Dette land er i færd med at træde ud af EU.

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

Hvordan anmelder jeg en forbrydelse?

Hun bør først og fremmest anmelde forbrydelsen til politiet. Oplysninger om, hvordan man gør det, findes her: anmeldelse af en forbrydelse

Hvordan finder jeg ud af, hvad der sker med sagen?

Hvis du er offer for en forbrydelse, har du ret til fra politiet at få følgende oplysninger og få dem forklaret for dig inden for 5 arbejdsdage efter, at en mistænkt:

 • Er blevet arresteret.
 • Bliver afhørt med en sigtets rettigheder.
 • Løslades uden tiltale.
 • Løslades mod kaution, eller hvis betingelserne for kautionen ændres eller annulleres.

Du ret til fra politiet at få følgende oplysninger inden for 5 arbejdsdage, efter at politiet modtager dem:

 • Dato, tidspunkt og sted for første retsmøde.
 • Hvis den mistænkte løslades mod kaution med pålæg om at give møde i retten, alle kautionsbetingelser og eventuelle ændringer af disse kautionsbetingelser.

Har jeg ret til advokatbistand (under efterforskningen eller straffesagen)? Under hvilke betingelser?

Ofre og vidner er ikke parter i en straffesag og er derfor ikke berettiget til retshjælp i England og Wales.

Kan jeg få refunderet udgifter (for deltagelsen i efterforskningen/straffesagen)? Under hvilke betingelser?

Organer, der har ansvaret for at retsforfølge strafbare handlinger, skal have regler, ifølge hvilke ofre har mulighed for at få refunderet udgifter i forbindelse med deres vidneforklaring for retten.

Yderligere oplysninger om krav på at få dækket omkostninger til vidner er tilgængelige her

Og her

Kan jeg appellere, hvis min sag afsluttes, og der ikke rejses en straffesag?

Hvis du er utilfreds med politiets eller CPS's (Crown Prosecution Service) beslutning om ikke at rejse tiltale i sagen, har du ret til at anmode om en prøvelse af denne beslutning i overensstemmelse med de nationale politichefers råd (National Police Chiefs Council - NPCC) og CPS-ordningen om ofres ret til fornyet prøvelse (Victims’ Right to Review scheme).

CPS indførte denne ordning for ofres ret til fornyet prøvelse den 5. juni 2013. Politiet i England og Wales vedtog ordningen om ofres ret til appel den 1. april 2015. Ordningen giver ofre for kriminalitet mulighed for at anmode om en prøvelse af en beslutning, som politiet eller CPS har truffet om ikke at rejse tiltale i sagen eller om på anden måde at afslutte straffesagen.

Hvis du bliver underrettet om en beslutning, der kvalificerer til en fornyet prøvelse inden for rammerne af enten NPCC- eller CPS-ordningen, har du ret til at modtage tilstrækkelige oplysninger i underretningen, så du kan afgøre, om du ønsker en fornyet prøvelse eller ej.

Kan jeg blive involveret i retssagen?

Hvis du ved noget om en hændelse, kan du af anklageren eller forsvareren blive bedt om at afgive vidneforklaring i retten.

Hvad er min officielle rolle i retssystemet? F.eks. er jeg eller kan jeg vælge at være et: Offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget?

Ifølge loven om praksis for ofre for forbrydelser (Code of Practice for Victims of Crime - "Victims’ Code") er et "offer":

 • En fysisk person, som har lidt skade, herunder fysisk, psykisk eller følelsesmæssig skade eller økonomisk tab, som direkte er forvoldt ved en forbrydelse.
 • En nær slægtning (se ordliste) til en person, hvis død var en direkte følge af en strafbar handling.

Hvis du ved noget om en hændelse, kan du blive bedt af anklageren eller forsvareren om at afgive vidneforklaring i retten. Hvis du kender en af de involverede i en sag, kan du blive bedt om at afgive forklaring som karaktervidne, typisk af forsvareren. I begge tilfælde kan din forklaring være afgørende for at sikre domfældelse eller frifindelse af tiltalte.

Retten til at optræde som privat påtaleberettiget er fastsat i ยง 6, stk. 1, i lov om retsforfølgning af strafbare handlinger (Prosecution of Offences Act (POA) 1985). Dog er der visse begrænsninger:

 • Rigsadvokaten (Director of Public Prosecutions - DPP) har i henhold til ยง 6, stk. 2, i POA 1985 beføjelse til at overtage private påtaler.
 • I nogle tilfælde skal den private påtaleberettigede indhente samtykke fra kammeradvokaten (Attorney General) eller rigsadvokaten før indledningen af sagen.
Yderligere information findes her

Hvad er mine rettigheder og pligter i den forbindelse?

I loven om praksis for ofre for forbrydelser (Code of Practice for Victims of Crime) er der fastsat rettigheder for ofre. Du kan hente den her

Hvis du har overværet en forbrydelse, men ikke er et offer, kan du få adgang til de tjenester, der er fastsat i vidnechartret (Witness Charter) i stedet for efter denne lov. Du kan hente det her

Kan jeg afgive en erklæring under retssagen eller aflægge forklaring? Under hvilke betingelser?

Hvis du ved noget om en hændelse, kan du af anklageren eller forsvareren blive bedt om at afgive vidneforklaring i retten. Hvis du kender en af de involverede i en sag, kan du blive bedt om at afgive forklaring som karaktervidne, typisk af forsvareren.

Hvis du er offer for kriminalitet, vil en personlig udtalelse for ofre (Victim Personal Statement - VPS) giver dig mulighed for at forklare med dine egne ord, hvordan en forbrydelse har påvirket dig, enten fysisk, emotionelt, økonomisk eller på anden måde. Dette er forskelligt fra et vidneudsagn om, hvad der skete på det relevante tidspunkt, f.eks. hvad du så eller hørte.

VPS giver dig en stemme i forbindelse med straffesagen. Men du må ikke give udtryk for din mening om den dom eller straf, den mistænkte bør modtage, da dette tilkommer retten at afgøre.

Du har ret til at blive tilbudt mulighed for at skrive en VPS på samme tidspunkt, som du afgiver en vidneforklaring om, hvad der skete, til politiet om en forbrydelse.

Hvis tiltalte anses for at være skyldig, har du ret til at sige, hvorvidt du ønsker, at din VPS bliver læst højt eller afspillet (hvis optaget) i retten. Du har også ret til at sige, om du vil læse din VPS op selv eller få den læst op af en anden person, (f.eks. et familiemedlem eller CPS-advokat). Inden du beslutter dig for, om du vil have din VPS læst højt eller afspillet i retten, vil du blive orienteret om de mulige konsekvenser, herunder at din VPS kan blive omtalt i medierne. Forsvaret kan også stille spørgsmål til din VPS i retten.

Hvis du anmoder om at få din VPS læst op eller afspillet i retten, er det op til retten at afgøre, om og hvilke dele af VPS’en der bør læses højt eller afspilles, og hvem der skal læse den, idet der tages hensyn til dine interesser. I de fleste tilfælde vil en del af eller hele din VPS blive læst op eller afspillet, medmindre retten beslutter, at der er gode grunde til ikke at gøre det. Du vil blive oplyst om rettens beslutning.

Hvilken information modtager jeg under retssagen?

Du har ret til:

 • At blive underrettet om resultaterne af ethvert retsmøde i forbindelse med fastsættelse af kaution (evt. relevante kautionsbetingelser og enhver relevant ændring af disse kautionsvilkår) med fornøden begrundelse inden for 5 arbejdsdage. Hvis du er offer for en grov forbrydelse, målrettet forfølgelse eller er sårbar eller skræmt, er du berettiget til at modtage disse oplysninger inden for en 1 arbejdsdag.
 • At blive oplyst om dato, sted og resultatet af eventuelle retsmøder i straffesagen af din enhed for vidneomsorg (Witness Care Unit.) Disse oplysninger skal videregives inden for 1 arbejdsdag, efter at enheden for vidneomsorg har modtaget dem fra retten.
 • At blive underrettet, hvis en arrestordre udstedes for en mistænkt, samt om resultaterne af et retsmøde, hvis den mistænkte bliver anholdt igen. Hvis en mistænkt bliver anholdt igen, efter at en arrestordre er udstedt, vil der normalt blive berammet et retsmøde kort tid efter. Disse oplysninger skal fremlægges inden for 5 arbejdsdage, efter at enheden for vidneomsorg har modtaget dem fra retten.
 • I tilfælde, hvor den mistænkte nægter sig skyldig, kan du drøfte ethvert behov, du måtte have, med enheden for vidneomsorg og blive henvist til en relevant støttegruppe eller et agentur, hvor det er relevant.

Hvis du er vidne under retssagen, har du ret til:

 • At spørge de ansatte ved retten, om du kan ankomme til retsbygningen via en anden indgang end den mistænkte og vedkommendes familie og venner.
 • Når omstændighederne taler herfor, at mødes med CPS-advokaten eller repræsentanten og stille ham eller hende spørgsmål om sagens forløb. De vil angive, hvor det er muligt, hvor lang tid der kan gå, før du skal vidne.
 • Hvor det er muligt, at modtage en forklaring fra CPS-advokaten eller repræsentanten, hvis der den pågældende dag opstår en forsinkelse under sagen, og hvor lang ventetiden forventes at blive.
 • At vente og sidde i et område adskilt fra den mistænkte og vedkommendes familie og venner - retten vil sikre, at dette gøres i videst mulige omfang.
 • Særlige foranstaltninger, der arrangeres for dig, hvis retten har bestemt dette.
 • At få et kontaktpunkt ved retten, så du kan finde ud af, hvad der sker i sagen, mens den verserer.

Kan jeg få adgang til sagsakterne?

Spørgsmålet om adgang til sagsakterne er reguleret i del 5 i reglerne for civilretlige procedurer(Civil Procedure Rules). De mest relevante regler er sandsynligvis 5.4C og 5.4D. Disse er tilgængelige her

Sidste opdatering: 19/10/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website