Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Victims' rights - by country

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

You are considered to be the victim of a crime if you have suffered physical or material damage as a result of an incident deemed to be a crime under the national legislation in force. As a victim of a crime, you have certain legal rights before, during and at the end of the criminal procedure.

The first two stages of the criminal procedure in Romania are: the criminal investigation and the trial. During the criminal investigation, the criminal investigation bodies, under the supervision of the public prosecutor, investigate the case, gathering evidence in order to find the offender. At the end of the criminal investigation, the police send the case to the public prosecutor’s office, together with all the data and evidence collected in the file. After receiving the file, the case prosecutor examines the case and decides whether it is to proceed to the next phase, i.e. trial, or whether the file should be closed.

Once the dossier comes before the court, the panel of judges examines the facts and hears the persons involved in order to establish the guilt of the accused. Once guilt has been established, the offender receives a sentence. If the court considers that the accused is not guilty, then he or she is released.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 10/09/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Hvilke oplysninger kan jeg få af myndighederne (f.eks. politiet og anklagemyndigheden), efter der er blevet begået en forbrydelse, men jeg endnu ikke har anmeldt den?

Er du offer for en forbrydelse, kan du indgive en anmeldelse til politiet (eller anklagemyndigheden) enten skriftligt eller mundtligt. Du kan også bemyndige en anden person til at anmelde forbrydelsen ved hjælp af en skriftlig fuldmagt. Den skriftlige fuldmagt, der er underskrevet af dig, indgår i sagsmappen.

Under anmeldelsen af forbrydelsen kan du få oplysninger om de tjenester og organisationer, der yder psykologisk rådgivning og anden støtte til ofre – alt efter dine behov – samt oplysninger om den retshjælp, du kan få, dine rettigheder i forbindelse med straffesagen (herunder beskyttelsesforanstaltninger for ofre, der er i fare) og dine ret til erstatning fra staten. Oplysningerne gives af den første juridiske myndighed, du kontakter (politiet, anklagemyndigheden). Derudover får du udleveret en formular med alle oplysningerne. Du vil blive bedt om at underskrive denne. Du får oplysningerne på et af dig forståeligt sprog.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (statsborgere i EU og tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Er du udenlandsk statsborger og offer for en forbrydelse på det rumænske territorium, har du de samme rettigheder som rumænske statsborgere, der er blevet ofre for en forbrydelse.

Taler du ikke rumænsk, har du ret til gratis tolkebistand når du kommunikerer med myndighederne. Dette indbefatter indgivelse af anmeldelse på et af dig forståeligt sprog samt modtagelse af de oplysninger, du har ret til ved anmeldelsen af forbrydelsen, på et af dig forståeligt sprog.

Er du offer for menneskehandel, har du mulighed for at blive indkvarteret på et krisecenter, hvor du vil blive sikret beskyttelse. Under straffesagen vil du modtage oplysninger om sagsforløbet på et af dig forståeligt sprog. Du har ret til psykologisk rådgivning og lægehjælp. De rumænske myndigheder vil gøre alt for at sikre din hjemsendelse hurtigst muligt og sikre din beskyttelse ved at eskortere dig til den rumænske grænse.

Er du udenlandsk statsborger, kan du få erstatning fra staten i følgende tilfælde: Du er blevet offer for et drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg som omhandlet i straffelovens artikel 188 og 189, vold i hjemmet i henhold til straffelovens artikel 199, forsætligt begåede forbrydelser, der har ført til personskade, voldtægt, seksuelt overgreb, seksuel omgang med en mindreårig og udnyttelse af en mindreårig i henhold til straffelovens artikel 218 til 221, mishandling af en mindreårig i henhold til straffelovens artikel 197 såvel som menneskehandel og udnyttelse af sårbare personer og forsøg på ovenstående forbrydelser.

Hvilke oplysninger får jeg, når jeg anmelder en forbrydelse?

Når du anmelder en forbrydelse, vil den polititjenestemand, der registrerer din anmeldelse, forklare dig det videre forløb. Politiet er forpligtet til at udarbejde en rapport, hvoraf de oplysninger, du har givet, fremgår.

Du får oplysninger om:

 • dine rettigheder i forbindelse med straffesagen,
 • de organisationer, der yder støtte, og den støtte, de tilbyder,
 • hvordan du kan søge beskyttelse,
 • betingelserne for og den fremgangsmåde, der skal følges, for at få erstatning fra staten,
 • betingelserne for og den fremgangsmåde, der skal følges, for at blive bistået af en beskikket advokat.

Du vil efterfølgende under retssagen blive oplyst om den igangværende efterforskning og – såfremt anklagemyndigheden har besluttet ikke at indbringe sagen for en domstol – få en kopi af denne afgørelse. For at få disse oplysninger skal du indgive en anmodning til polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for din sag, hvori du oplyser en adresse i Rumænien, en e-postadresse eller e-mailadresse til modtagelse af oplysningerne.

Vælger anklagemyndigheden at indbringe sagen for en domstol, vil du blive indkaldt til retsmødet.

Du vil under afhøringen af dig blive informeret om dine forpligtelser og rettigheder, nemlig:

 • retten til bistand fra en advokat eller – i givet fald – fra en beskikket advokat,
 • retten til at henvende dig til en forligsmand i visse lovbestemte tilfælde,
 • retten til at foreslå fremlæggelse af bevismateriale, fremsætte indsigelser og påstande i visse lovbestemte tilfælde,
 • retten til at blive informeret om sagens udvikling,
 • retten til at indgive en forudgående anmeldelse, når dette er nødvendigt (i forbindelse med visse typer forbrydelser er det nødvendigt med en forudgående anmeldelse for at kunne fortsætte sagen mod gerningsmanden). Retsmyndighederne vil i givet fald forklare dette nærmere. Ved at indgive en forudgående anmeldelse anmoder du om en fortsættelse af straffesagen mod den person, der har begået forbrydelsen mod dig. Den forudgående anmeldelse adskiller sig fra den ordinære anmeldelse, som du indgiver til politiet eller anklagemyndigheden for at underrette dem om, at der er blevet begået en forbrydelse mod dig,
 • retten til at indtræde som civil part,
 • forpligtelsen til at møde op som følge af retsmyndighedernes indkaldelser,
 • forpligtelsen til at oplyse om eventuelle adresseændringer,
 • retten til at blive informeret om gerningsmandens løsladelse, når denne er blevet idømt en fængselsstraf eller er blevet varetægtsfængslet.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversættelsesbistand (ved min kontakt til politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Ja. Du har under hele straffesagen ret til oversættelses- og tolkebistand.

Hvad gør myndighederne for at gøre dokumenterne forståelige for mig og gøre mig forståelig (når jeg er et barn eller handicappet)?

Uanset den handicappedes rolle (sagsøgt, forurettet, vidne) vil der altid være en tolk, psykolog og/eller en repræsentant fra DirecÈ›iile Generale de AsistenÈ›ÄÉ SocialÄÉ Èôi ProtecÈ›ie a Copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse) (for mindreårige) til stede under straffesagen.

Ifølge den gældende lovramme kan de pågældende personer modtage særlig støtte fra direktoraterne for social omsorg og børns beskyttelse på regionalt niveau og om nødvendigt få lægehjælp.

Hjælpetjenester for ofre

Alt efter forbrydelsens art (navnlig ved forbrydelser begået mod personer) anbefaler polititjenestemanden, at offeret kontakter de psykologiske rådgivningstjenester, og henviser ham/hende til de pågældende tjenester.

Hvis du er offer for visse forbrydelser (drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg i henhold til straffelovens artikel 188 og 189, vold i hjemmet i henhold til straffelovens artikel 199, forsætligt begåede forbrydelser, der har ført til personskade, voldtægt, seksuelt overgreb, seksuel omgang med en mindreårig og seksuel udnyttelse af en mindreårig i henhold til straffelovens artikel 218 til 221, mishandling af en mindreårig i henhold til straffelovens artikel 197 såvel som menneskehandel og udnyttelse af sårbare personer og forsøg på ovenstående forbrydelser), kan du få gratis psykologisk rådgivning (op til tre måneder for voksne og op til seks måneder for børn op til 18 år), lægehjælp eller anden form for støtte – alt efter behov. Denne hjælp er gratis, når blot forbrydelsen er blevet anmeldt til politiet. Når du har indgivet en anmeldelse til polititjenestemanden, kan du anmode om hjælp hos kriminalforsorgen.

Er du offer for vold i hjemmet, kan du anmode om hjælp fra en familierådgiver hos ministeriet for arbejde og social retfærdighed, som tilbyder ofre for vold i hjemmet forskellige former for støtte (f.eks. psykologisk rådgivning, identitetsbeskyttelse osv.). Du kan også anmode om at blive indlogeret på et krisecenter for ofre for vold i hjemmet, der sikrer din beskyttelse og yder rådgivning.

Hvem yder hjælp til ofrene?

I Rumænien kan offeret alt efter den begåede forbrydelse få gavn af forskellige hjælpeforanstaltninger fra følgende institutioner:

Er du offer for vold i hjemmet, kan du rette henvendelse til AgenÈ›ia NaÈ›ionalÄÉ pentru Egalitate de Șanse între BÄÉrbaÈ›i Èôi Femei (det nationale agentur for ligestilling mellem mænd og kvinder) samt DirecÈ›iile Generale de AsistenÈ›ÄÉ SocialÄÉ Èôi ProtecÈ›ie a Copilului (DGASPC).

Er du endnu ikke fyldt 18 år og er offer for en forbrydelse, kan du henvende dig til Autoritatea NaÈ›ionalÄÉ pentru ProtecÈ›ia Drepturilor Copilului Èôi AdopÈ›ie (den nationale myndighed for beskyttelse af børns rettigheder og adoption – ANPDCA) og til DirecÈ›iile Generale de AsistenÈ›ÄÉ SocialÄÉ Èôi ProtecÈ›ie a Copilului (DGASPC).

Er du offer for menneskehandel, kan du kontakte AgenÈ›ia NaÈ›ionalÄÉ împotriva Traficului de Persoane (det nationale agentur for bekæmpelse af menneskehandel – ANITP) under indenrigsministeriet (MAI).

Derudover yder en lang række andre ikkestatslige organisationer (ngo'er) forskellige former for støtte til ofre. Du vil blive henvist til den relevante ngo af den institution, du retter henvendelse til.

Hvis du er offer for vold, herunder drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg i henhold til straffelovens artikel 188 og 189, vold i hjemmet i henhold til straffelovens artikel 199, forsætligt begåede forbrydelser, der har ført til personskade, voldtægt, seksuelt overgreb, seksuel omgang med en mindreårig og seksuel udnyttelse af en mindreårig i henhold til straffelovens artikel 218 til 221, mishandling af en mindreårig i henhold til straffelovens artikel 197 såvel som menneskehandel og udnyttelse af sårbare personer og forsøg på ovenstående forbrydelser, kan du henvende dig til kriminalforsorgen.

Henviser politiet mig automatisk til en hjælpetjeneste for ofre?

Ja, retsmyndighederne er forpligtede til at henvise dig til de relevante tjenester.

Hvordan sikres mit privatlivs fred?

Både under den strafferetlige forfølgning og under retssagen kan retsmyndighederne – når de vurderer, at dit privatliv eller værdighed ville kunne blive krænket som følge af de oplysninger, du kommer med, eller af andre årsager – efter din anmodning eller uden videre træffe foranstaltninger for at sikre privatlivets fred, herunder:

 • beskyttelse af de oplysninger, der vedrører din identitet,
 • at afhøringen foregår uden din tilstedeværelse ved hjælp af audiovisuelt udstyr, hvor din stemme forvrænges og dit ansigt sløres, når de andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige,
 • lukkede døre under din afhøring.

I forhold til retsafgørelsen kan retten forbyde, at der offentliggøres tekster, tegninger, fotografier eller billeder, der afslører din identitet.

Hvis et offentligt retsmøde vil kunne betyde en krænkelse af din værdighed eller dit privatliv, kan retten også træffe afgørelse om lukkede døre under retsafgørelsen.

Medarbejderne i kriminalforsorgen skal sikre fortroligheden af de oplysninger, de bliver bekendt med i forbindelse med deres arbejde. Oplysninger, der videregives til retsmyndighederne relateret til straffesagen, er undtaget fra denne regel. Rådgivere, tjenesternes ledende medarbejdere og inspektører skal sikre fortroligheden af de dokumenter, de har adgang til, i forbindelse med deres arbejde og i offentligheden. De oplysninger, der omhandler sagen som behandlet af hjælpetjenesterne, og enhver information om arbejdets udførelse og forløb hos førnævnte tjenester videregives til pressen på en måde, der respekterer fortroligheden af de personoplysninger, der vedrører den pågældende modtager af støtten.

Skal jeg anmelde en forbrydelse, før jeg kan få adgang til hjælpetjenesterne for ofre?

For at kunne få adgang til hjælpetjenesterne for ofre skal du anmelde de faktiske omstændigheder til de kompetente myndigheder.

Beskyttelsen af min person, når jeg er i fare

Hvilke typer beskyttelse findes der?

Du har både i forbindelse med den strafferetlige forfølgning og under retssagen ret til beskyttelsesforanstaltninger, når retsmyndighederne vurderer, at du er i fare.

Hvis retsmyndighederne vurderer dig til at være i fare som følge af de oplysninger, du giver, eller af andre årsager, kan de efter din anmodning eller uden videre træffe foranstaltninger, der skal sikre din beskyttelse, herunder:

 • overvågning af og opsyn med din bopæl eller tilvejebringelse af midlertidig indkvartering,
 • ledsagelse af dig og din beskyttelse eller beskyttelse af dine familiemedlemmer under din/jeres færden,
 • beskyttelse af de oplysninger, der vedrører din identitet (personoplysninger kan slettes i sagsmappen, og din identitet kan beskyttes ved at hemmeligholde den),
 • at afhøringen foregår uden din tilstedeværelse ved hjælp af audiovisuelt udstyr, hvor din stemme forvrænges og dit ansigt sløres, når de andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige (i dette tilfælde vil du ikke skulle møde for polititjenestemanden, anklagemyndigheden eller dommeren igen, og du befinder dig ikke på samme sted som gerningsmanden),
 • lukkede døre under din afhøring.

I forhold til retsafgørelsen kan retten forbyde, at der offentliggøres tekster, tegninger, fotografier eller billeder, der afslører din identitet.

Hvis du har stilling som vidne i straffesagen, eller hvis du – uden at have en reel stilling i sagen – kan bidrage til sagen gennem de oplysninger, du ligger inde med, for at få sandheden frem i forbindelse med alvorlige forbrydelser eller forhindre alvorlig skade, kan du endvidere anmode polititjenestemanden eller anklagemyndigheden, der leder efterforskningen, om at blive en del af vidnebeskyttelsesprogrammet. Programmet omfatter en række foranstaltninger, såsom:

 • hemmeligholdelse af din identitet samt forvrængning af din stemme og sløring af dit ansigt under afhøringer,
 • beskyttelse af din bopæl og politieskorte af dig, hvis du skal møde for de ansvarlige retsmyndigheder,
 • bopælsændring,
 • identitetsændring, herunder et nyt udseende, hvis dette er nødvendigt.

Godkendes du til vidnebeskyttelsesprogrammet, kan du få yderligere hjælp til:

 • at kunne indgå i en ny social kontekst,
 • at opnå nye fagkvalifikationer,
 • at finde nyt arbejde,
 • at få økonomisk hjælp, indtil du har fundet nyt arbejde.

Vidnebeskyttelsesprogrammet kan også omfatte børn, forældre og ægtefællen.

Godkendes du ikke til vidnebeskyttelsesprogrammet under den strafferetlige forfølgning, kan du indgive en anmodning herom til retten.

Alt efter den pågældende forbrydelse har du ret til andre typer beskyttelse:

 • Er du offer for vold i hjemmet, kan du få retten til at træffe en tilholdsafgørelse mod gerningsmanden, der gælder for din bopæl. Som offer kan du også søge hjælp på et krisecenter for ofre for vold i hjemmet. Centrene er forbeholdt nødstilfælde, når det af hensyn til offerets beskyttelse er nødvendigt at sikre, at gerningsmanden ikke kan komme i kontakt med offeret, og når den ansvarlige familierådgiver har givet sin skriftlige godkendelse hertil. Når du er blevet berettiget et ophold, er opholdet, kosten, lægehjælpen, den psykologiske rådgivning og retshjælpen gratis.
 • Er du offer for menneskehandel, har du mulighed for at blive godkendt til et ophold på et krisecenter. Principielt kan opholdet på et sådant center højst være på ti dage. Retten kan dog træffe afgørelse om forlængelse, indtil retssagen er afsluttet. Politiet kan om nødvendigt stå for din fysiske beskyttelse under straffesagen. Er du offer for menneskehandel, vil retsmødet ikke være offentligt.

Mener du, at du er i fare, skal du oplyse polititjenestemanden, anklagemyndigheden eller dommeren om det og fremlægge så mange oplysninger herom som muligt.

Der er både adgang til ovennævnte foranstaltninger under den strafferetlige forfølgning og under retssagen.

Hvem kan give mig beskyttelse?

Du vil blive beskyttet af det rumænske politi.

Vil der blive set på min situation, i forhold til om jeg risikerer yderligere skade fra gerningsmandens side?

Er du fortsat i fare efter straffesagens afslutning, undersøger retsmyndighederne muligheden for at indlemme dig i vidnebeskyttelsesprogrammet, såfremt du endnu ikke er en del af det.

Er du offer for menneskehandel, vil din situation blive vurderet af politiets specialenheder.

Vil der blive set på min situation, i forhold til om jeg risikerer yderligere skade grundet det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen)?

Ja, der vil blive set på din situation. Er du eksempelvis offer for visse typer forbrydelser (vold i hjemmet, voldtægt, seksuelle overgreb osv.), vil du altid blive afhørt af en person af samme køn, hvis du anmoder herom.

Den forurettede vil endvidere ikke blive afhørt igen, medmindre det er strengt nødvendigt for straffesagen. Herved undgås, at vedkommende igen kommer i en offerrolle som i ovenstående tilfælde.

I henhold til lovgivningen om straffesager skal den forurettede, der har anmeldt en forbrydelse, straks afhøres og – hvis det ikke er muligt – afhøres uden unødig forsinkelse efter anmeldelsen. Dette skal igen forhindre, at vedkommende igen kommer i en offerrolle, idet offeret indkaldes til endnu en afhøring.

Derudover gælder følgende: Offeret skal ikke underrettes om gerningsmandens løsladelse – uanset kontekst – medmindre offeret udtrykkeligt har anmodet om at få denne oplysning.

Hvilken beskyttelse kan sårbare ofre få?

Er du et sårbart offer, har du adgang til de ovenstående beskyttelsesforanstaltninger, hvad angår vidnebeskyttelsen.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig, offer for udnyttelse, vold, misbrug, forsømmelse eller mishandling samt andre former for forbrydelse, vil du eller enhver anden person kunne anmelde dette til politiet.

Er du mindreårig, vil du i alle henseender anses som et sårbart offer. I dette tilfælde er myndighederne forpligtede til at informere dig om de beskyttelsesforanstaltninger, du har adgang til.

Mindreårige kan få hjælp fra Autoritatea NaÈ›ionalÄÉ pentru ProtecÈ›ia Drepturilor Copilului Èôi AdopÈ›ie. Er du i fare, kan myndigheden træffe afgørelse om at indkvartere dig et sted, hvor du sikres beskyttelse (f.eks. i en anden familie eller på et center).

Skal du møde for de strafferetlige undersøgelsesmyndigheder og endnu ikke er fyldt 14 år, skal du ledsages af en forælder eller værge. Hvis den pågældende forælder eller værge også er part i straffesagen eller har en interesse i at påvirke din forklaring, vil afhøringen foregå under tilstedeværelse af et familiemedlem eller en anden person, der er udpeget af politiet, anklagemyndigheden eller dommeren.

Retsmyndighederne kan derudover træffe afgørelse om, at der skal være en psykolog til stede under afhøringen, som kan hjælpe dig under din afhøring. Du indgiver din anmodning herom til retsmyndighederne.

Der gælder et krav om, at afhøringen skal optages. Er det ikke muligt at optage afhøringen, vil den blive nedskrevet i en rapport.

Du vil også kunne blive afhørt i specielt indrettede lokaler – af samme person – såfremt der findes sådanne lokaler.

Vedrører efterforskningen visse typer af forbrydelser, kan afhøringen ske ved en person af samme køn som dig. Du vil også kunne blive ledsaget af en person efter eget valg.

Du har ret til at blive bistået af en juridisk repræsentant under hele sagsforløbet. Har du ingen advokat, hjælper retten dig med at finde én. Kan din familie ikke betale for advokatbistanden, har du ret til gratis retshjælp.

Et af mine familiemedlemmer døde som følge af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Er du afdødes ægtefælle eller barn eller en person, der har forsørget afdøde, når dødsfaldet skete som følge af et drab eller et overlagt drab i henhold til straffelovens artikel 188 og 189 og en forsætligt begået forbrydelse, der førte til personens død, har du ret til gratis retshjælp og erstatning fra staten.

Du har også ret til gratis retshjælp i forbindelse med visse andre typer af forbrydelser end dem, der er anført ovenfor, hvis den månedlige indkomst for hver af offerets familiemedlemmer mindst er lig med bruttomindstelønnen som gældende for det år, du har indgivet en anmodning om gratis retshjælp.

Et af mine familiemedlemmer blev udsat for en forbrydelse – hvad er mine rettigheder?

Se ovenfor.

Er mægling en mulighed for mig? Og under hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed under mæglingen?

Mægling er en mulighed i forbindelse med visse forbrydelser, der anses som mindre alvorlige i straffeloven. Mægling forudsætter, at de to parter er enige. Under mæglingsforløbet vil du blive indkaldt til møder med sagsøgte, hvor man forsøger at finde en mindelig løsning. Møderne styres af den såkaldte forligsmand. Hvis du og gerningsmanden når til enighed efter møderne, kan du trække din anmeldelse tilbage, og sagen vil blive henlagt. Finder I ikke en mindelig løsning, fortsætter straffesagen, som om mæglingen aldrig havde fundet sted.

Hvilke love behandler mine rettigheder?

 • Lov nr. 135/2010 om strafferetsplejeloven som ændret og suppleret.
 • Lov nr. 678/2001 om forhindring og bekæmpelse af menneskehandel som ændret og suppleret.
 • Regeringsafgørelse nr. 1216/2001 til godkendelse af den nationale handlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel.
 • Lov nr. 211/2004 om visse foranstaltninger til sikring af beskyttelsen af ofre for forbrydelser som ændret og suppleret.
 • Regeringsafgørelse nr. 1238 af 10. oktober 2007 om godkendelse af nationale standarder for hjælpetjenester for ofre for menneskehandel.
 • Lov nr. 217/2003 om forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet som ændret og suppleret.
 • Lov nr. 272/2004 om beskyttelse og fremme af børns rettigheder som ændret og suppleret.
 • Lov nr. 682/2002 om vidnebeskyttelse som ændret og suppleret.
 • Lov nr. 192/2006 om mægling og forligsmandens opgaver som ændret og suppleret.
Sidste opdatering: 17/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Er du offer for en forbrydelse, kan du indgive en anmeldelse til politiet (eller anklagemyndigheden) enten skriftligt eller mundtligt. Du kan også bemyndige en anden person til at anmelde forbrydelsen ved hjælp af en skriftlig fuldmagt. Den skriftlige fuldmagt, der er underskrevet af dig, indgår i sagsmappen.

Andre, der kan anmelde forbrydelsen, er din ægtefælle, dine børn og din advokat. Er du offer for vold i hjemmet, kan politianmeldelse ske ved ethvert familiemedlem.

Derudover kan ægtefællen eller den voksne datter/søn til et offer, der er afgået ved døden som følge af forbrydelsen, også indgive anmeldelse.

Vælger du at indgive din anmeldelse mundtligt, skal du møde op på politistationen. Polititjenestemanden nedfælder din anmeldelse på skrift, registrerer den og beder dig om at underskrive den. Du vil også skulle underskrive en skriftlig anmeldelse.

Anmeldelsen skal indeholde det fulde navn, profession, bopæl og en så detaljeret beskrivelse af forbrydelsens faktiske omstændigheder som muligt. Hvis navnet på gerningsmanden er kendt, skal dette fremgå af anmeldelsen. Derudover skal anmeldelsen indeholde ethvert bevis vedrørende de faktiske omstændigheder. Under den strafferetlige forfølgning kan offeret også fremlægge andre beviser til sagsmappen.

Taler eller forstår du ikke rumænsk, kan du indgive anmeldelsen på et sprog, du forstår, hvorefter den vil blive oversat af retsmyndigheden. Du kan endvidere anmode om at få tilsendt din indkaldelse på et sprog, du forstår.

Hvordan får jeg oplysninger om sagens udvikling?

Når du har indgivet en anmeldelse, overfører politimyndigheden sagsmappen til anklagemyndigheden, hvor sagsmappen får tildelt et unikt sagsnummer.

Efter anmeldelsen vil du kunne få oplysninger om sagens udvikling ved at indgive en specifik anmodning herom, hvori du oplyser en adresse i Rumænien, en e-mailadresse eller e-postadresse til modtagelse af oplysningerne.

Vælger anklagemyndigheden at indbringe sagen for en domstol, har du ret til at få indsigt i sagsmappen i rettens lokaler under retsafgørelsesfasen. Derudover vil du blive indkaldt til retsmødet.

Har jeg ret til retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? Og under hvilke betingelser?

Er du forurettet, har du ret til at blive bistået af en advokat eller blive repræsenteret.

a. Under hele straffesagen har du ret til at blive bistået af en advokat efter eget valg, som du betaler for. Bliver gerningsmanden kendt skyldig, kan du få godtgjort de betalte advokatudgifter af gerningsmanden.

b. Du kan vælge at blive repræsenteret under hele straffesagen, medmindre din tilstedeværelse er obligatorisk eller af anklagemyndigheden, dommeren eller retten vurderes at være nødvendig – alt efter det pågældende tilfælde (f.eks. for at afgive forklaring).

c. I visse tilfælde vil der kunne ydes gratis retshjælp under straffesagen:

 • Hvis anklagemyndigheden eller dommeren vurderer, at du ikke er i stand til at forsvare dig selv, og du ikke har valgt og betaler for en advokat.
 • Hvis du er mindreårig, og du ikke har opnået fuld rets- og handleevne (gennem ægteskab eller dommerafgørelse).
 • Hvis du er offer for en af følgende forbrydelser: drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg, personskade, forsætligt begåede forbrydelser, der har ført til personskade (straffeloven indeholder en definition af disse personskader), voldtægt, seksuelt overgreb, seksuel omgang med en mindreårig, udnyttelse af en mindreårig.
 • Hvis ægtefællen, forældrene eller personer med ansvar for din forsørgelse er afgået ved døden som følge af et drab, overlagt drab eller andre forsætligt begåede forbrydelser.
 • Efter anmodning og – hvis du er offer for andre forbrydelser end dem, der er anført ovenfor – hvis den månedlige indkomst for hvert familiemedlem mindst er lig med bruttomindstelønnen som gældende for det år. Anmodninger om gratis retshjælp skal indgives til retten i det distrikt, du bor i.

For at kunne få tilkendt gratis retshjælp skal du have indgivet en anmeldelse til politiet eller anklagemyndigheden inden for 60 dage fra den dag, hvor forbrydelsen blev begået, eller – hvis du ikke var i stand til at indgive en sådan anmeldelse – inden for 60 dage fra den dato, hvor du igen blev i stand til det.

Ønsker du at modtage gratis retshjælp, skal du indgive en anmodning til anklagemyndigheden eller retten, som træffer de nødvendige foranstaltninger. Du kan efterfølgende få gratis retshjælp, indtil straffesagen er blevet afsluttet.

Kan jeg få godtgjort mine udgifter (forbundet med min deltagelse i efterforskningen/retssagen)? Og under hvilke betingelser?

Du kan anmode om godtgørelse af sagsomkostningerne. Retten træffer afgørelse om beløbets størrelse, og hvem godtgørelsen skal betales af.

Har du stilling som forurettet eller civil part (hvis der er indtrådt en civil part) i retssagen, og sagsøgte kendes skyldig i forbrydelsen (også selv om vedkommende – af en hvilken som helst årsag – ikke dømmes til straffuldbyrdelse), vil den dømte pålægges at betale dine sagsomkostninger.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag henlægges, inden den blev indbragt for en domstol?

Du har mulighed for at indgive en klage over anklagemyndighedens afgørelse om ikke at indbringe sagen for retten inden for 20 dage fra forkyndelsesdagen for afgørelsen. Du skal indgive din klage til en højere anklagemyndighed en den, der var ansvarlig for sagen.

Afvises klagen, kan du klage over afgørelsen om afvisning som truffet af dommeren ved den kompetente rets forundersøgelseskammer.

Kan jeg deltage i retssagen?

Du kan deltage i straffesagen som:

forurettet:

Har du lidt personskade som følge af forbrydelsen, kan du deltage i retssagen som forurettet, hvilket giver dig en række proceduremæssige rettigheder, som vil blive gennemgået nedenfor,

vidne:

Vil du ikke deltage i straffesagen som forurettet, skal du underrette retsmyndighed med ansvar for sagen, som – hvis denne finder det nødvendigt – kan afhøre dig som vidne. Indkaldes du til retsmødet som vidne, skal du møde og fremlægge alt det, du ved om de faktiske omstændigheder,

civil part:

Vil du have erstatning for den skade, du har lidt på grund af forbrydelsen, kan du indtræde som civil part i straffesagen.

Som hovedregel er retsmøderne ved retten offentlige, og du kan deltage i dem uagtet din stilling. Retten kan dog træffe afgørelse om, at retsmøderne ikke skal være offentlige, hvis grundlaget herfor er tilstrækkeligt. I dette tilfælde vil du kun kunne deltage i møderne, hvis du har stilling som forurettet eller civil part i sagen.

Din tilstedeværelse i retten bliver først obligatorisk, når du bliver indkaldt til retsmødet (f.eks. som vidne).

Hvilken officiel stilling har jeg i retssystemet? Anses jeg eksempelvis som: offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg agere som en af disse?

Er du offer for en forbrydelse, kan du have følgende stillinger inden for retssystemet:

forurettet:

Har du lidt personskade som følge af forbrydelsen, kan du deltage i retssagen som forurettet, hvilket giver dig en række proceduremæssige rettigheder, som vil blive gennemgået nedenfor,

civil part:

Vil du have erstatning for den skade, du har lidt på grund af forbrydelsen, kan du indtræde som civil part i straffesagen,

vidne:

Vil du ikke deltage i straffesagen som forurettet, skal du underrette retsmyndighed med ansvar for sagen, som – hvis denne finder det nødvendigt – kan afhøre dig som vidne. Er dette tilfældet, vil du blive indkaldt til retsmøderne, og du vil blive bedt om at give så detaljerede oplysninger som muligt om de faktiske omstændigheder. Din tilstedeværelse ved retsmødet er obligatorisk, hvis du er blevet indkaldt til mødet.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg i den forbindelse?

Deltager du i straffesagen som forurettet eller civil part, har du en række proceduremæssige rettigheder:

under den strafferetlige forfølgning:

- Du har ret til at anmode om erstatning for den skade, du har lidt som følge af forbrydelsen. Dette gør du ved at indtræde som civil part i straffesagen eller anlægge et separat civilt søgsmål. Du har mulighed for at indtræde som civil part på et hvilket som helst stadie af den strafferetlige forfølgning.

For at opnå stillingen som civil part i sagen skal du indgive en anmodning herom – enten mundtligt under afhøringen for polititjenestemanden eller anklagemyndigheden eller skriftligt til polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for sagen. I din anmodning skal du oplyse det ønskede erstatningsbeløb, og hvad der ligger til grund for din anmodning, samt fremlægge de beviser, du ligger inde med.

Anklagemyndigheden eller polititjenestemanden vil under det første retsmøde oplyse dig om muligheden for at indtræde som civil part.

- Du har ret til at anmode om godtgørelse af sagsomkostningerne. Retten træffer afgørelse om beløbets størrelse, og hvem godtgørelsen skal betales af.

Har du stilling som forurettet eller civil part (hvis der er indtrådt en civil part) i retssagen, og sagsøgte kendes skyldig i forbrydelsen (også selv om vedkommende – af en hvilken som helst årsag – ikke dømmes til straffuldbyrdelse), vil den dømte pålægges at betale dine sagsomkostninger.

- Du har ret til at blive oplyst om den igangværende efterforskning og – såfremt anklagemyndigheden har besluttet ikke at indbringe sagen for en domstol – få en kopi af denne afgørelse. For at få disse oplysninger skal du indgive en anmodning til polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for sagen, hvori du oplyser en adresse i Rumænien eller e-mailadresse til modtagelse af oplysningerne. Vælger anklagemyndigheden at indbringe sagen for en domstol, vil du blive indkaldt til retsmødet.

- Du har ret til tolke- eller oversættelsesbistand, hvis du ikke taler eller forstår rumænsk. Under straffesagen kan du få gratis tolkebistand, hvis du ikke taler rumænsk.

- Under straffesagen har du ret til at blive bistået af en advokat. I visse tilfælde (f.eks. når anklagemyndigheden vurderer, at du ikke er i stand til at forsvare dig selv, eller du er mindreårig, og du ikke har opnået fuld rets- og handleevne, når du er offer for visse forbrydelser, når din indkomst ligger under en vis grænse osv. – se svaret på det foregående spørgsmål) har du mulighed for at få gratis retshjælp.

- Du har ret til at blive repræsenteret under hele straffesagen, medmindre din tilstedeværelse er obligatorisk eller af anklagemyndigheden, dommeren eller retten vurderes at være nødvendig – alt efter det pågældende tilfælde (f.eks. for at afgive forklaring).

- Du har ret til at få indsigt i din sagsmappe, enten personligt eller gennem en advokat. Denne indsigt skal dog være i overensstemmelse med en række regler, som du vil få oplyst på anklagemyndighedens justitskontor.

- Du har ret til at blive indkaldt til afhøring af polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for sagen. Under afhøringer kan du anmode om at blive ledsaget af din juridiske repræsentant – i givet fald – eller en person efter eget valg, når vedkommendes tilstedeværelse efter din vurdering er hensigtsmæssig under afhøringen. Retsmyndigheden vil ikke kunne nægte denne persons tilstedeværelse, medmindre der foreligger rimelige grunde hertil.

Hvis du anmelder en forbrydelse mod dig, skal retsmyndigheden straks foretage en afhøring af dig. Er dette ikke muligt, vil du blive afhørt hurtigst muligt, efter anmeldelsen er sket.

Er du offer for vold i hjemmet, voldtægt, andre typer seksualforbrydelser, mishandling af en mindreårig, chikane, sexchikane og andre hændelser, der efter din vurdering kræver en beskyttelse af dit privatliv, kan du anmode om at blive afhørt af en person af samme køn som dig. Retsmyndigheden vil ikke kunne nægte denne anmodning, medmindre der foreligger rimelige grunde hertil.

- Du har ret til at fremlægge bevismateriale og udarbejde andre anmodninger vedrørende retsreglerne. Dette kan ske under din afhøring eller på et andet tidspunkt ved at indgive en anmodning til retsmyndigheden med ansvar for din sag.

- Er gerningsmanden blevet varetægtsfængslet og senere løsladt igen, har du ret til at blive underrettet herom. Du vil blive informeret om denne ret under det første retsmøde, og du vil blive spurgt, om du ønsker at blive informeret, hvis gerningsmanden løslades.

- Du kan indgive en klage over sagsforanstaltningerne. Klagen skal indgives til anklagemyndigheden med ansvar for sagen, hvis foranstaltningen er truffet af polititjenestemanden, eller en højere anklagemyndighed, hvis den er truffet af anklagemyndigheden med ansvar for sagen.

Har du indgivet en klage over en afgørelse fra anklagemyndighedens side om at henlægge straffesagen, og denne er blevet afvist, kan du indgive en ny klage over afgørelsen om afvisning til dommeren i forundersøgelseskammeret,

under retssagen:

- Du har ret til at anmode om erstatning for den skade, du har lidt som følge af forbrydelsen. Dette gør du ved at indtræde som civil part i straffesagen eller anlægge et separat civilt søgsmål.

Har du deltaget i den strafferetlige forfølgning som civil part, kan du indtage samme stilling under retssagen.

Hvis du ikke er indtrådt som civil part under den strafferetlige forfølgning, kan indtrædelse ske under retssagen frem til undersøgelsesfasens start. Du vil blive informeret herom i forbindelse med indkaldelsen til det første retsmøde.

Du kan indgive din anmodning om at indtræde som civil part mundtligt til en domstol eller skriftligt. I din anmodning skal du oplyse det ønskede erstatningsbeløb, og hvad der ligger til grund for din anmodning, samt fremlægge de beviser, du ligger inde med.

- Du har ret til at anmode om godtgørelse af sagsomkostningerne. Retten træffer afgørelse om beløbets størrelse, og hvem godtgørelsen skal betales af.

Har du stilling som forurettet eller civil part (hvis der er indtrådt en civil part) i retssagen, og sagsøgte kendes skyldig i forbrydelsen (også selv om vedkommende – af en hvilken som helst årsag – ikke dømmes til straffuldbyrdelse), vil den dømte pålægges at betale dine sagsomkostninger.

- Du har ret til tolke- eller oversættelsesbistand, hvis du ikke taler eller forstår rumænsk. Under straffesagen kan du få gratis tolkebistand, hvis du ikke taler rumænsk.

- Under straffesagen har du ret til at blive bistået af en advokat. I visse tilfælde (f.eks. når anklagemyndigheden vurderer, at du ikke er i stand til at forsvare dig selv, eller du er mindreårig, og du ikke har opnået fuld rets- og handleevne, når du er offer for visse forbrydelser, når din indkomst ligger under en vis grænse osv. – se svaret på det foregående spørgsmål) har du mulighed for at få gratis retshjælp.

- Du har ret til at blive repræsenteret under hele straffesagen, medmindre din tilstedeværelse er obligatorisk eller af anklagemyndigheden, dommeren eller retten vurderes at være nødvendig – alt efter det pågældende tilfælde (f.eks. for at afgive forklaring).

- Du har ret til at få indsigt i din sagsmappe, enten personligt eller gennem en advokat. Denne indsigt skal dog være i overensstemmelse med en række regler, som du vil få oplyst på rettens justitskontor.

- Du har ret til at afgive forklaring under den mundtlige procedure i retten. Retten indkalder dig til retsmødet, hvor du vil blive afhørt, og du vil blive spurgt ind til forbrydelsens faktiske omstændigheder. Du vil også blive bedt om at fortælle alt, du husker om de faktiske omstændigheder.

- Du har ret til at stille spørgsmål til den sagsøgte, vidnerne og de sagkyndige, når de bliver afhørt.

- Du har ret til at fremsætte en indsigelse og fremlægge påstande vedrørende straffesagen.

- Du har ret til at fremlægge bevismateriale og udarbejde andre anmodninger vedrørende retsreglerne.

- Er gerningsmanden blevet varetægtsfængslet eller idømt en fængselsstraf, har du ret til at blive informeret om hans/hendes løsladelse. Hvis du ikke indgav en sådan anmodning under det første retsmøde i den strafferetlige forfølgning, hvor du blev oplyst om denne ret, har du mulighed for at indgive anmodningen under retssagen ved at indgive den til retten – enten mundtligt under din afhøring eller skriftligt.

- Når dommeren har afsagt sin kendelse, vil denne blive forkyndt for dig, og du har ret til at anke kendelsen.

Har du stilling som forurettet, civil part eller vidne i straffesagen, har du en række forpligtelser, der bunder i, at retsmyndighedernes fornemmeste opgave er at få sandheden frem, og i gerningsmandens ansvarlighed:

- Du er forpligtet til at møde, såfremt du er blevet indkaldt af polititjenestemanden, anklagemyndigheden eller dommeren.

- Du er forpligtet til at fortælle alt, du ved om de faktiske omstændigheder, der er genstand for efterforskningen. Kommer du med urigtige oplysninger til retsmyndighederne, vil der kunne indledes en sag mod dig, og du kan dømmes for falsk vidneudsagn. Du kan nægte at afgive forklaring, hvis du er ægtefælle eller nær slægtning til den anklagede. Du har også mulighed for at nægte at svare på spørgsmålene, hvis du er underlagt tavshedspligt.

- Du er forpligtet til at meddele eventuelle adresseændringer, så retsmyndighederne ved, hvor de skal sende indkaldelser til og kan tilsende dig oplysninger om retssagen.

- Du er forpligtet til at optræde civiliseret og respektere formaliteterne omkring retsmødet. I modsat fald kan retten træffe afgørelse om, at du skal forlade retssalen.

Både under den strafferetlige forfølgning og retssagen har du ret til beskyttelsesforanstaltninger, når retsmyndighederne vurderer dig til at være i fare, eller når du er offer for visse typer af forbrydelser, der kan være krænkende for dit privatliv eller din værdighed.

Hvis retsmyndighederne vurderer dig til at være i fare, eller dit privatliv eller din værdighed vil kunne blive krænket som følge af de oplysninger, du giver, eller af andre årsager, kan de efter din anmodning eller uden videre træffe foranstaltninger, der skal sikre din beskyttelse, herunder:

 • overvågning af og opsyn med din bopæl eller tilvejebringelse af midlertidig indkvartering,
 • ledsagelse af dig og din beskyttelse eller beskyttelse af dine familiemedlemmer under din/jeres færden,
 • beskyttelse af de oplysninger, der vedrører din identitet,
 • at afhøringen foregår uden din tilstedeværelse ved hjælp af audiovisuelt udstyr, hvor din stemme forvrænges og dit ansigt sløres, når de andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige,
 • lukkede døre under din afhøring.

Under retssagen kan dommeren – hvis denne finder det nødvendigt for at sikre din beskyttelse – træffe afgørelse om, at retsmødet skal foregå for lukkede døre. Du kan også anmode dommeren om lukkede døre.

I forhold til retsafgørelsen kan retten forbyde, at der offentliggøres tekster, tegninger, fotografier eller billeder, der afslører din identitet.

Har du stilling som vidne, har du også adgang til andre særlige vidnebeskyttelsesforanstaltninger. Mener du, at du er i fare, skal du oplyse polititjenestemanden, anklagemyndigheden eller dommeren om det og fremlægge så mange oplysninger herom som muligt.

Har jeg mulighed for at fremlægge oplysninger eller beviser under retssagen? Og under hvilke betingelser?

Ja. Medmindre du har valgt at afstå fra at deltage i retssagen, vil anklagemyndigheden/polititjenestemanden eller dommeren afhøre dig som forurettet/civil part.

Anklagemyndigheden eller polititjenestemanden vil bede dig om at møde på politistationen/ved anklagemyndigheden, hvor du skal afgive forklaring. Under retssagen vil du endvidere blive indkaldt til den mundtlige procedure, hvor du ligeledes vil blive afhørt.

Hvilke oplysninger modtager jeg under retssagen?

Under den strafferetlige forfølgning kan du få oplysninger om den igangværende efterforskning og få en kopi af anklagemyndighedens afgørelse, som indeholder information om muligheden for at indbringe sagen for retten. For at få disse oplysninger skal du indgive en anmodning til polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for sagen, hvori du oplyser en adresse i Rumænien eller e-mailadresse til modtagelse af oplysningerne.

Under retssagen vil du blive indkaldt til det første retsmøde, og du vil få oplyst, at du har mulighed for at indtræde som civil part. Du vil ikke blive indkaldt til de efterfølgende retsmøder. Under retsmødet og i sagsmappen kan du få kendskab til sagens udvikling og datoerne for de kommende retsmøder. Du vil blive indkaldt til de retsmøder, der indbefatter en afhøring af dig.

Så snart kendelsen er blevet afsagt, modtager du en kopi af den.

Forstår du ikke rumænsk, vil du få forkyndt referatet af kendelsen (dvs. rettens afgørelse uden detaljeret begrundelse) på et sprog, du forstår. Du får forkyndt begrundelsen på rumænsk. Hvis du ønsker at få den oversat, kan du benytte dig af den oversættelsestjeneste, du har fået stillet til rådighed.

Har jeg adgang til sagsdokumenterne?

Ja, du har ret til at få indsigt i sagsmappen, enten personligt eller gennem en advokat. Ønsker du at gøre brug af dette, skal du møde på anklagemyndighedens eller rettens justitskontor, hvor sagsmappen befinder sig, for at indgive en anmodning.

Du har ret til at få indsigt i sagsmappen, hvis dette sker i overensstemmelse med en række regler, som du vil få oplyst på justitskontoret.

Du kan få oplysninger om betingelserne og fremgangsmåden for at indgå i vidnebeskyttelsesprogrammet.

Sidste opdatering: 17/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

3 - Mine rettigheder efter retssagen

Kan jeg appellere retsafgørelsen?

Sagen afsluttes med, at der træffes en afgørelse (afsiges en dom). Konsekvenserne heraf for den anklagede er: Den anklagede kendes skyldig, frifindes, der gives afkald på straffuldbyrdelse, straffen udsættes, straffesagen afsluttes. Dommen afsiges på et offentligt retsmøde. Har du deltaget i retssagen som forurettet og/eller civil part, får du tilsendt en kopi af retsafgørelsen med posten.

Er du utilfreds med udfaldet, har du mulighed for at appellere dommen. Du kan kun appellere dommen, hvis du har være forurettet eller civil part i sagen.

Har du haft stilling som vidne, kan du appellere afgørelsen for så vidt angår sagsomkostningerne og den erstatning, du er blevet tilkendt.

Er du forurettet eller er indtrådt som civil part, skal du appellere dommen inden for ti dage fra forkyndelsen af kopien af referatet af den afsagte afgørelse.

Har du stilling som vidne, kan du iværksætte en appel umiddelbart efter afsigelsen af den endelige afgørelse vedrørende sagsomkostningerne og erstatningen, dog senest ti dage efter dommen er blevet afsagt eller i givet fald inden for ti dage fra forkyndelsen af den dom, hvori sagsomkostningerne og erstatningen er fastsat.

Appellen skal indgives skriftligt og underskrives af dig. Du skal indgive appelskriftet til den ret, der har afsagt den afgørelse, du ønsker at anfægte.

Retten videregiver straks efter modtagelsen appelskriftet til en højere kompetent domstol, som skal behandle sagen. Afgørelsen i første instans omfatter endvidere oplysninger om appelmulighederne og de gældende appelfrister.

Hvilke rettigheder har jeg efter, at der er truffet afgørelse i sagen?

Dommen i straffesager fuldbyrdes, så snart dommen er blevet afsagt. Efter fuldbyrdelsen vil din rolle være udtjent. Indgår du i vidnebeskyttelsesprogrammet, kan du fortsætte i programmet, indtil retten har truffet afgørelse om, at du ikke længere er i fare.

Har jeg ret til hjælp eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Du kan få gratis psykologisk rådgivning i højst tre måneder. Ofre, der endnu ikke er fyldt 18 år, har ret til højst seks måneders psykologisk rådgivning.

Vidnebeskyttelsen kan videreføres efter sagens afslutning. Retten afgør varigheden heraf.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden kendes skyldig?

Hvis gerningsmanden kendes skyldig, har du adgang til følgende oplysninger: straffens type og varighed (afgørelsen træffes ved et offentligt retsmøde, hvorefter du vil få den forkyndt), oplysninger om gerningsmandens flugt, løsladelse – uanset konteksten – såfremt du har bedt om denne information.

Vil jeg få det at vide, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller betinget) eller flygter?

Ja, du vil blive underrettet, hvis du har anmodet herom hos retsmyndighederne. Se svaret ovenfor.

Vil jeg blive involveret i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Vil jeg eksempelvis kunne fremlægge oplysninger eller modsætte mig en løsladelse?

Så snart retsafgørelsen har fået formel retskraft (gerningsmanden er blevet kendt skyldig, frifundet, der gives afkald på straffuldbyrdelse, straffen fornægtes, straffen udsættes, straffesagen afsluttes), er din rolle i straffesagen udtjent.

Du vil ikke blive involveret i proceduren vedrørende gerningsmandens løsladelse eller betingede løsladelse.

Sidste opdatering: 17/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

4 - Erstatning

Hvilken fremgangsmåde skal jeg følge for at kræve erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. intervention i sagen, civilt søgsmål, indtrædelse som civil part)

Du kan kræve erstatning fra gerningsmanden ved at indtræde som civil part i straffesagen. Denne mulighed gælder frem til undersøgelsesfasens start. Retsmyndighederne er forpligtede til at oplyse dig om denne ret. Du kan indtræde som civil part enten skriftligt eller mundtligt. I den forbindelse skal du oplyse det beløb, du kræver i erstatning, komme med begrundelser herfor samt fremlægge beviser til støtte for dit krav.

Du kan enten indgive din anmodning til anklagemyndigheden eller den ret, der træffer afgørelse om sagens realitet.

Ved afsigelse af sin dom (hvis gerningsmanden kendes skyldig), fastsætter retten endvidere den erstatning, der skal betales af gerningsmanden.

Er du ikke indtrådt som civil part i straffesagen, kan du anlægge et særskilt søgsmål ved den civile domstol for at få erstatning.

Retten har dømt gerningsmanden til at betale erstatning eller en kompensation. Hvordan kan jeg pålægge gerningsmanden at betale beløbet?

Da der ligger en retsafgørelse til grund for betalingen af erstatning eller kompensation, kræves der intet fra din side for at få gerningsmanden til at opfylde sin forpligtelse. Sker dette ikke, kan du anmode om tvangsfuldbyrdelse.

Dette gør du ved at overdrage afgørelsen om tilkendelsen af erstatning eller kompensation til en foged, som efterfølgende står for tvangsfuldbyrdelsen og oplyser dig om det videre forløb.

Kan staten udbetale erstatningen som forskudsbetaling, hvis gerningsmanden nægter at betale? Og under hvilke betingelser?

Under visse betingelser kan staten udbetale erstatningen.

Er gerningsmanden insolvent eller umulig at finde frem til, kan staten udbetale erstatningen efter at have modtaget et erstatningskrav. Dette krav skal fremsættes inden for et år. Fristens startdato afhænger af den løsning, retsmyndighederne har valgt.

Er gerningsmanden ukendt, kan du fremsætte et erstatningskrav inden for tre år fra det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået. Dette gælder dog ikke, hvis et forsikringsselskab har udbetalt hele beløbet til dig som skadeserstatning.

Du kan indgive en anmodning om at få udbetalt et forskud på erstatningen. Dette kræver, at du først fremsætter et erstatningskrav. Du kan anmode om en forskudsbetaling, så snart du har fremsat erstatningskravet og senest inden for 30 dage. Det er endvidere en ufravigelig betingelse for at kunne anmode om forskudsbetaling, at du befinder dig i en vanskelig økonomisk situation.

Hvis dit erstatningskrav ikke imødekommes, skal du tilbagebetale det forskud, du måtte have modtaget. Du skal fremsætte dit erstatningskrav overfor retten i den retskreds, hvor du bor.

Har jeg ret til erstatning fra statens side?

Ja. Se svaret ovenfor.

Har jeg ret til erstatning, hvis gerningsmanden ikke kendes skyldig?

Vælger straffedomstolen at henlægge et civilt søgsmål, har du mulighed for at anlægge et særskilt søgsmål ved den civile domstol for at få erstatning.

Træffer straffedomstolen afgørelse om, at hændelsen ikke har fundet sted, eller at forbrydelsen ikke er blevet begået af den person, du har anmeldt, vil du hverken kunne få udbetalt erstatning af straffedomstolen eller ved at anlægge et særskilt søgsmål ved en civil domstol, da denne afgørelse også har formel retskraft ved den civile domstol.

Er du ikke indtrådt i sagen som civil part, kan du anlægge et særskilt søgsmål ved en civil domstol, enten under eller efter straffesagen, idet de generelle forældelsesfrister overholdes.

Kan jeg få min erstatning betalt på anden vis, hvis den ikke er blevet betalt?

Ja, under visse betingelser. Du kan indgive en anmodning om at få udbetalt et forskud på erstatningen. Se svaret på spørgsmålet om forskudsvis betaling.

Sidste opdatering: 17/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

5 - Ret til støtte og bistand

Jeg er blevet offer for en forbrydelse – hvem kan jeg henvende mig til for at få hjælp?

Alt efter hvilken forbrydelsen du er blevet offer for, kan du henvende dig til forskellige institutioner.

AgenÈ›ia NaÈ›ionalÄÉ pentru Egalitatea între Femei Èôi BÄÉrbaÈ›i (det nationale agentur for ligestilling mellem mænd og kvinder – ANES)

Agenturet tilbyder forskellige tjenester, herunder:

 • en gratis og anonym telefonlinje for ofre for vold i hjemmet – en hotline, der er åben 24 timer i døgnet, alle ugens dage – 0800 500 333,
 • særlig omsorg i krisecentret for ofre for vold i hjemmet,
 • rådgivning, information og vejledning til ofre for vold i hjemmet.

Kontaktoplysninger:

Adresse: Intrarea Camil Petrescu nr. 5, sektor 1, Bukarest

Tlf.: +4 021 313 0059

E-mail: Link åbner i nyt vinduesecretariat@anes.gov.ro

Link åbner i nyt vinduehttp://anes.gov.ro/

Link åbner i nyt vinduehttp://anes.gov.ro/harta/

Link åbner i nyt vinduehttp://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

AgenÈ›ia NaÈ›ionalÄÉ împotriva Traficului de Persoane (det nationale agentur for bekæmpelse af menneskehandel – ANITP) under indenrigsministeriet

Der findes 15 regionale centre – ét for hver appeldomstol.

ANITP tilbyder forskellige tjenester, herunder:

 • en telefonlinje, hvor borgere 24 timer i døgnet har mulighed for at anmelde sager om menneskehandel: HelpLine 0 800 800 678 (nationalt gratisnummer) eller +4 021 313 3100 (opkald fra udlandet), åbningstider: mandag til fredag kl. 8 til 16,
 • information fra de kompetente myndigheder om menneskehandel,
 • hjælp til ofre på de 15 regionale centre.

Kontaktoplysninger:

Adresse: Str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sektor 1, Bukarest

Telefon: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: Link åbner i nyt vindueanitp@mai.gov.ro

Link åbner i nyt vinduehttp://anitp.mai.gov.ro/

AgenÈ›ia NaÈ›ionalÄÉ pentru Ocuparea ForÈ›ei de MuncÄÉ (den nationale arbejdsformidling – ANOFM) under ministeriet for arbejde og social retfærdighed.

ANOFM varetager gennem sine regionale kontorer arbejdsformidlingen og erhvervsuddannelsen for de tilmeldte jobsøgende, herunder personer, der er blevet offer for forbrydelser, navnlig ofre for menneskehandel.

Kontaktoplysninger:

Str. AvalanÈôei, nr. 20-22, sektor 4, Bukarest, 040305

E-mail: Link åbner i nyt vindueanofm@anofm.ro

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

DirecÈ›ia NaÈ›ionalÄÉ de ProbaÈ›iune (den nationale kriminalforsorgsdirektion – DNP) under justitsministeriet

DNP koordinerer 42 kriminalforsorgsenheder, som generelt er placeret under de offentlige indretninger (domstole, distriktsråd, distriktskamre osv.).

De tilbyder følgende tjenester:

 • gratis psykologisk rådgivning, efter anmodning, til ofre for drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg, vold i hjemmet, forsætligt begåede forbrydelser, der har ført til personskade, voldtægt, seksuelt overgreb, seksuel omgang med en mindreårig og udnyttelse af en mindreårig, mishandling af en mindreårig såvel som ofre for forbrydelser i forbindelse med menneskehandel og udnyttelse af sårbare personer og forsøg på ovenstående forbrydelser,
 • andre typer hjælp: rådgivning i at finde arbejde, deltage i undervisningsforløb eller erhvervsuddannelse, henvisning til ngo'er, henvisning til DGASP i forbindelse med andre hjælpetjenester for ofre osv.

Kontaktoplysninger:

Municipiul BucureÈôti, Str. Apolodor, nr. 17, sektor 5

Telefon: 0372041293

Link åbner i nyt vinduedp@just.ro

Link åbner i nyt vinduehttp://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Inspectoratul General al PoliÈ›iei Române (det rumænske politis generalinspektorat – IGPR)

IGPR omfatter en række regionale indretninger, der udelukkende opererer i grænseområdet, og kan efter anmodning fra ANITP hjælpe med at sikre offerets deltagelse i visse faser af straffesagen.

Politimyndigheden kan oplyse dig om dine rettigheder som offer.

IGPR's specialenheder kan endvidere varetage den fysiske beskyttelse under retssagen.

Autoritatea NaÈ›ionalÄÉ pentru ProtecÈ›ia Drepturilor Copilului Èôi AdopÈ›ie (den nationale myndighed for beskyttelse af børns rettigheder og adoption – ANPDCA) under ministeriet for arbejde og social retfærdighed

ANPDCA koordinerer gennemførelsen af de nationale strategier for beskyttelse af børns rettigheder og sikrer den metodiske koordinering på området osv. Systemet for børns beskyttelse er decentraliseret. DirecÈ›iile Generale de AsistenÈ›ÄÉ SocialÄÉ Èôi ProtecÈ›ia Copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse – DGASPC) er således placeret under distriktsrådene eller de lokale råd i Bukarest-sektorerne.

DGASPC yder forskellige tjenester, herunder: vurdering af voldshændelser mod børn og tilvejebringelse/facilitering af tjenester med udgangspunkt i en plan, kompleks vurdering af handicappede børn, kompleks vurdering af andre handicappede personer, sociale hjælpetjenester, en telefonlinje, sociale tjenester til forebyggelse af vold i hjemmet og menneskehandel, særlig omsorg i forskellige institutioner.

Kontaktoplysninger: Link åbner i nyt vinduehttp://www.copii.ro/?lang=en

Ikkestatslige organisationer (ngo'er)

Inden for menneskehandel:

Inden for forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet:

Inden for beskyttelse af børns rettigheder:

Salvați copiii (Red Barnet)

Adresse: Intr. Ștefan FurtunÄÉ nr. 3, sektor 1, 010899, Bukarest, Rumænien

Telefon: +40 21 316 61 76

Link åbner i nyt vinduehttps://www.salvaticopiii.ro/;

Foreningen Alternatives Sociales

Șoseaua Nicolina Nr. 24, Bl. 949, parter, IaÈôi, 700722

Tlf.: +40 332 407 178

Link åbner i nyt vinduehttp://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Nødhotline som hjælp til ofre

Personer, der har lidt personskade som følge af en forbrydelse, kan også henvende sig til politiet via telefon eller det nationale nødkaldsnummer 112.

Gratis og anonym telefonlinje for ofre for vold i hjemmet – en hotline, der er åben 24 timer i døgnet, alle ugens dage 0800 500 333.

Frikaldsnummer til AgenÈ›ia NaÈ›ionalÄÉ împotriva Traficului de Persoane: 0800 800 678, gratisnummer i Rumænien, og 0040213133100 fra udlandet. Åbningstider: mandag til fredag kl. 8 til 16

Telefonul Copilului (telefonlinje for børn): 116111. Gratis telefonlinje Åbningstider: mandag til søndag: kl. 08:00 til 00:00.

Er hjælpen til ofre gratis?

I henhold til rumænsk lovgivning om menneskehandel har ofre for denne type kriminalitet ret til gratis beskyttelse og hjælp.

AgenÈ›ia NaÈ›ionalÄÉ pentru Egalitatea între Femei Èôi BÄÉrbaÈ›i yder gratis hjælp til ofre for vold i hjemmet.

DirecÈ›ia NaÈ›ionalÄÉ de ProbaÈ›iune yder gratis hjælp til ofre.

Hjælpen til mindreårige ofre for vold er gratis.

Hvilken type hjælp tilbyder statens tjenester eller myndigheder?

Se svarene ovenfor.

Mindreårige ofre har adgang til alle typer hjælp (lægehjælp, psykologisk rådgivning osv.).

Sidste opdatering: 17/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.