Victims' rights - by country

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 22/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Hvilke oplysninger modtager jeg fra myndigheden, når forbrydelsen er begået (f.eks. politiet eller anklagemyndigheden), men inden jeg anmelder forbrydelsen?

Efter din første kontakt med politiet skal du informeres om følgende:

 1. den form for støtte, du kan få, og fra hvem
 2. procedurer for anmeldelse af den strafbare handling og offerets rolle i de dermed forbundne sager
 3. vilkår og betingelser for ydelse af beskyttelse
 4. vilkår og betingelser for adgang til juridisk rådgivning, retshjælp eller anden rådgivning
 5. vilkår og betingelser for adgang til erstatning
 6. vilkår og betingelser for adgang til tolke- og oversættelsesydelser
 7. hvis du bor i en anden medlemsstat end den, hvor den strafbare handling er begået, de foranstaltninger, procedurer eller særlige ordninger for beskyttelse af dine interesser, der findes i Malta
 8. procedurer for indgivelse af en klage, hvis politiet ikke respekterer dine rettigheder som offer
 9. kontaktoplysninger i din sag
 10. tilgængelige tjenester vedrørende genoprettende retfærdighed

vilkår og betingelser for godtgørelse af udgifter til deltagelse i en straffesag.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (statsborgere i EU og tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Hvis du bor i Malta, har du som offer for en strafbar handling begået i en anden medlemsstat ret til at anmelde den til det maltesiske politi. Så snart du har indgivet anmeldelsen, skal det maltesiske politi sende den til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den strafbare handling fandt sted, medmindre der er indledt en sag i Malta.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Når du anmelder en strafbar handling, skal politiet give dig skriftlig dokumentation for, at din anmeldelse er blevet registreret, og denne skal indeholde hovedtrækkene i den strafbare handling. Desuden kan du anmode om at få oplysninger om:

 1. enhver afgørelse om ikke at fortsætte eller at indstille en undersøgelse eller om ikke at træffe foranstaltninger over for gerningsmanden
 2. dato og sted for straffesagen og arten af anklagepunkterne mod gerningsmanden
 3. enhver endelig dom i sagen
 4. straffesagens forløb
 5. gerningsmandens løsladelse eller flugt og de foranstaltninger, der i så fald er truffet for at beskytte dig.

I de tilfælde, der er nævnt under punkt a) og c), skal du underrettes om begrundelsen for den pågældende beslutning.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversætterbistand (i min kontakt med politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Politiet skal sørge for, at du forstår og kan blive forstået. Hvis du således ikke forstår eller taler maltesisk eller engelsk, har du ret til tolkning og oversættelse til et sprog, du forstår.

Hvad gør myndighederne for at sikre, at jeg forstår dem og kan gøre mig forståelig (hvis jeg er barn, hvis jeg er handicappet)?

Kommunikationen skal ske på et enkelt og letforståeligt sprog, og dine personlige forhold skal respekteres, herunder ethvert handicap, der kan påvirke din evne til at forstå eller blive forstået. Derudover har du ret til at blive ledsaget af en person efter eget valg under din første kontakt med politiet, hvis du som følge af den strafbare handling, har brug for hjælp til at forstå eller blive forstået. Når offeret er handicappet eller mindreårigt, vil politiet altid anmode om støtte fra socialforsorgen (Aġenzija Appoġġ) og om nødvendigt også fra andre fagfolk i sektoren.

Hjælpetjenester for ofre

Hvem tilbyder ofrene hjælp? Underretter politiet mig automatisk om hjælpetjenesterne for ofre?

Under den første kontakt med politiet vil du blive oplyst om, hvilken form for hjælp du kan få og fra hvem, herunder læge- og psykologbistand og også muligheder for indkvartering. Derudover skal politiet straks sørge for, at du kommer i kontakt med hjælpetjenesterne for ofre.

Hvordan er mit privatliv beskyttet?

Den instans, der leverer støtteydelsen, har tavshedspligt.

Skal jeg anmelde forbrydelsen, før jeg kan nyde godt af hjælpen til ofre?

Du kan få adgang til disse tjenester, også før du formelt har anmeldt den strafbare handling.

Beskyttelse af min person, hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse findes der?

Hvis politiet ud fra en indledende vurdering finder, at du befinder dig i en farlig situation, skal det straks sørge for, at du kommer i sikkerhed. Hvis politiet konkluderer, at gerningsmanden er farlig, kan denne blive arresteret, og sagen vil med det samme blive bragt for en dommer, så den pågældende kan tilbageholdes.

Du kan også bede politibetjenten med ansvar for din sag om at komme med i et program til beskyttelse af ofre. Du skal sige under retsmødet, at du vil vidne mod gerningsmanden. Hvis politiet finder det godtgjort, at din forklaring eller anden form for dokumentation, som du er i besiddelse af, er vigtig for sagen, vil politiet bede statsadvokaten om at medtage dig i et beskyttelsesprogram for ofre. Programmet kan også omfatte familiemedlemmer og andre nærtstående. Det består normalt af foranstaltninger, der sikrer din personlige sikkerhed og/eller beskytter din ejendom.

Hvem skal beskytte mig?

Politiet.

Evaluerer man min situation for at fastslå, om der er risiko for, at gerningsmanden påfører mig fornyet skade?

Ja, politiet foretager denne vurdering.

Evaluerer man min situation for at fastslå, om jeg risikerer yderligere skade grundet det strafferetlige system (under efterforskningen eller retssagen)?

Hvis det under retssagen bliver klart, at du og/eller din familie er i fare, kan politiet anmode retten om at afsige en kendelse om beskyttelse for dig og din familie.

Hvilken beskyttelse tilbydes særligt sårbare ofre?

I tilfælde af vold i hjemmet placeres ofrene i særlige modtagelsescentre.

Jeg er mindreårig — har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig, kan den strafbare handling anmeldes på dine vegne af en forælder eller værge.

Hvis din forælder eller værge ikke kan repræsentere dig på grund af en interessekonflikt, eller hvis du er uledsaget eller adskilt fra din familie, udpeger retten på eget initiativ en advokat med speciale i mindreåriges rettigheder eller en retshjælpsadvokat til at varetage dine interesser.

Et medlem af min familie er død som følge af forbrydelsen — hvilke rettigheder har jeg?

Du betragtes som offer og har samme rettigheder som ofrene for den strafbare handling.

Et medlem af min familie har været udsat for en forbrydelse — hvilke rettigheder har jeg?

Du kan anmelde den strafbare handling på vegne af offeret, hvis han/hun er ægtefælle/samlever, forælder, barn eller søskende til dig, eller hvis du er offerets værge.

Er der mulighed for mægling? På hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed under mæglingsproceduren?

Der tilbydes mægling mellem offeret og gerningsmanden i forbindelse med en straffesag, når gerningsmanden erkender sin skyld eller er blevet dømt. Hvis gerningsmanden erkender sin skyld eller er blevet dømt, er der flere muligheder for at få adgang til mægling ved domstolene (Qrati tal-Ġustizzja). Man kan få adgang til mæglingstjenesten ved, at anklageren og/eller forsvarsadvokaten og/eller tilsynsværgen anmoder retten herom under sagen.

Hvis retten imødekommer anmodningen, forelægges sagen for kriminalforsorgens mæglingsudvalg, der træffer beslutning herom efter at have undersøgt alle relevante oplysninger. Hvis udvalget beslutter at igangsætte en mæglingsprocedure, overdrages sagen til mægleren. Mægleren kontakter offeret og gerningsmanden og mødes med begge hver for sig for at aftale et tredje møde, hvor begge parter deltager. Mægleren skal sikre, at begge parter drager fordel af proceduren, og undgå enhver risiko for sekundær viktimisering.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mine rettigheder?

Bestemmelserne om ofres rettigheder findes i lov om ofre for kriminalitet (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalita') – Link åbner i nyt vinduekapitel 539 i Maltas love.

Med hensyn til mægling er gældende lov loven om genoprettende retfærdighed (Att dward-justizzzja Riparatriċi) - Link åbner i nyt vinduekapitel 516 i Maltas love.

Sidste opdatering: 20/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvis du har været offer for en strafbar handling, kan du melde det til politiet, men den kan også anmeldes af en ægtefælle, forældre, børn, søskende eller værger. Du kan ligeledes fortælle det til politiet, hvis du har fået kendskab til en strafbar handling, også selv om du ikke selv er offeret.

Du kan anmelde en strafbar handling på nærmeste politistation eller ringe til alarmnummer 112 i situationer, der kræver øjeblikkelig hjælp, du kan indgive en skriftlig anmeldelse til politistationen eller sende den pr. brev. Hvis du beslutter dig for at indgive en skriftlig anmeldelse, kan du selv udforme den eller få hjælp til det hos en advokat. Der findes ikke en fast anmeldelsesblanket. Anmeldelsen skrives normalt på engelsk eller maltesisk, men hvis du ikke forstår eller taler et af disse sprog, har du ret til at skrive den på et sprog, som du forstår, eller til at få hjælp af en oversætter. Du skal angive dine personoplysninger. I princippet accepteres anonyme klager, men politiet behandler dem kun, hvis der er tale om en meget alvorlig forbrydelse.

Der er ingen forældelsesfrist for anmeldelse af en strafbar handling. Loven fastsætter dog, at hvis der er gået et vist tidsrum siden den strafbare handling, er det ikke længere muligt at retsforfølge gerningsmanden. Tidsrummet afhænger af den strafbare handlings art og varierer fra tre måneder for de mindst alvorlige overtrædelser (f.eks. verbale fornærmelser) til 20 år for særligt alvorlige forbrydelser (f.eks. manddrab). Efter denne periode kan du stadig anmelde den strafbare handling, men politiet vil ikke efterforske sagen. Selv hvis sagen bliver efterforsket, vil retten frifinde gerningsmanden.

Hvis der er tale om visse mindre lovovertrædelser, skal du foretage en særlig anmeldelse til politiet. Det drejer sig om tilfælde, hvor politiet ikke kan indlede en undersøgelse, hvis der ikke er indgivet en klage. Klager indgives normalt, men ikke nødvendigvis, skriftligt. Du kan bede om hjælp fra en advokat til at udarbejde din klage. Din klage skal indeholde følgende: dine personoplysninger (navn, adresse og cpr-nummer), oplysninger om gerningsmanden, en beskrivelse af de faktiske omstændigheder og en liste over vidner (med adresse), som politiet kan afhøre. Det anbefales også, men er ikke obligatorisk, at du henviser til den lovbestemmelse, som du mener, at gerningsmanden har overtrådt.

Hvordan kan jeg følge med i, hvad der sker i sagen?

Når du anmelder en strafbar handling, får du et referencenummer. Dette nummer kan du bruge til at følge sagens videre forløb. I praksis kan du også bruge anmeldelsesdatoen. Du kan få oplysninger om efterforskningen på politistationen eller telefonisk.

Kan jeg få retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Ofre for strafbare handlinger har ret til retshjælp.

Kan jeg få refunderet mine udgifter (til deltagelse i efterforskningen/retssagen)? På hvilke betingelser?

Ja, du kan ansøge om godtgørelse af udgifter.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag ikke kommer for retten?

Hvis det efter politiets efterforskning bliver besluttet at henlægge sagen uden at gå rettens vej, kan du som offer appellere denne afgørelse til appelretten, Qorti tal-Maġistrati. Retten vil bede dig under ed bekræfte de oplysninger, du har angivet i din anmeldelse, og bede dig erklære, at du er rede til at afgive vidneforklaring for en domstol. Du skal også betale et beløb, som retten fastsætter, så der er sikkerhed for, at du virkelig har til hensigt at anlægge sag mod gerningsmanden. Retten undersøger sagens akter, og hvis den finder dem fyldestgørende, bestemmer den, at politiet skal gå videre med sagen.

Kan jeg deltage i retssagen?

Du kan deltage i proceduren som civil part. Det forudsætter, at du indgiver en begæring herom til den kompetente domstol. Retten behandler din begæring og afgør, om du kan indgå i sagen som civil part. Som civil part har du ret til at deltage i alle retsmøder, også lukkede retsmøder, og også selv om du bliver afhørt som vidne i sagen.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg f.eks. offer, vidne, civil part eller privat anklager, eller kan jeg indtræde som sådan(t) i sagen?

Du kan være vidne eller civil part, se ovenfor.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg?

Dine rettigheder og pligter under retssagen afhænger af, hvilken ret der behandler din sag:

 • hvis din sag behandles af en polititjenestemand i Qorti tal-Maġistrati, har du næsten samme rettigheder som sagsøgte: du eller din advokat kan føre bevis i retten, indkalde vidner til krydsforhør (ved at stille spørgsmål via polititjenestemanden) osv.
 • hvis det er (en repræsentant for) anklagemyndigheden eller en anklager ved straffedomstolen, der behandler sagen, kan du kun deltage i retsmødet og fremlægge bevis for den strafbare handling, hvis juryen finder den tiltalte skyldig.

Kan jeg fremsætte erklæringer eller bevismateriale under retssagen? På hvilke betingelser?

Da du er offer i sagen, bliver du sandsynligvis indkaldt som vidne til den strafbare handling.

Hvilke oplysninger får jeg under retssagen?

Du har ret til at blive informeret om forløbet i straffesagen og om den endelige dom.

Har jeg adgang til de retslige dokumenter?

Som civil part har du adgang til retslige dokumenter.

Sidste opdatering: 20/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

3 - Mine rettigheder efter retssagen

Kan jeg anke retsafgørelsen?

Retssagen ved straffedomstolen afsluttes med en retsafgørelse, hvor den tiltalte enten frifindes eller kendes skyldig. Hvis den tiltalte kendes skyldig, får han/hun en dom. Efter maltesisk ret er det kun tiltalte og den offentlige anklager, der kan appellere dommen/frifindelsen og/eller strafudmålingen. Det sker til den strafferetlige appelret.

Hvis en dom er appelleret, og du optræder som civil part i den første straffesag, vil din advokat få adgang til alle relevante dokumenter vedrørende appelsagen.

Hvilke rettigheder har jeg efter, at afgørelsen er blevet truffet?

Når dommen er trådt i kraft, har du ret til at få en kopi af rettens afgørelse. Hvis gerningsmanden er blevet idømt en fængselsstraf, har du ret til at blive informeret om den pågældendes løsladelse eller eventuelle flugt fra fængslet.

Har jeg ret til bistand eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Du har ret til bistand eller beskyttelse efter en straffesag, under retssagen og i et passende tidsrum efter.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden dømmes?

Du vil få tilsendt en kopi af den endelige dom.

Vil jeg få det at vide, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller betinget) eller flygter fra fængslet?

Ja, du vil blive informeret, når gerningsmanden løslades, eller hvis den pågældende er flygtet fra fængslet.

Bliver jeg inddraget i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Vil jeg eksempelvis kunne fremsætte bemærkninger eller indgive en klage?

Du deltager ikke i beslutningstagningen, men vil blive informeret herom.

Sidste opdatering: 20/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

4 - Erstatning

Hvilken fremgangsmåde skal jeg følge for at søge om erstatning fra gerningsmanden? (f.eks. intervention i retssagen, civilt søgsmål, indtrædelse som civil part)

Den procedure, der skal følges, hvis man ønsker erstatning fra gerningsmanden, består i at indlede et civilt erstatningssøgsmål mod den pågældende, medmindre straffedomstolen allerede har udstedt en betalingsordre, der forpligter gerningsmanden til at yde erstatning til offeret.

Retten har dømt gerningsmanden til at betale erstatning eller en kompensation. Hvordan kan jeg få gerningsmanden til at betale beløbet?

Hvis der er afsagt en sådan kendelse, har du ret til at få den fuldbyrdet, på samme måde som hvis du har vundet sagen ved civildomstolen. Det betyder, at du endog kan anmode om en kendelse om udlæg eller beslaglæggelse.

Kan staten udbetale erstatningen som forskudsbetaling, hvis gerningsmanden nægter at betale? På hvilke betingelser?

Hvis gerningsmanden ikke betaler, kan myndighederne udbetale et forskud til offeret på visse betingelser, som fastlægges af anklagemyndigheden.

Har jeg ret til erstatning fra statens side?

Ja, du har ret til erstatning fra staten i henhold til ordningen for erstatning for skader relateret til kriminalitet.

Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Elektronisk formular: Link åbner i nyt vinduehttps://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Har jeg ret til erstatning, hvis gerningsmanden ikke kendes skyldig?

Du har ret til erstatning, selv om gerningsmanden ikke er dømt eller ikke er kendt.

Har jeg ret til økonomisk støtte, mens jeg venter på, at der træffes en afgørelse i min erstatningssag?

Undtagelsesvis kan du få udbetalt et beløb i en nødsituation, indtil der er truffet endelig afgørelse om erstatningen.

Sidste opdatering: 20/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

5 - Ret til støtte og bistand

Jeg er blevet offer for en forbrydelse – hvem kan jeg henvende mig til for at få hjælp og bistand?

Politiets websted:
Link åbner i nyt vinduehttps://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Websted for det nationale agentur for social bistand til børn og udsatte familier, Appoġġ:
Link åbner i nyt vinduehttp://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Justitsministeriet — bistand i forbindelse med erstatning for skader relateret til kriminalitet
Kontakt:
E-mailadresse: Link åbner i nyt vindueinfo.justicedepartment@gov.mt
Tlf.: +356 25674330
Adresse: 21, Triq l-Arċisqof, La Valetta VLT1443

Websted
for det maltesiske agentur for retshjælp: Link åbner i nyt vinduehttps://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Hotline for ofre

Hotline 179.

Er hjælpen til ofre gratis?

Ja, der ydes gratis støtte til ofre.

Hvilken type hjælp tilbyder statens tjenester eller myndigheder?

Du har ret til støtte i form af:

 1. information og rådgivning vedrørende ofres rettigheder, herunder adgang til ordninger for erstatning for skader relateret til kriminalitet, samt oplysning om din rolle i straffesager, herunder forberedelse til deltagelse i straffesager
 2. information/rådgivning om alle tilgængelige støttetjenester
 3. moralsk og eventuelt psykologisk støtte
 4. rådgivning om finansielle og praktiske spørgsmål
 5. rådgivning vedrørende risici for og forebyggelse af sekundær og gentagen viktimisering, trusler og gengældelsesaktioner.

Hvilke typer hjælp tilbyder de ikkestatslige organisationer?

Victim Support Malta kan yde dig moralsk støtte til at overvinde det traume, du har fået på grund af den strafbare handling, juridisk information om straffesager til ofre for kriminalitet og praktisk hjælp til f.eks. kommunikation med politiet.
Link åbner i nyt vinduehttp://victimsupport.org.mt/
Link åbner i nyt vindueSt Jeanne Antide Foundation

Sidste opdatering: 20/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.