Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

Du er offer for en forbrydelse, hvis du har lidt skade eller dine strafferetligt beskyttede retsgoder i øvrigt er blevet påvirket negativt, f.eks. hvis du kom til skade, eller din ejendom blev beskadiget eller stjålet, og denne handling udgør en strafbar handling i henhold til den østrigske lovgivning. Som offer for en forbrydelse er du i henhold til loven garanteret bestemte individuelle rettigheder før, under og efter retssagen.

Straffesager i Østrig anses for rejst, så snart kriminalpolitiet eller anklagemyndigheden indleder en efterforskning med henblik på afklaring af en indledende mistanke om, at der foreligger en overtrædelse af straffeloven. . Når efterforskningen er afsluttet, kan anklagemyndigheden beslutte at henlægge sagen, vælge alternative sanktionsformer (dvs. en alternativ reaktion på en strafbar adfærd) eller rejse tiltale ved retten. Nogle forbrydelser forfølges kun efter offerets anmodning, som i dette tilfælde selv skal rejse tiltale (privat påtale). I disse tilfælde gennemføres der ingen efterforskning.

Retten optager beviserne under hovedsagen. Afhængigt af, hvor alvorlig forbrydelsen er, afgøres sagerne af

  • en enkelt dommer eller
  • et lægdommerpanel, afhængigt af den forbrydelse, som tiltalte anklages for, bestående af en eller to juridiske dommere og to lægdommere, som tager stilling til de(n) tiltaltes skyld og straffens størrelse, eller
  • et nævningeting bestående af tre juridiske dommere og otte lægdommere (nævninge). Nævningene træffer afgørelse om de(n) tiltaltes skyld. Afgørelsen om straffens størrelse træffer nævningene sammen med de tre juridiske dommere.

Som offer kan du spille en meget vigtig rolle i straffesagen. Samtidig har du en lang række rettigheder. Som offer for en forbrydelse kan du optræde uden yderligere retlig status. Som civil part, som subsidiær påtaleberettiget eller som privat påtaleberettiget har du yderligere rettigheder og muligheder.

Klik på nedenstående links. Her kan du finde de oplysninger, du søger:

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Ret til støtte og bistand

Sidste opdatering: 06/11/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website