Victims' rights - by country

Grækenland

Indholdet er leveret af
Grækenland

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, as a result of an incident which constitutes an offence under Greek law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after the trial.

Criminal proceedings in Greece start with the investigation (dierévnisi) of the crime. Sometimes the investigation is divided into a preliminary investigation (prokatarktikí exétasi) and a judicial investigation (anákrisi). The aim of a preliminary investigation is to explore the circumstances of the case and establish whether criminal proceedings should be instituted or not.

The investigation is conducted by the police and by officers of the court — the public prosecutor (eisangeléas), the investigating judge (anakritís), or both. At the end of the investigation, the police officer in charge of the case forwards all the evidence collected to the prosecutor. The prosecutor then examines the work done so far and forwards the case to the court together with his or her recommendations for how the case should proceed further.

After reviewing the case file and the prosecutor’s recommendations, the court will either order a trial or close the case.

At the trial the court considers all the evidence collected and decides whether or not the defendant is guilty. If the defendant is found guilty, he or she is convicted and sentenced. If the defendant is found not guilty, he or she is acquitted.

For further information, please refer to the following links:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 24/06/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

Hvilke oplysninger får jeg af myndighederne (f.eks. politiet eller anklagemyndigheden), efter at forbrydelsen er begået, men inden jeg anmelder den?

Allerede ved din første kontakt med politiet eller en anden kompetent myndighed får du uden unødig forsinkelse og ved alle mulige midler oplysninger om betingelserne for, at din anmeldelse kan antages til behandling, og om din ret til at indtræde som civil part i straffesagen, proceduren og betingelserne for at få retshjælp, proceduren og betingelserne for at få erstatning, proceduren for at få ret til tolkning og oversættelse, de aktuelle procedurer for genoprettende retfærdighed og de kompetente myndigheder for mægling mellem dig og gerningsmanden, hvem der hjælper dig med at få erstatning for den skade, du har lidt, proceduren for eventuel refusion af de udgifter, du har haft til at deltage i straffesagen, samt de gældende procedurer for indgivelse af klager over den kompetente myndighed, hvis dine rettigheder tilsidesættes.

Ud over de rettigheder, der følger af straffesagen, får du desuden oplysninger

om adgangen til lægebehandling og alle former for særlig støtte, bl.a. psykologhjælp og indkvartering på et krisecenter, samt proceduren og betingelserne for at blive omfattet af beskyttelsesforanstaltninger.

Hvis du har bopæl i en anden medlemsstat, bliver du udtrykkeligt oplyst om proceduren og betingelserne for udøvelse af dine rettigheder.

Oplysningernes omfang og detaljeringsgrad afhænger af dine konkrete behov og din personlige situation samt af forbrydelsens type og art. Ifølge den enkelte kompetente myndigheds vurdering vil du senere få supplerende oplysninger alt efter dine behov [artikel 57 i lov 4478/2017 – Ret til at modtage information fra den første kontakt med en kompetent myndighed (artikel 4 i direktiv 2012/29/EU)].

Jeg bor ikke i den EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået (EU-statsborgere og statsborgere i tredjelande). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Hvis du har bopæl i en anden EU-medlemsstat end den, hvor forbrydelsen blev begået, skal du afgive forklaring straks efter indgivelse af anmeldelsen af forbrydelsen, og bestemmelserne i strafferetsplejeloven vedrørende brug af kommunikationsteknologi som videokonference, telefon og internet finder tilsvarende anvendelse (strafferetsplejelovens artikel 233, stk. 1).

Hvis du har bopæl i Grækenland, og forbrydelsen blev begået mod dig i en anden EU-medlemsstat, kan du indgive anmeldelsen til anklagemyndigheden på dit opholdssted, som i tilfælde af, at de græske straffedomstole ikke er kompetente, straks videregiver den til den kompetente retslige myndighed i den berørte medlemsstat gennem anklageren ved appelretten. Der er ingen forpligtelse til at videregive anmeldelsen til den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået, når de græske straffelove finder anvendelse, og der er indledt strafferetlig forfølgning. Til orientering og for at styrke den gensidige retshjælp underretter anklageren ved den domstol, hvor sagen anlægges, i så fald omgående den kompetente retslige myndighed i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået, gennem den kompetente anklager ved appelretten.

[Artikel 64 i lov 4478/2017 – Rettigheder for ofre med bopæl i en anden medlemsstat (artikel 17 i direktiv 2012/29/EU)]

Hvilke oplysninger får jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Ved indgivelse af anmeldelsen har den kompetente medarbejder pligt til at oplyse dig om, at du kan få en kopi.

[Artikel 58 – Rettigheder for ofre, der anmelder en forbrydelse (artikel 5 i direktiv 2012/29/EU)].

Når du har indgivet anmeldelsen, får den et sagsnummer, det såkaldte "nummer i anmeldelsesregistret" (ABM). Med dette nummer kan du følge forløbet af din sag fra det register, som føres af anklagemyndigheden eller den tjenestegren, der er ansvarlig for anmeldelser. Du kan ligeledes anmode om og få et certifikat (statuscertifikat), som viser, hvor langt sagen er kommet (f.eks. om man er ved at vurdere, om den kan antages til behandling, eller om den er nået til forundersøgelsen), eller sagens udvikling og udfald (om den er henlagt ved kendelse, om der er indledt strafferetlig forfølgning, og om den er henvist til retsmødet, dato og sted for sagen og arten af de anklager, der rettes mod gerningsmanden, om der er en efterforskning i gang, eller om der ikke er anledning til at træffe afgørelse i sagen, eller om der er afsagt en dom, når du også juridisk er part i straffesagen).

[Artikel 59 – Offerets ret til at få information om sin sag (artikel 6 i direktiv 2012/29/EU)]

Hvis din sag anlægges ved retten, kan din advokat også undersøge, hvor langt sagen er kommet, på webstedet for advokatsamfundet i Athen [* Link åbner i nyt vinduehttp://www.dsa.gr/ ] – for de sager, der henhører under retten i første instans i Athen [Protodikio Athinon]. Du kan ikke selv gå ind på webstedet, da det kræver en adgangskode.

Har jeg ret til gratis tolke- eller oversætterbistand (i min kontakt med politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen og retssagen)?

Hvis du ikke forstår eller taler græsk, kan du indgive din anmeldelse på et sprog, du forstår, eller få den nødvendige sproglige bistand, stadig ifølge betingelserne i strafferetsplejeloven eller andre specifikke strafferetlige love, som den kompetente medarbejder oplyser dig om. Du kan anmode om at få en gratis kopi af din anmeldelse.

[Artikel 58 – Rettigheder for ofre, der anmelder en forbrydelse (artikel 5 i direktiv 2012/29/EU)]

Hvis du skal afgive vidneforklaring, og du ikke i tilstrækkelig grad taler eller forstår græsk, vil du på et hvilket som helst trin i straffesagen straks få tilbudt tolkebistand. Retten til tolkning omfatter passende bistand, hvis du har en hørelidelse eller talebesvær. I givet fald er det muligt at benytte tekniske kommunikationsmidler såsom videokonference, telefon eller internet, undtagen hvis den person, der foretager afhøringen, anser tolkens fysiske tilstedeværelse for at være nødvendig (strafferetsplejelovens artikel 233, stk. 1).

Hvordan sikrer den kompetente myndighed sig, at jeg forstår og bliver forstået (i tilfælde af et barn eller en person med handicap)?

Ved den første kontakt med dig bruger politiet eller enhver anden kompetent myndighed et enkelt og forståeligt sprog, mundtligt eller skriftligt, og der bliver taget hensyn til dine personlige karakteristika, bl.a. alder, modenhed, intellektuelle og følelsesmæssige evner, uddannelsesniveau, sproglige kompetencer, eventuel hørelidelse eller talebesvær samt enhver følelsesmæssig tilstand, der kan påvirke din evne til at forstå eller blive forstået. Med henblik herpå foreligger der en vejledning i rettigheder på de mest almindelige sprog samt i blindskrift [ artikel 56, stk. 2, i lov 4478/2017, (artikel 3 i direktiv 2012/29/EU)]. Såfremt du har hørelidelser eller talebesvær, vil du endvidere få den nødvendige bistand af en tolk (strafferetsplejelovens artikel 233, stk. 1).

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Hvis du er mindreårig (under 18 år), kan den person, der har forældremyndigheden over dig (forælder eller værge) anmelde forbrydelsen for dig. Hvis du er over 12 år, kan du anmelde forbrydelsen sammen med den person, der har forældremyndigheden over dig (strafferetsplejelovens artikel 118, stk. 2).

Du kan få tildelt supplerende rettigheder under straffesagen alt efter forbrydelsens art. Især hvis du har været udsat for en krænkelse af din personlige frihed eller et overgreb af seksuel karakter, menneskehandel, sexturisme, bortførelse, kidnapning eller en seksualforbrydelse, kan du:

 • få adgang til sagens akter, selv om du ikke er civil part (strafferetsplejelovens artikel 108a)
 • anmode om, at din forklaring optages med audiovisuelt udstyr, som kan bruges under straffesagen, så du bliver fri for igen at møde for anklageren eller retten (strafferetsplejelovens artikel 226a)
 • få bistand af en psykolog eller en børnepsykolog, når du skal afgive vidneforklaring
 • få oplysninger om, at gerningsmanden er løsladt (strafferetsplejelovens artikel 108a )
 • anmode om, at der træffes en restriktiv foranstaltning over for gerningsmanden, som forbyder ham at tage kontakt til dig eller rejse til det område, hvor du bor.
 • Under alle omstændigheder har du desuden ret til:
 • at der foretages en individuel vurdering, for at der kan træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger, hvis det konstateres, at du løber en særlig risiko for sekundær viktimisering [artikel 68 i lov 4478/2017 – Individuel vurdering af ofre for at identificere særlige beskyttelsesbehov (artikel 22 i direktiv 2012/29/EU)]
 • alt efter det konkrete trin i straffesagen at anmode anklagemyndigheden eller den kompetente retslige myndighed om at udpege en værge, som skal være din særlige repræsentant, hvis dine forældre ikke kan repræsentere dig, hvis du er uledsaget, eller hvis du er adskilt fra din familie [artikel 69, stk. 7, i lov 4478/2017 – Ret til beskyttelse under straffesager for ofre med særlige beskyttelsesbehov (artikel 23 og 24 i direktiv 2012/29/EU)]
 • at indtræde som civil part i sagen med den person, der har forældremyndigheden over dig (strafferetsplejelovens artikel 82, stk. 2).

Hvilke oplysninger kan jeg få af politiet eller støtteorganisationerne under efterforskningen af forbrydelsen?

Du kan anmode den kompetente anklager om oplysninger om, hvor langt sagen er nået, når vedkommende har fået overdraget sagen.

Hvis du er indtrådt som civil part i sagen, har du ret til at få indsigt i sagens akter og til at få tilsendt de tilsvarende dokumenter, så snart den tiltalte stilles til ansvar for sine handlinger, eller så snart der er udstedt en arrestordre eller et pålæg om tvungent fremmøde mod ham (den civile retsplejelovs artikel 108), eller hvis den person, som er mistænkt for forbrydelsen, indkaldes af myndighederne for at afgive forklaring. Indtil det tidspunkt forbliver sagen fortrolig.

Generelle støttetjenester for ofre kan oplyse og rådgive dig og yde bistand om udøvelsen af dine rettigheder, bl.a. om muligheden for at kræve erstatning for den skade, forbrydelsen har forårsaget, samt om betingelserne for at deltage i straffesagen enten som civil part eller som vidne [artikel 62 i lov 4478/2017 – Støtte fra støttetjenester for ofre (artikel 9 i direktiv 2012/29/EU)].

Hvilke rettigheder har jeg som vidne?

Hvis du skal afhøres som vidne, får du en indkaldelse fra den anklager eller politibetjent, der behandler din sag, og som varetager forundersøgelsen, eller fra undersøgelsesdommeren. Når du har modtaget indkaldelsen, skal du møde op og afgive forklaring. Under afhøringen vil du blive opfordret til at fortælle, hvad der er sket, og du kan blive bedt om at besvare supplerende spørgsmål. Hvis du er forælder til den formodede gerningsmand, har du ret til ikke at svare (den civile retsplejelovs artikel 222).

Hvis du har en hørelidelse eller talebesvær, kan afhøringen foregå skriftligt. Hvis du ikke taler græsk, har du ret til gratis tolkebistand.

Hvis du tilhører en særlig vidnekategori (offer for menneskesmugling eller menneskehandel), vil en psykolog eller psykiater forberede dig på afhøringen i samarbejde med de ansvarlige for forundersøgelsen samt dommere og anklagere ved hjælp af passende diagnostiske metoder, så de kan udtale sig om din mentale og psykiske tilstand. Psykologen eller psykiateren overværer afhøringen af dig, og du kan være ledsaget af din advokat, medmindre undersøgelsesdommeren modsætter sig dette ved en begrundet afgørelse under advokatens tilstedeværelse.

Din forklaring bliver nedskrevet og vil ligeledes blive optaget med audiovisuelt udstyr, når dette er muligt, så du takket være denne elektroniske optagelse ikke behøver at være fysisk til stede under sagens senere trin.

I sager om vold i hjemmet vil du blive afhørt som medlem af familien uden at aflægge ed. Hvis du er mindreårig, vil du ikke blive indkaldt for at vidne under retsmødet, men din forklaring vil i givet fald blive læst højt, medmindre retten mener, at det er nødvendigt at afhøre dig.

Efter din afhøring kan du anmode den myndighed, som har indkaldt dig, om at få dækket dine udgifter til transport og ophold [strafferetsplejelovens artikel 288].

Hvordan kan jeg blive beskyttet, hvis jeg er i fare?

Du kan blive beskyttet i forhold til forbrydelsens art og din rolle i straffesagen.

Hvis du er offer for organiseret kriminalitet eller en terroraktion, og du er blevet indkaldt som et vigtigt vidne under en efterforskning, der har til formål at afdække kriminelle aktiviteter, kan du anmode om særlig beskyttelse mod eventuelle repressalier eller intimidering. Alt efter din forklaring kan du få politibeskyttelse, forblive anonym (hemmeligholdelse af dit navn, fødested, bopæl, arbejdssted, erhverv, alder osv.) eller få en ny identitet og blive genbosat i et andet land; du kan også afgive forklaring under anvendelse af elektroniske audiovisuelle midler. Hvis du arbejder i det offentlige, kan du også anmode om at blive forflyttet, forfremmet eller udstationeret til en anden stilling i en ubegrænset periode. Beskyttelsesforanstaltningerne vil blive truffet med dit samtykke, de vil ikke begrænse din individuelle frihed, ud over hvad der er nødvendigt af hensyn til din sikkerhed, og de vil kunne ophæves, hvis du anmoder herom skriftligt, eller hvis du ikke samarbejder om gennemførelsen [artikel 9 i lov 2928/2001 – Beskyttelse af vidner].

Hvis du er offer for vold i hjemmet, må de politibetjente, som varetager efterforskningen af din sag, under ingen omstændigheder oplyse dit navn, gerningsmandens navn eller din adresse eller give nogen andre oplysninger, der kan afsløre din identitet [artikel 20 i lov 3500/2006].

Som offer kan du skriftligt anmode om, at der træffes foranstaltninger til, at du om nødvendigt kan undgå enhver kontakt med dine familiemedlemmer og gerningsmanden i de lokaler, hvor straffesagen finder sted. Den kriminalret [Trimeles Plimmeliodikio], som straffesagen henhører under, træffer afgørelse om din anmodning efter en fremskyndet procedure, uanset på hvilket trin sagen befinder sig.

[Artikel 65 i lov 4478/2017 – Ret til at undgå kontakt mellem offeret og gerningsmanden (artikel 19 i direktiv 2012/29/EU)]

Sidste opdatering: 24/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Hvis du har været offer for en forbrydelse af sværeste grad eller visse forbrydelser af mellemsvær grad, kan du anmelde det til anklagemyndigheden eller politiet. [På græsk skelner man mellem to typer af anmeldelser: "Egklisi", som indgives af det direkte offer, og som i visse tilfælde (f.eks. æresforbrydelse af sværeste eller mellemsvær grad) er nødvendig, for at straffesagen kan indledes, og "minisi", som indgives af en anden person end offeret i forbindelse med forbrydelser af mellemsvær og svær grad, der skal forfølges ved offentlig påtale. I praksis benyttes udtrykket "minisi" i begge tilfælde. Når du indgiver din anmeldelse til anklagemyndigheden, får du et sagsnummer, det såkaldte "nummer i anmeldelsesregistret" (ABM).

Du kan også bede en anden om at anmelde forbrydelsen. I så fald skal du underskrive en skriftlig erklæring (fuldmagt), hvori du udpeger den person, der skal indgive anmeldelsen. Der findes ingen særlig formular til fuldmagten, men du skal underskrive den for en kommunal myndighedsperson eller en advokat (herunder din egen, hvis du allerede har en), som bekræfter ægtheden af din underskrift. Den person, der anmelder forbrydelsen for dig, kan være en advokat eller en person, du har tillid til. Hvis offeret dør, overdrages retten til at foretage enhver retshandel i forbindelse med en anmeldelse til afdødes efterlevende ægtefælle og børn eller forældre (den civile retsplejelovs artikel 118, stk. 4). Disse personer kan indtræde i sagen som civil part i forbindelse med ikke-økonomisk skade, når offeret er død som følge af forbrydelsen.

Du kan anmelde en forbrydelse skriftligt eller mundtligt. Hvis du vælger at afgive oplysninger mundtligt, udfærdiger den ansatte, som modtager anmeldelsen, en rapport.

Du skal betale en afgift for indgivelse af anmeldelsen, og beløbet fastsættes ved fælles bekendtgørelse fra finansministeren og ministeren for retsvæsen, åbenhed og menneskerettigheder. I undtagelsestilfælde kan du få lov til at betale afgiften efter indgivelse af anmeldelsen, men senest tre dage efter. Hvis du ikke betaler afgiften, afvises anmeldelsen. Personer, der får retshjælp, er fritaget for afgiften. Du skal heller ikke betale afgiften, hvis du er offer for et overgreb af seksuel karakter, seksuel udnyttelse i kommercielt øjemed, vold i hjemmet, racediskrimination (straffelovens artikel 81a og 361b) eller tilsidesættelse af princippet om ligebehandling (strafferetsplejelovens artikel 46, stk. 2).

For strafbare forhold, der skal forfølges ved offentlig påtale, hvor myndighederne anlægger sag, uden at offeret behøver anmode herom, er der ikke fastsat nogen frist for at anmelde forbrydelsen; dog forældes forbrydelser af mellemsvær grad efter fem år. I visse tilfælde kan forbrydelsen derimod kun begrunde en retssag, hvis du som skadelidt anmoder herom. I så fald skal du indgive en anmeldelse senest tre måneder efter den dato, hvor du fik kendskab til forbrydelsen og gerningsmanden (hvis du kender ham).

Der findes ingen obligatorisk formular til indgivelse af en anmeldelse.

Følgende oplysninger skal stå i din anmeldelse:

 • din fuldstændige identitet
 • gerningsmanden og hans kontaktoplysninger, hvis du kender dem
 • en præcis beskrivelse af de omhandlede faktiske omstændigheder
 • de tilgængelige beviser til støtte for anmeldelsen (dokumenter)
 • de vidner, du eventuelt kan foreslå til en afhøring
 • kontaktoplysninger for din advokat, hvis du har udpeget en.

Hvis du ikke forstår eller taler græsk, kan du indgive din anmeldelse på et sprog, du forstår, eller få den nødvendige sproglige bistand, stadig ifølge betingelserne i strafferetsplejeloven eller i andre specifikke strafferetlige love. Såfremt du anmoder herom, kan du få en gratis oversættelse af kvitteringen for din anmeldelse [artikel 58 i lov 4478/2017 – Rettigheder for ofre, der anmelder en forbrydelse (artikel 5 i direktiv 2012/29/EU)].

Hvordan kan jeg følge med i, hvad der sker i sagen?

Når du har indgivet anmeldelsen, får den et sagsnummer, det såkaldte "nummer i anmeldelsesregistret" (ABM). Med dette nummer kan du følge forløbet af din sag fra det register, som føres af anklagemyndigheden eller den tjenestegren, der er ansvarlig for anmeldelser. Du kan ligeledes anmode om og få en bekræftelse med angivelse af, på hvilket trin din sag befinder sig (bekræftelse af status for en anmeldelse).

Hvis din sag er anlagt ved retten, kan din advokat ligeledes undersøge, hvor langt sagen er kommet, på webstedet for advokatsamfundet i Athen på følgende adresse: [* Link åbner i nyt vinduehttp://www.dsa.gr/ ] – for de sager, der henhører under retten i første instans i Athen [Protodikio Athinon]. Du kan ikke selv gå ind på webstedet, da det kræver en adgangskode.

Kan jeg få retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Under retssagen kan du få en advokat, men du skal selv betale for det.

Hvis din årlige husstandsindkomst er lavere end to tredjedele af den årlige minimumsindkomst for én person som fastsat i den nationale overenskomst vil du få en advokat stillet til rådighed gratis til udarbejdelse og indgivelse af en anmeldelse og til indtræden som civil part ved enhver retsinstans, hvis du er offer for tortur eller anden krænkelse af den menneskelige værdighed (straffelovens artikel 137a og b), for forskelsbehandling og tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet, forbrydelser mod liv og personlig frihed, seksualforbrydelser, seksuel udnyttelse i kommercielt øjemed, krænkelser af ejendomsret og formueretlige rettigheder, legemsbeskadigelse eller forbrydelser i forbindelse med ægteskab og familie, og så snart der er tale om forbrydelser af svær og mellemsvær grad, der henhører under kriminalrettens kompetence, og som kan straffes med fængsel i mindst seks (6) måneder [lov 3226/2004, Den Hellenske Republiks statstidende nr. 24/Α af 4.2.2004, således som denne har været gældende efter at være blevet ændret og suppleret ved lov 4274/2014]. Den myndighed, som har kompetence til at behandle anmodningerne om retshjælp i straffesager, er retsformanden ved den domstol, som har fået din sag indbragt, eller ved hvilken appelretten skal udøves.

Den advokat, der skal forsvare dig, hjælper dig med at forberede dig, indgiver de nødvendige dokumenter for, at du kan indtræde i sagen som civil part, og bistår dig under sagen.

Kan jeg gøre indsigelse mod anklagerens afgørelse om at henlægge sagen eller om ikke at indlede retsforfølgning?

Inden for en eksklusiv frist på tre (3) måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen fra anklageren ved kriminalretten om, at anmeldelsen afvises som ugrundet eller som åbenbart ugrundet i det væsentlige eller ikke kan gøres til genstand for juridisk behandling, kan du som sagsøger indgive appel til den kompetente anklager ved appelretten (strafferetsplejelovens artikel 47 og 48); fristen kan ikke forlænges, uanset af hvilken grund. Du skal betale en afgift, som du får tilbagebetalt, hvis anklageren giver dig medhold.

Kan jeg deltage i retssagen?

Du kan kun deltage i retssagen, hvis du er indtrådt i sagen som civil part med henblik på at få godtgørelse eller erstatning fra gerningsmanden som følge af ikke-økonomisk skade. Erklæringen er indeholdt i enten anmeldelsen eller i et andet dokument, som du inden afslutningen af efterforskningen (strafferetsplejelovens artikel 308) stiler til den kompetente anklager, enten personligt eller via en repræsentant, der har fået en skriftlig fuldmagt, enten en special- eller generalfuldmagt. Ved indgivelse af erklæringen udarbejdes en rapport, som fuldmagten vedlægges (strafferetsplejelovens artikel 83). Det påvirker ikke din ret til at indtræde som civil part ved kriminalretten, hvis erklæringen mangler på det tidspunkt, hvor du indgiver anmeldelsen (den civile retsplejelovs artikel 82), før retten begynder at gennemgå beviserne.

Din erklæring vil blive afvist, hvis den ikke indeholder et kortfattet resumé af den sag, hvori du er civil part, begrundelsen for din ret til at indtræde som civil part i sagen samt angivelse af en adresse på det sted, hvor retten har sæde, hvis du ikke har fast bopæl der. Alle forkyndelser vedrørende dig som civil part kan finde sted på den valgte adresse (den civile retsplejelovs artikel 84). Indtræden som civil part i retsmødet kræver tilstedeværelse af en advokat med fuldmagt og betaling af en afgift til den stat, som dækker retssagen, indtil der træffes en uigenkaldelig afgørelse. Størrelsen af denne afgift fastsættes ved fælles bekendtgørelse fra økonomi- og finansministeren og justitsministeren.

Din deltagelse som civil part gør dig til part i sagen og giver dig visse rettigheder. Du kan overvære alle retsforhandlinger, også dem, der foregår for lukkede døre, og du har adgang til alle sagens akter. Du har ret til at henvende dig til retten og til at fremlægge dine krav. Du kan ligeledes fremsætte bemærkninger efter afhøringen af hvert enkelt vidne, fremsætte erklæringer og afgive forklaringer vedrørende vidneforklaringerne eller de gennemgåede beviser (den civile retsplejelovs artikel 358). Gennem din advokat kan du stille spørgsmål til den tiltalte, vidnerne og andre deltagere (f.eks. de sagkyndige, som udpeges i forbindelse med sagen). Du bliver indkaldt til at afgive vidneforklaring (uden at aflægge ed), ligesom du kan foreslå vidner, som vil blive afhørt, hvis du får dem indkaldt i rimelig tid. Du kan også anmode om udsættelse af retsforhandlingerne og gøre indsigelse mod en dommer.

Som offer kan du også indkaldes af retten for at blive afhørt som vidne. I så fald er du forpligtet til at møde for retten. I løbet af afhøringen får du lejlighed til at gøre rede for de faktiske omstændigheder i forbindelse med forbrydelsen for retten. Det er endvidere sandsynligt, at dommeren vil stille dig nogle supplerende spørgsmål vedrørende begivenhederne.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg f.eks. offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg indtræde som sådan(t) i sagen? 
Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg?

Du kan vælge at indgive en erklæring om indtræden som civil part med henblik på at blive part i sagen og blive omfattet af vigtige formelle rettigheder under hele straffesagen eller simpelthen afgive forklaring som hovedvidne i den sag, som er indledt, bl.a. på grund af den forbrydelse, der er begået mod dig. Begrebet privat påtaleberettiget findes ikke.

Kan jeg fremsætte erklæringer eller fremlægge bevismateriale under retssagen? På hvilke betingelser?

Du kan fremlægge dokumenter, der kan læses (strafferetsplejelovens artikel 364) og indgår i sagsakterne, og du kan foreslå og indkalde vidner (strafferetsplejelovens artikel 326, stk. 2, nr. 1).

Hvilke oplysninger får jeg under retssagen?

Når du overværer de offentlige retsmøder, kan du følge hele sagen og få indsigt i alle de beviser, der bliver undersøgt, du vil kunne høre den tiltaltes forsvar, advokaternes mundtlige indlæg og domsafsigelsen.

Har jeg adgang til de retslige dokumenter?

Hvis du er indtrådt som civil part i sagen, har du ret til at få adgang til sagens akter og til at få en kopi af den afgørelse, retten træffer.

Sidste opdatering: 24/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

3 - Mine rettigheder efter retssagen

Kan jeg appellere retsafgørelsen?

Efter retsforhandlingerne kender retten den tiltalte skyldig eller frikender ham på grundlag af beviserne. Hvis retten frikender den tiltalte, frafalder den alle anklager mod ham og træffer ikke afgørelse om erstatning for forbrydelsen og om begæringen om skadeserstatning for den ikke-økonomiske skade, i tilfælde af at du har indgivet en begæring om at indtræde som civil part. I så fald har den tiltalte ret til at forlange erstatning af dig og godtgørelse af de sagsomkostninger, han har haft i forbindelse med sagen (strafferetsplejelovens artikel 71). Såfremt den tiltalte kendes skyldig, idømmer retten ham en straf og fastsætter størrelsen af den godtgørelse, som du skal have fra den dømte i overensstemmelse med dit krav.

Hvis retten frikender den tiltalte, kan du udelukkende appellere dommen, hvis du er blevet dømt til at betale erstatning og sagsomkostninger og i dette tilfælde kun på de betingelser, der er anført i strafferetsplejelovens artikel 486, stk. 1, litra b). Endvidere kan du som civil part udelukkende iværksætte appel af en dom, for så vidt angår den del af dommen, hvori anmeldelsen kendes ugrundet, eller der tilkendes en økonomisk godtgørelse [straffelovens artikel 488].

Ellers kan du anmode anklageren om at appellere dommen.

Hvilke rettigheder har jeg, når dommen er afsagt?

Din rolle i straffesagen er slut, når fuldbyrdelsen af den dom, retten har afsagt, begynder. Den græske lovgivning giver ikke ofre for kriminelle handlinger nogen ekstra rettigheder på det trin, hvor straffen skal fuldbyrdes. Det er kun, hvis du er mindreårig, offer for en krænkelse af den individuelle frihed eller et seksuelt overgreb, at du har alle rettigheder, selv om du ikke er indtrådt som civil part i sagen, f.eks. retten til – af den anklager, som varetager fuldbyrdelsen af straffen – at blive underrettet om den endelige løsladelse eller prøveløsladelse af den dømte samt om de udgangstilladelser, han får fra fængslet (strafferetsplejelovens artikel 108 a).

Har jeg ret til bistand eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Som offer kan du efter behov og i en rimelig periode drage fordel af gratis og fortrolige, generelle eller specielle støttetjenester før, under og efter straffesagen. Denne rettighed kan udvides til dine nærmeste, alt efter deres behov og alvorligheden af den skade, de har lidt på grund af den forbrydelse, som blev begået mod dig. Politiet eller enhver anden kompetent myndighed, som fik indgivet din anmeldelse, kan på din anmodning informere dig og henvise dig til sociale tjenester under de lokale eller regionale myndigheder, til centre for mental sundhed, kommunale centre, rådgivningscentre under generalsekretariatet for ligestilling mellem kønnene, støttecentrene under det nationale center for social solidaritet, uafhængige agenturer for beskyttelse af mindreårige ofre i justitsministeriets afdeling for værger for mindreårige og social bistand samt privatretlige juridiske personer og foreninger, som er organiseret på et fagligt grundlag eller på grundlag af frivillighed. Hvis du er kvinde og offer for krænkelse af den individuelle frihed eller et overgreb af seksuel karakter, seksuel udnyttelse i kommercielt øjemed, vold i hjemmet, menneskesmugling og menneskehandel eller forbrydelser af racistisk karakter, har dine børn også ret til støtteforanstaltninger og behandling. [Artikel 61 i lov 4478/2017 – Ret til adgang til støttetjenester for ofre (artikel 8 i direktiv 2012/29/EU)].

Generelle støttetjenester kan bl.a. give dig oplysninger og råd om udøvelsen af dine rettigheder og muligheden for at kræve erstatning for den skade, du har lidt på grund af forbrydelsen, samt hvordan du kan deltage i straffesagen, enten som civil part eller som vidne, oplysninger om de eksisterende særlige støttetjenester eller omgående henvisning til disse tjenester, følelsesmæssig og psykologisk støtte, råd om de finansielle og praktiske spørgsmål, som forbrydelsen giver anledning til, rådgivning, så det bliver muligt at undgå sekundær og gentagen viktimisering, intimidering og repressalier.

Hvis du har behov for et sikkert opholdssted som følge af en umiddelbar risiko for sekundær og gentagen viktimisering, intimidering og repressalier, vil de særlige støttetjenester for ofre henvise dig til modtagecentre eller en anden form for egnet midlertidig indkvartering. Hvis du er offer for racistisk vold, seksuel vold, vold baseret på din identitet eller dit køn eller vold i hjemmet, vil de foreslå fuldstændig støtte, der bl.a. omfatter posttraumatisk støtte og rådgivning. [Artikel 62 i lov 4478/2017 – Støtte fra støttetjenester for ofre (artikel 9 i direktiv 2012/29/EU)]

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden bliver dømt?

Når du som offer har anmeldt forbrydelsen, får du uden unødig forsinkelse, og hvis du har anmodet herom, besked om, hvor langt straffesagen er kommet, og om den endelige afgørelse, der træffes, i overensstemmelse med strafferetsplejelovens relevante bestemmelser, forudsat at du juridisk set er part i sagen. Er du indtrådt i sagen som civil part, kan du få tilsendt oplysninger om straffesagen til en personlig e-mailadresse eller få meddelt oplysningerne personligt eller gennem din advokat. [Artikel 59 i lov 4478/2017 – Offerets ret til at få information om sin sag (artikel  6 i direktiv 2012/29/EU)]

Bliver jeg underrettet, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller på prøve) eller flygter fra fængslet?

Du kan få oplysninger om, at den kompetente retsmyndighed har ophævet eller ændret varetægtsfængslingen, at den dømte er blevet løsladt eller er flygtet fra fængslet, eller at de kompetente organer i fængslet har givet en bestemt tilladelse, samt i givet fald oplysninger om de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i tilfælde af gerningsmandens løsladelse eller flugt fra fængslet. Du vil få ovennævnte oplysninger efter godkendelse fra anklagemyndigheden, så snart der foreligger en fare eller identificeret risiko for din person, på betingelse af at meddelelsen af disse oplysninger ikke medfører en identificeret risiko for gerningsmanden. [Artikel 59 i lov 4478/2017 – Offerets ret til at få information om sin sag (artikel  6 i direktiv 2012/29/EU)]

Bliver jeg inddraget i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Kan jeg f.eks. fremsætte erklæringer eller appellere sådanne afgørelser?

Nej. Såfremt en straf med anbringelse under tilsyn af en tilsynsværge suspenderes [straffelovens artikel 100], kan retten alternativt eller kumulativt som betingelse pålægge erstatning for den skade, der påføres offeret for forbrydelsen [straffelovens artikel 100, stk. 3, litra a)]. Tilsynsværgen overvåger, at disse betingelser opfyldes, og i tilfælde af misligholdelse kan den kompetente anklager anmode den domstol, der har truffet afgørelsen, om at tilbagekalde suspensionen af straffen.

Sidste opdatering: 24/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

4 - Erstatning

Du kan kræve erstatning for den skade, gerningsmanden har forvoldt, ved at indtræde i sagen som civil part. Du kan indgive begæringen om at indtræde som civil part i straffesagen i løbet af efterforskningen eller under sagen. Når du indgiver begæringen, bliver du civil part. Du kan ligeledes kræve økonomisk godtgørelse for den skade, der er påført dine aktiver og/eller erstatning for den immaterielle skade, du har lidt. Du kan også i anmeldelsen tilføje en begæring om godtgørelse for de udgifter, du har haft i forbindelse med sagen (advokatsalær, forkyndelser, rejseudgifter osv.).

Såfremt retten kender den tiltalte skyldig, træffer den afgørelse om betaling af din erstatning. I praksis er denne erstatning meget ofte symbolsk, og beløbet kan ikke dække den skade, som du reelt har lidt. For at få godtgjort det resterende beløb må du anlægge en særskilt sag ved civilretten.

Ellers kan du anlægge sag direkte ved civilretten. Civilretten vil pålægge den tiltalte at betale dig skadeserstatning svarende til den reelle skade, du har lidt.

Hvis du har anlagt sag ved en civilret, og denne ret endnu ikke har truffet afgørelse om din sag, kan du anlægge den igen i forbindelse med straffesagen, hvilket afslutter sagen ved civilretten.

Du har ret til erstatning fra staten, hvis du har været offer for en forsætlig voldsforbrydelse. Du kan få nærmere oplysninger herom i brochuren om erstatning til ofre for kriminalitet i Grækenland (tilgængelig under "C." græsk, under L1 på engelsk og andre sprog) på Det Europæiske Retlige Netværk (genoprettende retfærdighed).

Sidste opdatering: 24/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

5 - Ret til støtte og bistand

Generalsekretariatet for ligestilling mellem kønnene – rådgivningscentre for vold mod kvinder hører under indenrigsministeriet

Generalsekretariatet for ligestilling mellem kønnene har oprettet og forvalter et helt net på 62 centre for voldsramte kvinder.

Dette net omfatter en SOS-hotline på telefon 15900, der er åben 24 timer i døgnet, 40 rådgivningscentre og 21 indkvarteringscentre, som modtager voldsramte kvinder og deres børn.

SOS-telefonlinjen 15900 kan også nås via e-mailadressen Link åbner i nyt vinduesos15900@isotita.gr. Den er åben 24 timer i døgnet, 365 dage om året og tilbyder hjælp på græsk og engelsk. Prisen på opkaldet svarer til et lokalt opkald.

Rådgivningscentrene yder gratis psykosocial og juridisk støtte, mens deres tjenester fremover også vil omfatte beskæftigelsesrådgivning for kvinder, men også rådgivning for kvinder, der har været ofre for forskellige former for forskelsbehandling (flygtninge, enlige mødre, romaer osv.). Du finder oplysninger om rådgivningscentrenes adresser og telefonnumre på følgende adresse: Link åbner i nyt vinduehttp://www.womensos.gr/ og på facebooksiden: WomenSOS.gr

KONTAKT:

Websted: Generalsekretariatet for ligestilling mellem kønnene: Link åbner i nyt vinduehttp://www.isotita.gr/

Forskningscenter for ligestilling (KETHI)

Forskningscentret for ligestilling (KETHI) yder psykologisk støtte og juridisk bistand til ofre for vold i hjemmet og driver et indkvarteringscenter for voldsramte kvinder og deres mindreårige børn.

Forskningscentret for ligestilling (KETHI)

 • er en privatretlig juridisk person, som blev oprettet i 1994 og hører under generalsekretariatet
  for ligestilling mellem kønnene (G.G.I.F)
 • har regionale og lokale tjenester, der yder psykologisk støtte og juridisk bistand til ofre for vold i hjemmet
 • yder gratis psykologisk støtte og juridisk bistand
 • informerer og yder rådgivning og støtte til kvinder, der har problemer med hensyn til beskæftigelse og social udstødelse
 • har i samarbejde med præfekturet i Athen siden 1993 drevet et indkvarteringscenter for voldsramte kvinder og deres mindreårige børn.
 • KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://kethi.gr/

Det nationale center for social solidaritet (EKKA)

Det nationale center for social solidaritet koordinerer et net af tjenester, som yder social støtte til personer, familier og befolkningsgrupper, der står i en psykosocial krisesituation eller har brug for omgående social bistand.

Det nationale center for social solidaritet (EKKA)

 • er en privatretlig juridisk person, der har hovedkontor i Athen og hører under ministeriet for arbejde, socialsikring og social solidaritet.
 • Centret har følgende tjenester:
 • linjen for akut social bistand (tast 197), der er tilgængelig for alle borgere. Den er åben 24 timer i døgnet. Opkaldet er gratis.
 • Den nationale linje for beskyttelse af børn (tast 1107) med hensyn til spørgsmål vedrørende børn. Den er åben 24 timer i døgnet.
 • Sociale støttecentre i Athen, Piræus og Thessaloniki.
 • Indkvarteringscentre for borgere med alvorlige socioøkonomiske problemer i Attika.
 • Krisecentre for kvinder – alene eller sammen med deres børn – der er i fare, i Athen eller Thessaloniki.
 • Der tilbydes følgende tjenester:
 • rådgivning og information om social bistand
 • social og psykologisk støtte til personer eller familier, omgående indkvartering til kvinder – alene eller sammen med deres børn – som er i fare (især ofre for vold i hjemmet eller menneskehandel)
 • langvarig indkvartering i modtagecentre for personer i en krisesituation eller med et presserende socialt behov
 • samarbejde og mægling med henblik på at lette adgangen til sociale solidaritetstjenester, som tilbydes af andre organisationer.
 • Endelig mobiliserer centret hurtige indsatshold, der i al væsentlighed består af psykologer og socialarbejdere, som har til opgave at yde psykosocial støtte i tilfælde af naturkatastrofer (jordskælv, oversvømmelser, brande osv.), ulykker, omfattende skibsforlis samt i alle krisesituationer, der omfatter et stort antal mennesker, som kræver denne slags mobilisering.

KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.ekka.org.gr/

Lægecenter for rehabilitering af torturofre

Lægecentret for rehabilitering af torturofre varetager rehabiliteringen af torturofre og deres familier. Det sørger for uddannelse af græske og udenlandske sundhedsmedarbejdere, så de kan undersøge og behandle torturofre. Det udfører videnskabelige undersøgelser og fremmer forskning i tortur og følgerne heraf.

Lægecentret for rehabilitering af torturofre

 • varetager rehabiliteringen af torturofre og deres familier
 • sørger for uddannelse af græske og udenlandske sundhedsmedarbejdere, så de kan undersøge og behandle torturofre
 • bidrager gennem et stort netværk til udbredelse af kendskabet til udøvelsen af tortur og forskellige torturformer samt sandsynligheden for rehabilitering af torturofre
 • udfører videnskabelige undersøgelser og fremmer forskning i tortur og følgerne heraf
 • driver og udvikler et dokumentations- og informationscenter
 • bidrager til forebyggelse af tortur gennem fremme af ovenstående fem formål.

KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.mrct.org/

Forsknings- og støttecenter for ofre for mishandling og social udstødelse

Forsknings- og støttecentret for ofre for mishandling og social udstødelse yder lægelig, psykologisk, social og juridisk støtte til ofre for tortur og organiseret vold samt til ofre for mishandling og social udstødelse.

Forsknings- og støttecenter for ofre for mishandling og social udstødelse (E.K.Y.TH.K.K.A.)

 • er en nonprofitorganisation i civilsamfundet
 • yder lægelig, psykologisk, social og juridisk støtte til ofre for tortur og organiseret vold samt til ofre for mishandling og social udstødelse
 • øger offentlighedens viden om menneskerettigheder og udbreder kendskabet til fænomener som vold og social udstødelse og til mulighederne for at bekæmpe dem, ikke blot i Grækenland, men også i andre lande
 • yder humanitær bistand til befolkningsgrupper, der er ofre for organiseret vold, tortur, mishandling og social udstødelse, ikke blot i Grækenland, men også i andre lande
 • foretager undersøgelser om vold og tortur, mishandling og social udstødelse
 • bidrager til forebyggelse af tortur, mishandling og social udstødelse.


KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.cvme.gr/

Det græske flygtningeråd

Det græske flygtningeråd er en ikkestatslig organisation, der yder støtter til flygtninge og asylansøgere i Grækenland og tilbyder forskellige psykosociale og juridiske tjenester.

Det græske flygtningeråd

 • er en ikkestatslig organisation, som blev oprettet i 1989 for at yde støtte til flygtninge og asylansøgere i Grækenland
 • hjælper flygtninge med at blive integreret i Grækenland gennem tilbud om forskellige psykosociale og juridiske tjenester
 • er den eneste græske ikkestatslige nonprofitorganisation, som udelukkende beskæftiger sig med asylansøgere i Grækenland, der betragtes som flygtninge
 • er opført i udenrigsministeriets register og ministeriet for sundhed og social solidaritets register som en anerkendt specifikt filantropisk organisation
 • er blandt de seks ikkestatslige menneskerettighedsorganisationer i Grækenland, som deltager i den nationale menneskerettighedskomité
 • er samarbejdspartner for FN's Højkommissariat for Flygtninge og medlem af Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil.

KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.gcr.gr/

Det græske center for overvågning af Helsinkiaftalerne

Det græske center for overvågning af Helsinkiaftalerne følger nyhederne, offentliggør artikler og fremmer menneskerettighederne i Grækenland.

Det græske center for overvågning af Helsinkiaftalerne

 • blev oprettet i 1992
 • udgør den nationale græske Helsingforskomité under Den Internationale Helsingforsføderation for Menneskerettigheder
 • følger nyhederne, offentliggør artikler og fremmer menneskerettighederne i Grækenland og undertiden i Balkanlandene
 • har, ofte som koordinator, deltaget i overvågningen af medierne i Grækenland og Balkanlandene med hensyn til fordomme og verbal vold har udarbejdet detaljerede årsberetninger, parallelle/uformelle rapporter i FN's organer og specialiserede rapporter vedrørende mishandling samt etniske, sproglige og religiøse grupper og indvandrergrupper.

KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttps://greekhelsinki.wordpress.com/

Amnesty International Grækenland

Amnesty International henvender sig til regeringer, ikkestatslige organisationer, væbnede politiske grupper, foreninger og andre ikkestatslige organisationer og undersøger systematisk og upartisk enkeltsager og bredere former for krænkelser af menneskerettighederne.

Amnesty International

 • er en verdensomspændende, uafhængig bevægelse bestående af frivillige menneskerettighedsforkæmpere
 • forsvarer samvittighedsfanger og ofre for vold og fattigdom
 • ønsker at sætte en stopper for vold mod kvinder
 • slår til lyd for ophævelse af dødsstraf, tortur og indskrænkning af frihedsrettighederne begrundet i "krig og terrorisme"
 • bekæmper den forskelsbehandling, flygtninge, migranter, mindretal og menneskerettighedsforkæmpere udsættes for.

KONTAKT:

Websted: Link åbner i nyt vinduehttp://www.amnesty.org.gr/

Sidste opdatering: 24/06/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.