Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Hvilke oplysninger vil jeg få fra myndigheden (f.eks. politiet, anklagemyndigheden), efter at forbrydelsen har fundet sted, men før jeg har anmeldt den?

Brochuren om rettigheder for ofre for forbrydelser, der er offentliggjort af justitsministeriet, indeholder oplysninger om de spørgsmål, som ofre har ret til at få afklaret. Brochuren indeholder en kort redegørelse for bl.a. anmeldelse, støtte til ofre for forbrydelser, retshjælp, muligheden for beskyttelse, krav om erstatning, retten til tolkebistand og til oversættelse af dokumenter samt mægling i straffesager. Den trykte brochure er beregnet til at blive udleveret til ofre og til at lette formidlingen af oplysninger, navnlig hos politiet og andre efterforskningsmyndigheder. Den kan også bruges af retslige myndigheder, støttetjenester for ofre for forbrydelser og andre instanser, der har kontakt med ofrene.

De oplysninger, der formidles til ofrene, kan variere alt efter offerets behov og personlige forhold og forbrydelsens art.

Jeg bor ikke i det EU-land, hvor forbrydelsen fandt sted (EU- og ikke-EU-statsborgere). Hvordan er mine rettigheder beskyttet?

Du kan få hjælp og rådgivning fra støttetjenester for ofre, selv om forbrydelsen blev begået i et andet land. Hvis du er blevet udsat for en forbrydelse i en anden EU-medlemsstat, kan efterforskningsmyndigheden i visse situationer videresende den anmeldelse, den har modtaget, eller resultaterne af de indledende undersøgelser til en anden EU-medlemsstat. Videresendelsen af en anmeldelse kræver bl.a., at der er tale om en alvorlig forbrydelse, eller at offeret ikke har været i stand til at anmelde forbrydelsen i det land, hvor den blev begået. I forbindelse med alvorlige strafbare handlinger kan oplysningerne også videregives til et land uden for EU.

Ofre for menneskehandel har ret til adgang til støttetjenester for ofre for menneskehandel, selv om forbrydelsen blev begået i et andet land. Anklagemyndigheden i Finland beslutter, om der skal iværksættes indledende undersøgelser ved mistanke om menneskehandel.

Hvis jeg anmelder et strafbart forhold, hvilke oplysninger vil jeg så få?

Politiet og andre efterforskningsmyndigheder vil give dig oplysninger om støttetjenester for ofre, anmeldelse, retshjælp, muligheden for beskyttelse, krav om erstatning, retten til tolkebistand og til oversættelse af dokumenter, mægling i straffesager, retten til at få oplysninger om behandlingen af sagen, retten til at få oplysninger om løsladelsen af en anholdt eller en varetægtsfængslet person, den procedure, som myndighederne anvender ved anmeldelser, og den procedure, som myndighederne følger, når offeret har været udsat for en forbrydelse i et andet land end sit bopælsland, samt kontaktoplysninger på relevante personer. Disse rettigheder fremgår af brochuren om rettigheder for ofre for forbrydelser.

Ovennævnte oplysninger gives ikke nødvendigvis i forbindelse med anmeldelsen, især ikke hvis anmeldelsen foregår elektronisk. Når politiet afhører offeret, underrettes sidstnævnte om de pågældende rettigheder. Den myndighed, der varetager de indledende undersøgelser, skal altid underrette offeret om, at en indledende undersøgelse ikke indledes, afbrydes eller afsluttes.

Har jeg ret til gratis tolkning og oversættelse (når jeg kontakter politiet eller andre myndigheder eller under efterforskningen eller retssagen)?

Alle har ret til at kommunikere på finsk eller svensk under de indledende undersøgelser og retssagen. Samer har ret til at kommunikere på samisk på deres område. Myndigheden skal om nødvendigt tilkalde en tolk. Ethvert offer, der taler et andet sprog, skal kunne bruge det sprog i alle situationer i forbindelse med efterforskningen af en forbrydelse. Myndigheden skal om nødvendigt stille tolkebistand til rådighed for offeret på offerets modersmål. Der bør også stilles en tolk til rådighed under den indledende undersøgelse og retssagen, når offeret bruger tegnsprog, eller når tolkning er nødvendig på grund af en sensorisk lidelse eller taleforstyrrelse hos offeret. Tolken har tavshedspligt. Tolkens salær betales af det offentlige.

Offeret kan anmode om oversættelse af visse centrale dokumenter. Oversættelsen kan foregå mundtligt, hvis det af retssikkerhedsmæssige hensyn ikke er nødvendigt med en skriftlig oversættelse af et dokument. I visse tilfælde kan en del eller et resumé af et dokument oversættes for offeret.

Under den indledende undersøgelse kan offeret få udleveret en oversættelse af den skriftlige bekræftelse af anmeldelsen, beslutningen om at afslutte den indledende undersøgelse og, om nødvendigt, af ethvert andet centralt dokument i den foreliggende sag. Offeret kan anmode anklagemyndigheden om en oversættelse af beslutningen om ikke at rejse tiltale.

Ved domstolen kan offeret få en oversættelse af dommen, forkyndelsen af dato og sted for retsmødet og, om nødvendigt, ethvert andet dokument, der er centralt for sagen.

Hvordan vil myndigheden sikre sig, at jeg forstår, hvad der foregår, og at man forstår mig (hvis jeg er et barn, hvis jeg har et handicap)?

Myndigheden skal sørge for, at der stilles en tolk til rådighed under den indledende undersøgelse og retssagen, når offeret bruger tegnsprog, eller når tolkning er nødvendig på grund af et sensorisk handicap eller en taleforstyrrelse hos offeret.

Brochuren om rettigheder for ofre for forbrydelser findes også på forenklet finsk. Brochuren om rettigheder for ofre for forbrydelser er både offentliggjort på forenklet finsk og tegnsprog.

Eksperter i strafbare handlinger begået mod børn har taget en særlig uddannelse, navnlig i samtaler med børn og afhøring af børn i straffesager. I visse tilfælde kan et barn også afhøres af en psykolog med speciale i samtaler med børn.

Støtte til ofre for forbrydelser

Hvem yder støtte til ofre for forbrydelser?

Offeret kan have behov for hjælp fra en læge eller andre lægelige og sociale tjenester, f.eks. tilstedeværelse af en socialrådgiver, visse former for hospitalsbehandling eller fysisk og psykisk genoptræning. Offeret kan benytte disse tjenester på samme vilkår som andre klienter.

Mange organer tilbyder støtte, rådgivning og bistand til ofre for forbrydelser. Støttetjenesten for ofre yder bistand i forbindelse med alle typer strafbare handlinger og straffesager og vigtig rådgivning i, hvordan ofre kan gøre deres rettigheder gældende. Ofre for vold i hjemmet kan få beskyttelse og støtte i krisecentre. Visse myndigheder yder særlig støtte til ofre for seksualforbrydelser og til kvinder med indvandrerbaggrund. Der er etableret et specifikt støttesystem for ofre for menneskehandel, hvortil de kan få adgang på visse betingelser.

Offeret kan henvende sig til støttetjenesterne, selv om han/hun ikke anmelder forbrydelsen. Hvis offeret samtykker, må politiet og enhver anden efterforskningsmyndighed videregive offerets kontaktoplysninger til en støttetjeneste, som herefter henvender sig til offeret.

Henviser politiet mig automatisk til nogen, der yder støtte til ofre for forbrydelser?

Med dit samtykke sender politiet dine kontaktoplysninger til en støtteorganisation for ofre, hvis du har brug for særlig beskyttelse, eller hvis det er begrundet i forbrydelsens karakter eller din personlige situation. Politiet skal forklare dig, hvilken bistand der kan ydes til ofre for menneskehandel og med dit samtykke henvise dig til en støtteordning for ofre for menneskehandel.

Hvordan beskyttes mit privatliv?

Under visse betingelser kan retten af hensyn til privatlivets fred behandle sagen for lukkede døre og bestemme, at processkrifterne og dommen gøres delvist fortrolige. Du kan anmode domstolen herom. I visse sager kan retten desuden bestemme, at din identitet skal holdes hemmelig. Det gælder især seksualforbrydelser.

Er jeg nødt til at anmelde forbrydelsen, før jeg kan få adgang til støtte til ofre for forbrydelser?

Nej.

Personlig beskyttelse hvis jeg er i fare

Hvilke former for beskyttelse er der adgang til?

I visse tilfælde kan du blive afhørt i sagen bag en afskærmning, via videoforbindelse eller i fravær af den sigtede eller offentligheden. Afhøringen kan i visse tilfælde videooptages. Optagelsen kan bruges som bevismiddel under retssagen, især hvis du er under 18 år.

Under visse betingelser kan retten af hensyn til privatlivets fred behandle sagen for lukkede døre og bestemme, at processkrifterne og dommen gøres delvist fortrolige. Du kan anmode domstolen herom. I visse sager kan retten desuden bestemme, at din identitet skal holdes hemmelig. Det gælder især seksualforbrydelser.

Retten træffer i hvert enkelt tilfælde afgørelse om de nærmere vilkår for retssagen og beskyttelsesforanstaltningerne, idet den sørger for ikke at begrænse forsvarets rettigheder. Den løsning, som retten vælger, kan således afvige fra en tidligere vurdering.

I tilfælde af alvorlige trusler kan du anmode om hemmeligholdelse af dine kontaktoplysninger, et forbud mod videregivelse af oplysninger, et tilhold eller en ændring af dit navn eller nationale personnummer. I de mest alvorlige situationer kan du blive optaget i et vidnebeskyttelsesprogram. Myndighederne og støttetjenesterne giver dig flere oplysninger herom. Hvis en person, der er beskyttet af et tilhold, flytter til en anden EU-medlemsstat og mener at have behov for beskyttelse dér, kan den pågældende ansøge om en europæisk beskyttelsesordre ved den domstol, der har truffet afgørelse om tilholdet.

Ofre for vold i hjemmet eller personer, der lever under trusler om vold i hjemmet, kan indgå i et beskyttelsesprogram udformet i samarbejde med myndighederne som led i en tværfaglig risikovurdering ("Marakmodellen").

Ofre for menneskehandel har ret til nødindkvartering, som om nødvendigt kan omfatte særlige sikkerhedsforanstaltninger på flere niveauer for at sikre boligsikkerheden. I alvorlige tilfælde kan sikkerheden for ofre for menneskehandel garanteres i et særligt krisecenter. Der er også adgang til teknisk udstyr og en overvågningstjeneste. I de mest alvorlige sager kan et offer for menneskehandel også blive optaget i et vidnebeskyttelsesprogram. Støtteordningen for ofre for menneskehandel indgår i myndighedernes aktiviteter, og ordningen samarbejder om nødvendigt med politiet for at beskytte offeret.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Politiet vurderer behovet for beskyttelse og de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af trusler. Hvilken myndighed, der træffer afgørelse om beskyttelse, afhænger af, hvilken foranstaltning der er tale om (se ovenfor). Myndighederne og støttetjenesterne for ofre giver dig yderligere oplysninger om beskyttelsesforanstaltninger.

Vurderer man min situation for at fastslå, om der er risiko for, at gerningsmanden påfører mig fornyet skade?

Myndighederne vurderer dine specifikke behov for beskyttelse under efterforskningen og retssagen samt de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger i begge faser. Formålet med beskyttelsesforanstaltningerne er at beskytte offeret mod yderligere lidelser, chikane eller repressalier under den indledende undersøgelse og retssagen. Vurderingen foretages i samarbejde med offeret og tager hensyn til offerets individuelle karakteristika, situation og typen af strafbare handlinger.

Er der nogen, der vil gennemgå sagen for at vurdere, om jeg risikerer indgreb fra det strafferetlige system (under efterforskningen og retssagen)?

Myndighederne vurderer dine specifikke behov for beskyttelse under efterforskningen og retssagen samt de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger i begge faser. Formålet med beskyttelsesforanstaltningerne er at beskytte offeret mod yderligere lidelser, chikane eller repressalier under den indledende undersøgelse og retssagen. Vurderingen foretages i samarbejde med offeret og tager hensyn til offerets individuelle karakteristika, situation og typen af strafbare handlinger.

Hvilken beskyttelse er til rådighed for særligt udsatte ofre?

I tilfælde af alvorslige trusler kan du anmode om hemmeligholdelse af dine kontaktoplysninger, et forbud mod videregivelse af oplysninger, et tilhold eller en ændring af dit navn eller nationale personnummer. I de mest alvorlige sager kan du blive optaget i et vidnebeskyttelsesprogram. Myndighederne og støttetjenesterne giver dig flere oplysninger herom.

Jeg er mindreårig – har jeg særlige rettigheder?

Mindreårige (under 18 år) er sårbare ofre og kan derfor kræve særlige beskyttelsesforanstaltninger. F.eks. kan et mindreårigt offer beskyttes ved, at hans/hendes vidneudsagn videooptages i forbindelse med den indledende undersøgelse. Optagelsen vil blive brugt som bevismateriale under retssagen.

Et mindreårigt offer for en forbrydelse kan have ret til juridisk rådgivning, der betales med offentlige midler. Hvis et barns værge er mistænkt for at have begået en strafbar handling mod barnet, bør der også udpeges en værge for barnet under straffesagen.

Et mindreårigt offer for menneskehandel har ret til støtte fra støtteordningen for ofre for menneskehandel. Der udpeges altid en repræsentant for et barn, der har været offer for menneskehandel, og som ikke har en opholdstilladelse, hvis han eller hun er bosat i Finland uden en værge eller en anden retlig repræsentant. Der kan udpeges en værge for et barn, der har været offer for menneskehandel, og som er finsk statsborger, eller som har en opholdstilladelse. Et mindreårigt offer for menneskehandel har ret til juridisk bistand, der betales med offentlige midler, hvis den indledende undersøgelse af den strafbare handling er indledt i Finland.

Min pårørende døde som følge af forbrydelsen – hvilke rettigheder har jeg?

Når en person er afgået ved døden som følge af den strafbare handling, har offerets familiemedlemmer ifølge lovgivningen status som berørt part, dvs. offer for en strafbar handling. De har derefter de samme rettigheder som andre ofre for forbrydelser.

Min pårørende var udsat for en forbrydelse – hvilke rettigheder har jeg?

Offerets familiemedlemmer har også mulighed for at få hjælp fra støttetjenester for ofre.

Et mindreårigt barn, der er bosiddende i Finland, til et offer for menneskehandel kan også få hjælp fra støtteordningen for ofre for menneskehandel.

Er der mulighed for mægling? Under hvilke betingelser? Vil jeg være i sikkerhed under mæglingen?

Straffesager kan gøres til genstand for mægling, hvis offeret og den mistænkte giver deres samtykke. Det er også nødvendigt, at den mistænkte bekræfter de væsentligste faktiske omstændigheder vedrørende hændelsesforløbet, og at mæglingen sker i overensstemmelse med offerets interesser. Mægling er gratis, fortrolig og altid frivillig og kan på ethvert tidspunkt afbrydes. Uddannede og frivillige mæglere hjælper parterne med at drøfte de faktiske omstændigheder og blive enige om erstatningen for den skade, der er forvoldt ved den strafbare handling, og udbetalingen af erstatning til offeret. Mægling er tilgængelig overalt i landet via mæglingskontorerne.

Parter, som deltager i mægling, har i princippet ret til at anvende en rådgiver eller en bisidder på mæglingsmøder. Mæglere, der bistås af specialiseret personale, vurderer og kontrollerer sikkerheden under mødet mellem parterne i konflikten og afbryder om nødvendigt mæglingen. Mægling skal afbrydes, hvis en part trækker sit samtykke tilbage, eller hvis der er begrundet mistanke om, at den pågældende parts samtykke ikke er frivilligt.

Hvor kan jeg finde den lov, hvori mine rettigheder er fastsat?

Ofres hovedrettigheder i straffesager er fastlagt i loven om indledende undersøgelser (805/2011) og strafferetsplejeloven (689/1997). Retten for ofre for menneskehandel til at blive bistået er reguleret i loven (746/2011) om modtagelse af ansøgere om international beskyttelse og anerkendelse af og støtte til ofre for menneskehandel. Disse og andre love findes på https://www.finlex.fi/en/.

Sidste opdatering: 05/02/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website