelovens artikel 199, forsætligt begåede forbrydelser, der har ført til personskade, voldtægt, seksuelt overgreb, seksuel omgang med en mindreårig og seksuel udnyttelse af en mindreårig i henhold til straffelovens artikel 218 til 221, mishandling af en mindreårig i henhold til straffelovens artikel 197 såvel som menneskehandel og udnyttelse af sårbare personer og forsøg på ovenstående forbrydelser, kan du henvende dig til kriminalforsorgen.

Henviser politiet mig automatisk til en hjælpetjeneste for ofre?

Ja, retsmyndighederne er forpligtede til at henvise dig til de relevante tjenester.

Hvordan sikres mit privatlivs fred?

Både under den strafferetlige forfølgning og under retssagen kan retsmyndighederne – når de vurderer, at dit privatliv eller værdighed ville kunne blive krænket som følge af de oplysninger, du kommer med, eller af andre årsager – efter din anmodning eller uden videre træffe foranstaltninger for at sikre privatlivets fred, herunder:

 • beskyttelse af de oplysninger, der vedrører din identitet,
 • at afhøringen foregår uden din tilstedeværelse ved hjælp af audiovisuelt udstyr, hvor din stemme forvrænges og dit ansigt sløres, når de andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige,
 • lukkede døre under din afhøring.

I forhold til retsafgørelsen kan retten forbyde, at der offentliggøres tekster, tegninger, fotografier eller billeder, der afslører din identitet.

Hvis et offentligt retsmøde vil kunne betyde en krænkelse af din værdighed eller dit privatliv, kan retten også træffe afgørelse om lukkede døre under retsafgørelsen.

Medarbejderne i kriminalforsorgen skal sikre fortroligheden af de oplysninger, de bliver bekendt med i forbindelse med deres arbejde. Oplysninger, der videregives til retsmyndighederne relateret til straffesagen, er undtaget fra denne regel. Rådgivere, tjenesternes ledende medarbejdere og inspektører skal sikre fortroligheden af de dokumenter, de har adgang til, i forbindelse med deres arbejde og i offentligheden. De oplysninger, der omhandler sagen som behandlet af hjælpetjenesterne, og enhver information om arbejdets udførelse og forløb hos førnævnte tjenester videregives til pressen på en måde, der respekterer fortroligheden af de personoplysninger, der vedrører den pågældende modtager af støtten.

Skal jeg anmelde en forbrydelse, før jeg kan få adgang til hjælpetjenesterne for ofre?

For at kunne få adgang til hjælpetjenesterne for ofre skal du anmelde de faktiske omstændigheder til de kompetente myndigheder.

Beskyttelsen af min person, når jeg er i fare

Hvilke typer beskyttelse findes der?

Du har både i forbindelse med den strafferetlige forfølgning og under retssagen ret til beskyttelsesforanstaltninger, når retsmyndighederne vurderer, at du er i fare.

Hvis retsmyndighederne vurderer dig til at være i fare som følge af de oplysninger, du giver, eller af andre årsager, kan de efter din anmodning eller uden videre træffe foranstaltninger, der skal sikre din beskyttelse, herunder:

 • overvågning af og opsyn med din bopæl eller tilvejebringelse af midlertidig indkvartering,
 • ledsagelse af dig og din beskyttelse eller beskyttelse af dine familiemedlemmer under din/jeres færden,
 • beskyttelse af de oplysninger, der vedrører din identitet (personoplysninger kan slettes i sagsmappen, og din identitet kan beskyttes ved at hemmeligholde den),
 • at afhøringen foregår uden din tilstedeværelse ved hjælp af audiovisuelt udstyr, hvor din stemme forvrænges og dit ansigt sløres, når de andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige (i dette tilfælde vil du ikke skulle møde for polititjenestemanden, anklagemyndigheden eller dommeren igen, og du befinder dig ikke på samme sted som gerningsmanden),
 • lukkede døre under din afhøring.

I forhold til retsafgørelsen kan retten forbyde, at der offentliggøres tekster, tegninger, fotografier eller billeder, der afslører din identitet.

Hvis du har stilling som vidne i straffesagen, eller hvis du – uden at have en reel stilling i sagen – kan bidrage til sagen gennem de oplysninger, du ligger inde med, for at få sandheden frem i forbindelse med alvorlige forbrydelser eller forhindre alvorlig skade, kan du endvidere anmode polititjenestemanden eller anklagemyndigheden, der leder efterforskningen, om at blive en del af vidnebeskyttelsesprogrammet. Programmet omfatter en række foranstaltninger, såsom:

 • hemmeligholdelse af din identitet samt forvrængning af din stemme og sløring af dit ansigt under afhøringer,
 • beskyttelse af din bopæl og politieskorte af dig, hvis du skal møde for de ansvarlige retsmyndigheder,
 • bopælsændring,
 • identitetsændring, herunder et nyt udseende, hvis dette er nødvendigt.

Godkendes du til vidnebeskyttelsesprogrammet, kan du få yderligere hjælp til:

 • at kunne indgå i en ny social kontekst,
 • at opnå nye fagkvalifikationer,
 • at finde nyt arbejde,
 • at få økonomisk hjælp, indtil du har fundet nyt arbejde.

Vidnebeskyttelsesprogrammet kan også omfatte børn, forældre og ægtefællen.

Godkendes du ikke til vidnebeskyttelsesprogrammet under den strafferetlige forfølgning, kan du indgive en anmodning herom til retten.

Alt efter den pågældende forbrydelse har du ret til andre typer beskyttelse:

 • Er du offer for vold i hjemmet, kan du få retten til at træffe en tilholdsafgørelse mod gerningsmanden, der gælder for din bopæl. Som offer kan du også søge hjælp på et krisecenter for ofre for vold i hjemmet. Centrene er forbeholdt nødstilfælde, når det af hensyn til offerets beskyttelse er nødvendigt at sikre, at gerningsmanden ikke kan komme i kontakt med offeret, og når den ansvarlige familierådgiver har givet sin skriftlige godkendelse hertil. Når du er blevet berettiget et ophold, er opholdet, kosten, lægehjælpen, den psykologiske rådgivning og retshjælpen gratis.
 • Er du offer for menneskehandel, har du mulighed for at blive godkendt til et ophold på et krisecenter. Principielt kan opholdet på et sådant center højst være på ti dage. Retten kan dog træffe afgørelse om forlængelse, indtil retssagen er afsluttet. Politiet kan om nødvendigt stå for din fysiske beskyttelse under straffesagen. Er du offer for menneskehandel, vil retsmødet ikke være offentligt.

Mener du, at du er i fare, skal du oplyse polititjenestemanden, anklagemyndigheden eller dommeren om det og fremlægge så mange oplysninger herom som muligt.

Der er både adgang til ovennævnte foranstaltninger under den strafferetlige forfølgning og under retssagen.

Hvem kan give mig beskyttelse?

Du vil blive beskyttet af det rumænske politi.

Vil der blive set på min situation, i forhold til om jeg risikerer yderligere skade fra gerningsmandens side?

Er du fortsat i fare efter straffesagens afslutning, undersøger retsmyndighederne muligheden for at indlemme dig i vidnebeskyttelsesprogrammet, såfremt du endnu ikke er en del af det.

Er du offer for menneskehandel, vil din situation blive vurderet af politiets specialenheder.

Vil der blive set på min situation, i forhold til om jeg risikerer yderligere skade grundet det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen)?

Ja, der vil blive set på din situation. Er du eksempelvis offer for visse typer forbrydelser (vold i hjemmet, voldtægt, seksuelle overgreb osv.), vil du altid blive afhørt af en person af samme køn, hvis du anmoder herom.

Den forurettede vil endvidere ikke blive afhørt igen, medmindre det er strengt nødvendigt for straffesagen. Herved undgås, at vedkommende igen kommer i en offerrolle som i ovenstående tilfælde.

I henhold til lovgivningen om straffesager skal den forurettede, der har anmeldt en forbrydelse, straks afhøres og – hvis det ikke er muligt – afhøres uden unødig forsinkelse efter anmeldelsen. Dette skal igen forhindre, at vedkommende igen kommer i en offerrolle, idet offeret indkaldes til endnu en afhøring.

Derudover gælder følgende: Offeret skal ikke underrettes om gerningsmandens løsladelse – uanset kontekst – medmindre offeret udtrykkeligt har anmodet om at få denne oplysning.

Hvilken beskyttelse kan sårbare ofre få?

Er du et sårbart offer, har du adgang til de ovenstående beskyttelsesforanstaltninger, hvad angår vidnebeskyttelsen.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig, offer for udnyttelse, vold, misbrug, forsømmelse eller mishandling samt andre former for forbrydelse, vil du eller enhver anden person kunne anmelde dette til politiet.

Er du mindreårig, vil du i alle henseender anses som et sårbart offer. I dette tilfælde er myndighederne forpligtede til at informere dig om de beskyttelsesforanstaltninger, du har adgang til.

Mindreårige kan få hjælp fra Autoritatea NaÈ›ionalÄÉ pentru ProtecÈ›ia Drepturilor Copilului Èôi AdopÈ›ie. Er du i fare, kan myndigheden træffe afgørelse om at indkvartere dig et sted, hvor du sikres beskyttelse (f.eks. i en anden familie eller på et center).

Skal du møde for de strafferetlige undersøgelsesmyndigheder og endnu ikke er fyldt 14 år, skal du ledsages af en forælder eller værge. Hvis den pågældende forælder eller værge også er part i straffesagen eller har en interesse i at påvirke din forklaring, vil afhøringen foregå under tilstedeværelse af et familiemedlem eller en anden person, der er udpeget af politiet, anklagemyndigheden eller dommeren.

Retsmyndighederne kan derudover træffe afgørelse om, at der skal være en psykolog til stede under afhøringen, som kan hjælpe dig under din afhøring. Du indgiver din anmodning herom til retsmyndighederne.

Der gælder et krav om, at afhøringen skal optages. Er det ikke muligt at optage afhøringen, vil den blive nedskrevet i en rapport.

Du vil også kunne blive afhørt i specielt indrettede lokaler – af samme person – såfremt der findes sådanne lokaler.

Vedrører efterforskningen visse typer af forbrydelser, kan afhøringen ske ved en person af samme køn som dig. Du vil også kunne blive ledsaget af en person efter eget valg.

Du har ret til at blive bistået af en juridisk repræsentant under hele sagsforløbet. Har du ingen advokat, hjælper retten dig med at finde én. Kan din familie ikke betale for advokatbistanden, har du ret til gratis retshjælp.

Et af mine familiemedlemmer døde som følge af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Er du afdødes ægtefælle eller barn eller en person, der har forsørget afdøde, når dødsfaldet skete som følge af et drab eller et overlagt drab i henhold til straffelovens artikel 188 og 189 og en forsætligt begået forbrydelse, der førte til personens død, har du ret til gratis retshjælp og erstatning fra staten.

Du har også ret til gratis retshjælp i forbindelse med visse andre typer af forbrydelser end dem, der er anført ovenfor, hvis den månedlige indkomst for hver af offerets familiemedlemmer mindst er lig med bruttomindstelønnen som gældende for det år, du har indgivet en anmodning om gratis retshjælp.

Et af mine familiemedlemmer blev udsat for en forbrydelse – hvad er mine rettigheder?

Se ovenfor.

Er mægling en mulighed for mig? Og under hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed under mæglingen?

Mægling er en mulighed i forbindelse med visse forbrydelser, der anses som mindre alvorlige i straffeloven. Mægling forudsætter, at de to parter er enige. Under mæglingsforløbet vil du blive indkaldt til møder med sagsøgte, hvor man forsøger at finde en mindelig løsning. Møderne styres af den såkaldte forligsmand. Hvis du og gerningsmanden når til enighed efter møderne, kan du trække din anmeldelse tilbage, og sagen vil blive henlagt. Finder I ikke en mindelig løsning, fortsætter straffesagen, som om mæglingen aldrig havde fundet sted.

Hvilke love behandler mine rettigheder?

 • Lov nr. 135/2010 om strafferetsplejeloven som ændret og suppleret.
 • Lov nr. 678/2001 om forhindring og bekæmpelse af menneskehandel som ændret og suppleret.
 • Regeringsafgørelse nr. 1216/2001 til godkendelse af den nationale handlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel.
 • Lov nr. 211/2004 om visse foranstaltninger til sikring af beskyttelsen af ofre for forbrydelser som ændret og suppleret.
 • Regeringsafgørelse nr. 1238 af 10. oktober 2007 om godkendelse af nationale standarder for hjælpetjenester for ofre for menneskehandel.
 • Lov nr. 217/2003 om forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet som ændret og suppleret.
 • Lov nr. 272/2004 om beskyttelse og fremme af børns rettigheder som ændret og suppleret.
 • Lov nr. 682/2002 om vidnebeskyttelse som ændret og suppleret.
 • Lov nr. 192/2006 om mægling og forligsmandens opgaver som ændret og suppleret.
Sidste opdatering: 17/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website