Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Du er part i sagen, hvis du anlægger sag eller indgiver erstatningssøgsmål i en straffesag. Du kan også afhøres med henblik på bevisoptagelse.

Hvis anklageren har besluttet ikke at rejse tiltale, kan du selv udøve din ret til "sekundær" retsforfølgning for at retsforfølge lovovertrædelsen.

Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Du kan f.eks. anmelde en forbrydelse til politiet på stedet for forbrydelsen, på en politistation og, ved mindre forseelser, desuden online eller pr. telefon. Du har ret til at få udleveret en skriftlig bekræftelse på din anmeldelse.

Hvordan kan jeg følge med i, hvad der sker i sagen?

Politiet giver dig de nødvendige kontaktoplysninger i sagen.

Kan jeg få retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? På hvilke vilkår?

Du har ret til juridisk bistand i forbindelse med en eventuel anmeldelse, afhøring og retssag. Bistanden kan ydes af en advokat, en offentlig juridisk rådgiver eller en beskikket juridisk rådgiver.

Personer med lav eller mellemhøj indkomst kan have adgang til retshjælp på det offentliges regning. I så fald betaler staten helt eller delvist advokatsalæret. Du kan ansøge om retshjælp ved retshjælpskontoret eller via en elektronisk kontaktadresse. Du kan også bede et advokatfirma om at ansøge om retshjælp på dine vegne.

I tilfælde af vold i hjemmet, seksualforbrydelser eller alvorlige forbrydelser mod dit liv, dit helbred eller din frihed kan domstolen udpege en rådgiver og en kontaktperson. I dette tilfælde udbetaler staten støtte uanset din indtægt.

Kan jeg få refunderet mine udgifter (til deltagelse i efterforskningen/retssagen)? På hvilke vilkår?

Hvis du som offer for en forbrydelse er indstævnet for en domstol, har du ret til godtgørelse fra staten for sagsomkostninger. Du har ret til dagpenge samt godtgørelse af rejseudgifter og økonomiske tab.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag ikke kommer for retten?

Du kan indgive en klage til den offentlige anklager, som har ret til at tage sagens elementer op til fornyet overvejelse og til prøvelse af anklagerens afgørelse om at henlægge en sag uden yderligere foranstaltninger.

Kan jeg deltage i retssagen?

Ja, du kan deltage som part i sagen, hvis du ønsker det. Du er part i sagen, hvis du anlægger sag eller indgiver erstatningssøgsmål i en straffesag. Du kan tilslutte dig anklagemyndighedens strafpåstand eller anmode om anden straf. Du kan selv søge erstatning fra den tiltalte, eller anklageren kan gøre det for dig.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg f.eks. offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg indtræde som sådan(t) i sagen? Kan jeg selv vælge min rolle?

Du er part i sagen, hvis du anlægger sag eller indgiver erstatningssøgsmål i en straffesag. Du kan også afhøres med henblik på bevisoptagelse.

Hvis anklageren har besluttet ikke at rejse tiltale, kan du selv gøre brug af din "sekundære" ret til at retsforfølge lovovertrædelsen.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg?

Du kan blive bedt om at møde personligt op, hvis der er behov for en afhøring for at få sagen belyst. I så fald har du ret til godtgørelse fra staten for sagsomkostninger.

Ved en retssag er du forpligtet til at sige sandheden.

Kan jeg fremsætte erklæringer eller fremlægge bevismateriale under retssagen? På hvilke vilkår?

Hvis du er part i sagen, har du ret til at fremlægge beviser. I hovedsagen kan du indgive din påstand og begrundelsen herfor, dine beviser og den endelige erklæring, hvori du udtaler dig om tiltaltes skyld og om den straf, han/hun bør idømmes.

Hvilke oplysninger får jeg under retssagen?

Du indkaldes til at give møde i hovedsagen, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen, eller hvis du har oplyst retten om, at du vil indgive søgsmål, som anklageren ikke forfølger.

Du har ret til efter anmodning at blive informeret om tid og sted for retsmødet og afgørelsen i straffesager.

Har jeg adgang til de retslige dokumenter?

Ja. Hvis du er part i sagen, har du samme ret som den tiltalte til at blive underrettet om processkrifter. Generelt har parterne også ret til at blive informeret om dokumenter, der ikke er offentlige.

Sidste opdatering: 05/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website