På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Hvordan anmelder jeg en forbrydelse?

Du bør først og fremmest anmelde en forbrydelse til politiet.

Du kan gøre dette på forskellige måder:

Nødsituation: I en nødsituation skal du ringe på 999 eller 18000 for brugere af teksttelefon. En nødsituation vil sige, at der er sket alvorlig skade, eller at en forbrydelse er igangværende, og de mistænkte er på stedet.

Akut SMS-tekstservice Politiet har en nødsituation SMS-registreringsordning for at hjælpe mennesker med visse handicap med at kontakte dem i en nødsituation. Denne service giver også politiet mulighed for at videregive anmodninger om assistance til brandvæsen og ambulance. Tjenesten er kun til rådighed for forudregistrerede brugere, der har udfyldt et ansøgningsskema (yderligere detaljer samt ansøgningsskema findes på politiets hjemmeside http://www.psni.police.uk/).

Ikke-nødsituation: Hvis hændelsen ikke er akut, skal du ringe til 101.

Hadforbrydelse: Hvis hændelsen ikke er akut, skal du ringe til 101, og derefter trykke på 2.

Dette er i tillæg til de andre måder at anmelde forbrydelser på, som beskrives i dette afsnit.

Anmeldelse foretaget af tredjemand: Hvis du absolut ikke vil eller kan anmelde forbrydelsen selv, kan en anden anmelde den for dig, f.eks. et familiemedlem eller en frivillig organisation. De tager så indledende kontakt til politiet. Du vil dog blive involveret senere i forløbet.

Mød op på den lokale politistation: Hvis sagen ikke er af hastende karakter, kan du også anmelde hændelsen til din lokale politistation i åbningstiden.

Forbrydelsen kan også anmeldes på følgende måder:

Crimestoppers: Hvis du ikke ønsker at angive dit navn, kan du anmelde en forbrydelse anonymt ved at ringe gratis til Crimestoppers frivillige hjælpelinje, tlf. 0800 555 111. Denne service er ikke del af politiet.

Havne- eller lufthavnshændelse: Hvis hændelsen har fundet sted på Belfast Internationale Lufthavn eller Belfast Havns område, skal du kontakte Belfast internationale lufthavnspoliti på 028 9448 4400 (lokal 4412)/mobil 077 1081 9183 eller Belfast Havnepoliti på 028 9055 3000. Hvis der er sket en meget alvorlig hændelse, såsom et drab, en terrorhandling eller et væbnet røveri, kan disse også indberettes til Nordirlands almindelige politikorps (Police Service of Northern Ireland). Hændelser i Belfast City Lufthavn håndteres af Nordirlands politikorps, der kan kontaktes på kontaktnumrene herover:

Politiombudsmanden: Hvis du mener, at en forbrydelse er begået af en politibetjent, skal du anmelde den til politiombudsmanden (Police Ombudsman), som vil undersøge sagen og fremsætte henstillinger til Rigsadvokaten for straffeforfølgning (Director of Public Prosecutions).

Hvordan finder jeg ud af, hvad der sker i sagen?

Hvis du har været offer for en forbrydelse, er du berettiget til at blive informeret af politiet om nedenstående samt uden unødig forsinkelse at få forklaret begrundelsen for, at en mistænkt bliver:

 • arresteret
 • afhørt med en sigtets rettigheder
 • løsladt uden sigtelse
 • løsladt af politiet mod kaution, eller hvis vilkårene for kautionen ændres eller annulleres.

Du har ret til at blive underrettet af politiet om nedenstående samt uden unødig forsinkelse efter politiets modtagelse deraf:

 • dato, klokkeslæt og sted for det første retsmøde
 • hvis den mistænkte er løsladt af politiet mod kaution og skal møde i retten samt eventuelle vilkår og ændringer af disse vilkår.

Har jeg ret til retshjælp (under efterforskningen og retssagen)? På hvilke betingelser?

Ofre og vidner er ikke parter i straffesager og er derfor ikke berettiget til retshjælp i Nordirland.

Kan jeg kræve udgifter godtgjort (for at deltage i efterforskningen/retssagen)? På hvilke betingelser?

Hvis du er forpligtet til at møde op i retten for at afgive forklaring, skal du måske afholde udgifter såsom rejseudgifter. Du kan ansøge om at få disse udgifter godtgjort. Dette er underlagt frister for godtgørelse og standardsatser for rejse- og opholdsudgifter samt maksimale daglige beløb for tabt arbejdsfortjeneste. Der er ingen godtgørelse for at afgive forklaring til politiet vedrørende den strafbare handling.

Nærmere oplysninger om, hvordan og under hvilke omstændigheder udgifter kan refunderes af den offentlige anklagemyndighed, samt gældende satser findes på http://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html.

Har jeg adgang til appel, hvis min sag afsluttes før, den kommer for en domstol?

Hvis anklagemyndigheden har besluttet ikke at rejse en straffesag og du ikke er enig heri, har du ret til at anmode om en revurdering (review) af anklagemyndighedens beslutning.

Retten til en revurdering af anklagemyndighedens beslutning om at henlægge sagen gælder uanset forbrydelsestype eller domstolsniveau. Hvor beslutningen om ikke at rejse en straffesag træffes af Rigsadvokaten (Director of Public Prosecutions), og denne beslutning ikke kan prøves af en højere myndighed, kan revurderingen foretages af Rigsadvokaten selv. Yderligere oplysninger om retten til revurdering, og hvordan dette fungerer, kan findes på http://www.ppsni.gov.uk/.

Kan jeg blive inddraget i retssagen?

Hvis du ved noget om hændelsen, kan du blive bedt om at afgive forklaring i retten af anklageren eller tiltaltes forsvarer.

Hvad er min officielle rolle i retssystemet? Er jeg, eller kan jeg vælge f.eks. at være: offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget?

I forbindelse med Victim Charter er et 'offer':

 • en person, som har lidt skade, herunder fysisk, psykisk eller følelsesmæssig skade eller økonomisk tab som direkte resultat af en forbrydelse.
 • en nær slægtning til en person, hvis død er direkte resultat af en forbrydelse.

Hvis du ved noget om hændelsen, kan du blive bedt om at afgive forklaring i retten af anklageren eller tiltaltes forsvarer. Hvis du kender en af de involverede personer, kan du blive bedt om at afgive forklaring som et karaktervidne (character witness), som oftest af forsvaret. Din forklaring kan i nogle tilfælde være afgørende for domfældelse eller frifindelse af den tiltalte.

Hvad er mine rettigheder og forpligtelser i denne rolle?

Victim Charter fastsætter rettigheder for ofre. Det findes her: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Hvis du har været vidne til en strafbar handling, men ikke selv er offeret, kan du få adgang til tjenester inden for rammerne af vidnecharteret (Witness Charter). Det findes her: https://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Kan jeg fremsætte en erklæring under retssagen eller afgive forklaring? På hvilke betingelser?

Hvis du ved noget om hændelsen, kan du bede om at afgive forklaring i retten af anklageren eller tiltaltes forsvarer. Hvis du kender en af de involverede personer, kan du blive bedt om at afgive forklaring som et karaktervidne, som oftest af forsvaret.

Hvis du er offer for en forbrydelse, giver offerets personlige erklæring (Victim Personal Statement - VPS) dig mulighed for at forklare med egne ord, hvordan forbrydelsen har påvirket dig, enten fysisk, følelsesmæssigt, økonomisk eller på anden måde. Dette adskiller sig fra en vidneforklaring om, hvad der skete på tidspunktet, såsom det, du så eller hørte.

Du har ret til at få tilbudt mulighed for at afgive en erklæring (VPS), når der er truffet afgørelse om at retsforfølge en person for forbrydelsen.

VPS giver dig en stemme under straffesagen. Men du må ikke give udtryk for, hvad du mener om tiltalte, om andre eller angivelige strafbare handlinger eller den straf, du mener tiltalte bør idømmes. Dette skyldes, at sådanne synspunkter ikke kan tages i betragtning af retten. Før erklæringen gives til dommeren, fjerner anklagemyndigheden alle oplysninger, der ikke bør være i den.

Offerets personlige erklæring vil blive brugt i retten, hvis tiltalte er fundet skyldig eller erkender sig skyldig. Den vil blive læst af anklageren, tiltalte, dennes juridiske repræsentant og dommeren. Hvis en person er dømt for en forbrydelse, skal retten tage hensyn til relevante dele af offerets personlige erklæring ved strafudmålingen. I nogle tilfælde er det ikke muligt at tage en erklæring i betragtning, hvis sagen behandles meget hurtigt af domstolene – eksempelvis hvis der er en hurtig tilståelse, eller sagen færdigbehandles på det første retsmøde.

Hvilke oplysninger modtager jeg under retssagen?

Du har ret til at:

 • blive underrettet om udfaldet af et eventuelt retsmøde om fastsættelse af kaution (relevante vilkår herfor eller ændringer af disse) med fornøden begrundelse og uden unødig forsinkelse
 • blive informeret om dato, sted og resultatet af eventuelle retsmøder i straffesagen fra afdelingen for offer- og vidnepleje (Victim and Witness Care Unit)
 • blive informeret om en arrestordre, der udstedes for en mistænkt, og udfaldet af et retsmøde, hvis den mistænkte arresteres på ny. Hvis en mistænkt arresteres på ny, efter at der er udstedt en arrestordre, vil der normalt blive afholdt et retsmøde umiddelbart derefter
 • I sager, hvor den mistænkte erklærer sig ikke-skyldig, skal du drøfte eventuelle behov, du måtte have med afdelingen for offer- og vidnepleje og blive henvist til en relevant støttegruppe eller -organisation, hvis det er relevant.

Hvis du er vidne under retssagen, har du ret til at:

 • bede rettens personale, om du må benytte en anden dør til retsbygningen end den indgang, den mistænkte og dennes familie og venner benytter
 • hvis omstændighederne tillader det, kan du møde anklageren og stille ham/hende spørgsmål vedrørende straffesagen. De vil angive, hvis muligt, hvor længe du cirka skal vente, før du kan komme til at afgive forklaring
 • hvis det er muligt, vil den offentlige anklager forklare dig, om der er forsinkelse i sagen den pågældende dag, og hvor længe ventetiden ser ud til at vare
 • vente og tage plads i et område, der er adskilt fra den mistænkte og dennes familie og venner – retten vil sørge for dette, hvis det overhovedet er muligt
 • iværksætte særlige foranstaltninger (Special Measures) for dig, hvis retten har besluttet dette
 • blive tildelt en kontaktperson ved retten, så du kan finde ud af, hvad der sker i sagen, mens den verserer.
Sidste opdatering: 14/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website