På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Kan jeg appellere afgørelsen?

Ofrene ikke har nogen ret til at appellere dommen eller strafudmålingen over gerningsmanden.

Hvilke rettigheder har jeg efter domsfældelsen?

Efter retssagen har du ret til:

 • At få eventuelle udgifter betalt, som du efter CPS' skøn har til gode, hvis du har været i retten for at afgive forklaring, senest 10 arbejdsdage efter at CPS har modtaget en korrekt udfyldt formular.
 • At blive oplyst af enheden for vidneomsorg (Witness Care Unit) om sagens udfald, herunder en kortfattet gengivelse af afgørelsens præmisser. Disse oplysninger videregives inden for 1 arbejdsdag, efter at enheden for vidneomsorg har modtaget dem fra retten.
 • At blive henvist til hjælpetjenester af enheden for vidneomsorg, hvor dette er hensigtsmæssigt, og hvor de findes.

(i) Hvis der indgives en begæring til Crown Court om at appellere en dom - eller strafudmålingen heri -, der er afsagt af Magistrates’ Court.

Du har ret til at blive informeret om følgende oplysninger fra din enhed for vidneomsorg inden for 1 arbejdsdag fra det tidspunkt, hvor de modtager dem fra retten:

 • Enhver meddelelse om appel, der er blevet modtaget.
 • Dato, tidspunkt og sted for alle retsmøder.
 • Udfaldet af denne appelsag, herunder eventuelle ændringer af den oprindelige dom.

Du har også ret til:

 • At vente og tage plads i retten i et område, der er adskilt fra appellanten og dennes familie og venner. Domstolen sikrer, at dette sker i videst muligt omfang.
 • At få tildelt et kontaktpunkt ved Crown Court.
 • At modtage oplysninger om hjælpetjenester til ofre (victim support services), hvor det er relevant og tilgængeligt.

(ii) Hvis der indgives en begæring om at appellere en dom - eller strafudmålingen heri - til Court of Appeal, eller der indgives en begæring eller appel til Det Forenede Kongeriges højesteret i en straffesag angående et retligt spørgsmål.

Du har ret til:

 • At få at vide, hvis appellanten har fået tilladelse til at appellere, inden for 5 arbejdsdage efter at enheden for vidneomsorg modtager disse oplysninger fra retten. Hvis du er offer for en grov forbrydelse, målrettet forfølgelse eller er sårbar eller skræmt, er du berettiget til at modtage disse oplysninger inden for 1 arbejdsdag.
 • At modtage oplysninger fra enheden for vidneomsorg om dato, klokkeslæt og sted for ethvert retsmøde, inden for 1 arbejdsdag efter at de modtager oplysningerne fra retten.
 • At få at vide fra enheden for vidneomsorg, hvis appellanten vil blive løsladt mod kaution forud for appelsagens behandling, eller hvis kautionsbetingelserne er blevet ændret, inden for 1 arbejdsdag efter at de modtager disse oplysninger fra retten.
 • At modtage en opdatering fra enheden for vidneomsorg om eventuelle ændringer af datoerne for retsmøder, inden for 1 arbejdsdag efter at de modtager disse oplysninger fra retten.
 • At få et kontaktpunkt, af enheden for vidneomsorg, hos kriminalklagenævnet (Criminal Appeal Office) eller den britiske højesterets personale.
 • At få udfaldet af appelsagen at vide, inden for 5 arbejdsdage efter at enheden for vidneomsorg modtager disse oplysninger fra retten. Dette omfatter ændringer af den oprindelige dom. Hvis du er offer for en grov forbrydelse, målrettet forfølgelse eller er sårbar eller skræmt, er du berettiget til at modtage disse oplysninger inden for 1 arbejdsdag.
 • At vente og tage plads i retten i et område, der er adskilt fra appellanten og dennes familie og venner. Rettens personale vil sikre, at dette sker i videst muligt omfang. Det er sjældent, at appellanten overværer retsmøder i højesteret. Der vil blive indført særlige arrangementer for dig, hvis appellanten er til stede, og du ikke ønsker at sidde i retssalen.
 • At anmode om en kopi fra kriminalklagenævnet eller den britiske højesterets personale af rettens dom i sagen, når den er blevet offentliggjort.

Efter tildeling af appeladgang, hvis du har mistet en nær pårørende, i en relevant sag, er du berettiget til at blive tilbudt et møde med CPS for at få en nærmere forklaring på appelsagen og blive informeret om proceduren.

Kommissionen til gennemgang af straffesager (Criminal Cases Review Commission)

Ved modtagelsen af en ansøgning fra en gerningsmand foretager Kommissionen til gennemgang af straffesager en gennemgang af domme og straffe udmålt som følge af gerningsmandens kriminelle fortid. Kommissionen kan henvise en dom eller en straf til en fornyet prøvelse, hvis der er nogle nye oplysninger eller et nyt argument, som kan betyde, at dommen hviler på et usikkert grundlag, eller at straffen er for lang. Kommissionen modtager omkring 1000 ansøgninger fra dømte personer hvert år, og henviser omkring 30-40 sager til fornyet prøvelse. I forbindelse med sagens prøvelse vil kommissionen vurdere den potentielle virkning på dig og beslutte, om du skal underrettes. Kommissionen vil angive en begrundelse for sine beslutninger vedrørende den nærmere form for kontakt med dig, og vil i relevante tilfælde underrette politiet om disse beslutninger.

 • Du har ret til at blive underrettet af kommissionen, hvis den skønner, at der er en rimelig mulighed for, at du hører om den fornyede prøvelse.
 • Hvis kommissionen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at kontakte dig i løbet af gennemgangen, vil kommissionen give dig besked om, at ansøgningen er modtaget, og at sagen er genstand for fornyet prøvelse. Efter denne prøvelse vil kommissionen beslutte, om dommen eller straffen skal henvises til fornyet prøvelse ved domstolene, og vil give dig besked herom, medmindre du udtrykkeligt har bedt om ikke at blive informeret.
 • Hvis kommissionen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at kontakte dig i forbindelse med prøvelsen, men efterfølgende beslutter at indbringe dommen eller straffen for domstolene, er der en formodning om, at kommissionen vil informere dig om denne henvisning.

Har jeg ret til støtte eller beskyttelse efter retssagen? Hvor længe?

 • Du har ret til adgang til hjælpetjenester for ofre til enhver tid, uanset om du har anmeldt en forbrydelse eller ej, også efter afslutningen af efterforskningen og straffesagen.

Hvilke oplysninger vil jeg modtage, hvis gerningsmanden bliver dømt?

 • Du har ret til at blive underrettet af enheden for vidneomsorg om dommen, som den mistænkte har modtaget (hvis der er tale om en fældende dom), inden for 1 arbejdsdag af enheden for vidneomsorg, efter at de har modtaget oplysningerne fra retten. Dette inkluderer en kort forklaring om betydningen og virkningen af denne dom.
 • Du har ret til at blive henvist til CPS, som vil besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have om dommen, som enheden for vidneomsorg ikke kan besvare.
 • Ud over de rettigheder, der er angivet ovenfor, kan du i bestemte sager, hvis du har mistet en nær slægtning, også være berettiget til at blive tilbudt et møde med CPS-repræsentanten, som vil forklare den givne dom. Dette møde finder som regel sted i retten.

Vil jeg få det at vide, hvis gerningsmanden er blevet løsladt (herunder førtidig eller betinget løsladelse), eller undslipper fra fængslet?

Den lovpligtige ordning for kontakt til offeret ved prøveløsladelse (statutory Probation Service Victim Contact Scheme - VCS) tilbydes til ofre for voldelige og seksuelle overgreb i de tilfælde, hvor gerningsmanden får en dom på 12 måneder eller mere. Formålet med VCS er at give berettigede ofre information og råd om den strafferetlige proces gennem en udpeget forbindelsesofficer (Victim Liaison Officer). Dette omfatter at blive holdt underrettet om de vigtigste stadier af gerningsmandens strafafsoning, efter kriminalforsorgens skøn, såsom overførsel til åbne fængsler eller løsladelse, og at fremsætte bemærkninger om offerrelaterede forhold, som kan blive tilføjet til gerningsmandens løsladelsesbetingelser.

Hvis du er offer for en gerningsmand, der har begået en straffelig voldelig eller seksuel handling [1] og modtaget en dom på 12 måneders fængsel eller mere, eller er blevet tilbageholdt på et hospital til behandling under Loven om mental sundhed af 1983 (Mental Health Act 1983), så har du ret til at blive underrettet om VCS af enheden for vidneomsorg om, at dine oplysninger automatisk vil blive overført til den nationale kriminalforsorg inden for 20 arbejdsdage, medmindre du har sagt, du ikke ønsker dette.

Hvis du vælger at deltage i VCS, har du ret til:

 • At beslutte, om du vil modtage information om de vigtigste stadier af gerningsmandens strafafsoning;
 • At blive tildelt en forbindelsesofficer (VLO), som vil fungere som din kontaktperson i kriminalforsorgen, medmindre du er offer for en uhindret patient (se nedenfor).
 • At modtage information og rette henvendelser til den nationale kriminalforsorg om offerrelaterede forhold, der skal medtages på gerningsmandens løsladelsesbetingelser i tilfælde af løsladelse. Det kunne eksempelvis indeholde en betingelse om at forhindre gerningsmanden i at kontakte dig eller din familie.
 • At blive underrettet af den nationale kriminalforsorg om ethvert vilkår, som en gerningsmand er underlagt ved udgang eller løsladelse, som vedrører dig og din familie.
 • At blive informeret om den dato, på hvilken disse betingelser vil ende.
 • At blive underrettet om ethvert andet forhold, som den nationale kriminalforsorg finder nødvendig ud fra sagens omstændigheder, herunder om vigtige faser af gerningsmandens straf eller behandling i tilfælde af en begrænset eller ubegrænset psykiatrisk patient.

Hvis du har mistet en nær pårørende, der var offer for en gerningsmand, der er idømt

12 måneders fængsel eller mere for en voldelig eller seksuel handling, eller er tilbageholdt på et lukket hospital for behandling, vil du også blive tilbudt deltagelse i VCS. Hvis du imidlertid ikke er en nær pårørende til offeret, vil dette bero på et skøn fra den nationale kriminalforsorg.

Hvis du er forælder, værge eller plejer af et offer, som er under 18 år gammel, som er en udsat voksen, eller som på anden måde er forhindret i at deltage fuldt ud i VCS, vil du normalt blive tilbudt deltagelse på deres vegne. Men denne deltagelse bliver måske ikke tilbudt en forælder, værge eller plejer, hvis dette ikke anses for at være bedst for offeret

Foranstaltninger til ofrets beskyttelse i tilfælde af flugt

I det usandsynlige tilfælde, at en gerningsmand flygter fra en institution, vil politiet, så snart de er gjort opmærksom på dette af fængslet, afdelingen for ungdomsforseelser, hospitalet eller flygtningecenteret, give dig besked, hvor det er muligt, om flugten og om alle foranstaltninger, der træffes for at beskytte dig, hvis det vurderes, at der er en betydelig risiko for, at gerningsmanden vil kunne skade dig.

[1] Som defineret i ยง 45, stk. 2, i loven om vold i hjemmet, kriminalitet og ofre af 2004 (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004).

Vil jeg blive involveret i beslutninger om løsladelse eller prøveløsladelse? For eksempel, kan jeg fremsætte en erklæring eller appel?

Hvis du har valgt at deltage i VCS, og prøveløsladelsesudvalget (Parole Board)vil overveje gerningsmandens løsladelse eller flytning til mere åbne forhold, har du ret til:

 • At blive underrettet af den nationale kriminalforsorg, hvis et møde i udvalget er planlagt.
 • At fremsætte bemærkninger om betingelserne for løsladelse (se ordliste) til udvalget.
 • At få en forklaring, hvis en betingelse for løsladelse, som du har fremsat, ikke er inkluderet i gerningsmandens løsladelsesbetingelser.
 • At få en personlig udtalelse for ofre (Victim Personal Statement -VPS) forklaret til dig af din VLO, herunder hvordan den bliver brugt af udvalget.
 • At ludfærdige en VPS, som sendes til udvalget.
 • At anmode om at måtte deltage i et møde i udvalget for at præsentere din VPS, hvis udvalget finder det hensigtsmæssigt at afholde et møde.
Sidste opdatering: 19/10/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website