Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil kræve erstatning af skadevolderen? (f.eks. intervention i en sag, et civilt søgsmål, indtræden som civil part).

Offeret kan kræve erstatning fra skadevolderen inden for rammerne af et civilt søgsmål; offeret kan ligeledes indtræde i straffesagen mod skadevolderen og kræve erstatning (indtræden som civil part).

Retten har pålagt skadevolderen at betale skadeserstatning/kompensation. Hvordan kan jeg tvinge skadevolderen til at betale?

Hvis skadevolderen ikke fuldt ud opfylder sin forpligtelse til at betale den erstatning eller kompensation, han er blevet pålagt af retten, kan kreditoren (offeret) anmode retten om at beordre denne forpligtelse opfyldt. Den 1. januar 2018 træder der en ny lov i kraft, hvorefter offeret for en strafbar handling ligeledes kan bede staten om at opfylde dennes ret til godtgørelse på grundlag af midler, som den inddriver fra skadevolderen i form af en økonomisk sanktion.

Hvis skadevolderen nægter at betale, kan jeg så få et forskud fra staten? På hvilke betingelser?

Den Tjekkiske Republik udbetaler ikke forskud på betalinger, der følger af skadevolderens forpligtelse til at yde erstatning for den skade, som denne forårsagede, da han begik forbrydelsen. I tjekkisk ret sondres der skarpt mellem offerets ret til erstatning for den skade som skadevolderen har forårsaget, og som betragtes som gæld i tilknytning til en forbrydelse, og økonomisk støtte i henhold til lov nr. 45/2013 om ofre for strafbare handlinger, der fungerer som en økonomisk ydelse fra staten, som skal afbøde de sociale konsekvenser af viktimiseringen.

Har jeg ret til kompensation fra staten?

Som anført ovenfor udbetaler staten ikke erstatning i ordets egentlige forstand (den griber ikke ind i skadevolderens økonomiske gæld og overtager den ikke), men den tilbyder ofre for strafbare handlinger en økonomisk støtte. I henhold til lov nr. 45/2013 om ofre for strafbare handlinger gives denne støtte til ofre, der som følge af en strafbar handling har lidt personskade i en vist minimumsomfang, der er fastsat i loven, til ofre for seksualforbrydelser, der går ud over den menneskelige værdighed, til mishandlede børn og til overlevende (som tilhører den personkreds, der er fastsat i loven) efter personer, der er døde som følge af forbrydelsen. Denne støtte beløber sig normalt til mellem 10 000 CZK (omkring 370 EUR) og 200 000 CZK (omkring 7 400 EUR), og den beregnes enten som et fast beløb fastsat i loven, eller også svarer den til det reelle indtægtstab og udgifterne til behandling eller udgifterne til særlig terapi, der iværksættes med henblik på at afbøde den lidte ikke-økonomiske skade. Justitsministeriet behandler ansøgninger om udbetaling af økonomisk støtte. Ansøgningerne indgives inden for to år efter den dato, hvor offeret har fået kendskab til den skade, som den strafbare handling har forårsaget, og senest fem år efter den dato, hvor forbrydelsen blev begået.

Har jeg ret til kompensation, hvis skadevolderen ikke dømmes?

Det er ikke muligt at fremsætte krav om kompensation fra skadevolderen (dvs. gæld i tilknytning til en forbrydelse), hvis skadevolderen ikke dømmes, ganske enkelt fordi denne ikke er kendt, og der derfor ikke findes en debitor, enten fordi forbrydelsen ikke er blevet bevist, eller fordi skadevolderen ikke er strafferetlig ansvarlig for sine handlinger, og i dette tilfælde kan den tiltalte ikke være ansvarlig for den skade, der er forårsaget af handlinger, som han ikke har begået, som ikke er blevet betegnet som strafbare handlinger, eller som han ikke kan stå til ansvar for. Retten til økonomisk støtte fra staten (se ovenfor) kan derimod opstå, inden skadevolderen dømmes; offeret har denne ret, selv om skadevolderen er ukendt, eller ikke er strafferetligt ansvarlig for sine handlinger, hvis der ikke foreligger tvivl om, at offeret har lidt skade som følge af handlinger, der har karakter af en strafbar handling (eller hvis et medlem af dennes familie er død som følge af sådanne handlinger).

Har jeg ret til økonomisk hjælp, mens jeg afventer en afgørelse af mit erstatningssøgsmål?

I henhold til lov nr. 45/2013 om ofre for strafbare handlinger har justitsministeriet ikke mulighed for at udbetale forskud på en økonomisk hjælp under den forberedende behandling; ofrenes akutte vitale behov behandles på anden vis inden for rammerne af den statslige socialforsorg.

Sidste opdatering: 16/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website