Victims' rights - by country

You are considered to be the victim of a crime if you have suffered physical or material damage or emotional distress as a result of an incident deemed to be a crime under applicable national legislation. Family members of someone who has died as a result of a crime who have suffered damage as a result of that person’s death are also considered victims of a crime.

As a victim of a crime, you have certain legal rights before, during and at the end of the criminal procedure.

The first two stages of the criminal procedure in Romania are: the criminal investigation and the trial. During the criminal investigation, the criminal investigation bodies, under the supervision of the public prosecutor, investigate the case, gathering evidence in order to find the offender. At the end of the criminal investigation, the police send the case to the public prosecutor’s office, together with all the data and evidence collected in the file. After receiving the file, the case prosecutor examines the case and decides whether it is to proceed to the next phase, i.e. trial, or whether the file should be closed.

Once the file comes before the court, the panel of judges examines the facts and hears the persons involved in order to establish the guilt of the accused. Once guilt has been established, the offender receives a sentence. If the court considers that the accused is not guilty, then he or she is released.

Click on the links below to find the information that you need:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 04/02/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Hvilke oplysninger vil jeg få fra myndigheden (f.eks. politiet, anklagemyndigheden), efter at forbrydelsen har fundet sted, men før jeg har anmeldt den?

Retsmyndighederne og enhver anden offentlig institution, du er i kontakt med, oplyser dig om muligheden for at kontakte hjælpetjenester for ofre for forbrydelser under direcțiile generale de asistență socială și protecție a copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse) (DGASPC) samt de NGO'er, der leverer sådanne tjenester.

Disse oplysninger gives både mundtligt og skriftligt ved indgivelse af en formular til undertegnelse, der som minimum indeholder adressen på den hjælpetjeneste for ofre for forbrydelser, der ligger i området for den institution, der videregiver oplysningerne, samt nærmere oplysninger om tjenestens opgaver.

Den første retsmyndighed, som du tager kontakt til (politiet, anklagemyndigheden), eller, hvor det er relevant, hjælpetjenesten for ofre for forbrydelser informerer dig fra den første kontakt om dine rettigheder og om de hjælpe- og beskyttelsestjenester, du har ret til.

Du får oplysninger om:

 • hvilken form for støtte du kan få og af hvem, herunder grundlæggende oplysninger om adgang til lægehjælp, psykologhjælp og alternativ indkvartering
 • den retsforfølgende myndighed, som du kan indgive en anmeldelse til
 • retten til retshjælp og den institution, der skal kontaktes for at opnå retshjælp
 • betingelserne og fremgangsmåden for tildeling af gratis retshjælp
 • dine rettigheder i straffesagen (herunder beskyttelsesforanstaltninger for ofre, der er i fare)
 • betingelserne og fremgangsmåden for tildeling af erstatning fra staten
 • retten til at henvende dig til en forligsmand
 • hvis du bor i en anden EU-medlemsstat: muligheden for at indgive en anmeldelse eller et krav om erstatning fra staten i den stat, hvor du bor, samt muligheden for at blive hørt af de rumænske retsmyndigheder uden at være til stede på Rumæniens territorium.

Du får oplysningerne på et af dig forståeligt sprog. Derudover får du udleveret en formular med alle oplysningerne. Du vil blive bedt om at underskrive denne. Du kan blive ledsaget af en person efter eget valg under den første kontakt med myndighederne.

Hvis du indgiver en anmeldelse til retsmyndigheden, modtager du en skriftlig kvittering. Anmeldelsen kan indgives skriftligt eller mundtligt. Du kan også bemyndige en anden person til at anmelde forbrydelsen ved hjælp af en skriftlig fuldmagt. Den skriftlige fuldmagt, der er underskrevet af dig, indgår i sagsmappen.

Jeg bor ikke i den EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået (europæiske statsborgere og statsborgere i tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Er du udenlandsk statsborger og offer for en forbrydelse begået på rumænsk territorium, har du de samme rettigheder som rumænske statsborgere, der er blevet ofre for en forbrydelse.

Taler du ikke rumænsk, har du ret til gratis tolkebistand, når du kommunikerer med myndighederne. Dette indbefatter indgivelse af anmeldelse på et af dig forståeligt sprog samt modtagelse af de oplysninger, du har ret til ved anmeldelsen af forbrydelsen, på et af dig forståeligt sprog.

Hvis du bor i en anden EU-medlemsstat, kan du indgive en anmeldelse eller kræve erstatning på denne stats territorium. Du kan også blive hørt af de rumænske retsmyndigheder uden at være til stede på Rumæniens territorium.

Er du offer for menneskehandel, har du mulighed for at blive indkvarteret på et krisecenter, hvor du vil blive sikret beskyttelse. Under straffesagen vil du modtage oplysninger om sagsforløbet på et af dig forståeligt sprog. Du har ret til psykologisk rådgivning og lægehjælp. De rumænske myndigheder vil gøre alt for at sikre din hjemsendelse hurtigst muligt og sikre din beskyttelse ved at eskortere dig til den rumænske grænse.

Er du udenlandsk statsborger, kan du få erstatning fra staten, hvis du er blevet offer for: drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg som omhandlet i straffelovens artikel 188 og 189, legemsbeskadigelse som omhandlet i straffelovens artikel 194, forsætligt begåede forbrydelser, der har medført personskade, eller vold i hjemmet som omhandlet i straffelovens artikel 199, voldtægt, seksuel omgang med mindreårige og seksuelt overgreb som omhandlet i straffelovens artikel 218 til 220, menneskehandel og handel med mindreårige som omhandlet i straffelovens artikel 210 og 211, terrorisme og andre forsætligt begåede voldsforbrydelser.

Der kan også ydes gratis juridisk bistand, hvis du er offer for drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg, legemsbeskadigelse, forsætligt begåede forbrydelser, der har medført personskade, eller voldtægt, seksuelle overgreb, seksuel omgang med mindreårige eller udnyttelse af mindreårige. Samme ret gælder for ægtefællen, børnene og de pårørende til en person, der er afgået ved døden som følge af drab eller overlagt drab eller en forsætligt begået forbrydelse, der førte døden med sig.

Hvis jeg anmelder et strafbart forhold, hvilke oplysninger vil jeg så få?

Når du anmelder en forbrydelse, vil den polititjenestemand, der registrerer din anmeldelse, forklare dig det videre forløb. Du vil blive underrettet om dine rettigheder og de tjenester, du har ret til. Politiet er forpligtet til at udarbejde en rapport, hvoraf de oplysninger, du har givet, fremgår.

Du får oplysninger om:

 • dine rettigheder i forbindelse med straffesagen
 • de organisationer, der yder støtte, og den støtte, de tilbyder
 • hvordan du kan søge beskyttelse
 • betingelserne for og den fremgangsmåde, der skal følges for at få tildelt erstatning fra staten
 • betingelserne for og den fremgangsmåde, der skal følges for at blive bistået af en beskikket advokat.
 • betingelserne og fremgangsmåden for tildeling af gratis retshjælp
 • retten til at henvende dig til en forligsmand
 • retten til at blive underrettet om tiltaltes løsladelse, hvis vedkommende er frihedsberøvet eller straffet med frihedsberøvelse
 • hvis du bor i en anden EU-medlemsstat: oplysninger om muligheden for at indgive et krav om erstatning fra staten i den stat, hvor du bor, samt muligheden for at blive hørt af de rumænske retsmyndigheder uden at være til stede på Rumæniens territorium.

Du vil efterfølgende under retssagen blive oplyst om den igangværende efterforskning og — såfremt anklagemyndigheden har besluttet ikke at indbringe sagen for en domstol — få en kopi af denne afgørelse. For at få disse oplysninger skal du indgive en anmodning til polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for din sag, hvori du oplyser en adresse i Rumænien, en e-postadresse eller e-mailadresse til modtagelse af oplysningerne.

Vælger anklagemyndigheden at indbringe sagen for en domstol, vil du blive indkaldt til retsmødet.

Når du bliver afhørt, vil du blive informeret om dine forpligtelser og rettigheder, nemlig:

 • retten til bistand fra en advokat eller — i givet fald — fra en beskikket advokat
 • retten til at henvende dig til en forligsmand i visse lovbestemte tilfælde
 • retten til at foreslå fremlæggelse af bevismateriale, fremsætte indsigelser og påstande i visse lovbestemte tilfælde
 • retten til at blive informeret om sagens udvikling
 • retten til at indgive en forudgående anmeldelse, når dette er nødvendigt (i forbindelse med visse typer forbrydelser er det nødvendigt med en forudgående anmeldelse for at kunne fortsætte sagen mod gerningsmanden). Retsmyndighederne vil i givet fald forklare dette nærmere. Ved at indgive en forudgående anmeldelse anmoder du om en fortsættelse af straffesagen mod den person, der har begået forbrydelsen mod dig. Den forudgående anmeldelse adskiller sig fra den ordinære anmeldelse, som du indgiver til politiet eller anklagemyndigheden for at underrette dem om, at der er blevet begået en forbrydelse mod dig
 • retten til at indtræde som civil part
 • forpligtelsen til at møde op som følge af retsmyndighedernes indkaldelser
 • forpligtelsen til at oplyse om eventuelle adresseændringer
 • retten til at blive informeret om gerningsmandens løsladelse, når denne er blevet idømt en fængselsstraf eller er blevet varetægtsfængslet.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversættelsesbistand (ved min kontakt til politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Ja. Du har under hele straffesagen ret til oversættelses- og tolkebistand.

Hvad gør myndighederne for at gøre dokumenterne forståelige for mig og gøre mig forståelig (når jeg er et barn eller handicappet)?

Hvis offeret har behov for beskyttelse i henhold til loven, kan retsmyndigheden beordre, at han/hun høres gennem eller under tilstedeværelse af en psykolog eller en anden specialist, der ledsager ofre.

Under afhøringen kan hørehæmmede eller talehæmmede blive bistået af personer, der behersker tegnsprog. I så fald kan kommunikationen også foregå skriftligt.

Hjælpetjenester for ofre

For at få adgang til hensigtsmæssig hjælp og beskyttelse skal ofre vurderes individuelt. Vurderingen af ofre udføres af hjælpetjenesterne for ofre for forbrydelser eller private udbydere af sociale tjenesteydelser. De samarbejder — med offerets samtykke — i givet fald med offentlige eller private sundhedstjenesteydere.

De hjælpe- og beskyttelsestjenester, som hjælper ofre for forbrydelser og deres familiemedlemmer, skal navnlig stille følgende til rådighed:

 • oplysninger om offerets rettigheder
 • psykologisk rådgivning, rådgivning om risikoen for sekundær og gentagen viktimisering, intimidering og gengældelse
 • rådgivning om forbrydelsens økonomiske og praktiske aspekter
 • tjenester inden for social inklusion/reintegration
 • moralsk og social støtte til social reintegration
 • oplysninger og rådgivning om offerets rolle i straffesager, herunder forberedelse af deltagelsen i retssagen
 • henvisning af offeret til andre specialiserede tjenester, alt efter hvad der er relevant: sociale tjenester, lægetjenester, arbejdsformidlinger, uddannelsestjenester eller andre tjenester af almen interesse, der er fastsat ved lov.

Hjælpe- og beskyttelsestjenesterne udbydes i:

 1. dagcentre, der primært giver oplysninger, rådgivning, moralsk og social støtte til social reintegration, psykologisk rådgivning, juridisk rådgivning, finansiel rådgivning, sociale integrations-/reintegrationstjenester osv.
 2. indkvarteringscentre, der stiller passende midlertidige boliger til rådighed for ofre, som har behov for et sikkert sted at være på grund af en overhængende fare for sekundær og gentagen viktimisering eller intimidering og gengældelse.

Ofre for vold i hjemmet og menneskehandel kan indkvarteres på krisecentre, hvor de og deres børn, som de har forsørgerpligt over for, i en nærmere angivet periode tilbydes gratis familieledsagelse, beskyttelse mod gerningsmanden, lægehjælp og omsorg, mad, indkvartering, psykologisk rådgivning og juridisk rådgivning.

Hvem yder støtte til ofre for forbrydelser?

Der er oprettet en hjælpetjeneste for ofre for forbrydelser under hvert direcţie generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse — DGASPC).

Hjælpen kan også ydes af private udbydere af sociale tjenester.

Er du offer for vold i hjemmet, kan du rette henvendelse til Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei (det nationale agentur for ligestilling mellem mænd og kvinder) samt Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC).

Er du endnu ikke fyldt 18 år og er offer for en forbrydelse, kan du henvende dig til Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (den nationale myndighed for beskyttelse af børns rettigheder og adoption — ANPDCA) og til Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC).

Er du offer for menneskehandel, kan du kontakte Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (det nationale agentur for bekæmpelse af menneskehandel — ANITP) under indenrigsministeriet (MAI).

Justitsministeriet er den rumænske myndighed, der er ansvarlig for at bistå med at opnå erstatning til ofre for forsætligt begåede voldsforbrydelser i en anden EU-medlemsstat end den, hvor de har lovligt ophold.

Derudover yder en lang række andre ikkestatslige organisationer (NGO'er) forskellige former for støtte til ofre. Du vil blive henvist til den relevante NGO af den institution, du retter henvendelse til.

Henviser politiet mig automatisk til en hjælpetjeneste for ofre?

Ja, retsmyndighederne er forpligtede til at henvise dig til de relevante tjenester.

Hvordan sikres mit privatlivs fred?

Oplysnings-, hjælpe- og beskyttelsesforanstaltningerne til ofre træffes på en sådan måde, at personoplysninger og oplysninger om offerets privatliv og vanskelige situation beskyttes. Hjælpetjenesterne ydes anonymt og må ikke være underlagt en kontrakt med modtagerne.

Oplysningerne om ofrene for forbrydelser opbevares i et år, således at de kan bruges inden for rammerne af de hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger, der ydes til ofre for forbrydelser, eller på anmodning kan videregives til retsmyndighederne. Efter denne etårige opbevaringsperiode slettes de lagrede data.

Modtager du hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger til ofre, vil dine identifikationsdata blive opbevaret i hele hjælpe- og beskyttelsesperioden og i tre måneder efter udløbet af denne periode.

Indkvarteringscentre for ofre for vold i hjemmet og menneskehandel skal holdes hemmelige.

Både under den strafferetlige forfølgning og under retssagen kan retsmyndighederne — når de vurderer, at dit privatliv eller din værdighed ville kunne blive krænket som følge af de oplysninger, du kommer med, eller af andre årsager — efter din anmodning eller uden videre træffe foranstaltninger for at sikre privatlivets fred, herunder:

 • beskyttelse af de oplysninger, der vedrører din identitet
 • at afhøringen foregår uden din tilstedeværelse ved hjælp af audiovisuelt udstyr, hvor din stemme forvrænges, og dit ansigt sløres, når de andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige
 • lukkede døre under din afhøring.

I forhold til retsafgørelsen kan retten forbyde, at der offentliggøres tekster, tegninger, fotografier eller billeder, der afslører din identitet.

Hvis et offentligt retsmøde vil kunne betyde en krænkelse af din værdighed eller dit privatliv, kan retten også træffe afgørelse om lukkede døre under retsafgørelsen.

Er jeg nødt til at anmelde forbrydelsen, før jeg kan få adgang til støtte til ofre for forbrydelser?

Det er ikke nødvendigt at indgive en anmeldelse til de ansvarlige retsmyndigheder for at kunne drage fordel af de oplysnings-, hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger, der ydes til ofre.

Personlig beskyttelse hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse er der adgang til?

Du har både i forbindelse med den strafferetlige forfølgning og under retssagen ret til beskyttelsesforanstaltninger, når retsmyndighederne vurderer, at du er i fare.

Hvis retsmyndighederne vurderer dig til at være i fare som følge af de oplysninger, du giver, eller af andre årsager, kan de efter din anmodning eller uden videre træffe foranstaltninger, der skal sikre din beskyttelse, herunder:

 • overvågning af og opsyn med din bopæl eller tilvejebringelse af midlertidig indkvartering
 • ledsagelse af dig og din beskyttelse eller beskyttelse af dine familiemedlemmer under din/jeres færden
 • beskyttelse af de oplysninger, der vedrører din identitet (personoplysninger kan slettes i sagsmappen, og din identitet kan beskyttes ved at hemmeligholde den)
 • at afhøringen foregår uden din tilstedeværelse ved hjælp af audiovisuelt udstyr, hvor din stemme forvrænges, og dit ansigt sløres, når de andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige (i dette tilfælde vil du ikke skulle møde for polititjenestemanden, anklagemyndigheden eller dommeren igen, og du befinder dig ikke på samme sted som gerningsmanden)
 • lukkede døre under din afhøring.

I forhold til retsafgørelsen kan retten endvidere forbyde, at der offentliggøres tekster, tegninger, fotografier eller billeder, der afslører din identitet.

Hvis du har stilling som vidne i straffesagen, eller hvis du — uden at have en reel stilling i sagen — kan bidrage til sagen gennem de oplysninger, du ligger inde med, for at få sandheden frem i forbindelse med alvorlige forbrydelser eller forhindre alvorlig skade, kan du endvidere anmode polititjenestemanden eller anklagemyndigheden, der leder efterforskningen, om at blive en del af et vidnebeskyttelsesprogram. Programmet omfatter en række foranstaltninger, såsom de nedenstående:

 • hemmeligholdelse af din identitet samt forvrængning af din stemme og sløring af dit ansigt under afhøringer
 • beskyttelse af din bopæl og politieskorte af dig, hvis du skal møde for de ansvarlige retsmyndigheder
 • bopælsændring
 • identitetsændring, herunder et nyt udseende, hvis dette er nødvendigt.

Godkendes du til vidnebeskyttelsesprogrammet, kan du få yderligere hjælp til:

 • at kunne indgå i en ny social kontekst
 • at opnå nye fagkvalifikationer
 • at finde nyt arbejde
 • få økonomisk hjælp, indtil du har fundet nyt arbejde.

Vidnebeskyttelsesprogrammet kan også omfatte børn, forældre og ægtefællen.

Godkendes du ikke til vidnebeskyttelsesprogrammet under den strafferetlige forfølgning, kan du indgive en anmodning herom til retten.

Alt efter den pågældende forbrydelse har du ret til andre typer beskyttelse:

 • Er du offer for vold i hjemmet, kan du få politiet til at træffe en tilholdsafgørelse mod gerningsmanden, der gælder for familiens bopæl, på grundlag af en foreløbig beskyttelsesordre, som er gyldig, indtil dommeren har udstedt beskyttelsesordren. Som offer kan du også søge hjælp på et krisecenter for ofre for vold i hjemmet. Centrene er forbeholdt nødstilfælde, når centrets ledelse har givet sin godkendelse hertil. Når du er blevet berettiget et ophold, er opholdet, kosten, lægehjælpen, den psykologiske rådgivning og retshjælpen gratis.
 • Er du offer for menneskehandel, har du mulighed for at blive godkendt til et ophold på et krisecenter. I henhold til loven kan opholdet på et sådant center højst være på 90 dage. Retten kan dog træffe afgørelse om forlængelse, indtil retssagen er afsluttet. Høringer i sager om handel med mindreårige er ikke offentlige. Tilsvarende høres mindreårige, som ikke er fyldt 14 år, i sådanne sager under tilstedeværelse af en psykolog eller en repræsentant for Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse).

Mener du, at du er i fare, skal du oplyse polititjenestemanden, anklagemyndigheden eller dommeren om det og fremlægge så mange oplysninger herom som muligt.

Der er både adgang til ovennævnte foranstaltninger under den strafferetlige forfølgning og under retssagen.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Du vil blive beskyttet af det rumænske politi.

Vil der blive set på min situation, i forhold til om jeg risikerer yderligere skade fra gerningsmandens side?

For at undgå sekundær viktimisering bør det sikres, at offeret bliver vurderet så hurtigt som muligt efter identifikationen for at minimere antallet af lægelige/psykologiske/sociale udtalelser og vurderinger mest muligt.

Hjælpestrukturer for ofre for forbrydelser eller udbydere af sådanne tjenester yder rådgivning om risikoen for intimidering og gengældelse. For at forebygge enhver risiko for intimidering og gengældelse kan du blive midlertidig indkvarteret i et indkvarteringscenter.

Er du fortsat i fare efter straffesagens afslutning, undersøger retsmyndighederne muligheden for at indlemme dig i vidnebeskyttelsesprogrammet, såfremt du endnu ikke er en del af det.

Hvis du har været offer for menneskehandel eller vold begået af pårørende, organiseret kriminalitet, terrorisme eller andre former for forbrydelser, anses du for at være et "sårbart offer", hvorfor du har adgang til lovmæssige beskyttelsesforanstaltninger for vidner, der trues eller befinder sig i en udsat situation.

Er der nogen, der vil gennemgå sagen for at vurdere, om jeg risikerer indgreb fra det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen)?

Ja, der vil blive set på din situation. Er du eksempelvis offer for visse typer forbrydelser (vold i hjemmet, voldtægt, seksuelle overgreb osv.), vil du altid blive afhørt af en person af samme køn, hvis du anmoder herom.

Den forurettede vil endvidere ikke blive afhørt igen, medmindre det er strengt nødvendigt for den normale gennemførelse af straffesagen. Herved undgås, at vedkommende igen kommer i en offerrolle som i ovenstående tilfælde.

I henhold til lovgivningen om straffesager skal den forurettede, der har anmeldt en forbrydelse, straks afhøres og — hvis det ikke er muligt — afhøres uden unødig forsinkelse efter anmeldelsen. Dette skal igen forhindre sekundær viktimisering, idet offeret indkaldes til endnu en afhøring.

Domstolene har separate venteværelser for ofre for forbrydelser.

Hvilken beskyttelse kan sårbare ofre få?

Er du et sårbart offer, har du adgang til de ovenstående beskyttelsesforanstaltninger, hvad angår vidnebeskyttelsen.

Jeg er mindreårig. — har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig, offer for udnyttelse, vold, misbrug, forsømmelse eller mishandling samt andre former for forbrydelser, vil du eller enhver anden person kunne anmelde dette til politiet.

Er du mindreårig, vil du i alle henseender anses som et sårbart offer. I dette tilfælde er myndighederne forpligtede til at informere dig om de beskyttelsesforanstaltninger, du har adgang til.

For så vidt angår børn, der er ofre for vold, foretages vurderingen og tildelingen af de lovbestemte hjælpe- og beskyttelsestjenester af specialiserede interventionsorganer i tilfælde af mishandling, forsømmelse, menneskehandel, organiseret migration og hjemsendelse inden for rammerne af direcțiile generale pentru asistență socială și protecția copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse).

Mindreårige kan få hjælp fra Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.

Børn, der er blevet mishandlet, forsømt eller udsat for enhver form for vold, kan midlertidigt blive anbragt hos en anden familie, en plejefamilie eller i et specialcenter.

Skal du møde for de strafferetlige undersøgelsesmyndigheder og endnu ikke er fyldt 14 år, skal du ledsages af en forælder eller værge. Hvis den pågældende forælder eller værge også er part i straffesagen eller har en interesse i at påvirke din forklaring, vil afhøringen foregå under tilstedeværelse af et familiemedlem eller en anden person, der er udpeget af politiet, anklagemyndigheden eller dommeren.

Retsmyndighederne kan derudover træffe afgørelse om, at der skal være en psykolog til stede, som kan hjælpe dig under din afhøring. Du indgiver din anmodning herom til retsmyndighederne.

Der gælder et krav om, at afhøringen skal optages. Er det ikke muligt at optage afhøringen, vil dette blive anført i erklæringen med angivelse af årsagerne.

Du vil også kunne blive afhørt i specielt indrettede lokaler — af samme person — såfremt dette er muligt.

Vedrører efterforskningen visse typer af forbrydelser, kan afhøringen ske ved en person af samme køn som dig. Du vil også kunne blive ledsaget af en person efter eget valg.

Du har ret til at blive bistået af en juridisk repræsentant under hele sagsforløbet. Har du ingen advokat, hjælper retten dig med at finde én. Kan din familie ikke betale for advokatbistanden, har du ret til gratis retshjælp.

I sager vedrørende menneskehandel høres mindreårige under 14 år under tilstedeværelse af mindst én af deres forældre eller af en anden retlig repræsentant. Det er dog obligatorisk også at indkalde en psykolog eller en repræsentant for generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse.

Et familiemedlem har mistet livet som følge af en forbrydelse. Hvilke rettigheder har jeg?

I denne situation har du status som offer for en forbrydelse, og du har ret til alle de ovenstående hjælpe- og beskyttelsestjenester, herunder oplysninger, psykologisk rådgivning og retshjælp samt henvisning til sundheds-, sociale integrations-/reintegrationstjenester eller andre tjenester.

Er du afdødes ægtefælle eller barn eller en person, der har forsørget afdøde, når dødsfaldet skete som følge af et drab eller et overlagt drab i henhold til straffelovens artikel 188 og 189 og en forsætligt begået forbrydelse, der førte til personens død, har du ret til gratis retshjælp og erstatning fra staten.

Du har også ret til gratis retshjælp i forbindelse med visse andre typer af forbrydelser end dem, der er anført ovenfor, hvis den månedlige indkomst for hver af offerets familiemedlemmer mindst er lig med bruttomindstelønnen som gældende for det år, du har indgivet en anmodning om gratis retshjælp.

Et familiemedlem er blevet udsat for en forbrydelse. Hvilke rettigheder har jeg?

Se ovenfor.

Har jeg adgang til mægling? Under hvilke betingelser? Vil jeg være i sikkerhed under mæglingen?

Mægling er en mulighed i forbindelse med visse forbrydelser, der anses som mindre alvorlige i straffeloven. Mægling forudsætter, at de to parter er enige. Under mæglingsforløbet vil du blive indkaldt til møder med sagsøgte, hvor man forsøger at finde en mindelig løsning. Møderne styres af den såkaldte forligsmand. Hvis gerningsmanden og du når til enighed efter møderne, kan du trække din anmeldelse tilbage, og sagen vil blive henlagt. Finder I ikke en mindelig løsning, fortsætter straffesagen, som om mæglingen aldrig havde fundet sted.

Hvor kan jeg finde den lov, hvori mine rettigheder er fastsat?

 • Lov nr. 135/2010 om strafferetsplejeloven, som ændret og suppleret.
 • Lov nr. 678/2001 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel, som ændret og suppleret
 • Regeringsafgørelse nr. 1216/2001 til godkendelse af den nationale handlingsplan for bekæmpelse af menneskehandel
 • Lov nr. 211/2004 om visse foranstaltninger til sikring af beskyttelsen af ofre for forbrydelser, som ændret og suppleret
 • Regeringsafgørelse nr. 1238 af 10. oktober 2007 om godkendelse af nationale standarder for hjælpetjenester for ofre for menneskehandel
 • Lov nr. 217/2003 om forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet, som ændret og suppleret
 • Lov nr. 272/2004 om beskyttelse og fremme af børns rettigheder, som ændret og suppleret
 • Lov nr. 682/2002 om vidnebeskyttelse, som ændret og suppleret
 • Lov nr. 192/2006 om mægling og forligsmandens opgaver, som ændret og suppleret
Sidste opdatering: 04/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

2 - Anmeldelse af en forbrydelse, mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Hvordan anmelder jeg et strafbart forhold?

Er du offer for en forbrydelse, kan du indgive en anmeldelse til politiet (eller anklagemyndigheden) enten skriftligt eller mundtligt. Du kan også bemyndige en anden person til at anmelde forbrydelsen ved hjælp af en skriftlig fuldmagt. Den skriftlige fuldmagt, der er underskrevet af dig, indgår i sagsmappen.

Anmeldelsen kan på vegne af en ægtefælle indgives af den anden ægtefælle eller på vegne af forældre indgives af deres myndige barn. For mindreårige indgives anmeldelsen af den retlige repræsentant eller med dennes samtykke.

Vælger du at indgive din anmeldelse mundtligt, skal du møde op på politistationen. Polititjenestemanden nedfælder din anmeldelse på skrift, registrerer den og beder dig om at underskrive den. Du vil også skulle underskrive en skriftlig anmeldelse.

Anmeldelsen skal indeholde det fulde navn, profession, bopæl og en så detaljeret beskrivelse af forbrydelsens faktiske omstændigheder som muligt. Hvis navnet på gerningsmanden er kendt, skal dette fremgå af anmeldelsen. Derudover skal anmeldelsen indeholde ethvert bevis vedrørende de faktiske omstændigheder. Under den strafferetlige forfølgning kan offeret også fremlægge andre beviser til sagsmappen.

Taler eller forstår du ikke rumænsk, kan du indgive anmeldelsen på et sprog, du forstår, hvorefter den vil blive oversat af retsmyndigheden. Du kan endvidere anmode om at få tilsendt din indkaldelse på et sprog, du forstår.

Hvis du er offer for vold i hjemmet, kan du anmode politiet om at udstede en midlertidig beskyttelsesordre eller anmode retten om at udstede beskyttelsesordren. Med henblik herpå skal der udfyldes en standardansøgning, som skal indgives til retten i første instans på bopælsstedet. Ansøgningen kan indgives personligt eller med dit samtykke af en person fra de sociale myndigheder, der beskæftiger sig med vold i hjemmet, en anklager eller en politibetjent.

Hvordan får jeg oplysninger om sagens udvikling?

Når du har indgivet en anmeldelse, overfører politimyndigheden sagsmappen til anklagemyndigheden, hvor sagsmappen får tildelt et unikt sagsnummer.

Efter anmeldelsen vil du kunne få oplysninger om sagens udvikling ved at indgive en specifik anmodning herom, hvori du oplyser en adresse i Rumænien, en e-mailadresse eller e-postadresse til modtagelse af oplysningerne.

Vælger anklagemyndigheden at indbringe sagen for en domstol, har du ret til at få indsigt i sagsmappen i rettens lokaler under retsafgørelsesfasen. Derudover vil du blive indkaldt til retsmødet.

Kan jeg få retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? Under hvilke betingelser?

Er du forurettet, har du ret til at blive bistået af en advokat eller blive repræsenteret.

a. Under hele straffesagen har du ret til at blive bistået af en advokat efter eget valg, som du betaler for. Bliver gerningsmanden kendt skyldig, kan du få godtgjort de betalte advokatudgifter af gerningsmanden.

b. Du kan vælge at blive repræsenteret under hele straffesagen, medmindre din tilstedeværelse er obligatorisk eller af anklagemyndigheden, dommeren eller retten vurderes at være nødvendig — alt efter det pågældende tilfælde (f.eks. for at afgive forklaring).

c. I visse tilfælde vil der kunne ydes gratis retshjælp under straffesagen:

 • Hvis anklagemyndigheden eller dommeren vurderer, at du ikke er i stand til at forsvare dig selv, og du ikke har valgt og betaler for en advokat.
 • Hvis du er mindreårig, og du ikke har opnået fuld rets- og handleevne (gennem ægteskab eller dommerafgørelse).
 • Efter anmodning hvis du er offer for en af følgende forbrydelser: drabsforsøg eller overlagt drabsforsøg, personskade, forsætligt begåede forbrydelser, der har ført til personskade (straffeloven indeholder en definition af disse personskader), voldtægt, seksuelt overgreb, seksuel omgang med en mindreårig, udnyttelse af en mindreårig.
 • Efter anmodning hvis ægtefællen, forældrene eller personer med ansvar for din forsørgelse er afgået ved døden som følge af et drab, overlagt drab eller andre forsætligt begåede forbrydelser.
 • Efter anmodning og — hvis du er offer for andre forbrydelser end dem, der er anført ovenfor — hvis den månedlige indkomst for hvert familiemedlem mindst er lig med bruttomindstelønnen som gældende for det år. Anmodninger om gratis retshjælp skal indgives til retten i det distrikt, du bor i.

For at kunne få tilkendt gratis retshjælp skal du have indgivet en anmeldelse til politiet eller anklagemyndigheden inden for 60 dage fra den dag, hvor forbrydelsen blev begået, eller — alt efter det pågældende tilfælde — fra den dag, hvor du fik kendskab til forbrydelsen. Hvis du ikke var i stand til at indgive en sådan anmeldelse, løber fristen på 60 dage fra den dag, hvor du igen blev i stand til det.

Ønsker du at modtage gratis retshjælp, skal du indgive en anmodning til anklagemyndigheden eller retten, som træffer de nødvendige foranstaltninger. Du kan efterfølgende få gratis retshjælp, indtil straffesagen er blevet afsluttet.

Kan jeg få godtgjort mine udgifter (forbundet med min deltagelse i efterforskningen/retssagen)? Under hvilke betingelser?

Du kan anmode om godtgørelse af sagsomkostningerne. Retten træffer afgørelse om beløbets størrelse, og hvem godtgørelsen skal betales af.

Har du stilling som forurettet eller civil part (hvis der er indtrådt en civil part) i retssagen, og sagsøgte kendes skyldig i forbrydelsen (også selv om vedkommende — af en hvilken som helst årsag — ikke dømmes til straffuldbyrdelse), vil den dømte pålægges at betale dine sagsomkostninger.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag henlægges, inden den blev indbragt for en domstol?

Du har mulighed for at indgive en klage over anklagemyndighedens afgørelse om ikke at indbringe sagen for retten inden for 20 dage fra forkyndelsesdagen for afgørelsen. Du skal indgive din klage til en højere anklagemyndighed end den, der var ansvarlig for sagen.

Afvises klagen, kan du klage over afgørelsen om afvisning som truffet af dommeren ved den kompetente rets forundersøgelseskammer.

Kan jeg blive involveret i retssagen?

Du kan deltage i straffesagen som:

forurettet:

Har du lidt personskade som følge af forbrydelsen, kan du deltage i retssagen som forurettet, hvilket giver dig en række proceduremæssige rettigheder, som vil blive gennemgået nedenfor

vidne:

Vil du ikke deltage i straffesagen som forurettet, skal du underrette retsmyndigheden med ansvar for sagen, som — hvis denne finder det nødvendigt — kan afhøre dig som vidne. Indkaldes du til retsmødet som vidne, skal du møde og fremlægge alt det, du ved om de faktiske omstændigheder

civil part:

Vil du have erstatning for den skade, du har lidt på grund af forbrydelsen, kan du indtræde som civil part i straffesagen.

Som hovedregel er retsmøderne ved retten offentlige, og du kan deltage i dem uagtet din stilling. Retten kan dog træffe afgørelse om, at retsmøderne ikke skal være offentlige, hvis grundlaget herfor er tilstrækkeligt. I dette tilfælde vil du kun kunne deltage i møderne, hvis du har stilling som forurettet eller civil part i sagen.

Din tilstedeværelse i retten bliver først obligatorisk, når du bliver indkaldt til retsmødet (f.eks. som vidne).

Hvilken officiel stilling har jeg i retssystemet? Anses jeg eksempelvis som: offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg agere som en af disse?

Er du offer for en forbrydelse, kan du have følgende stillinger inden for retssystemet:

forurettet:

Har du lidt personskade som følge af forbrydelsen, kan du deltage i retssagen som forurettet, hvilket giver dig en række proceduremæssige rettigheder, som vil blive gennemgået nedenfor

Civil part:

Vil du have erstatning for den skade, du har lidt på grund af forbrydelsen, kan du indtræde som civil part i straffesagen.

Vidne:

Vil du ikke deltage i straffesagen som forurettet, skal du underrette retsmyndigheden med ansvar for sagen, som — hvis denne finder det nødvendigt — kan afhøre dig som vidne. Er dette tilfældet, vil du blive indkaldt til retsmøderne, og du vil blive bedt om at give så detaljerede oplysninger som muligt om de faktiske omstændigheder. Din tilstedeværelse ved retsmødet er obligatorisk, hvis du er blevet indkaldt til mødet.

Hvilke rettigheder og forpligtelser er forbundet med denne status?

Deltager du i straffesagen som forurettet eller civil part, har du en række proceduremæssige rettigheder:

under den strafferetlige forfølgning:

 • Du har ret til at anmode om erstatning for den skade, du har lidt som følge af forbrydelsen. Dette gør du ved at indtræde som civil part i straffesagen eller anlægge et separat civilt søgsmål. Du har mulighed for at indtræde som civil part på et hvilket som helst stadie af den strafferetlige forfølgning.
  For at opnå stillingen som civil part i sagen skal du indgive en anmodning herom — enten mundtligt under afhøringen for polititjenestemanden eller anklagemyndigheden eller skriftligt til polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for sagen. I din anmodning skal du oplyse det ønskede erstatningsbeløb, og hvad der ligger til grund for din anmodning, samt fremlægge de beviser, du ligger inde med.
  Anklagemyndigheden eller polititjenestemanden vil under det første retsmøde oplyse dig om muligheden for at indtræde som civil part.
 • Du har ret til at anmode om godtgørelse af sagsomkostningerne. Retten træffer afgørelse om beløbets størrelse, og hvem godtgørelsen skal betales af.
  Har du stilling som forurettet eller civil part (hvis der er indtrådt en civil part) i retssagen, og sagsøgte kendes skyldig i forbrydelsen (også selv om vedkommende — af en hvilken som helst årsag — ikke dømmes til straffuldbyrdelse), vil den dømte pålægges at betale dine sagsomkostninger.
 • Du har ret til at blive oplyst om den igangværende efterforskning og — såfremt anklagemyndigheden har besluttet ikke at indbringe sagen for en domstol — få en kopi af denne afgørelse. For at få disse oplysninger skal du indgive en anmodning til polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for sagen, hvori du oplyser en adresse i Rumænien eller e-mailadresse til modtagelse af oplysningerne. Vælger anklagemyndigheden at indbringe sagen for en domstol, vil du blive indkaldt til retsmødet.
 • Du har ret til tolke- eller oversættelsesbistand, hvis du ikke taler eller forstår rumænsk. Under straffesagen kan du få gratis tolkebistand, hvis du ikke taler rumænsk.
 • Under straffesagen har du ret til at blive bistået af en advokat. I visse tilfælde (f.eks. når anklagemyndigheden vurderer, at du ikke er i stand til at forsvare dig selv, eller du er mindreårig, og du ikke har opnået fuld rets- og handleevne, når du er offer for visse forbrydelser, når din indkomst ligger under en vis grænse osv. — se svaret på det foregående spørgsmål) har du mulighed for at få gratis retshjælp.
 • Du har ret til at blive repræsenteret under hele straffesagen, medmindre din tilstedeværelse er obligatorisk eller af anklagemyndigheden, dommeren eller retten vurderes at være nødvendig — alt efter det pågældende tilfælde (f.eks. for at afgive forklaring).
 • Du har ret til at få indsigt i din sagsmappe, enten personligt eller gennem en advokat. Denne indsigt skal dog være i overensstemmelse med en række regler, som du vil få oplyst på anklagemyndighedens justitskontor.
 • Du har ret til at blive indkaldt til afhøring af polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for sagen. Under afhøringer kan du anmode om at blive ledsaget af din juridiske repræsentant — i givet fald — eller en person efter eget valg, når vedkommendes tilstedeværelse efter din vurdering er hensigtsmæssig under afhøringen. Retsmyndigheden vil ikke kunne nægte denne persons tilstedeværelse, medmindre der foreligger rimelige grunde hertil.
  Hvis du anmelder en forbrydelse mod dig, skal retsmyndigheden straks foretage en afhøring af dig. Er dette ikke muligt, vil du blive afhørt hurtigst muligt, efter at anmeldelsen er sket.
  Er du offer for vold i hjemmet, voldtægt, andre typer seksualforbrydelser, mishandling af en mindreårig, chikane, sexchikane og andre hændelser, der efter din vurdering kræver en beskyttelse af dit privatliv, kan du anmode om at blive afhørt af en person af samme køn som dig. Retsmyndigheden vil ikke kunne nægte denne anmodning, medmindre der foreligger rimelige grunde hertil.
 • Du har ret til at fremlægge bevismateriale og udarbejde andre anmodninger vedrørende retsreglerne. Dette kan ske under din afhøring eller på et andet tidspunkt ved at indgive en anmodning til retsmyndigheden med ansvar for din sag.
 • Er gerningsmanden blevet varetægtsfængslet og senere løsladt igen, har du ret til at blive underrettet herom. Du vil blive informeret om denne ret under det første retsmøde, og du vil blive spurgt, om du ønsker at blive informeret, hvis gerningsmanden løslades.
 • Du kan indgive en klage over sagsforanstaltningerne. Klagen skal indgives til anklagemyndigheden med ansvar for sagen, hvis foranstaltningen er truffet af polititjenestemanden, eller en højere anklagemyndighed, hvis den er truffet af anklagemyndigheden med ansvar for sagen.
  Har du indgivet en klage over en afgørelse fra anklagemyndighedens side om at henlægge straffesagen, og denne er blevet afvist, kan du indgive en ny klage over afgørelsen om afvisning til dommeren i forundersøgelseskammeret.

Under retssagen:

 • Du har ret til at anmode om erstatning for den skade, du har lidt som følge af forbrydelsen. Det gør du ved at indtræde som civil part i straffesagen eller anlægge et separat civilt søgsmål.
  Har du deltaget i den strafferetlige forfølgning som civil part, kan du indtage samme stilling under retssagen.
  Hvis du ikke er indtrådt som civil part under den strafferetlige forfølgning, kan indtrædelse ske under retssagen frem til undersøgelsesfasens start. Du vil blive informeret herom i forbindelse med indkaldelsen til det første retsmøde.
  Du kan indgive din anmodning om at indtræde som civil part mundtligt til en domstol eller skriftligt. I din anmodning skal du oplyse det ønskede erstatningsbeløb, og hvad der ligger til grund for din anmodning, samt fremlægge de beviser, du ligger inde med.
 • Du har ret til at anmode om godtgørelse af sagsomkostningerne. Retten træffer afgørelse om beløbets størrelse, og hvem godtgørelsen skal betales af.
  Har du stilling som forurettet eller civil part (hvis der er indtrådt en civil part) i retssagen, og sagsøgte kendes skyldig i forbrydelsen (også selv om vedkommende — af en hvilken som helst årsag — ikke dømmes til straffuldbyrdelse), vil den dømte pålægges at betale dine sagsomkostninger.
 • Du har ret til tolke- eller oversættelsesbistand, hvis du ikke taler eller forstår rumænsk. Under straffesagen kan du få gratis tolkebistand, hvis du ikke taler rumænsk.
 • Under straffesagen har du ret til at blive bistået af en advokat. I visse tilfælde (f.eks. når anklagemyndigheden vurderer, at du ikke er i stand til at forsvare dig selv, eller du er mindreårig, og du ikke har opnået fuld rets- og handleevne, når du er offer for visse forbrydelser, når din indkomst ligger under en vis grænse osv. — se svaret på det foregående spørgsmål) har du mulighed for at få gratis retshjælp.
 • Du har ret til at blive repræsenteret under hele straffesagen, medmindre din tilstedeværelse er obligatorisk eller af anklagemyndigheden, dommeren eller retten vurderes at være nødvendig — alt efter det pågældende tilfælde (f.eks. for at afgive forklaring).
 • Du har ret til at få indsigt i din sagsmappe, enten personligt eller gennem en advokat. Denne indsigt skal dog være i overensstemmelse med en række regler, som du vil få oplyst på rettens justitskontor.
 • Du har ret til at afgive forklaring under den mundtlige procedure i retten. Retten indkalder dig til retsmødet, hvor du vil blive afhørt og spurgt om forbrydelsens faktiske omstændigheder. Du vil også blive bedt om at fortælle alt, du husker om de faktiske omstændigheder.
 • Du har ret til at stille spørgsmål til den sagsøgte, vidnerne og de sagkyndige, når de bliver afhørt.
 • Du har ret til at fremsætte en indsigelse og fremlægge påstande vedrørende straffesagen.
 • Du har ret til at fremlægge bevismateriale og udarbejde andre anmodninger vedrørende retsreglerne.
 • Er gerningsmanden blevet varetægtsfængslet eller idømt en fængselsstraf, har du ret til at blive informeret om hans/hendes løsladelse. Hvis du ikke indgav en sådan anmodning under det første retsmøde i den strafferetlige forfølgning, hvor du blev oplyst om denne ret, har du mulighed for at indgive anmodningen under retssagen ved at indgive den til retten – enten mundtligt under din afhøring eller skriftligt.
 • Når dommeren har afsagt sin kendelse, vil denne blive forkyndt for dig, og du har ret til at anke kendelsen.
Har du stilling som forurettet, civil part eller vidne i straffesagen, har du en række forpligtelser, der bunder i, at retsmyndighedernes fornemmeste opgave er at få sandheden frem, og i gerningsmandens ansvarlighed:
 • Du er forpligtet til at møde, såfremt du er blevet indkaldt af polititjenestemanden, anklagemyndigheden eller dommeren.
 • Du er forpligtet til at fortælle alt, du ved om de faktiske omstændigheder, der er genstand for efterforskningen. Kommer du med urigtige oplysninger til retsmyndighederne, vil der kunne indledes en sag mod dig, og du kan dømmes for falsk vidneudsagn. Du kan nægte at afgive forklaring, hvis du er ægtefælle eller nær slægtning til den mistænkte/tiltalte. Du har også mulighed for at nægte at svare på spørgsmålene, hvis du er underlagt en tavshedspligt, som kan gøres gældende i henhold til lovgivningen over for retslige organer.
 • Du er forpligtet til at meddele eventuelle adresseændringer, så retsmyndighederne ved, hvor de skal sende indkaldelser til og kan tilsende dig oplysninger om retssagen.
 • Du er forpligtet til at optræde civiliseret og respektere formaliteterne omkring retsmødet. I modsat fald kan retten træffe afgørelse om, at du skal forlade retssalen.
Både under den strafferetlige forfølgning og retssagen har du ret til beskyttelsesforanstaltninger, når retsmyndighederne vurderer dig til at være i fare, eller når du er offer for visse typer af forbrydelser, der kan være krænkende for dit privatliv eller din værdighed.

Hvis retsmyndighederne vurderer dig til at være i fare, eller dit privatliv eller din værdighed vil kunne blive krænket som følge af de oplysninger, du giver, eller af andre årsager, kan de efter din anmodning eller uden videre træffe foranstaltninger, der skal sikre din beskyttelse, herunder:

 • overvågning af og opsyn med din bopæl eller tilvejebringelse af midlertidig indkvartering
 • ledsagelse af dig og din beskyttelse eller beskyttelse af dine familiemedlemmer under din/jeres færden
 • beskyttelse af oplysninger, der vedrører din identitet
 • at afhøringen foregår uden din tilstedeværelse ved hjælp af audiovisuelt udstyr, hvor din stemme forvrænges, og dit ansigt sløres, når de andre foranstaltninger ikke er tilstrækkelige
 • lukkede døre under din afhøring.

Under retssagen kan dommeren — hvis denne finder det nødvendigt for at sikre din beskyttelse — træffe afgørelse om, at retsmødet skal foregå for lukkede døre. Du kan også anmode dommeren om lukkede døre.

I forhold til retsafgørelsen kan retten forbyde, at der offentliggøres tekster, tegninger, fotografier eller billeder, der afslører din identitet.

Har du stilling som vidne, har du også adgang til andre særlige vidnebeskyttelsesforanstaltninger. Mener du, at du er i fare, skal du oplyse polititjenestemanden, anklagemyndigheden eller dommeren om det og fremlægge så mange oplysninger herom som muligt.

Har jeg mulighed for at fremlægge oplysninger eller beviser under retssagen? Under hvilke betingelser?

Ja. Medmindre du har valgt at afstå fra at deltage i retssagen, vil anklagemyndigheden/polititjenestemanden eller dommeren afhøre dig som forurettet/civil part.

Anklagemyndigheden eller polititjenestemanden vil bede dig om at møde på politistationen/ved anklagemyndigheden, hvor du skal afgive forklaring. Under retssagen vil du endvidere blive indkaldt til den mundtlige procedure, hvor du ligeledes vil blive afhørt.

Hvilke oplysninger vil jeg få under sagen?

Under den strafferetlige forfølgning kan du få oplysninger om den igangværende efterforskning og få en kopi af anklagemyndighedens afgørelse, som indeholder information om muligheden for at indbringe sagen for retten. For at få disse oplysninger skal du indgive en anmodning til polititjenestemanden eller anklagemyndigheden med ansvar for sagen, hvori du oplyser en adresse i Rumænien eller e-mailadresse til modtagelse af oplysningerne.

Under retssagen vil du blive indkaldt til det første retsmøde, og du vil få oplyst, at du har mulighed for at indtræde som civil part. Du vil ikke blive indkaldt til de efterfølgende retsmøder. Under retsmødet og i sagsmappen kan du få kendskab til sagens udvikling og datoerne for de kommende retsmøder. Du vil blive indkaldt til de retsmøder, der indbefatter en afhøring af dig.

Så snart kendelsen er blevet afsagt, modtager du en kopi af den.

Forstår du ikke rumænsk, vil du få forkyndt referatet af kendelsen (dvs. rettens afgørelse uden detaljeret begrundelse) på et sprog, du forstår. Du får forkyndt begrundelsen på rumænsk. Hvis du ønsker at få den oversat, kan du benytte dig af den oversættelsestjeneste, du har fået stillet til rådighed.

Får jeg adgang til sagens akter?

Ja, du har ret til at få indsigt i sagsmappen, enten personligt eller gennem en advokat. Ønsker du at gøre brug af dette, skal du møde på anklagemyndighedens eller rettens justitskontor, hvor sagsmappen befinder sig, for at indgive en anmodning.

Du har ret til at få indsigt i sagsmappen, hvis dette sker i overensstemmelse med en række regler, som du vil få oplyst på justitskontoret.

Du kan få oplysninger om betingelserne og fremgangsmåden for at indgå i vidnebeskyttelsesprogrammet.

Sidste opdatering: 04/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

3 - Mine rettigheder efter retssagen

Kan jeg appellere afgørelsen?

Sagen afsluttes med, at der træffes en afgørelse (afsiges en dom). Konsekvenserne heraf for den anklagede er: Den anklagede kendes skyldig, frifindes, der gives afkald på straffuldbyrdelse, straffen udsættes, straffesagen afsluttes. Dommen afsiges på et offentligt retsmøde. Har du deltaget i retssagen som forurettet og/eller civil part, får du tilsendt en kopi af retsafgørelsen med posten.

Er du utilfreds med udfaldet, har du mulighed for at appellere dommen. Du kan kun appellere dommen, hvis du har været forurettet eller civil part i sagen.

Har du haft stilling som vidne, kan du appellere afgørelsen for så vidt angår sagsomkostningerne og den erstatning, du er blevet tilkendt.

Er du forurettet eller er indtrådt som civil part, skal du appellere dommen inden for ti dage fra forkyndelsen af kopien af referatet af den afsagte afgørelse.

Har du stilling som vidne, kan du iværksætte en appel umiddelbart efter afsigelsen af den endelige afgørelse vedrørende sagsomkostningerne og erstatningen, dog senest ti dage efter dommen er blevet afsagt eller i givet fald inden for ti dage fra forkyndelsen af den dom, hvori sagsomkostningerne og erstatningen er fastsat.

Appellen skal indgives skriftligt og underskrives af dig. Du skal indgive appelskriftet til den ret, der har afsagt den afgørelse, du ønsker at anfægte.

Retten videregiver straks efter modtagelsen appelskriftet til en højere kompetent domstol, som skal behandle sagen. Afgørelsen i første instans omfatter endvidere oplysninger om appelmulighederne og de gældende appelfrister.

Hvilke rettigheder har jeg efter strafudmålingen?

Dommen i straffesager fuldbyrdes, så snart dommen er blevet afsagt. Efter fuldbyrdelsen vil din rolle være udtjent. Indgår du i vidnebeskyttelsesprogrammet, kan du fortsætte i programmet, indtil retten har truffet afgørelse om, at du ikke længere er i fare.

Har jeg ret til hjælp eller beskyttelse efter retssagen? I givet fald, hvor længe?

Nogle hjælpeforanstaltninger tilvejebringes, så længe sagen er verserende, eller i en bestemt periode, mens andre ydes ud fra offerets særlige behov.

Ofre for forbrydelser har ret til gratis retshjælp under hele retssagen.

Hvis du er offer for menneskehandel, har du ret til en genoprettelses- og betænkningsperiode på op til 90 dage, hvor du har ret til psykologisk støtte, lægehjælp og social støtte, medicin, kost og indkvartering, på anmodning, i et modtagelsescenter eller et beskyttet indkvarteringssted og til at indhente oplysninger om de gældende retlige og administrative procedurer.

Udenlandske statsborgere, om hvem der er alvorlig grund til at antage, at de er ofre for menneskehandel, har også ret til en genopretnings- og betænkningsperiode på op til 90 dage, hvor de efter anmodning fra retsmyndighederne får godkendt deres betingede ophold på Rumæniens territorium og kan indkvarteres i krisecentre. I denne periode eller ved udløbet af denne periode kan de endvidere få midlertidig opholdstilladelse på Rumæniens territorium.

For ofre for vold i hjemmet udstedes beskyttelsesordren for en periode på højst seks måneder.

For så vidt angår vidner, der er omfattet af vidnebeskyttelsesprogrammet, kan beskyttelsesforanstaltningen dog fortsat gælde efter retssagen under hensyntagen til, at støtteordningen efter sagens afslutning revideres med henblik på at tilpasse den til den nye situation. Domstolen afgør varigheden af beskyttelsesforanstaltningen.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden dømmes?

Hvis gerningsmanden kendes skyldig, har du adgang til følgende oplysninger: straffens type og varighed (afgørelsen træffes ved et offentligt retsmøde, hvorefter du vil få den forkyndt), oplysninger om gerningsmandens flugt, løsladelse — uanset konteksten — såfremt du har bedt om denne information.

Vil jeg få det at vide, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller betinget) eller flygter fra fængslet?

Ja, du vil blive underrettet, hvis du har anmodet herom hos retsmyndighederne. Se ovenstående svar.

Bliver jeg inddraget i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Vil jeg eksempelvis kunne fremlægge oplysninger eller modsætte mig en løsladelse?

Så snart retsafgørelsen har fået formel retskraft (gerningsmanden er blevet kendt skyldig, frifundet, der gives afkald på straffuldbyrdelse, straffen fornægtes, straffen udsættes, straffesagen afsluttes), er din rolle i straffesagen udtjent.

Du vil ikke blive involveret i proceduren vedrørende gerningsmandens løsladelse eller betingede løsladelse.

Sidste opdatering: 04/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

4 - Erstatning

Hvilken fremgangsmåde skal jeg følge for at kræve erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. intervention i sagen, civilt søgsmål, indtrædelse som civil part)

Du kan kræve erstatning fra gerningsmanden ved at indtræde som civil part i straffesagen. Denne mulighed gælder frem til undersøgelsesfasens start. Retsmyndighederne er forpligtede til at oplyse dig om denne ret. Du kan indtræde som civil part enten skriftligt eller mundtligt. I den forbindelse skal du oplyse det beløb, du kræver i erstatning, komme med begrundelser herfor samt fremlægge beviser til støtte for dit krav.

Du kan enten indgive din anmodning til anklagemyndigheden eller den ret, der træffer afgørelse om sagens realitet.

Ved afsigelse af sin dom (hvis gerningsmanden kendes skyldig), fastsætter retten endvidere den erstatning, der skal betales af gerningsmanden.

Er du ikke indtrådt som civil part i straffesagen, kan du anlægge et særskilt søgsmål ved den civile domstol for at få erstatning.

Retten har dømt gerningsmanden til at betale erstatning eller en kompensation. Hvordan kan jeg pålægge gerningsmanden at betale beløbet?

Da der ligger en retsafgørelse til grund for betalingen af erstatning eller kompensation, kræves der intet fra din side for at få gerningsmanden til at opfylde sin forpligtelse. Sker dette ikke, kan du anmode om tvangsfuldbyrdelse.

Dette gør du ved at overdrage afgørelsen om tilkendelsen af erstatning eller kompensation til en foged, som efterfølgende står for tvangsfuldbyrdelsen og oplyser dig om det videre forløb.

Kan staten udbetale erstatningen som forskudsbetaling, hvis gerningsmanden nægter at betale? Og under hvilke betingelser?

Under visse betingelser kan staten udbetale erstatningen.

Er gerningsmanden insolvent eller umulig at finde frem til, kan staten udbetale erstatningen efter at have modtaget et erstatningskrav. Dette krav skal fremsættes inden for et år. Fristens startdato afhænger af den løsning, retsmyndighederne har valgt.

Er gerningsmanden ukendt, kan du fremsætte et erstatningskrav inden for tre år fra det tidspunkt, hvor forbrydelsen blev begået. Dette gælder dog ikke, hvis et forsikringsselskab har udbetalt hele beløbet til dig som skadeserstatning.

Du kan indgive en anmodning om at få udbetalt et forskud på erstatningen. Dette kræver, at du først fremsætter et erstatningskrav. Du kan anmode om en forskudsbetaling, så snart du har fremsat erstatningskravet og senest inden for 30 dage. Det er endvidere en ufravigelig betingelse for at kunne anmode om forskudsbetaling, at du befinder dig i en vanskelig økonomisk situation.

Hvis dit erstatningskrav ikke imødekommes, skal du tilbagebetale det forskud, du måtte have modtaget. Du skal fremsætte dit erstatningskrav overfor retten i den retskreds, hvor du bor.

Har jeg ret til erstatning fra statens side?

Ja. Se svaret ovenfor.

Har jeg ret til erstatning, hvis gerningsmanden ikke kendes skyldig?

Vælger straffedomstolen at henlægge et civilt søgsmål, har du mulighed for at anlægge et særskilt søgsmål ved den civile domstol for at få erstatning.

Træffer straffedomstolen afgørelse om, at hændelsen ikke har fundet sted, eller at forbrydelsen ikke er blevet begået af den person, du har anmeldt, vil du hverken kunne få udbetalt erstatning af straffedomstolen eller ved at anlægge et særskilt søgsmål ved en civil domstol, da denne afgørelse også har formel retskraft ved den civile domstol.

Er du ikke indtrådt i sagen som civil part, kan du anlægge et særskilt søgsmål ved en civil domstol, enten under eller efter straffesagen, idet de generelle forældelsesfrister overholdes.

Kan jeg få min erstatning betalt på anden vis, hvis den ikke er blevet betalt?

Ja, under visse betingelser. Du kan indgive en anmodning om at få udbetalt et forskud på erstatningen. Se svaret på spørgsmålet om forskudsvis betaling.

Sidste opdatering: 04/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

5 - Mine rettigheder til hjælp og støtte

Jeg har været udsat for en forbrydelse — hvor kan jeg henvende mig for at få hjælp og bistand?

Du kan kontakte Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse) på det sted, hvor du bor eller har bopæl, eller henvende dig direkte til en privat eller offentlig udbyder af sociale tjenester. I dette tilfælde skal udbyderen skriftligt underrette generaldirektoratet herom.

Alt efter hvilken forbrydelsen du er blevet offer for, kan du henvende dig til forskellige institutioner.

Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați (det nationale agentur for ligestilling mellem mænd og kvinder — ANES)

Agenturet tilbyder forskellige tjenester, herunder:

 • en gratis og anonym telefonlinje for ofre for vold i hjemmet — en hotline, der er åben 24 timer i døgnet, alle ugens dage — 0800 500 333
 • særlig omsorg i krisecentret for ofre for vold i hjemmet
 • rådgivning, information og vejledning til ofre for vold i hjemmet.

Kontakt:

Adresse: Intrarea Camil Petrescu nr. 5, sektor 1, Bukarest

Tlf.: +4 021 313 0059

E-mail: Link åbner i nyt vinduesecretariat@anes.gov.ro

Link åbner i nyt vinduehttp://www.anes.gov.ro/

Link åbner i nyt vinduehttp://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (det nationale agentur for bekæmpelse af menneskehandel — ANITP) under indenrigsministeriet

Der findes 15 regionale centre — ét for hver appeldomstol.

ANITP tilbyder forskellige tjenester, herunder:

 • en telefonlinje, hvor borgere 24 timer i døgnet har mulighed for at anmelde sager om menneskehandel: HelpLine 0 800 800 678 (gratisnummer i Rumænien) eller +4 021 313 3100 (fra udlandet), åbningstider: mandag til fredag kl. 8 til 16
 • information fra de kompetente myndigheder om menneskehandel
 • hjælp til ofre på de 15 regionale centre.

Kontakt:

Adresse: Str. Ion Câmpineanu nr. 20, etaj 5, sector 1, Bukarest

Tlf.: +40 21 311 89 82/021 313 31 00
Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: Link åbner i nyt vindueanitp@mai.gov.rosite
Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://anitp.mai.gov.ro/english/

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (den nationale arbejdsformidling — ANOFM) under ministeriet for arbejde og social retfærdighed.

ANOFM varetager gennem sine regionale kontorer arbejdsformidlingen og erhvervsuddannelsen for de tilmeldte jobsøgende, herunder personer, der er blevet offer for forbrydelser, navnlig ofre for menneskehandel.

Kontakt:

Str. Avalanșei, nr. 20-22, sector 4, Bukarest, 040305,

Tlf.: +4021 303 98 31
Fax: +4 021 303 98 38

E-mail: Link åbner i nyt vindueanofm@anofm.rosite
Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://www.anofm.ro/

Inspectoratul General al Poliției Române (det rumænske politis generalinspektorat — IGPR)

IGPR omfatter en række regionale indretninger, der udelukkende opererer i grænseområdet, og kan efter anmodning fra ANITP hjælpe med at sikre offerets deltagelse i visse faser af straffesagen.

Politimyndigheden kan oplyse dig om dine rettigheder som offer.

IGPR's specialenheder kan endvidere varetage den fysiske beskyttelse under retssagen.

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (den nationale myndighed for beskyttelse af børns rettigheder og adoption — ANPDCA) under ministeriet for arbejde og social retfærdighed

ANPDCA fører tilsyn med og kontrollerer gennemførelsen og håndhævelsen af bestemmelserne om beskyttelse af børns rettigheder og adoption samt koordinerer de aktiviteter, der udføres på dette område af forskellige offentligretlige eller privatretlige juridiske personer.

Systemet for børns beskyttelse er decentraliseret. Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (generaldirektoratet for social omsorg og børns beskyttelse — DGASPC) er således placeret under distriktsrådene eller de lokale råd i Bukarest-sektorerne.

DGASPC yder forskellige tjenester, herunder: vurdering af voldshændelser mod børn og tilvejebringelse/facilitering af tjenester med udgangspunkt i en plan, kompleks vurdering af handicappede børn, kompleks vurdering af andre handicappede personer, sociale hjælpetjenester, en telefonlinje, sociale tjenester til forebyggelse af vold i hjemmet og menneskehandel, særlig omsorg i forskellige institutioner.

Kontakt: Link åbner i nyt vinduehttp://www.copii.ro/

Ikkestatslige organisationer (ngo'er)

Inden for menneskehandel via følgende links:

Inden for forebyggelse og bekæmpelse af vold i hjemmet:

Inden for beskyttelse af børns rettigheder:

Salvați copiii (Red Barnet)

Adresse: Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899, Bukarest, Rumænien

Tlf.: +40 21 316 61 76

Link åbner i nyt vinduehttps://www.salvaticopiii.ro/;

Alternative Sociale (sociale alternativer)

Șoseaua Nicolina Nr. 24, Bl. 949, parter, Iași, 700722

Tlf.: +40 332 407 178

Link åbner i nyt vinduehttps://www.alternativesociale.ro/

Nødhotline som hjælp til ofre

Personer, der har lidt personskade som følge af en forbrydelse, kan også henvende sig til politiet via telefon eller det nationale nødkaldsnummer 112.

Gratis og anonym telefonlinje for ofre for vold i hjemmet — en hotline, der er åben 24 timer i døgnet, alle ugens dage — 0800 500 333.

Frikaldsnummer til Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane: 0800 800 678, gratisnummer i Rumænien, og 0040213133100 fra udlandet. Åbningstider: mandag til fredag kl. 8 til 16

Telefonul Copilului (telefonlinje for børn): 116111. Gratis telefonlinje Åbningstider: mandag til søndag: kl. 8 til 24

Er hjælpen til ofre gratis?

I henhold til den gældende rumænske lovgivning har ofre for forbrydelser ret til gratis beskyttelse og hjælp.

Hvilken type hjælp tilbyder statens tjenester eller myndigheder?

Se svar ovenfor.

Sidste opdatering: 04/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.