Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Hvordan kan jeg blive inddraget i retssagen?

Hvilke rettigheder har jeg som vidne?

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Kan jeg få retshjælp?

Hvordan kan jeg få beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvordan kan jeg fremsætte erstatningskrav over for gerningsmanden eller få erstatning fra staten?

Er der mulighed for at indgå forlig eller indlede mediation mellem gerningsmanden og mig?

Jeg er udlænding. Hvordan beskyttes mine rettigheder og interesser?

Yderligere oplysninger

Hvordan kan jeg blive inddraget i retssagen?

Du kan også deltage i retssagen som såkaldt civil part. Du skal indgive en ansøgning til retten. Retten behandler din ansøgning og afgør, hvorvidt du kan få lov til at deltage som civil part. Som civil part kan du deltage i alle retsmøder, også lukkede retsmøder.

Dine rettigheder under retssagen varierer afhængigt af, hvilken ret der behandler din sag:

  • Hvis din sag føres af en politibetjent ved Court of Magistrates (maltesisk byret), har du næsten samme rettigheder som tiltalte, dvs. at du eller din advokat kan fremlægge bevismateriale, foretage krydsafhøring af vidner (ved at stille spørgsmål gennem politibetjenten, der fører sagen) osv.
  • Hvis din sag føres af statsadvokaten, vicestatsadvokaten eller en offentlig anklager ved Criminal Court (den maltesiske strafferet), kan du kun deltage i retsmødet og fremføre argumenter vedrørende strafudmålingen, hvis nævningetinget har fundet gerningsmanden skyldig.

Under retssagen anbefales det at søge bistand hos en advokat, men er ikke obligatorisk. Du skal selv betale for advokatbistanden. Du skal også betale alle andre udgifter i forbindelse med din deltagelse i retssagen (f.eks. rejseudgifter, ubetalt orlov mm.). Maltesisk lov giver ikke mulighed for refusion af sådanne omkostninger.

Din advokat vil få mulighed for at gennemgå alle sagsakterne og tage notater eller bede om kopier af dokumenter. Hvis din sag derimod indbringes for Criminal Court og et nævningeting, vil kun statsadvokaten, den formodede gerningsmand og vedkommendes advokat have adgang til sagsakterne.

Hvilke rettigheder har jeg som vidne?

Under retssagen vil du sandsynligvis blive indkaldt til afhøring som vidne. Du vil modtage et brev om tid og sted for afhøringen. Brevet vil blive givet til dig af en politibetjent eller sendt med posten. Du har ikke pligt til at deltage i afhøringen, men det anbefales, at du gør det, for hvis retten mener, at din vidneforklaring er vigtig, vil den træffe foranstaltninger for at sikre, at du deltager i det næste retsmøde.

Du har dog ikke pligt til at besvare spørgsmål eller til at fremlægge dokumenter eller andet bevismateriale, der kan belaste dig.

I visse tilfælde kan du:

  • afhøres uden at have direkte kontakt med gerningsmanden
  • afhøres på din bopæl, og/eller

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvis du er under 16 år, og du skal afhøres ved et retsmøde, kan du bede om at blive afhørt via en videokonference. I så fald behøver du ikke møde i retten og være til stede i retssalen.

Hvis du forsørges af den formodede gerningsmand (f.eks. hvis den formodede gerningsmand er din forælder), vil du blive anbragt i et sikkert miljø, normalt på et center under det maltesiske ministerium for social solidaritet, hvor du kan få hjælp af socialrådgivere og psykologer.

Som barn kan du desuden få hjælp hos det maltesiske agentur for velfærd for børn og familier i nød, Appoġġ. Hjælpen kan bl.a. omfatte psykologhjælp, social bistand, rådgivning mm. Bistanden er gratis og er ikke knyttet til straffesagen.

Kan jeg få retshjælp?

Ofre har ikke adgang til gratis retshjælp under retssagen.

Hvordan kan jeg få beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvis gerningsmanden ikke er blevet anholdt, og du er bange for vedkommende, kan du eller din advokat bede den politibetjent, der er ansvarlig for din sag, om at udstede et tilhold mod gerningsmanden. Politibetjenten vil herefter anmode retten om at udstede tilholdet. Når retten udsteder tilholdet, vil den bede gerningsmanden om at betale et bestemt beløb (normalt mellem 100 og 2 300 EUR) som garanti. Hvis gerningsmanden overtræder tilholdet, vil vedkommende ikke få refunderet beløbet.

Hvis du er blevet indkaldt til afhøring under retsmødet, og du mener, at du er i fare, kan du bede om at blive afhørt uden at have direkte kontakt med gerningsmanden. Retten kan gøre dette ved at skærme dig mod gerningsmanden (f.eks. med et uigennemsigtigt forhæng) eller ved at gennemføre afhøringen via en videokonference, uden at du er til stede i retssalen.

Du kan også bede den politibetjent, der er ansvarlig for din sag, om at optage dig i et vidnebeskyttelsesprogram. Du skal erklære, at du er villig til at afgive vidneforklaring mod gerningsmanden under retsmødet. Hvis politibetjenten mener, at din vidneforklaring eller andet bevismateriale, du måtte være i besiddelse af, er vigtig for sagen, vil vedkommende bede statsadvokaten om at optage dig i et vidnebeskyttelsesprogram. Programmet kan også omfatte dine familiemedlemmer og andre slægtninge. Det består normalt af foranstaltninger til beskyttelse af din personlige sikkerhed og/eller ejendom.

Hvordan kan jeg fremsætte erstatningskrav over for gerningsmanden eller få erstatning fra staten?

I henhold til maltesisk lov kan du kun fremsætte erstatningskrav over for gerningsmanden ved at fremsætte et civilt krav ved en civil ret. Der er ingen mulighed for at fremsætte erstatningskrav inden for rammerne af straffesagen.

Retten, der behandler din sag, kan i visse tilfælde dog pålægge gerningsmanden at betale dig erstatning for det tab, du har lidt. Dette kan ske i to tilfælde:

  • Hvis retten idømmer gerningsmanden fængselsstraf, men udsætter fuldbyrdelsen af straffen, kan retten pålægge vedkommende at betale dig erstatning for eventuelle tab og skader, som lovovertrædelsen har medført.
  • Hvis retten giver gerningsmanden en betinget dom (tvungen foranstaltning uden fængselsstraf), kan den pålægge vedkommende at betale dig erstatning på op til 1 164,69 EUR.

Hvis du har været offer for en voldsforbrydelse, der har fundet sted efter 1. januar 2006, kan du ansøge om økonomisk erstatning fra den maltesiske stat. Se faktabladet om erstatning til ofre for lovovertrædelser i Malta (vil snart være tilgængelig på engelsk og maltesisk) på Det Europæiske Retlige Netværk.

Er der mulighed for at indgå forlig eller indlede mediation mellem gerningsmanden og mig?

Der er ingen mulighed for at indgå forlig eller indlede mediation mellem dig og gerningsmanden under retssagen. Hvis du af en eller anden årsag ikke længere ønsker at føre sag mod gerningsmanden (hvis du f.eks. har tilgivet vedkommende), kan du fremsætte en erklæring herom under retsmødet. Retten tager din erklæring i betragtning, når den træffer sin afgørelse i sagen.

Jeg er udlænding. Hvordan beskyttes mine rettigheder og interesser?

Hvis du er udlænding, har du alle ovenstående rettigheder. Maltesisk lov giver ikke mulighed for gratis tolkning eller oversættelse af dokumenter under retssagen. Du kan få tolkebistand, hvis du selv betaler for den.

Hvis du er bosiddende i udlandet, kan du afhøres som vidne via en telefonkonference eller videokonference. Hvis du har brug for at modtage et dokument i udlandet, vil du få en kopi med posten på et sprog, du forstår, samt en forklaring af dine rettigheder og pligter vedrørende det pågældende dokument, og oplysning om, hvordan du kan få fat på originalen.

Yderligere oplysninger:

Sidste opdatering: 20/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website