Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Hvordan og hvor kan jeg anmelde en lovovertrædelse?

Hvordan kan jeg følge op på, hvad myndighederne foretager sig, efter jeg har anmeldt en lovovertrædelse?

Hvordan kan jeg blive inddraget i politiefterforskningen?

Hvilke rettigheder har jeg som vidne?

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvilke oplysninger kan jeg få fra politiet eller fra støtteorganisationer for ofre under politiefterforskningen?

Kan jeg få retshjælp?

Hvordan kan jeg få beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvilken hjælp og vejledning kan jeg få under politiefterforskningen?

Er der mulighed for at indgå forlig eller indlede mediation mellem gerningsmanden og mig?

Hvordan fortsætter min sag, når efterforskningen er afsluttet?

Kan jeg appellere, hvis min sag henlægges uden at komme for retten?

Jeg er udlænding. Hvordan beskyttes mine rettigheder og interesser?

Yderligere oplysninger

Hvordan og hvor kan jeg anmelde en lovovertrædelse?

Hvis du har været offer for en lovovertrædelse, kan du anmelde den til politiet. Din ægtefælle, forælder, bror, søster eller værge kan anmelde lovovertrædelsen på dine vegne. Du kan også underrette politiet, hvis du har kendskab til en lovovertrædelse, også selv om den ikke er begået mod dig.

Du kan anmelde en lovovertrædelse mundtligt på den nærmeste politistation eller skriftligt ved at aflevere en anmeldelse på politistationen eller ved at sende et brev. Hvis du vælger at sende en skriftlig anmeldelse, kan du selv skrive den eller få en advokat til at hjælpe dig. Der er ingen obligatoriske formkrav, men anmeldelsen skal enten udfærdiges på engelsk eller maltesisk. Du skal medtage dine personoplysninger. Anonyme anmeldelser er i princippet tilladt, men politiet vil kun indlede en efterforskning på baggrund af en sådan anmeldelse, hvis lovovertrædelsen er meget alvorlig.

Der er ingen tidsfrist for at anmelde en lovovertrædelse. Ifølge loven kan gerningsmanden dog ikke længere retsforfølges, hvis der er gået et bestemt tidsrum efter, at lovovertrædelsen er begået. Dette tidsrum afhænger af lovovertrædelsens art og spænder fra tre måneder for de mindst alvorlige lovovertrædelser (f.eks. verbale krænkelser) til 20 år for særligt alvorlige forbrydelser (f.eks. drab). Herefter kan du stadig indgive en anmeldelse, men politiet vil ikke efterforske lovovertrædelsen, og selv hvis de indleder en efterforskning, vil retten frikende gerningsmanden.

Ved visse mindre lovovertrædelser skal du indgive en særlig anmeldelse til politiet. Uden en sådan anmeldelse har politiet ikke lov til at indlede en efterforskning. Anmeldelser indgives normalt skriftligt, men ikke nødvendigvis. Du kan få en advokat til at udfærdige anmeldelsen for dig. Anmeldelsen skal indeholde dine personlige oplysninger (navn, adresse, identitetskortnummer), oplysninger om gerningsmanden, en beskrivelse af hændelsen samt en liste med navne og adresser på vidner, som du ønsker, at politiet skal afhøre. Det anbefales også, men er ikke obligatorisk, at henvise til den lovbestemmelse, som gerningsmanden efter din mening har overtrådt.

Hvordan kan jeg følge op på, hvad myndighederne foretager sig, efter jeg har anmeldt en lovovertrædelse?

Når du anmelder en lovovertrædelse, modtager du et referencenummer. Du kan anvende dette nummer til at undersøge, hvor langt din sag er i proceduren. I praksis kan du også benytte den dato, hvor du har indgivet anmeldelsen. Du kan få oplysninger om efterforskningen ved at møde op på politistationen eller ringe til politiet.

Hvordan kan jeg blive inddraget i politiefterforskningen?

Du er ikke forpligtet til at benytte en advokat under efterforskningen, men det anbefales på grund af de komplekse procedurer. Hvis du ønsker at lade en advokat repræsentere dig, skal du selv betale for vedkommendes bistand.

Hvis du ønsker det, kan du dele oplysninger, der er relevante for din sag, med politiet. Du behøver ikke kunne bevise lovovertrædelsen, men hvis du er i besiddelse af bevismateriale, som du mener, har betydning for efterforskningen, kan du eller din advokat aflevere det til den politibetjent, der er ansvarlig for din sag.

Du vil sandsynligvis blive bedt om at møde til afhøring som vidne.

Generelt er sagsakterne fortrolige under efterforskningen og må kun udleveres til de myndigheder, der behandler din sag.

Hvilke rettigheder har jeg som vidne?

Som vidne kan du nægte at besvare visse spørgsmål. Det anbefales dog, at du besvarer alle spørgsmål for at lette efterforskningen og for ikke at give anledning til mistanke om, at du tilbageholder oplysninger.

Du har dog ikke pligt til at besvare spørgsmål eller til at fremlægge dokumenter eller andre bilag, der kan belaste dig.

Hvis du er i fare, har du ret til at blive optaget i et vidnebeskyttelsesprogram, hvor du og dine familiemedlemmers liv og ejendom beskyttes, og som i særlige tilfælde kan omfatte udbetaling af opholdsgodtgørelse.

Jeg er mindreårig. Har jeg yderligere rettigheder?

Hvis du er mindreårig, kan dine forældre eller din værge anmelde lovovertrædelsen til politiet på dine vegne.

Du kan også få psykologrådgivning, råd og anden hjælp hos det maltesiske agentur for social velfærd for børn og familier i nød, Appoġġ. Hjælpen er gratis og er ikke afhængig af efterforskningen af lovovertrædelsen.

Hvis du er barn, og du forsørges af den formodede gerningsmand (f.eks. hvis den formodede gerningsmand er din forælder), kan du bo på et særligt center under det maltesiske ministerium for social solidaritet, hvor du vil modtage hjælp og støtte af uddannede psykologer og socialrådgivere.

Hvilke oplysninger kan jeg få fra politiet eller fra støtteorganisationer for ofre under politiefterforskningen?

De myndigheder, der behandler din sag, er ikke forpligtede til at udlevere oplysninger til dig. Hvis du har en advokat, kan vedkommende oplyse dig om dine rettigheder og din deltagelse i retssagen.

Kan jeg få retshjælp?

Ofre har ikke adgang til gratis retshjælp under efterforskningen af lovovertrædelsen.

Hvordan kan jeg få beskyttelse, hvis jeg er i fare?

Hvis politiet konkluderer, at gerningsmanden er farlig, og der er risiko for gengældelse, vil politiet bede retten om at afsige kendelse om varetægtsfængsling.

Du kan også bede den politibetjent, der er ansvarlig for din sag, om at optage dig i et vidnebeskyttelsesprogram. Du skal erklære, at du er villig til at afgive vidneforklaring mod gerningsmanden under retsmødet. Hvis politibetjenten mener, at din vidneforklaring eller andet bevismateriale, du måtte være i besiddelse af, er vigtig for sagen, vil vedkommende bede statsadvokaten om at optage dig i et vidnebeskyttelsesprogram. Programmet kan også omfatte dine familiemedlemmer og andre slægtninge og består normalt af foranstaltninger til beskyttelse af din personlige sikkerhed og/eller ejendom.

Hvilken hjælp og vejledning kan jeg få under politiefterforskningen?

Du kan få lægehjælp, men du skal selv betale for den, medmindre du har en gyldig sundhedsforsikring. Borgere fra EU's 27 medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz kan med fordel benytte det europæiske sygesikringskort. Du kan om nødvendigt også få psykologhjælp og andre former for hjælp, men du skal selv betale for den bistand, du får.

Hvis du har været offer for vold i hjemmet, kan du få gratis bistand af Commission on Domestic Violence og agenturet Appoġġ.

Er der muligheder for at indgå forlig eller indlede mediation mellem gerningsmanden og mig?

Der er ingen mulighed for at indgå forlig eller indlede mediation mellem dig og gerningsmanden. Det er kun muligt for den offentlige anklager og gerningsmanden at indgå en aftale, men du vil ikke blive inddraget i denne procedure. Hvis det lykkes den offentlige anklager og gerningsmanden at indgå en aftale, skal den fremlægges til rettens godkendelse.

Hvordan fortsætter min sag, når efterforskningen er afsluttet?

Når efterforskningen er afsluttet, træffes der beslutning om, hvorvidt der er beviser nok til, at der kan gennemføres en retssag. Der er to muligheder afhængigt af lovovertrædelsens alvor:

  • Hvis lovovertrædelsen er mindre alvorlig, og efterforskningen er foretaget af en politibetjent, afgør vedkommende, om sagen skal indbringes for Court of Magistrates.
  • Hvis lovovertrædelsen er alvorlig, og efterforskningen er foretaget af en undersøgelsesdommer, vil der blive afholdt et retsmøde i Court of Magistrates. Under retsmødet vil retten undersøge bevismaterialet, og hvis den beslutter, at sagen skal for retten, henviser den sagen til statsadvokaten, som herefter indbringer sagen for Criminal Court (den maltesiske strafferet).

Hvis din sag indbringes for retten, sender politiet dig et brev. Hvis retten beslutter at afhøre dig som vidne, vil brevet også indeholde oplysninger om tid og sted for afhøringen.

Kan jeg appellere, hvis min sag henlægges uden at komme for retten?

Hvis lovovertrædelsen efterforskes af en politibetjent, og vedkommende beslutter at henlægge sagen, kan du som offer appellere afgørelsen til Court of Magistrates. Court of Magistrates vil bede dig om – under ed – at bekræfte de oplysninger, du har afgivet i din anmeldelse, og om at bekræfte, at du er villig til at afgive vidneforklaring i retten. Du skal også betale et bestemt beløb fastsat af retten som garanti for, at du reelt ønsker at anlægge sag mod gerningsmanden. Court of Magistrates undersøger bevismaterialet, og hvis retten finder det tilstrækkeligt, vil den bede politiet om at fortsætte retssagen.

Jeg er udlænding. Hvordan beskyttes mine rettigheder og interesser?

Hvis du er udlænding og har været offer for en lovovertrædelse i Malta, har du alle ovenstående rettigheder. Derudover kan du anmelde en lovovertrædelse på dit modersmål, hvis du ikke taler engelsk eller maltesisk. Politiet skaffer en tolk eller træffer andre nødvendige foranstaltninger, så de fuldt ud kan forstå, hvad anmeldelsen handler om.

Du kan benytte en tolk under efterforskningen, men du skal selv betale for vedkommendes bistand.

Yderligere oplysninger:

Sidste opdatering: 20/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website