Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

Kan jeg appellere retsafgørelsen?

Du kan ikke appellere rettens afgørelse, hvis ikke du er indtrådt i sagen som civil part, for som "simpelt offer" er du ikke part i retssagen.

Hvis retten antager din indtræden i sagen som civil part, kan du i øvrigt heller ikke appellere afgørelsen, for så vidt angår skyldsspørgsmålet og den straf, som gerningsmanden er blevet idømt. Du kan kun appellere de elementer i afgørelsen, der vedrører dig.

Hvilke rettigheder har jeg, når dommen er afsagt?

Du har under alle omstændigheder ret til:

  • at blive underrettet, hvis afgørelsen forbyder gerningsmanden at opsøge dig
  • at blive underrettet om dommens fuldbyrdelse (løsladelse af den dømte, strafnedsættelse, det sted, hvor han/hun opholder sig osv.) enten gennem en støtteorganisation for ofre eller direkte hos fængselsopfølgningstjenesten (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP))
  • at anmode retten om at forbyde gerningsmanden at modtage, møde eller opsøge dig, hvis denne løslades midlertidigt eller prøveløslades, eller hvis hans straf er blevet nedsat eller ændret
  • at blive underrettet, hvis gerningsmanden undviger fra fængslet, og du eller folk omkring dig er i fare
  • at blive bistået af en støtteorganisation for ofre
  • at der tages hensyn til dine interesser, inden det besluttes at løslade den dømte, og at fremsætte skriftlige bemærkninger inden for 14 dage, inden en sådan beslutning træffes.

Hvis du er indtrådt i sagen som civil part, har du desuden ret til:

  • at blive underrettet af retten om din ret til at henvende dig til offererstatningsnævnet Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI))
  • at lade dig repræsentere af en advokat og/eller modtage retshjælp
  • at blive underrettet om afgørelsen (få tilsendt dommen).

Under dommens fuldbyrdelse har du ret til:

1. at anmelde enhver tilsidesættelse af dine interesser til de retslige myndigheder

2. at få genoprettet den lidte skade ved udbetaling af erstatning for skaden eller ad en hvilken som helst anden vej, herunder ved genoprettende retfærdighed (mesure de justice restaurative) hvis dette er relevant

3. efter ønske at blive underrettet, når en straf bestående i frihedsberøvelse er udstået, i de tilfælde og på de betingelser, der fremgår af strafferetsplejeloven (code de procédure pénale)

4. at få taget hensyn til nødvendigheden af at garantere, at du kan leve i fred og ro og er i sikkerhed, hvis dette er relevant.

De retslige myndigheder har pligt til at sikre alle disse rettigheder under hele dommens fuldbyrdelse, uanset de nærmere omstændigheder i den forbindelse.

Har jeg ret til bistand eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

Efter retssagen kan du lade dig bistå af en advokat, der kan rådgive dig om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at appellere afgørelsen, eller om, hvordan du henvender dig til en foged (huissier de justice).

Du kan endvidere modtage bistand fra støtteorganisationerne for ofre. Denne bistand er ikke underlagt nogen tidsmæssig begrænsning.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis gerningsmanden bliver dømt?

Hvis gerningsmanden bliver dømt, bliver du underrettet om straffen, hvis denne omfatter et forbud mod, at gerningsmanden opsøger dig eller indfinder sig på din bopæl.

Hvis du er indtrådt i sagen som civil part, vil du modtage en kopi af dommen, hvoraf straffen fremgår.

Hvis gerningsmanden fængsles, kan du blive underrettet, hvis det overvejes at prøveløslade ham, og du kan give din mening til kende.

Bliver jeg underrettet, hvis gerningsmanden løslades (herunder før tid eller på prøve) eller undviger fra fængslet?

Når gerningsmanden er blevet dømt for bestemte forbrydelser (voldtægt, drab eller drabsforsøg og de fleste seksuelle forbrydelser af mellemsvær grad), og hvis du har anmodet herom som offer eller civil part, kan du direkte eller via din advokat blive underrettet om gerningsmandens løsladelse, når dette sker på den dato, hvor han har udstået sin straf.

Hvis gerningsmanden undviger fra fængslet, bliver du underrettet af den offentlige anklager (procureur de la République).

Bliver jeg inddraget i afgørelser om løsladelse eller løsladelse under tilsyn? Kan jeg f.eks. fremsætte erklæringer eller appellere sådanne afgørelser?

Når der er risiko for, at den dømte møder ofret eller den civile part, og et sådant møde bør undgås, indsætter retten for strafanvendelse i enhver afgørelse om, at fængslingen indstilles midlertidigt eller endeligt, et forbud mod, at gerningsmanden opsøger ofret eller den civile part, og eventuelt at han skal give møde i nærheden af sin bopæl eller arbejdsplads (artikel 712-16-2, stk. 1, i strafferetsplejeloven).

Dette forbud er endda obligatorisk, når gerningsmanden har været dømt for en af de forbrydelser, der fremgår af artikel 706-47 i strafferetsplejeloven (de fleste seksuelle forbrydelser, artikel 712-16-2, stk. 2, i strafferetsplejeloven), medmindre der træffes anden særligt begrundet afgørelse.

I denne forbindelse får ofret eller den civile part tilsendt en meddelelse om foranstaltningen og de konsekvenser, det får for den dømte, hvis ikke han respekterer dette forbud (artikel 712-16-2, stk. 3, i strafferetsplejeloven, jf. nedenfor).

Hvis advokaten for den civile part (og altså ikke for et "simpelt offer") anmoder herom, kan den pågældende advokat deltage i den kontradiktoriske forhandling og fremsætte sine bemærkninger for dommeren, retten og retten for strafanvendelse i forbindelse med undersøgelse af en anmodning om prøveløsladelse fra en person, der er idømt en fængselsstraf på fem år eller derover eller af en nævningedomstol er blevet idømt frihedsstraf.

Forud for enhver afgørelse kan dommerne for strafanvendelse i øvrigt underrette ofret eller den civile part direkte eller via deres advokat om, at de kan fremsætte deres bemærkninger skriftligt inden for 14 dage at regne fra forkyndelsen af disse oplysninger. Ofret eller den civile part kan forelægge retten disse bemærkninger på den måde, der passer dem bedst.

Ofret kan ikke appellere afgørelser om fuldbyrdelse af den dømtes straf. Det kan til gengæld anlægge en ny sag, hvis gerningsmanden begår nye strafbare handlinger, eller gøre den dommer, der har til ansvar at følge op på sagen, eller den offentlige anklager opmærksom på den dømtes manglende overholdelse af sine forpligtelser eller forbud, f.eks. hvis ikke han overholder forbuddet mod at opsøge ofret.

Sidste opdatering: 21/01/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website