Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Hvordan anmelder jeg en forbrydelse?

Du kan anmelde en forbrydelse på enhver politistation. Politiet vil indlede en efterforskning i din sag, så snart du indgiver en formel anmeldelse af forbrydelsen og afgiver en skriftlig forklaring.

Hvordan kan jeg følge op på, hvad der sker med sagen?

Du kan modtage information om udviklingen i sagen fra den politibetjent (efterforsker), som har fået din sag tildelt. Når din sag er blevet indbragt for retten, kan du få oplysninger om retssagens forløb hos en medarbejder ved den afdeling, som behandler din sag i retten.

Kan jeg få juridisk bistand (under efterforskningen og retssagen)? På hvilke betingelser?

Du kan få gratis retshjælp til sager, der er omfattet af loven om vederlagsfri retshjælp, i forbindelse med sager vedrørende særlige typer krænkelser af menneskerettighederne.

"Sager vedrørende særlige typer af krænkelser af menneskerettighederne" betyder enhver:

a) civil sag ved enhver retsinstans, på ethvert trin, anlagt mod Republikken Cypern på grund af skader påført en person som følge af særlige krænkelser af menneskerettighederne, eller

b) straffesager iværksat af enhver person, hvor kravet vedrører særlige krænkelser af menneskerettighederne.

Den form for retshjælp, der er tilgængelig i henhold til ovennævnte lov:

a) bistand i form af rådgivnings-, assistance- og advokattjenester i forbindelse med civile retssager, der er anlagt i Republikken Cypern eller i forbindelse med straffesager, som

b) udelukkende består af bistand i form af rådgivning i tilfælde af civile retssager, der er anlagt uden for Republikken Cypern.

De menneskerettigheder, der beskyttes inden for rammerne af den ovennævnte lov, er dem, der garanteres af:

a) afsnit II i Republikken Cyperns forfatning

b) loven af 1962, der ratificerer den europæiske menneskerettighedskonvention

c) lovene af 1967-1995, der ratificerer den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination

d) loven af 1969, der ratificerer den internationale pagt (økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, borgerlige og politiske rettigheder)

e) loven af 1989, der ratificerer den europæiske konvention til forebyggelse af tortur og umenneskelig eller vanærende behandling eller straf

f) lovene af 1990 og 1993, der ratificerer konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

g) loven af 1985, der ratificerer FN's konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder

h) loven af 1990, der ratificerer konventionen om barnets rettigheder.

Vederlagsfri retshjælp ydes til:

  • ofre for menneskehandel i forbindelse med sager, der føres ved en distriktsret i Cypern, med henblik på tilkendelse af erstatning ifølge loven om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor
  • mindreårige, der er ofre for menneskehandel, i forbindelse med retssager, der føres ved en distriktsret i Cypern, med henblik på tilkendelse af erstatning ifølge loven om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor
  • mindreårige, der er ofre for seksuel udnyttelse, børnepornografi, seksuel omgang og/eller seksuelt misbrug, i forbindelse med sager, der føres ved en distriktsret i Cypern, med henblik på tilkendelse af erstatning ifølge loven om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi.

Endvidere har børn, der er ofre for en eller flere af de strafbare handlinger, der er beskrevet i loven om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug og udnyttelse af børn og børnepornografi — uanset om ofret er villigt til at samarbejde med anklagemyndigheden med henblik på efterforskning, retsforfølgning eller retssag — direkte adgang til vedlagsfri rådgivning i alle af sagens faser i henhold til loven om advokatbistand samt vederlagsfri retshjælp, hvis den pågældende ikke er i besiddelse af de nødvendige midler, uanset bestemmelserne i loven om retshjælp.

Når barnet har ret til en advokat, kan det modtage rådgivning og få udpeget sin egen juridiske rådgiver og repræsentant, der handler på barnets vegne i sager, hvor der er, eller der kunne opstå, en interessekonflikt mellem barnet og indehaveren af forældremyndigheden.

Enhver, der er offer for en eller flere af de strafbare handlinger, der er beskrevet i loven om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug og udnyttelse af børn og børnepornografi — uanset om den pågældende er villig til at samarbejde med anklagemyndigheden med henblik på efterforskning, retsforfølgning eller retssag — har i henhold til loven om advokatbistand direkte adgang til vedlagsfri rådgivning i alle af sagens faser samt vederlagsfri retshjælp.

For at kunne opnå vederlagsfri retshjælp er det nødvendigt at indgive en skriftlig anmodning til den domstol, hvor din sag er under behandling. Domstolen kan bevilge vederlagsfri retshjælp på grundlag af:

a) en socio-økonomisk rapport fra socialkontoret, der beskriver din og din families økonomiske situation, din regelmæssige indkomst samt enhver anden indtægt, der stammer fra din ansættelse eller fra andre kilder, dine og din families grundlæggende leveomkostninger og eventuelle andre forpligtelser eller behov, du måtte have

b) situationens alvor eller enhver anden omstændighed, som f.eks. at bestemme, om det ville være i retfærdighedens tjeneste at bevilge dig vederlagsfri bistand til at forberede og behandle din sag.

Modtagerne af retshjælp har ret til at vælge en advokat, der tilbyder vederlagsfri retshjælp, blandt dem, der er villige til at tilbyde denne type tjenester ifølge den gældende lovgivning. Hvis en modtager af retshjælp undlader at udpege en advokat efter eget valg, så vil retten i henhold til de gældende bestemmelser beskikke en advokat, der er optaget på en liste, der er udarbejdet af den cypriotiske advokatsammenslutning.

Kan jeg anmode om godtgørelse af mine udgifter (for deltagelse i efterforskning/retssag)? På hvilke betingelser?

Republikken Cypern vil refundere dig alle de udgifter, som er nævnt i loven. Oplysninger om, hvordan og under hvilke betingelser du kan anmode om godtgørelse, kan fås på statsadvokatens distriktskontorer hos politiet.

Kan jeg klage, hvis min sag afsluttes uden at blive indbragt for retten?

Du kan anmode om en begrundet afgørelse fra politiet, hvis efterforskningen eller retsforfølgelsen ikke fortsætter eller er blevet indstillet.

Kan jeg deltage i retssagen?

Du kan deltage i sagen som vidne for anklagemyndigheden og afgive forklaring i den ret, der behandler sagen.

Hvad er min officielle rolle i retssystemet? Er jeg, eller kan jeg for eksempel vælge at være: offer, vidne, civil part eller privat påtaleberettiget?

I straffesager er du vidne for anklagemyndigheden. Hvis du indgiver et erstatningskrav mod gerningsmanden, vil du optræde som sagsøger i de civile retssager herom.

Hvad er mine rettigheder og pligter i den forbindelse?

Som vidne for anklagemyndigheden har du pligt til at afgive vidneforklaring i den ret, der behandler sagen. Hvis du har indgivet søgsmål med påstand om erstatning, kan du blive oplyst om dine rettigheder og pligter hos den advokat, som fører din sag ved de civile domstole.

Kan jeg fremsætte en erklæring eller afgive forklaring under retssagen? På hvilke betingelser?

I forbindelse med enhver straffesag, hvor du vidner for anklagemyndigheden, kan du læse og benytte den forklaring, som du har afgivet til politiet, eller fremlægge de beviser, som du har gjort tilgængelige for politiet under efterforskningen. Hvis du ønsker at fremsætte en erklæring, eller tilføje noget til din oprindelige vidneforklaring eller til de beviser, som du har gjort tilgængelige for politiet, bør du kontakte den ansvarlige ved den afdeling af retten, hvor din sag behandles.

Hvilke oplysninger vil jeg modtage under retssagen?

Under retssagen vil anklageren oplyse dig om, hvornår og hvordan retsmøderne finder sted, samt hvilken tiltale der er rejst mod gerningsmanden. Du kan også anmode om at blive oplyst om endelige domme, der afsiges i sagen.

Har jeg adgang til sagsakterne?

Du har ingen ret til adgang til sagens akter.

Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website