På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022
Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Hvis du har været offer for en forbrydelse, har du visse lovmæssige rettigheder før, under og efter retssagen. Du kan også få forskellige former for bistand og fremsætte krav om erstatning for de skader, som forbrydelsen har medført.

Straffesager i England og Wales begynder med en efterforskning, hvor politiet indsamler bevismateriale. Når politiet har afsluttet sin efterforskning i mindre alvorlige sager, beslutter politiet, om der skal rejses tiltale mod den mistænkte. I mere alvorlige tilfælde overdrages sagen til anklagemyndigheden. Den offentlige anklager undersøger, om der realistisk set er tilstrækkelige beviser mod den mistænkte til at sikre domfældelse eller ej, og om det er i offentlighedens interesse at retsforfølge vedkommende. Hvis anklageren beslutter, at der ikke skal ske retsforfølgning, vil sagen blive afsluttet. I modsat fald underretter anklageren politiet om beslutningen om at rejse tiltale, politiet rejser tiltale mod den mistænkte, og sagen indbringes for retten.

Mindre alvorlige lovovertrædelser behandles af Magistrates' Courts (byretterne), normalt af et panel bestående af tre lægdommere og i sjældnere tilfælde af en enkelt juridisk dommer. Mere alvorlige forbrydelser (som f.eks. voldtægt eller røveri) behandles i Crown Courts (landsretterne) af en juridisk dommer og et nævningeting. Nævningetinget består af 12 tilfældigt udvalgte lægpersoner, som lytter til de forklaringer, der afgives i retten og beslutter, om den tiltalte er skyldig i forbrydelsen. Dommeren træffer beslutning om juridiske forhold under retssagen, som f.eks. om visse beviser kan godkendes. Hvis nævningetinget ved retssagens afslutning kender den tiltalte skyldig, udmåler dommeren straffen for forbrydelsen i henhold til loven.

I de følgende faktablade gennemgås de forskellige trin, din sag skal igennem, og faktabladene indeholder også en beskrivelse af dine rettigheder i forbindelse med en politiefterforskning, under retssagen eller efter den første retssag. Du kan også læse mere om den hjælp og støtte, du kan få.

Sidste opdatering: 19/10/2015

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.