Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Hvilke oplysninger kan jeg få af myndighederne (f.eks. politiet og anklagemyndigheden), efter der er blevet begået en forbrydelse, men jeg endnu ikke har anmeldt den?

Ifølge loven om strafferetspleje underretter domstolen, anklagemyndigheden og efterforskningsmyndigheden den person, der er berørt af forbrydelsen, om dennes rettigheder og forpligtelser forud for hvert proceduremæssigt skridt.

Anmeldelsen kan indgives enten skriftligt eller mundtligt til anklagemyndigheden eller undersøgelsesmyndigheden, men kan også indgives til en anden myndighed eller retten, som efterfølgende videregiver den til undersøgelsesmyndigheden. Loven indeholder ingen formkrav: En anmeldelse kan p.t. indgives med posten, via e-mail eller personligt.

Det sprog, der anvendes i straffesagen, er ungarsk. Forstår offeret ikke ungarsk, kan han/hun dog bruge sit modersmål eller et andet valgfrit sprog. Offeret kan benytte sit mindretalssprog i straffesager – også selv om han/hun forstår ungarsk. Offeret skal ikke selv betale for oversættelse og tolkning og kan ikke pålægges at lægge ud for eller afholde udgifterne.

Offeret (en fysisk person) for en forbrydelse og en berigelsesforbrydelse, der har fundet sted på Ungarns territorium, og enhver fysisk person, der som en direkte følge af forbrydelsen eller berigelsesforbrydelsen, der har fundet sted på Ungarns territorium, har lidt skade eller et tab, navnlig i form af en fysisk eller psykisk lidelse, et følelsesmæssigt traume eller et materielt tab, kan få støtte via hjælpetjenesten for ofre, når denne person er: ungarsk statsborger, statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater, statsborger i en stat uden for Den Europæiske Union med lovligt ophold i Den Europæiske Union, statsløs med lovligt ophold i Ungarn, en person, der er identificeret som et offer for menneskehandel, eller en person, der er berettiget til støtte på grundlag af en international aftale, der er indgået mellem det land, hvor vedkommende er statsborger, og Ungarn eller på grundlag af gensidighed.

Staten tilbyder offeret en eller flere af følgende ydelser efter at have gennemgået offerets behov og under hensyntagen til disse: hjælp til udøvelsen af offerets rettigheder, økonomisk hjælp, der straks kommer til udbetaling, bekræftelse af status som offer, vidneledsagelse, et beskyttet indkvarteringssted. Ifølge de lovbestemte betingelser kan offeret også modtage erstatning fra staten.

Derudover kan offeret få tildelt personbeskyttelse, hvis der er blevet begået en voldsforbrydelse mod personer eller en forbrydelse, der medfører en offentlig fare, mod offeret med henblik på at forstyrre eller hindre denne i at deltage i straffesagen eller gøre sine rettigheder eller forpligtelser under sagen gældende, eller såfremt der forekommer trusler eller indicier i den retning. Ansøgninger herom kan indgives til eller registreres i rapporten hos den bemyndigede domstol, anklagemyndigheden eller undersøgelsesmyndigheden.

Personbeskyttelse indbefatter beskyttelse af den private bopæl eller anden type opholdssted og af den pågældendes færden samt foranstaltninger, der skal sikre personens beskyttede deltagelse i straffesagen og den administrative procedure for at undgå, forhindre eller standse enhver ulovlig handling, der udgør en krænkelse af vedkommendes liv og legeme eller personlige frihed.

Personbeskyttelsen kan navnlig sikres gennem regelmæssig patruljering, teknisk udstyr, oprettelse af en vedvarende kommunikationsforbindelse, beskyttelsesbeklædning eller – hvis førnævnte personbeskyttelse viser sig at være utilstrækkelig – sikkerhedspersonale på et sted som forvaltet af sikkerhedsstyrkerne, som har beføjelse til at beordre eller at sørge for personbeskyttelse.

Hvis beskyttelsen af et offer i en straffesag af stor betydning, der samarbejder med undersøgelsesmyndigheden og er udsat for risici, ikke kan sikres gennem personbeskyttelse, og det bliver nødvendigt med særlige forsigtighedsforanstaltninger, kan offeret – hvis visse yderligere betingelser er opfyldt – deltage i et vidnebeskyttelsesprogram, der ligeledes omfatter særlige forsigtighedsforanstaltninger.

I nogle særlige tilfælde kan offeret bistås af en advokat, som yder retshjælp, og som civil part personlig retshjælp. Dette forudsætter principielt, at offeret har behov for denne hjælp, eksempelvis hvis vedkommendes månedlige nettoindkomst, herunder indkomst for personer i husstanden, ikke overstiger minimumsalderspensionen som fastsat på grundlag af et arbejdsforhold (28.500 HUF i 2017), og at vedkommende ikke råder over tilstrækkelige aktiver til at dække sagsomkostningerne.

Offeret kan anlægge et civilt søgsmål mod den mistænkte for at få erstatning for det tab, vedkommende har lidt som følge af forbrydelsen, på et hvilket som helst tidspunkt under straffesagen. Offeret kan gøre sine civilretlige krav gældende ved at anmode om udlæg i den mistænktes ejendele. Et sådant udlæg kan pålægges af domstolen, hvis det frygtes, at det civilretlige krav ellers ikke kan opfyldes. Domstolen træffer afgørelse om det civilretlige krav i sin retsafgørelse ved at imødekomme eller afvise anmodningen. Domstolen kan dog vælge et andet retsmiddel, hvis den civile retssag i betydelig grad ville forsinke sagens afslutning, samt i tilfælde af frikendelse af den anklagede, eller hvis andre forhold gør en grundig undersøgelse af anmodningen inden for rammerne af straffesagen umulig.

Under fastlagte betingelser kan offeret og den mistænkte deltage i mægling. Mægling kræver samtykke fra offeret, men indledes heller ikke automatisk, hvis offeret giver sit samtykke, da mægling kræver, at en række andre betingelser skal være opfyldt.

Offerets og dennes repræsentants udgifter under sagen anses som sagsomkostninger på samme måde som udgifterne forbundet med offerets fremmøde som vidne. Staten lægger ikke ud for førstnævnte udgiftstype, mens den anden udgiftstype godtgøres af myndighederne efter processkriftets udarbejdelse. Sagsomkostningerne bæres af den mistænkte, når ansvaret er placeret hos denne.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (statsborgere i EU og tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

I forbindelse med de procedurer, der er underlagt de ungarske domstoles kompetence, sikrer loven om strafferetspleje retsbeskyttelse uafhængigt af nationalitet og bopæl. Hjælpetjenesterne for ofre yder deres tjenester til statsborgere i alle medlemsstater i Den Europæiske Union på samme måde som til ungarske statsborgere.

Hvilke oplysninger får jeg, når jeg anmelder en forbrydelse?

Offeret bliver kun oplyst om, at der er iværksat en efterforskning, hvis forbrydelsen er blevet anmeldt af en anden person end offeret. Loven om strafferetspleje behandler dog de situationer og afgørelser, hvor offeret skal underrettes.

Offeret har efter anmodning ret til at blive underrettet om den varetægtsfængsledes løsladelse eller flugt, den frihedsstraffedes prøveløsladelse, løsladelse eller flugt og om afbrydelse af frihedsstraffen, den fængsledes løsladelse eller flugt samt afbrydelse af fængselsstraffen, den behandlingsdømtes løsladelse eller flugt, den behandlingsdømtes løsladelse, ikkebemyndigede udgang eller betingede løsladelse samt – i tilfælde af en mindreårigs anbringelse på en lukket ungdomsinstitution – om den mindreåriges prøveløsladelse eller løsladelse, om dennes ikkebemyndigede udgang fra den lukkede ungdomsinstitution og om afbrydelse af anbringelsen på den lukkede ungdomsinstitution.

Offeret skal navnlig underrettes om nedenstående afgørelser: udnævnelse af en sagkyndig, suspension af efterforskningen, afslutning af efterforskningen, henlæggelse af efterforskningen, tiltale, delvis tilbagetrækning af anklageskriftet, frafald af anklager og alle afgørelser, der har direkte konsekvenser for offeret, samt den endelige afgørelse.

Offeret skal underrettes om stedet og datoen for enhver procesforanstaltning, offeret er berettiget til at deltage i. Dette er tilfældet ved eksperthøringer, besigtigelser af steder, rekonstruktioner af gerningsstedet, identificering af mistænkte i undersøgelsesfasen og retsmøder og offentlige møder under retssagen.

Offeret kan i undersøgelsesfasen få indsigt i og mod betaling få en kopi af den sagkyndige erklæring, enhver retsakt, som udarbejdes i forbindelse med en procesforanstaltning, når offerets tilstedeværelse er tilladt ved lov, og enhver anden retsakt, såfremt dette ikke skader efterforskningen. Når efterforskningen er afsluttet, kan offeret få indsigt i alle de retsakter, der vedrører forbrydelsen mod ham/hende.

I undersøgelsesfasen kan offeret indgive en klage over enhver afgørelse, der har direkte konsekvenser for vedkommende. Offeret kan navnlig indgive en klage over en afgørelse om afvisning af anmeldelsen og enhver afgørelse om at suspendere eller indstille undersøgelsen.

Offeret kan i nogle tilfælde, hvor der er tale om, at anmeldelsen er blevet afvist, undersøgelsen er blevet indstillet, eller anklagerne delvis er frafaldet, indtræde som civil part, hvis den pågældendes anmeldelse inden for en bestemt periode forbliver resultatløs. Offeret har også mulighed for at indtræde som civil part, hvis anklagemyndigheden som resultat af efterforskningen ikke har konstateret et strafbart forhold, der skal forfølges ved offentlig påtale, og derfor ikke har rejst tiltale, eller – som resultat af den efterforskning, der blev iværksat i den privat forfulgte straffesag – ikke har overtaget den strafferetlige forfølgning. Offeret kan gennem sin juridiske repræsentant indgive et anklageskrift til retten og dermed selv rejse tiltale mod den mistænkte.

I retsforhandlingsfasen kan offeret ikke indgive en klage over realitetsafgørelsen, men udelukkende over bestemmelserne om den del af afgørelsen, der vedrører det civilretlige krav. Offeret kan i retsforhandlingsfasen kun indtræde som civil part, hvis anklagemyndigheden har frafaldet anklagerne.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversættelsesbistand (ved kontakten til politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Det sprog, der anvendes i straffesagen, er ungarsk. Forstår du ikke ungarsk, vil du dog ikke blive dårligere stillet. Du kan – både mundtligt og på skrift – bruge dit modersmål, dit regionale sprog eller mindretalssprog eller ethvert andet sprog, du behersker, under straffesagen. I dette tilfælde har du ret til gratis tolke- og oversættelsesbistand i forbindelse med de officielle dokumenter, du får tilsendt.

Hvad gør myndighederne for at gøre dokumenterne forståelige for mig og gøre mig forståelig (når jeg er et barn eller handicappet)?

Når myndighederne kommunikerer med dig, bestræber de sig på at formulere deres skriftlige og mundtlige meddelelser på en enkel og forståelig måde. Oplysningerne om dine rettigheder og forpligtelser skal være formuleret på en forståelig måde, der tager højde for din situation og dine særlige kendetegn. Myndighederne skal endvidere ved deres mundtlige kommunikation sikre sig, at du har forstået alt det, der blev sagt. Er det ikke tilfældet, skal de uddybe oplysningerne. Er du barn eller handicappet, skal myndighederne udvise større omhu i deres kommunikation med dig. Er du hørehæmmet, døv, blind eller har et talehandicap, kan du få hjælp af en professionel tegnsprogtolk, eller også kan du vælge at indgive en skriftlig forklaring i stedet for at blive afhørt ved en mundtlig afhøring.

Hjælpetjenester for ofre

Hvem yder hjælp til ofrene?

På statsniveau varetages hjælpearbejdet til ofrene og retshjælpen af offentlige kontorer i hovedstaden og de 19 departementer. Har du været offer for en forbrydelse, kan du få specifik hjælp hos de offentlige kontorer. Hjælpen er gratis. Kontorerne:

 • oplyser dig om dine rettigheder og muligheder,
 • yder følelsesmæssig støtte,
 • tilbyder dig praktisk hjælp og juridisk rådgivning i de meste enkle sager,
 • bekræfter din status som offer,
 • kan endvidere yde økonomisk støtte, der straks kommer til udbetaling, til dig på grundlag af en anmodning indsendt inden for fem dage fra den dag, hvor forbrydelsen blev begået.

Er der tale om enkle sager, yder de offentlige kontorer som retshjælp gratis juridisk rådgivning. Er du i finansielle vanskeligheder, kan kontorerne yde udenretslige tjenester (eksempelvis udarbejdelse af dokumenter) og i tilfælde af straffesager stille en bistandsadvokat til rådighed.

Du finder kontaktoplysningerne på de offentlige kontorer i hovedstaden og departementerne på webstedet http://www.kormanyhivatal.hu/. Du finder yderligere oplysninger om hjælp til ofre og retshjælp på webstederne https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat og http://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas.

Er du blevet offer for en forbrydelse, kan du foruden de offentlige institutioner henvende dig til en lang række civilsamfundsorganisationer, især:

 • FEHÉR GYÅ°RÅ° Közhasznú Egyesület (den statsanerkendte forening "den hvide ring"): Som medlem af den europæiske organisation for beskyttelse af ofre for forbrydelser yder foreningen økonomisk, juridisk, psykologisk og anden støtte til ofre for forbrydelser, som navnlig er sårbare på baggrund af deres sociale situation, samt til deres nærmeste (http://fehergyuru.eu/),
 • Országos KríziskezelÅ‘ és Információs Telefonszolgálat (national telefonlinje til krisehåndtering og information): Telefonlinjen hjælper ofre for partnervold, mishandlede børn og ofre for prostitution og menneskehandel og sikrer dem om nødvendigt husly (http://bantalmazas.hu/),
 • ESZTER Alapítvány és Ambulancia (fond og sundhedscenter ESZTER): Organisationen stiller gratis behandling og psykologisk helbredelse samt information og juridisk rådgivning til rådighed for mishandlede og traumatiserede børn og voksne (http://eszteralapitvany.hu/),
 • NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen (NANE) Egyesület (sammenslutningen "kvinder for kvinder, der står sammen i kampen mod vold") er en gratis telefonlinje for voksne og børn, der er ofre for vold i hjemmet og partnervold. Den yder personlig retshjælp, psykologisk og social rådgivning til ofrene (http://nane.hu/).

Henviser politiet mig automatisk til hjælpetjenesterne for ofre?

Henvender du dig til politiet efter at være blevet offer for en forbrydelse, vil du modtage informationsmaterialet om hjælpetjenester for ofre. Her vil du få beskrevet mulighederne for hjælp til ofre og blive oplyst om, at politiet efter din anmodning kan udstede en attest, som giver dig adgang til de omtalte tjenester. Du kan vælge at indlevere attesten personligt eller sende den til hjælpetjenesterne for ofre.

Hvordan er mit privatliv beskyttet?

I straffesager vil dine personlige rettigheder og din ret til minder om de døde blive respekteret, samtidig med at alt vil blive gjort for at beskytte dine personoplysninger mod unødig videregivelse. Afhøres du som vidne, kan du anmode om at få dine personoplysninger behandlet fortroligt i løbet af straffesagen og om, at de udelukkende tilgås af den kompetente myndighed.

Skal jeg anmelde en forbrydelse, før jeg kan få adgang til hjælpetjenesterne for ofre?

Helt overordnet gælder der ikke et krav om, at du skal have anmeldt den forbrydelse, du er blevet offer for, for at få statslig hjælp. Du vil dog først kunne modtage økonomisk hjælp (erstatning, økonomisk støtte, der straks kommer til udbetaling), så snart du er i besiddelse af en skriftlig attest på, at der er indbragt en straffesag.

Beskyttelsen af min person, når jeg er i fare

Så snart der er indledt en straffesag, har du mulighed for at få personbeskyttelse. Har din deltagelse i straffesagen medfører trusler mod din person, kan du anmode den kompetente myndighed om personbeskyttelse af dig som offer eller vidne og dine nærmeste. Det er op til undersøgelsesmyndigheden, anklagemyndigheden eller den kompetente domstol at tage stilling til anmodninger om personbeskyttelse, mens det ansvarlige politiorgan varetager selve beskyttelsen.

Skal du afhøres om forhold, der vedrører en større sag, vil du kunne anses som en særligt beskyttet person, hvis de beviser, der fremkommer gennem dit vidneudsagn, er uundværlige, og hvis dit eller dine nærmestes liv, legeme eller personlige frihed bringes i alvorlig fare i forbindelse med din deltagelse i straffesagen, såfremt din identitet måtte blive afsløret.

Undersøgelsesdommeren afgør efter anmodning fra anklagemyndigheden, hvorvidt der er tale om et særligt beskyttet vidne. Du anmoder således om denne særlige beskyttelse hos anklagemyndigheden. Får du prædikatet særligt beskyttet vidne, vil du blive afhørt af undersøgelsesdommeren, og du vil ikke blive indkaldt til et retsmøde. Derudover vil dine personoplysninger samt din bopæl blive behandlet fortroligt og ikke blive oplyst til den mistænkte eller dennes advokat.

Endvidere får du mulighed for at blive beskyttet inden for rammerne af det særlige beskyttelsesprogram. Deltager du i beskyttelsesprogrammet, vil alle indkaldelser, meddelelser om procesforanstaltninger og underretninger gå gennem det organ, der står for din beskyttelse. Din bopælsadresse vil endvidere blive angivet som førnævnte organs adresse, Der vil ikke blive udleveret dokumenter, hvoraf dine personoplysninger fremgår – heller ikke til officielle organisationer – medmindre der foreligger en godkendelse hertil fra beskyttelsesorganet. I dette tilfælde kan du nægte at afgive vidneforklaring vedrørende oplysninger om din nye identitet og din bopæl.

Hvis der er begået en forbrydelse, der kan straffes med fængsel, mod dig, kan du henvende dig til den kompetente domstol for at få udstedt et tilhold mod den mistænkte i en periode på ti til 60 dage.

Hvilke typer beskyttelse findes der? Hvem kan give mig beskyttelse?

Den kompetente domstol, anklagemyndigheden og undersøgelsesmyndigheden undersøger i løbet af retssagen løbende, hvorvidt du i din funktion som vidne – idet der tages hensyn til din person og dine levevilkår, forbrydelsens art og de omstændigheder, der gjorde sig gældende, da forbrydelsen blev begået, har særlige behov i forbindelse med straffesagen. Er det tilfældet, kan den bemyndigede domstol, anklagemyndigheden eller undersøgelsesmyndigheden træffe foranstaltninger til din beskyttelse. Som nævnt under punkt 7 vil personbeskyttelsen og beskyttelsesprogrammet blive varetaget af politiet. Domstolen har ansvaret for at træffe eventuelle tilholdsforanstaltninger.

Vil der blive set på min situation, i forhold til om jeg risikerer yderligere skade fra gerningsmandens side?

Den kompetente domstols, anklagemyndighedens og undersøgelsesmyndighedens fornemmeste opgave er at sikre, at gerningsmanden ikke begår ny kriminalitet. I forbindelse med straffesagen nås dette mål på den ene side gennem frihedsberøvende eller restriktive foranstaltninger, herunder tilholdsforanstaltninger eller forbud mod at forlade hjemmet, der tager udgangspunkt i den mistænkte og dennes karakteristika, og på den anden side gennem foranstaltninger, der tager højde for dine interesser som offer og sikrer dine tarv og din beskyttelse.

Vil der blive set på min situation, i forhold til om jeg risikerer yderligere skade grundet det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen)?

Ja, i løbet af straffesagen skal den kompetente domstol, anklagemyndigheden og undersøgelsesmyndigheden forberede og iværksætte de processuelle skridt, du deltager i i din funktion som offer, og i den forbindelse forhindre unødig gentagelse af disse skridt, og sikre, at du ikke unødigt bliver konfronteret med den mistænkte under retssagen. Efter din anmodning eller uden videre kan der til dette formål blive truffet forholdsregler, så du ikke skal stå ansigt til ansigt med den mistænkte, eller så den mistænkte føres ud af retssalen under din afhøring. Domstolen kan endvidere benytte sig af telekommunikationsmidler og sløre dit ansigt og forvrænge din stemme under afhøringen.

Hvilken beskyttelse kan særligt sårbare ofre få?

Hvis fakta og omstændigheder knyttet til din person og dine levevilkår, forbrydelsens art og de omstændigheder, der gjorde sig gældende, da forbrydelsen blev begået, betyder, at du har behov for særbehandling, vil der under straffesagen skulle tages størst muligt hensyn til dette. De proceduremæssige skridt, der vedrører dig, skal forberedes og gennemføres på en måde, der er til gavn for retssagen, men samtidig sikrer dine tarv og om muligt tager højde for dine behov.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

I henhold til børnekonventionen, som blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 20. november 1989, definerer det ungarske retssystem et barn som en person under 18 år.

Alle myndigheder og retsinstanser på straffesagsområdet er underlagt et generelt krav om at sikre fuld respekt af barnets rettigheder i henhold til de internationale konventioner, navnlig princippet om at sikre "barnets tarv" i afgørelser, der vedrører barnet.

Under straffesagen nyder mindreårige ofre yderligere rettigheder og beskyttelse i forhold til voksne. Er offeret ved straffesagens åbning endnu ikke fyldt 18 år, skal vedkommende – uden at der behøver ligge en anmodning til grund herfor – anses som et "offer med særlige behov".

Generelt gælder det i forbindelse med ofre med særlige behov, at de proceduremæssige skridt skal forberedes og gennemføres med størst mulig respekt for offerets tarv og behov.

Ofre under 18 år har særlige rettigheder, som går ud over voksnes rettigheder:

 1. Straffesagen skal primært føres, når der er tale om en forbrydelse, der er rettet mod personers liv, legeme og sundhed, en forbrydelse, der er rettet mod personers seksuelle frihed og blufærdighed, en forbrydelse, der er rettet mod barnets tarv og mod familien, eller enhver anden voldsforbrydelse mod børn, og hvor det af hensyn til barnets tarv kræves, at straffesagen afsluttes hurtigst muligt. En særlig begrundelse for en prioriteret behandling er, når forbrydelsen i betydelig grad har bragt offerets fysiske, psykiske eller moralske udvikling i fare, eller hvis den mistænkte står for offerets uddannelse, pasning eller pleje under retssagen eller bor i nærheden af offeret.
 2. Der skal udvises stor omhu i forbindelse med den mundtlige kommunikation med offeret. Det er vigtigt at orientere offeret om hans/hendes rettigheder og forpligtelser på en alderssvarende måde, der tager højde for offerets modenhed. Der skal om nødvendigt gives yderligere forklaringer.
 3. Skal offeret indkaldes til procesforanstaltninger, skal dette meddeles offerets værge, som opfordres til at sikre vedkommendes fremmøde.
 4. Den retlige repræsentant, værgen eller samværgen kan være til stede under vidneafhøringen. Vidnets ledsager har også ret til at få godtgørelse.
 5. Offerets vidneudsagn må ikke kontrolles med tekniske hjælpemidler (løgnedetektor).
 6. Er det ikke et lovkrav, at offeret møder personligt op, kan han/hun gøre sine rettigheder gældende gennem sin juridiske repræsentant.
 7. Der kan træffes afgørelse om, at retsmødet skal foregå via et lukket kommunikationsnet (telekonference). I dette tilfælde befinder offeret sig i et andet lokale og kan kommunikere med de personer, der er til stede under retsmødet, via et system med samtidig lyd- og billedtransmission (telekonference).
 8. Retten har mulighed for enten på eget initiativ eller efter anmodning at træffe afgørelse om lukkede døre, hvis dette er med til at sikre barnets beskyttelse under retssagen.
 9. Hvis anklagemyndigheden under efterforskningen ønsker at afhøre et offer med særlige behov i sin funktion som vidne til en forbrydelse rettet mod den seksuelle frihed eller blufærdighed eller en forbrydelse mod en slægtning, vil offeret kunne blive afhørt af en enkelt person af samme køn, hvis offeret beder om det, og dette ikke skader retssagen.

Ofre under 14 år har særlige rettigheder, som går ud over de førnævnte rettigheder:

 1. Der vil kun kunne finde en afhøring af offeret sted i sin funktion som vidne, hvis det bevis, man ville kunne opnå gennem vidneudsagnet, ikke ville kunne erstattes af et andet bevis. Offeret vil udelukkende skulle stå over for den mistænkte i retssalen, hvis han/hun på ingen måde er bange for en sådan konfrontation.
 2. Offerets værge skal underrettes om indkaldelsen til vidneafhøringen. Derudover vil offerets juridiske repræsentant skulle underrettes om enhver indkaldelse eller meddelelse.
 3. Barnet afhøres af undersøgelsesdommeren forud for anklageskriftets udarbejdelse, hvis det med rimelighed kan antages, at det ville skade barnet at blive afhørt ved et offentligt retsmøde. Anmodning om at lade undersøgelsesdommeren afhøre vidnet indgives til anklagemyndigheden af den advokat, der arbejder for den juridiske repræsentant, værgen og vidnet. Anklagemyndigheden stiller forslag om en sådan afhøring af barnet – såfremt de juridiske betingelser er opfyldt. Den mistænkte og dennes advokat må ikke være til stede under undersøgelsesdommerens afhøring.
 4. Vidneafhøringen foregår i et forhørslokale, der er specielt indrettet til børn. Undtagelser kan kun komme på tale i meget særlige tilfælde. Afhøringen kan også finde sted via et lukket kommunikationsnet (telekonference).
 5. Afhøringer af vidner under 14 år skal dokumenteres ved hjælp af lyd- eller audiovisuelt udstyr. Ved børn under 14 år kan omkostningerne forbundet med afhøringen fremføres.
 6. Har undersøgelsesdommeren afhørt barnet inden tiltalerejsning, vil barnet ikke kunne blive indkaldt til det offentlige retsmøde.
 7. I tilfælde hvor undersøgelsesdommeren ikke har afhørt barnet inden tiltalerejsning, men der på et senere tidspunkt er brug for at afhøre det i sin funktion som vidne, kan retten gennemføre en afhøring uden om retsmøderne. Hvis barnet på tidspunktet for retsmødet er fyldt 14 år, kan retten i behørigt begrundede tilfælde også vælge at afhøre det under retsmødet. I de foregående to tilfælde gælder der ikke et krav om at underrette den mistænkte og dennes advokat.

Et af mine familiemedlemmer døde som følge af forbrydelsen – hvad er mine rettigheder?

Døde offeret inden straffesagen (eller herefter), kan offerets efterkommer eller slægtning i direkte linje eller hans/hendes ægtefælle eller partner, bror eller søster, juridiske repræsentant eller en person, der forsørgede offeret, på grundlag af en lovbestemmelse eller en kontrakt træde i stedet for offeret og udøve hans/hendes rettigheder.

Vil flere personer kunne indtage denne rolle, kan de udpege én person til at udøve offerets rettigheder. Kan de ikke nå til enighed, udøves offerets rettigheder af den person, der som den første optræder i retssagen.

Et af mine familiemedlemmer blev udsat for en forbrydelse – hvad er mine rettigheder?

Gælder der ikke et lovkrav om personlig deltagelse, kan offeret også udøve sine rettigheder gennem en repræsentant. En advokat eller et myndigt familiemedlem kan udpeges som repræsentant.

Indgives anmeldelsen mundtligt, kan en voksen person, der er udpeget af anmelderen – foruden en eventuel tolk – også være til stede under afhøringen, forudsat at personens tilstedeværelse ikke skader retssagen.

I forbindelse med efterforskningsforanstaltninger, der kræver eller tillader offerets tilstedeværelse, kan også offerets repræsentant, værge eller – hvis dette ikke skader retssagen – en voksen person efter eget valg være til stede ud over offeret. Dette gælder også i forhold til afhøringen af offeret og vidnet.

Døde den civile part inden for 30 dage, kan hans/hendes efterkommer eller slægtning i direkte linje eller hans/hendes ægtefælle eller partner, bror eller søster, juridiske repræsentant eller en person, som den civile part forsørgede, på grundlag af en lovbestemmelse eller en kontrakt træde i stedet for den civile part og udøve hans/hendes rettigheder.

Er mægling en mulighed for mig? Og under hvilke betingelser? Er jeg i sikkerhed under mæglingen?

Mægling har hovedsageligt til formål at få den mistænkte til at betale en erstatning for forbrydelsens følger, idet denne erstatning også kan accepteres af offeret. Under mæglingsforløbet vil man forsøge at få den mistænkte og offeret til at nå til enighed, hvad erstatningen angår.

Er de lovmæssige betingelser opfyldt, suspenderer anklagemyndigheden eller – hvis sagen allerede er indbragt for domstolen – dommeren retssagen i højst seks måneder og henviser sagen til mægling.

Straffesagen kan henvises til mægling, når alle de nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Den mistænkte eller offeret har selv foreslået eller indvilget i en henvisning til mægling.
 • Straffesagen vedrører en forbrydelse, der kan straffes med op til fem års fængsel og er en lovovertrædelse rettet mod en persons liv, legeme eller sundhed, menneskelige værdighed og andre grundlæggende rettigheder, en færdselsforseelse eller en forbrydelse rettet mod ejendomsretten eller intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Efter vellykket mægling kan straffesagen frafaldes, eller der kan indrømmes en ubegrænset strafnedsættelse.
 • Den tiltalte har anerkendt sagens faktiske omstændigheder inden tiltalerejsning. Og den tiltalte har indvilget i et yde erstatning til offeret for dennes skade på en måde og i et omfang, der er acceptabelt i forhold til de givne levevilkår og muligheder.
 • I lyset af forbrydelsens art, de omstændigheder, der gjorde sig gældende, da forbrydelsen blev begået, og den mistænktes levevilkår kan retssagen enten undlades, eller der er grund til at antage, at den mistænktes ydede erstatning vil blive bekræftet i forbindelse med domstolens strafudmåling.

Under et hvilket som helst stadium af retssagen kan offeret anmode om at få henvist sagen til mægling. En sag kan dog kun henvises til mægling en enkelt gang. Er mæglingen blevet afsluttet uden resultat – uanset årsag – vil den ikke kunne genoptages til mægling.

Den professionelle mægling varetages af en forligsmand, der er ansat af staten og er specifikt uddannet i dette arbejde. Offeret har i forbindelse med mæglingen kun ret til at møde den mistænkte under forligsmandens tilstedeværelse. I dette tilfælde fungerer forligsmanden som en hensigtsmæssig garanti for offerets personsikkerhed.

Hvor finder jeg lovreglerne omhandlende mine rettigheder?

 • Lov XIX af 1998 om strafferetspleje.
 • Lov C af 2012 om straffeloven.
 • Lov LXIV af 1991 om børns rettigheder og ratificeringen af konventionen som vedtaget i New York den 20. november 1989.
 • Lov CXXXV af 2005 om statens hjælpetjenester for ofre for forbrydelser og erstatning.
 • Lov LXXX af 2003 om retshjælp.
 • Lov LXXXV af 2001 om beskyttelsesprogrammet for personer, der deltager i straffesager, og embedsmænd, der er tilknyttet retsvæsnet.
 • Lov CXXIII af 2006 om mægling i straffesager.
 • Indenrigsministeriets lovdekret 64/2015 (12/12) om politiets hjælp til ofre.
 • Regeringens lovdekret 34/1999 (26/02) om vilkår og betingelser for personbeskyttelsen til personer, der deltager i straffesager, og medlemmer af den myndighed, der har ansvaret for retssagen.
 • Indenrigsministeriets og justitsministeriets fælles lovdekret 23/2003 (24/06) om de specifikke regler for undersøgelsesmyndighedernes efterforskning og betingelserne for registrering, der går ud over rapporten vedrørende undersøgelsesforanstaltningerne.
 • Justitsministeriets lovdekret 25/2016 (23/ 12) om betingelserne for godtgørelse af den mistænktes og den beskikkede advokats udgifter samt udgifter og honorar til de personer, der deltager i straffesagen, samt deres repræsentanter.
 • Justitsministeriets og politiets lovdekret 14/2008 (27/06) om vidnegodtgørelse.
 • Justitsministeriets, indenrigsministeriets og finansministeriets fælles lovdekret 21/2003 (24/06) om udlæg for sagsomkostninger.
 • Retningslinje 2/2013 (31/01) fra den ungarske politimester om politiets opgaver i forbindelse med hjælp til ofre.
Sidste opdatering: 09/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website