Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

Hvilke oplysninger modtager jeg fra myndighederne efter forbrydelsen (f.eks. fra politiet eller anklagemyndigheden), inden jeg anmelder den?

Allerede inden du indgiver en anmeldelse, kan du søge oplysninger om dine rettigheder på justitsministeriets hjemmeside (her), offernødlinjens hjemmeside eller hotline (0800 112 112 eller her).

Som offer for en forbrydelse har du ret til at blive informeret af myndighederne om dine rettigheder. Disse oplysninger skal i princippet formidles ved efterforskningens påbegyndelse. Hvis du har krav på bistand i forbindelse med sagen (Prozessbegleitung) via en offerstøtteorganisation, bliver du informeret herom inden din første afhøring. I indkaldelsen til afhøringen vil der ligeledes være oplysninger om støttetjenester inden for rammerne af denne bistand samt adresser på de relevante offerstøtteorganisationer. Du bliver også gjort opmærksom på, at du har ret til at have en betroet person med.

Hvis du har været offer for en seksualforbrydelse, offer for vold i hjemmet eller er mindreårig, betragtes du som et særligt sårbart offer. Hertil er knyttet supplerende rettigheder; Inden din afhøring og udtalelse skal du navnlig informeres om, at

 • du så vidt muligt afhøres af en person af samme køn
 • du kan nægte at besvare spørgsmål til detaljer i forbindelse med eksempelvis en seksualforbrydelse, hvis du mener, at disse er urimelige. Til trods herfor kan du være forpligtet til at udtale dig, hvis din udtalelse har særlig betydning for sagens genstand
 • du i forbindelse med efterforskningen og hovedforhandlingen har ret til at blive afhørt skånsomt
 • der er mulighed for, at retsmødet finder sted for lukkede døre
 • orienteres om, at gerningsmanden er blevet løsladt eller undveget fra fængslet
 • at have en betroet person til stede under afhøringen.

Yderligere oplysninger fremgår af brochurer fra offerstøtteorganisationer, som du får udleveret af politiet. Derudover kan du også regne med, at du bliver informeret mundtligt om dine rettigheder.

Jeg bor ikke i den EU-medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået (EU- og ikke-EU-borgere). Hvordan beskyttes mine rettigheder?

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA sikrer, at ofrenes udøvelse af rettigheder kan sammenlignes i alle EU's medlemsstater. Disse rettigheder er uafhængige af, hvilket statsborgerskab du har som offer.

Med henblik på at gøre det nemmere at indgive en anmeldelse i de tilfælde, hvor forbrydelsen blev begået i en anden EU-medlemsstat, skal anmeldelser foretaget af et offer for en sådan forbrydelse, der er bosat i Østrig, videreformidles af anklagemyndigheden til den kompetente myndighed i den anden medlemsstat.

Endvidere har du krav på gratis oversættelsesydelser i forbindelse med straffesagen.

Hvilke oplysninger får jeg, hvis jeg anmelder en forbrydelse?

Som offer for en forbrydelse skal du omgående informeres om dine rettigheder. Disse oplysninger omfatter:

 • Dine rettigheder i straffesagen
 • Kontaktoplysninger og ydelser fra offerstøtteorganisationer
 • Muligheden for at gøre krav om erstatning gældende over for de(n) tiltalte
 • Muligheden for at få erstatning fra staten.

Hvis du har krav på bistand i forbindelse med sagen via en offerstøtteorganisation, bliver du informeret herom inden din første afhøring. I indkaldelsen til afhøringen vil der ligeledes være oplysninger om støttetjenester inden for rammerne af denne bistand samt adresser på de relevante offerstøtteorganisationer. Du bliver også gjort opmærksom på, at du har ret til at have en betroet person med. Yderligere oplysninger fremgår af foldere eller i brochurer fra offerstøtteorganisationer, som du får udleveret af politiet. Derudover kan du også regne med at blive informeret mundtligt.

Hvis din seksuelle integritet blev kompromitteret, har du ret til at blive informeret inden din afhøring og udtalelse om følgende rettigheder:

 • så vidt muligt at blive afhørt af en person af samme køn
 • du kan nægte at besvare spørgsmål til detaljer i forbindelse med en seksualforbrydelse, hvis du mener, at disse er urimelige. Til trods herfor kan du være forpligtet til at udtale dig, hvis din udtalelse har særlig betydning for sagens genstand.
 • du i forbindelse med efterforskningen og hovedforhandlingen har ret til at blive afhørt skånsomt
 • der er mulighed for, at retsmødet finder sted for lukkede døre.

Når du har foretaget en anmeldelse, modtager du en skriftlig bekræftelse på din anmeldelse. Denne bekræftelse er forsynet med et sagsnummer. Hvis du på et senere tidspunkt ringer til den kompetente politistation med angivelse af dette sagsnummer, kan du komme i kontakt med den politiassistent, der har ansvaret for din sag. Ved hjælp af politiets sagsnummer vil du også kunne kontakte den anklagemyndighed, der behandler din sag.

Anklagemyndigheden informerer dig om vigtige proceduretrin. Du bliver således underrettet, hvis forbrydelsen ikke bliver forfulgt yderligere, eller der påtænkes en alternativ afvikling. Desuden har du ret til aktindsigt.

Retten informerer dig om tid og sted for retsmødet, hvis du forinden har krævet dette, eller hvis du er indtrådt i sagen som civil part.

Hvis du blev udsat for vold i hjemmet, en forsætligt begået forbrydelse eller farlig trussel eller fik din seksuelle integritet kompromitteret, eller hvis din personlige afhængighed blev udnyttet gennem en sådan forbrydelse, eller hvis du er særligt sårbar, vil du ex officio blive informeret om den tiltalte løsladelse eller undvigelse fra varetægtsfængslingen. I alle andre tilfælde bliver du informeret om sådanne udviklinger, hvis du forinden har anmodet herom. Politiets eller anklagemyndighedens oplysninger skal indeholde de grunde, der er relevante for løsladelsen, og informere dig om, om de(n) tiltalte blev pålagt lempeligere midler.

På anmodning orienteres du også straks om, at gerningsmanden er undveget eller løsladt fra fængslet samt om den første uledsagede udgang fra fængslet. Desuden vil du blive orienteret om pågribelsen af den undvegne gerningsmand. Du vil også blive informeret, hvis gerningsmanden ved løsladelsen pålægges påbud for at beskytte offeret.

Har jeg krav på gratis tolke- eller oversættelsesydelser (i kontakten med henholdsvis politiet eller andre myndigheder eller i forbindelse med efterforskningen og retssagen)?

Hvis du ikke taler tysk i tilstrækkelig grad, har du ret til at modtage gratis tolkeydelser. Tolkeydelser modtager du under afhøringen eller retsmødet. Desuden har du krav på skriftlig oversættelse af væsentlige dele af akter.

Bistand til ofre omfatter ligeledes oversættelseshjælp og finansieres af det østrigske justitsministerium.

Hvordan sikrer myndigheden, at jeg forstår og vil forstå alt (f.eks. børn eller mennesker med handicap)?

Retsbelæringer og forhør skal altid ske på en forståelig måde. Myndigheden skal derfor tilpasse sin belæring og sine spørgsmål til offerets behov og evner. Efter afsluttet belæring spørges der ind til, om alt er forstået.

Hvis du ikke taler tysk i tilstrækkelig grad, har du ret til at modtage gratis tolkeydelser. Tolkeydelser modtager du under afhøringen eller retsmødet. Desuden har du krav på skriftlig oversættelse af væsentlige dele af akter.

Døve eller stumme personer har ret til en tegnsprogstolk. Om nødvendigt kan der også kommunikeres skriftligt eller på anden måde.

Der tages også hensyn til eventuelle negative påvirkninger ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger særlig sårbarhed, som medfører særlige rettigheder. Kravet på retshjælp kan kompensere for sådanne negative påvirkninger.

Støtte til ofre

Hvem tilbyder støtte til ofre?

Du kan kontakte en offerstøtteorganisation. Der findes særlige organisationer for ofre for vold i familien og stalking, ofre for menneskehandel og for unge ofre. Med henblik på at hjælpe ofre med at komme i kontakt med den relevante offerstøtteorganisation ydede justitsministeriet støtte til etablering af et nødopkaldsnummer for ofre (0800 112 112 og http://www.opfer-notruf.at/), der er til rådighed gratis døgnet rundt..

Bestemte ofre har krav på bistand i forbindelse med sagen.

Hvis du er offer for vold i hjemmet eller stalking, kan du få støtte hos specialiserede organisationer, f.eks. fra et interventionsorgan mod vold i hjemmet eller et lokalt center for voldsramte. Hvis politiet har givet tilhold, vil oplysningerne herom blive videreformidlet til det lokale interventionsorgan mod vold i hjemmet eller et lokalt center for voldsramte. Dets medarbejdere kontakter dig og tilbyder dig støtte, herunder udarbejdelse af en sikkerhedsplan, juridisk rådgivning (primært vedrørende en ansøgning om foreløbige forholdsregler) og psykosocial støtte.

Du kan også henvende dig direkte til interventionsorganet eller et af centrene for voldsramte, uden at dette kræver en forudgående politimæssig foranstaltning eller anmeldelse.

Henviser politiet mig automatisk til en offerstøtteorganisation?

Hvis du er offer for vold i hjemmet eller stalking, kan du få støtte hos specialiserede organisationer, f.eks. fra et interventionsorgan mod vold i hjemmet eller et lokalt center for voldsramte. Hvis politiet har givet tilhold, vil oplysningerne herom blive videreformidlet til det lokale interventionsorgan mod vold i hjemmet eller et lokalt center for voldsramte. Dets medarbejdere kontakter dig og tilbyder dig støtte, herunder udarbejdelse af en sikkerhedsplan, juridisk rådgivning (primært vedrørende en ansøgning om foreløbige forholdsregler) og psykosocial støtte.

I alle øvrige tilfælde bedes du selv henvende dig til den pågældende offerstøtteorganisation.

Hvordan beskyttes min privatsfære?

Som offer har du forskellige rettigheder, som sikrer, at din privatsfære beskyttes bedst muligt til trods for princippet om offentlighed i civile sager og straffesager.

Dette garanteres eksempelvis ved retten til at angive en adresse, der er uafhængig af din faktiske bopælsadresse. Endvidere skal retten være opmærksom på, at dine personlige forhold som vidne ikke bliver offentliggjort.

Offentliggørelse af sagsindhold er forbudt, og derudover er der forbud mod fjernsyns- og radiooptagelser og -transmissioner samt af film- og fotooptagelser under retsmødet.

Hvis det er nødvendigt for at beskytte ofres og vidners privatsfære, kan hovedforhandlingen ske for lukkede døre.

Hvis du har været udsat for en seksualforbrydelse, har du ret til ikke at udtale dig om visse detaljer om handlingen. dette gælder imidlertid kun, hvis detaljerne ikke har usædvanlig betydning for sagen. Undtagelsesvis er der også mulighed for at afgive en anonym udtalelse, hvis du eller andre personer udsættes for alvorlig fare ved offentliggørelsen af din identitet. Dette går oven i købet så vidt, at vidnet under sin udtalelse må ændre sit udseende. så dette ikke kan genkendes (dog under forudsætning af, at mimikken kan opfattes som hidtil).

Skal jeg anmelde en forbrydelse, inden jeg kan få offerstøtte?

Indgivelse af en anmeldelse er ikke en forudsætning for tildeling af bistand. Du kan derfor allerede kontakte en offerstøtteorganisation, inden du har indgivet en anmeldelse. Denne offerstøtteorganisation kan om nødvendigt støtte dig i forbindelse med indgivelsen af anmeldelsen.

Også tilbuddene i forbindelse med nødopkaldsnummeret for ofre (+0800 112 112) er uafhængige af indgivelsen af en anmeldelse.

Personlig beskyttelse af udsatte personer

Hvilke former for beskyttelse findes der?

Der er forskellige muligheder for vidnebeskyttelse, hvor der afhængigt af trusselsbilledet fastsættes trin for beskyttelsen. Således omfatter den sikkerhedspolitiske vidnebeskyttelse forebyggende og afværgende elementer såsom gennemførelse af øget patruljering, overvågning af vidnet eller anbringelse i en vidnebeskyttelsesbolig. Den mest omfattende beskyttelsesmekanisme er optagelsen i et vidnebeskyttelsesprogram.

Hvem kan tilbyde mig beskyttelse?

Sikkerhedsmyndighederne har ansvaret for overholdelsen af den personlige beskyttelse af vidner og ofre.

Offerstøtteorganisationer tilbyder støtte og rådgivning. Der findes særlige organisationer for ofre for vold i familien og stalking, ofre for menneskehandel og for unge ofre. Med henblik på at hjælpe ofre med at komme i kontakt med den relevante offerstøtteorganisation ydede justitsministeriet støtte til etablering af et nødopkaldsnummer for ofre (0800 112 112 og http://www.opfer-notruf.at/), der er til rådighed gratis døgnet rundt.

Undersøges det, om jeg er udsat for yderligere skadesrisiko fra gerningsmanden?

Hvis der i løbet af sagen dukker nye oplysninger op (f.eks. meddelelse fra en offerstøtteorganisation), skal anklagemyndigheden eller retten dokumentere den ændrede vurdering og indrømme de rettigheder, der er afledt af den særlige sårbarhed.

Undersøges det, om jeg er udsat for en yderligere skadesrisiko i kraft af strafferetsplejen (i forbindelse med efterforskningen og retssagen)?

Kriminalpolitiet, anklagemyndigheden og retten er forpligtet til at tage rimeligt hensyn til ofrenes rettigheder, interesser og særlige beskyttelsesbehov. Alle i straffesagen involverede myndigheder skal under sagen behandle ofre under hensyntagen til deres personlige værdighed og deres interesse i at beskytte deres privatsfære. Denne almindelige pligt til at varetage offerets interesser betyder også, at det skal undgås, at offeret påvirkes negativt af selve straffesagen. Dette sikres også gennem offerets særlige ret til eksempelvis skånsom afhøring eller lukkede døre i forbindelse med hovedforhandlingen eller forbuddet mod videregivelse af fotografier af offeret eller dets personoplysninger.

Hvilken beskyttelse stilles der til rådighed for særligt sårbare ofre?

Særligt sårbare personer er under alle omstændigheder ofre for seksualforbrydelser, ofre for vold i hjemmet og alle mindreårige ofre.

Alle øvrige ofre kan tillægges særlig sårbarhed i overensstemmelse med deres alder, psykiske og sundhedsmæssige tilstand samt forbrydelsens art og konkrete omstændigheder.

Særligt sårbare ofre har – ud over de rettigheder, som alle ofre har – ret til i forbindelse med efterforskningen så vidt muligt at blive afhørt af en person af samme køn. De kan nægte at udtale sig om spørgsmål til detaljer i forbindelse med forbrydelsen, hvis de mener, at disse er urimelige, eller til omstændigheder i deres privatsfære. I forbindelse med efterforskningen og hovedforhandlingen afhøres særligt sårbare ofre på anmodning skånsomt. Under hovedforhandlingen kan de kræve, at denne sker for lukkede døre. Særligt sårbare ofre har altid ret til at have en betroet person til stede under afhøringer.

I tilfælde af, at tiltalte bliver løsladt eller undviger fra varetægtsfængslingen skal særligt sårbare ofre straks orienteres herom. På anmodning orienteres de også om undvigelse eller løsladelse fra fængslet samt om den første uledsagede udgang fra fængslet.

Jeg er mindreårig. Har jeg særlige rettigheder?

Mindreårige ofre er under alle omstændigheder særligt sårbare.

Du har ret til så vidt muligt at blive afhørt af en person af samme køn i forbindelse med efterforskningen. Du kan nægte at besvare spørgsmål til detaljer i forbindelse med forbrydelsen, hvis du mener, at disse er urimelige, eller til omstændigheder i din privatsfære. I forbindelse med efterforskningen og hovedforhandlingen afhøres særligt sårbare ofre på anmodning skånsomt. Mindreårige ofre, der kan være blevet kompromitteret i deres kønssfære, skal under alle omstændigheder afhøres skånsomt. Under hovedforhandlingen kan de kræve, at denne sker for lukkede døre. Du har ret til at have en betroet person til stede under afhøringer.

I tilfælde af, at tiltalte bliver løsladt eller undviger fra varetægtsfængslingen skal særligt sårbare ofre straks orienteres herom. På anmodning orienteres de også om, at gerningsmanden er undveget eller løsladt fra fængslet samt om den første uledsagede udgang fra fængslet.

Et familiemedlem mistede livet som følge af en forbrydelse. Hvilke rettigheder har jeg?

Hvis din ægtefælle eller registrerede partner, livsledsager, dine børn, forældre eller bedsteforældre, børnebørn, din søster, bror eller en anden underholdspligtig person blev dræbt i forbindelse med en forbrydelse, har du ret til at modtage bistand i forbindelse med sagen. Det samme gælder, hvis en anden af dine pårørende blev dræbt i forbindelse med en forbrydelse, og du var vidne hertil.

Hvis en sådan forbrydelse har forårsaget, at en person er blevet dræbt, som i henhold til loven skal sørge for dit underhold, har du under visse omstændigheder ret til at oppebære støtte i henhold til Verbrechensopfergesetz (lov om ofre for forbrydelser). Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (de sociale myndigheder) træffer afgørelse om sådanne ansøgninger om tildeling af støtteydelser.

Et familiemedlem blev offer for en forbrydelse. Hvilke rettigheder har jeg?

Hvis din ægtefælle eller registrerede partner, livsledsager, dine børn, forældre eller bedsteforældre, børnebørn, din søster, bror eller en anden underholdspligtig person blev offer for vold, farlig trussel eller seksualforbrydelser, har du ret til få bistand i forbindelse med sagen.

Kan jeg gøre brug af mæglingsydelser? Under hvilke forudsætninger? Vil jeg være sikker under mæglingen?

Politiet, anklagemyndigheden eller dommeren skal tage hensyn til dine interesser og informere dig om sagens forløb, også med hensyn til alternative måder at afslutte sagen på i forbindelse med lettere og middelsvær kriminalitet (diversion). Hvis anklagemyndigheden tager en alternativ løsning i betragtning, skal denne give dig mulighed for at afgive en udtalelse, såfremt dette er nødvendigt for at varetage dine rettigheder og interesser, navnlig dem der vedrører skadesgodtgørelse.

Anklagemyndigheden kan anmode uddannede konfliktmæglere i relevante organisationer om at støtte tiltalte og ofre i bestræbelserne på at opnå en mæglingsløsning. Mæglingen kan først begynde, når du giver dit samtykke hertil, medmindre du ikke har god grund til at afvise mægling i forbindelse med straffesagen. Hvis tiltalte er under 18 år, er din accept ikke nødvendig.

Hvis du ønsker det, skal du inddrages i mæglingsbestræbelserne. I den forbindelse tages der hensyn til dine interesser. Hvis det synes at være i din interesse, navnlig for at varetage din ret til skadesgodtgørelse, bliver du indkaldt med henblik på at afgive en udtalelse.

Du har ret til at have en betroet person til stede under samtalerne i forbindelse med en mægling. Du skal hurtigst muligt informeres om dine rettigheder og egnede offerstøtteorganisationer.

Hvor kan jeg finde den lov, hvori mine rettigheder er angivet?

Strafprozessordnung (StPO), strafferetsplejeloven) regulerer ofrenes rettigheder i straffesagen. StPO og andre love kan downloades gratis i det statslige retsinformationssystem Rechtsinformationssystem des Bundes.

Sidste opdatering: 06/11/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website