Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Kan jeg anke retsafgørelsen?

Offeret skal have stilling som civil part, privat påtaleberettiget eller forurettet for at kunne anke afgørelsen, eller også skal afgørelsen indeholde bestemmelser vedrørende parten. En forurettet kan klage over bestemmelser vedrørende realiteten i de civilretlige krav. Indeholder afgørelsen andre bestemmelser vedrørende offeret, kan den pågældende iværksætte en appel for så vidt angår disse bestemmelser.

Hvilke rettigheder har jeg efter, at afgørelsen er blevet truffet?

Hvis der er iværksat en appel af afgørelsen i første eller anden instans, har offeret ret til at være til stede på retsmødet og på det offentlige møde ved retten i anden og tredje instans, at få indsigt i sagsakterne, fremsætte begæringer og bemærkninger og under de mundtlige forhandlinger tage ordet efter anklagemyndigheden.

Har jeg ret til hjælp eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Statssekretæren for offentlig og privat ret og statssekretæren for metodologisk retsforvaltning træffer afgørelse herom i forhold til hjælpen til ofre, mens indenrigsministeren træffer afgørelse i forhold til ofres beskyttelse.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden kendes skyldig?

Domstolen skal underrette offeret om afgørelsen, dvs. dens indhold, herunder arten af og størrelsen på eller varigheden af straffen eller den foranstaltning, den anklagede er blevet pålagt.

Vil jeg få det at vide, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller betinget) eller undviger?

Offeret eller – såfremt offeret er afgået ved døden – dennes pårørende har efter dennes anmodning ret til at blive informeret om følgende hændelser forbundet med den forbrydelse, offeret har været udsat for:

a) den varetægtsfængsledes løsladelse eller flugt,

b) den fængsledes prøveløsladelse, løsladelse eller flugt og om afbrydelse af fængselsstraffen,

c) den korttidsfængsledes løsladelse eller flugt og om afbrydelse af straffen,

d) den behandlingsdømtes løsladelse eller flugt,

e) den behandlingsdømtes løsladelse, ikkebemyndigede udgang eller betingede løsladelse og

f) i tilfælde af anbringelse på en lukket ungdomsinstitution om den mindreåriges prøveløsladelse eller løsladelse, om dennes ikkebemyndigede udgang fra den lukkede institution og om afbrydelse af anbringelsen på den overvågede lukkede ungdomsinstitution.

Vil jeg blive involveret i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Vil jeg eksempelvis kunne fremsætte bemærkninger eller indgive en klage?

Forvaringsanstalten fastsætter, hvornår fængselsstraffen er afsonet, og står for løsladelsen af den anklagede. Fremsætter forvaringsanstalten et forslag om betinget løsladelse af den anklagede, indkalder den kompetente dommer til en høring, som offeret ikke bliver underrettet om og ikke kan deltage i. Offeret har ikke mulighed for at komme med bemærkninger til den betingede løsladelse eller indgive en klage over en sådan retsafgørelse.

Sidste opdatering: 09/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website