Den originale sprogudgave af denne side estisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Estland

Indholdet er leveret af
Estland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvordan kan jeg anmelde en forbrydelse?

Du kan anmelde en forbrydelse ved at ringe til 112 (hvis hændelsen kræver en hurtig indgriben fra politiets side), indgive en skriftlig anmeldelse på den nærmeste politistation eller sende anmeldelsen til det kompetente præfekturs e-mailadresse. Du finder flere oplysninger om, hvordan du indgiver en anmeldelse, her.

Hvordan får jeg oplysninger om sagens udvikling?

Efter du har anmeldt forbrydelsen, vil du blive kontaktet og underrettet om det videre sagsforløb (du vil eksempelvis blive bedt om at vidne, du vil blive bedt om at angive eventuelle vidner, du vil skulle bistå ved tilvejebringelsen af bevismateriale osv.). Du vil om nødvendigt også blive informeret om muligheden for at benytte dig af hjælpetjenesterne for ofre og andre beskyttelsesforanstaltninger.

Efter at du har afgivet forklaring, bedes du notere sagsnummeret og navnet på den person, der står for sagens efterforskning. Med disse oplysninger får du fremover lettere ved at få oplysninger hos politiet.

Har jeg ret til retshjælp (under efterforskningen eller retssagen)? Og under hvilke betingelser?

Du har ret til advokatbistand ved alle de proceduremæssige foranstaltninger. Har du ikke mulighed for at betale for en advokat, kan du anmode retten om retshjælp fra staten.

Mindreårige ofre, hvis interesser er i konflikt med deres juridiske repræsentants interesser, har altid adgang til gratis retshjælp fra staten.

Kan jeg få godtgjort mine udgifter (forbundet med min deltagelse i efterforskningen/retssagen)? Og under hvilke betingelser?

Ofrene og vidnerne har ret til at få godtgjort sagsomkostningerne i forbindelse med straffesagen og deraf følgende indtægtstab. Du kan eksempelvis anmode om kompensation for transportudgifter eller tabt indtægt i forbindelse med afhøringstiden. Hvis du ønsker at få kompenseret dine udgifter, skal du oplyse dette til den myndighed, der har indkaldt dig, hvorefter du vil få information om fremgangsmåden.

Har jeg mulighed for at klage, hvis min sag afsluttes, inden den blev indbragt for retten?

Efter straffesagens afslutning modtager du eller din repræsentant straks afgørelsen om afslutning af straffesagens forberedende fase. Har du stilling som offer, kan du inden for ti dage fra modtagelse af afgørelsen anmode om indsigt i sagsakterne, såfremt du finder det nyttigt. Du har også ret til at klage over straffesagens afslutning til anklagemyndigheden. Dette skal ske inden for ti dage fra modtagelse af afgørelsen.

Kan jeg deltage i retssagen?

Som offer er du part i retssagen på lige fod med de andre parter, og du har ret til at deltage i sagen.

Hvilken officiel rolle har jeg i retssystemet? Er jeg eksempelvis offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget, eller kan jeg agere som en af disse?

Hvis der er blevet begået en forbrydelse mod dig, anses du som offer i retssagen. Du har derudover mulighed for at indtræde som civil part i samme sag.

Hvilke rettigheder og forpligtelser har jeg i den forbindelse?

I henhold til kriminaalmenetluse seadustik (strafferetsplejeloven) har ofre følgende rettigheder:

 1. retten til at klage over afvisningen af at åbne en straffesag eller straffesagens afslutning,
 2. retten til at indtræde som civil part via undersøgelsesmyndigheden eller anklagemyndigheden,
 3. retten til at vidne eller nægte at vidne mod familiemedlemmer,
 4. retten til at fremlægge bevismateriale,
 5. retten til at indgive anmodninger og klager,
 6. retten til indsigt i referatet af en proceduremæssig foranstaltning og til at fremsætte kommentarer – som nedskrives – til vilkårene for, forløbet og resultaterne af denne proceduremæssige foranstaltning samt til referatet,
 7. retten til indsigt i sagsakterne, når den politimæssige efterforskning er afsluttet,
 8. retten til at deltage i retsmødet,
 9. retten til at indvilge i eller afslå at deltage i en forligsproces, komme med en udtalelse om anklagen og straffen samt beløbsstørrelsen for den skade, der er anført i anklageskriftet og i det civile søgsmål,
 10. retten til at indvilge i en midlertidig beskyttelsesafgørelse og til at anmode om en sådan afgørelse,
 11. retten til at blive afhørt af en person af samme køn, når der er tale om seksualforbrydelser, kønsbaseret vold eller en forbrydelse begået af et familiemedlem, medmindre anklagemyndigheden eller dommeren står for afhøringen, eller dette er til skade for sagen.

Offeret er forpligtet til:

 1. at møde, hvis han/hun er blevet indkaldt af undersøgelsesmyndigheden, anklagemyndigheden eller retten,
 2. at deltage i de proceduremæssige foranstaltninger og følge de pålæg og påbud, undersøgelsesmyndigheden, anklagemyndigheden og retten har udstedt.

Må jeg komme med udtalelser, når retssagen er i gang, eller fremlægge beviser? Og under hvilke betingelser?

Under retssagen har du ret til at fremsætte kommentarer og give din mening til kende. Du har ret til at vidne, såfremt anklagemyndigheden anmoder om at afhøre dig.

Hvilke oplysninger modtager jeg under retssagen?

Retten informerer dig om tidspunktet og stedet for retsmøderne samt dommen, som du får tilsendt med posten, medmindre du er personligt til stede under afsigelsen.

Har jeg adgang til sagens akter?

Du har ret til at få indsigt i sagens akter, når anklagemyndigheden har afsluttet den politimæssige efterforskning, eller når straffesagen er blevet afsluttet. Anklagemyndigheden oplyser dig om denne ret og om, hvordan du får adgang til sagsakterne.

Sidste opdatering: 01/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website