Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Du kan anmelde en forbrydelse til politiet eller gendarmeriet, som overgiver anmeldelsen til den offentlige anklager (procureur de la République) på det sted, hvor forbrydelsen blev begået, eller hvor gerningsmanden bor eller blev pågrebet.

Du kan også henvende dig direkte til den offentlige anklager ved simpelt brev med angivelse af, hvilken strafbar handling du har været udsat for, hvor og hvornår den strafbare handling fandt sted, samt dit navn og din adresse.

Også personer, som ikke er ofre, kan anmelde forbrydelser på samme betingelser.

Hvordan kan jeg følge med i, hvad der sker i sagen?

Underretning af ofret om efterforskningens forløb

Ofret kan henvende sig til politiet eller gendarmeriet, anklageren eller undersøgelsesdommeren (juge d’instruction) (hvis sagen behandles af en sådan) for at få oplysninger om, hvordan efterforskningen skrider frem.

I forbindelse med forbrydelser af sværeste grad og visse forbrydelser af mellemsvær grad underretter undersøgelsesdommeren hver sjette måned ofret om status i sagen, hvis ofret er indtrådt i sagen som civil part.

Underretning af ofret om resultatet af efterforskningen

Når efterforskningen er afsluttet, bliver ofret underrettet om den trufne beslutning. Der kan være tale om henlæggelse, et alternativ til retsforfølgning, indledning af en forundersøgelse eller indkaldelse af den tiltalte for en ret. Hvis der skal indledes en retssag, oplyses ofret om de forbrydelser, mistænkte sagsøges for, samt om tid og sted for retsmødet.

Underretning af den anmeldende part

Enhver, der anmelder en strafbar handling, vil blive underrettet om, hvad der sker i sagen, af den offentlige anklager.

Kan jeg få retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke betingelser?

Hvis ikke du har en advokat, kan du få oplyst dine rettigheder og forpligtelser ved domstolene, ved et juridisk rådgivningskontor (maison de la justice et du droit), ved et juridisk oplysningskontor for mindreårige og deres familier (points d'accès au droit) samt på kommunekontorer og socialcentre, hvor støtteorganisationerne for ofre har vagtordninger. Du kan også få gratis juridisk rådgivning uanset alder, nationalitet og ressourcer, som ydes af juridiske fagfolk, navnlig advokater, på disse steder.

Du kan modtage retshjælp, hvis du opfylder følgende betingelser:

 • Du er fransk statsborger eller statsborger i en EU-medlemsstat eller i en stat, der har indgået en international konvention med Frankrig, eller hvis du har sædvanlig og lovlig bopæl i Frankrig (denne betingelse gælder ikke, hvis du er mindreårig, eller hvis du er indtrådt som civil part).
 • Dine økonomiske ressourcer [1] overstiger ikke den grænse, der er fastsat i finansloven. Denne ressourcerelaterede betingelse gælder ikke, hvis du har været udsat for en særlig alvorlig forbrydelse (forsætlig svækkelse af din helbredstilstand, tortur eller barbariske handlinger, terrorhandlinger, voldtægt osv.), hvis du modtager RSA (revenu de solidarité active) eller ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) og ikke har anden indkomst, eller hvis der som følge af tvistens genstand eller de udgifter, der forventes at være forbundet med retssagen, ses velvilligt på din situation.

Retshjælpen dækker:

 • advokatsalær
 • eventuelle fogedgebyrer
 • udgifter til sagkyndige osv.
 • den sikkerhed, som du eventuelt skal stille.

Der kan bevilges fuld eller delvis retshjælp. Det er vigtigt at indgive en ansøgning om retshjælp, så snart sagen indledes, da du ikke får refunderet de udgifter, du afholder inden ansøgningens indgivelse.

Du kan få oplysninger om retshjælp samt et ansøgningsskema hos din advokat, på et juridisk rådgivningskontor (maison de la justice et du droit), på kommunekontoret, ved retten på det sted, hvor du bor, eller ved den ret, der behandler sagen. Du kan også downloade ansøgningsskemaet her: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Ressourcerelaterede betingelser for modtagelse af retshjælp:
Ved evalueringen af dit behov for retshjælp tager myndighederne hensyn til de indtægter, du havde i perioden 1. januar til 31. december i det år, der gik forud for ansøgningens indgivelse. Disse indtægter omfatter indkomst af enhver art, med undtagelse af familieydelser (prestations familiales) og visse sociale ydelser. Derudover tages der hensyn til de indtægter, som din ægtefælle, partner, de børn, over for hvilke der består forsørgerpligt, og alle andre, der sædvanligvis opholder sig i husstanden, måtte have.

Kan jeg få refunderet mine udgifter (til deltagelse i efterforskningen/retssagen)? På hvilke betingelser?

De udgifter, der er forbundet med en retssag, kan med visse forbehold være omfattet af din retshjælpsforsikring, når denne helt eller delvis dækker advokatgebyrer, fogedgebyrer, sags- eller forligsomkostninger og udgifter til sagkyndige.

Ellers kan du, når dommen afsiges, og retten fastslår den skade, du har lidt, foranledige, at disse udgifter bliver afholdt af den dømte.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag ikke kommer for retten?

Hvis den offentlige anklager beslutter at henlægge sagen efter efterforskningen, kan du klage til statsadvokaten ved appelretten (le procureur général de la cour d’appel) i den retskreds, hvor den ret, der har henlagt sagen, befinder sig.

Hvis statsadvokaten (procureur général) vurderer, at der burde være indledt en retssag, kan han pålægge den offentlige anklager at indlede retsforfølgning. Hvis statsadvokaten finder din klage uberettiget, vil du blive underrettet om, at klagen ikke kan imødekommes.

Hvis den anmeldelse, du indgav til den offentlige anklager, er blevet henlagt, eller hvis der er gået mere end tre måneder, siden anmeldelsen blev indgivet, kan du indtræde som civil part og indgive din anmeldelse direkte til den kompetente undersøgelsesdommer.

Endelig kan du indstævne den formodede gerningsmand direkte for retten og få en foged (huissier) til at forkynde indkaldelsen. I sådanne tilfælde skal du stille sikkerhed, hvis størrelse fastsættes af retten alt efter dine økonomiske ressourcer.

Kan jeg deltage i retssagen?

Du bliver underrettet om datoen for retssagens indledning og kan deltage i retsmødet. I visse tilfælde er retssagen ikke offentlig (behandles for lukkede døre), og du må kun være i retssalen, mens du afgiver vidneforklaring. Du har dog ret til at deltage i hele retssagen, hvis retssagen ikke er offentlig (behandles for lukkede døre), hvis du er indtrådt i sagen som civil part.

Du har ubetinget ret til at lade dig bistå af en støtteorganisation for ofre under hele retssagen. Medlemmerne af disse organisationer kan hjælpe dig med din anmodning om at indtræde i en sag som civil part, de kan deltage i de forskellige retsmøder, og de kan hjælpe dig med at forstå dommernes handlinger og beslutninger.

Hvis du har svært ved at forstå eller udtrykke dig på fransk, bliver der indkaldt en tolk.

På retsmødet har den civile part mulighed for at indkalde vidner og modsætte sig afhøring af visse vidner.

Ofret eller den civile part har mulighed for at stille vidnerne og den tiltalte spørgsmål gennem rettens præsident.

Endelig kan du fremsætte skriftlige indlæg om tekniske aspekter i sagen, loven og/eller sagens omstændigheder, som dommeren skal besvare.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg f.eks. offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg indtræde som sådan(t) i sagen?

Så snart retsvæsenet, politiet eller gendarmeriet er blevet gjort bekendt med den strafbare handling, kontaktes ofret med henblik på afhøring.

Det er ikke ofrets opgave at forsøge at finde gerningsmanden eller at påvise dennes skyld. Det er den offentlige anklagers rolle. Ofret kan dog blive anmodet om at forelægge alle oplysninger eller indicier, der kan være med til at få sandheden frem (lægeerklæringer, vidners identitet osv.).

Ofret kan vælge at indtræde i sagen som civil part, hvilket giver det ret til at kræve økonomisk erstatning for den lidte skade og til at blive bistået af en advokat.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg?

Så snart politiet eller gendarmeriet har fået forelagt en sag til efterforskning, afhører de ofret. I denne forbindelse oplyser de konsekvent ofret om dets ret til:

 • at få genoprettet den lidte skade ved at modtage erstatning for skaden eller ad en hvilken som helst anden vej, herunder ved genoprettende retfærdighed (mesure de justice restaurative)
 • at indtræde i sagen som civil part, enten i forbindelse med anklagemyndighedens indledning af straffesagen eller ved direkte indstævning af gerningsmanden for den kompetente ret eller indbringelse af sagen for undersøgelsesdommeren
 • hvis ofret ønsker at indtræde i sagen som civil part, at lade sig bistå af en advokat efter eget valg eller en, der på ofrets foranledning udpeges af formanden for advokatsamfundet ved den kompetente ret, idet udgifterne hertil afholdes af ofret selv, medmindre ofret opfylder betingelserne for at modtage retshjælp eller har en retshjælpsforsikring
 • at modtage hjælp fra en tjeneste under en eller flere offentlige myndigheder eller fra en statsgodkendt støtteorganisation for ofre
 • at indbringe sagen for offererstatningsnævnet (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction), når der er tale om bestemte forbrydelser
 • at blive underrettet om de beskyttelsesforanstaltninger, der er tilgængelige for ofret, herunder beskyttelseskendelserne. Ofret oplyses ligeledes om den straf, voldsmændene risikerer, og om betingelserne for fuldbyrdelse af den eventuelle dom
 • at blive bistået af en tolk og få oversat de oplysninger, der er vigtige for udøvelsen af ofrets rettigheder, hvis ikke ofret forstår fransk
 • på ofrets foranledning at lade sig ledsage af en værge og af en voksen efter eget valg i alle retssagens faser, medmindre den kompetente retslige myndighed træffer anden begrundet afgørelse
 • at opgive en tredjemands adresse som bopæl med dennes udtrykkelige samtykke.

Ofret skal give møde for retten og afgive forklaring, hvis det bliver indkaldt som vidne.

Den civile part er ikke forpligtet til at være personligt til stede, hvis den pågældende er repræsenteret ved en advokat. Hvis ikke den civile part giver møde og ikke er repræsenteret ved en advokat, formodes den pågældende part at give afkald på sit krav, medmindre den pågældende har afgivet en skriftlig erklæring til retten med angivelse af de stillede krav.

Den civile part og ofret, som er blevet indkaldt for at afgive forklaring for retten, kan anmode om at få refunderet de udgifter, der er forbundet med deres deltagelse i retsmødet. En sådan anmodning skal indgives under retssagen.

Kan jeg fremsætte erklæringer eller bevismateriale under retssagen? På hvilke betingelser?

Du kan fremsætte erklæringer og bevismateriale på retsmødet, men du skal overholde det kontradiktoriske princip og på forhånd sende dem til forsvaret (den formodede gerningsmand og/eller dennes advokat) og den offentlige anklager.

Du kan indtræde i sagen som civil part, enten på egen hånd eller med hjælp fra en advokat.

Du skal angive dit erstatningskrav (det beløb, der skal genoprette tingsskade, smerte og tidstab som følge af den strafbare handling). En støtteorganisation for ofre kan vejlede dig.

Hvilke oplysninger får jeg under retssagen?

Under retssagen oplyses ofret om dets ret til at indtræde i sagen som civil part, til at lade sig bistå af en advokat og til på visse betingelser at modtage retshjælp samt om muligheden for at lade sig ledsage af en støtteorganisation for ofre.

Et offer, der er indtrådt i sagen som civil part, oplyses om, at det i visse tilfælde kan henvende sig til offererstatningsnævnet (Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI)) for at få udbetalt det af retten tilkendte erstatningsbeløb.

Har jeg adgang til de sagens akter?

Ved kriminal- og politiretten (Tribunal Correctionnel et le Tribunal de Police) har du ikke direkte adgang til sagsakterne. Du skal først have anklagerens tilladelse.

Hvis du er indtrådt i sagen som civil part, har du til gengæld adgang til sagsakterne, enten direkte eller via din advokat alt efter forholdene, eller du kan anmode om en kopi.

Ved nævningedomstolen (Cour d'Assises) kan du få udleveret gratis kopier af retsprotokollerne til konstatering af forbrydelsen, vidnernes skriftlige erklæringer og de sagkyndiges rapporter samt kopier af de øvrige sagsakter.

Sidste opdatering: 21/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website