Victims' rights - by country

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

You are considered to be the victim of a crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, as the result of an incident which constitutes a crime under national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings. You may also be entitled to various forms of support and compensation for damage caused by the crime.

Criminal proceedings in Sweden start with the investigation of the crime, known as the preliminary investigation. With some exceptions, there is an obligation to start a preliminary investigation if there are grounds to assume a crime has been committed. Preliminary investigations are conducted by the police, but sometimes led by a prosecutor. After the investigation is completed, the prosecutor may decide to continue the proceedings by bringing the case to court or, if the prosecutor does not believe there is sufficient evidence, close the case without bringing it to court. If the case is brought to court there will be a trial. During the trial, the court examines all the evidence collected and decides whether or not to convict the accused of the crime. The court will also state whether there is any possibility to appeal to a higher court.

As the victim of a crime, you play a significant part in proceedings and have a variety of rights. You can participate in legal proceedings without a specific legal status or play a more active part by formally becoming a party to the proceedings. You may claim damages and/or support the prosecution. In certain cases you may bring a private prosecution on your own initiative when the prosecutor has decided not to.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 16/07/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Policie a státní zástupce jsou povinni informovat vás o:

 • vašem nároku na náhradu škody od podezřelého nebo na odškodnění od státu,
 • skutečnosti, že pokud o to požádáte, má státní zástupce obvykle povinnost připravit vaši žádost o náhradu škody a předložit ji soudu,
 • ustanoveních týkajících se soudního zákazu kontaktu, právním zástupci poškozené strany a o osobní pomoci,
 • tom, jak požádat o právní pomoc a poradenství,
 • možnostech a podmínkách mediace,
 • orgánech a organizacích nabízejících podporu a pomoc,
 • kontaktních údajích potřebných pro obdržení informací o vašem případu,
 • pokračujících řízeních a vaší úloze v těchto řízeních,
 • vašem právu na tlumočnické a překladatelské služby,
 • o vašem právu na náhradu výdajů,
 • o skutečnosti, že nebylo zahájeno předběžné šetření, nebo že bylo zastaveno,
 • tom, kam adresovat stížnosti týkající se řešení vašeho případu,
 • tom, zda bylo či nebylo zahájeno soudní řízení,
 • zda zadržená nebo zatčená osoba uprchla.

Vezměte na vědomí, že výše uvedené informace budou poskytnuty po podání oznámení na policii. Před podáním oznámení na policii můžete samozřejmě využít informace uvedené například na internetových stránkách Úřadu pro náhrady a podporu pro oběti trestných činů (Brottsoffermyndighet).

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Pokud jste cizím státním příslušníkem a stal jste se ve Švédsku obětí trestného činu, máte nárok na stejné informace jako švédští občané (viz výše). Pokud nemluvíte švédsky, máte rovněž nárok na tlumočnické a překladatelské služby.

Pokud jste se stal obětí trestného činu v jiné zemi, mají povinnost informovat vás o vašich právech orgány této země. Více informací o právech v jiných členských státech EU získáte zde.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Policie a státní zástupce jsou povinni informovat vás o:

 • vašem nároku na náhradu škody od podezřelého nebo na odškodnění od státu,
 • skutečnosti, že pokud o to požádáte, má státní zástupce obvykle povinnost připravit vaši žádost o náhradu škody a předložit ji soudu,
 • ustanoveních týkajících se soudního zákazu kontaktu, právním zástupci poškozené strany a o osobní pomoci,
 • tom, jak požádat o právní pomoc a poradenství,
 • možnostech a podmínkách mediace,
 • orgánech a organizacích nabízejících podporu a pomoc,
 • kontaktních údajích potřebných pro obdržení informací o vašem případu,
 • pokračujících řízeních a vaší úloze v těchto řízeních,
 • vašem právu na tlumočnické a překladatelské služby,
 • o vašem právu na náhradu výdajů,
 • o skutečnosti, že nebylo zahájeno předběžné šetření, nebo že bylo zastaveno,
 • tom, kam adresovat stížnosti týkající se řešení vašeho případu,
 • tom, zda bylo či nebylo zahájeno soudní řízení,
 • zda zadržená nebo zatčená osoba uprchla.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud nemluvíte švédsky, máte rovněž nárok na tlumočnické a překladatelské služby.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Na tlumočníka máte nárok, trpíte-li zdravotním postižením, to znamená jste-li neslyšící, nedoslýchaví nebo trpíte-li poruchou řeči.

Úřad pro náhrady a podporu pro oběti trestných činů (Brottsoffermyndigheten) vytvořil informační materiály určené speciálně pro děti. Pro podrobné informace o vašich právech v případě, že jste se stali obětí trestného činu, navštivte Odkaz se otevře v novém okně.https://www.jagvillveta.se/.

Policie rovněž poskytuje informace určené speciálně pro děti: Odkaz se otevře v novém okně.https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Jako oběť trestného činu můžete obdržet podporu od řady neziskových sdružení a organizací. Sociální služby ve vaší obci jsou rovněž ze zákona povinny zajistit, aby oběti trestných činů a jejich rodiny obdržely podporu a pomoc.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Jakmile oznámíte trestný čin, policie vás bude informovat o orgánech a organizacích nabízejících podporu a pomoc. V některých případech policie s vaším souhlasem rovněž předá vaše kontaktní údaje např. lince pomoci na podporu obětí, která vás následně kontaktuje. Kontakt s organizací poskytující podporu můžete navázat rovněž sami.

Jak je chráněno mé soukromí?

Požádáte-li o podporu od sociálních služeb, bude s vaším případem nakládáno důvěrně. Lidé pracující ve svém volném čase pro dobrovolnické organizace poskytující podporu pro oběti trestných činů jsou vázáni mlčenlivostí. Při kontaktování takovéto organizace rovněž můžete zůstat v anonymitě.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Ne, nemusíte.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Možností ochrany obětí je celá řada:

 • Soudní zákaz kontaktu

Soudní zákaz kontaktu (kontaktförbud) je určen k odvrácení situací, které by pro oběť mohly být nebezpečné. Soudní zákazy kontaktu vznikly a jsou používány zejména k ochraně žen před hrozbami nebo obtěžováním ze strany bývalého manžela nebo partnera, mohou však být vydány také na ochranu dětí a dalších zranitelných osob. Soudní zákaz kontaktu znamená, že osoba, která vás ohrožuje nebo vás obtěžuje má zakázáno vás navštěvovat nebo vás jakýmkoliv jiným způsobem kontaktovat, např. prostřednictvím dopisu, textových zpráv, telefonátů nebo přátel. Tento zákaz může být rovněž rozšířen na zákaz přibližovat se k vašemu domovu, pracovišti nebo dalším místům, která navštěvujete.

Soudní zákaz kontaktu se rovněž může vztahovat na osoby žijící s osobou, která je ohrožována. Aby byl takový zákaz, jehož cílem je vykázat zdroj ohrožování ze společné domácnosti, vydán, musí existovat vysoké riziko, že dojde ke spáchání trestného činu proti životu, zdraví, svobodě nebo bezpečí partnera.

O vydání soudního zákazu kontaktu rozhoduje státní zástupce. Pokud státní zástupce takovýto zákaz nevydá, můžete požádat, aby byla záležitost předložena okresnímu soudu (tingsrätt). Kdokoliv, kdo tento zákaz neuposlechne, může být odsouzen k pokutě nebo k odnětí svobody až na jeden rok.

 • Chráněné bydlení

U žen a jejich dětí, které byly vystaveny domácímu násilí, může vzniknout potřeba dočasně se odstěhovat z domova. Chráněné bydlení poskytují obce i azylové domy pro ženy. Pro více informací kontaktujte sociální služby ve vaší obci nebo místní centrum pro ženy.

 • Chráněné osobní údaje

Potřebujete-li z důvodu ohrožování nebo jiných forem obtěžování uchovat svou adresu v tajnosti, můžete si do registru obyvatel nechat zanést kód pro zvláštní kontrolu utajení (sekretessmarkering). Tento kód bude zanesen rovněž do dalších veřejných registrů, jako je například registr vozidel a řidičských průkazů. Tato klasifikace je obecně přezkoumávána každý rok.

Další možností ochrany osobních údajů je, aby ohrožovaná osoba, která se přestěhovala nebo má v úmyslu tak učinit, zůstala v registru obyvatel zanesena na staré adrese (kvarskrivning). Na staré adrese můžete zůstat zaregistrování až po dobu tří let od stěhování.

Žádosti o ochranu osobních údajů v podobě kódu pro utajení a používání starých adres by měly být předloženy místnímu daňovému úřadu, u kterého jste registrováni. Při komunikaci s orgány je důležité uvést, že máte chráněné osobní údaje. Musíte být rovněž velmi opatrní při jednání s organizacemi, společnostmi a dalšími subjekty.

 • Změna jména

Dalším způsobem zvýšení ochrany může být změna jména. Můžete si změnit příjmení na příjmení rodičů, a to tak, že tuto změnu oznámíte švédskému finančnímu úřadu (Skatteverket). Změna na jiné příjmení, než je příjmení rodičů vyžaduje povolení od švédského patentního a registračního úřadu (Patent- och registreringsverket).

 • Bezpečnostní balíček

U některých osob může být ohrožení natolik závažné, že je nutné použít tzv. „bezpečnostní balíček“. Balíček obsahuje mobilní telefon a poplašný systém, který může být po specifickém přezkumu zapůjčen od místního policejního orgánu.

 • Fiktivní osobní údaje

Pokud existuje riziko závažného trestného činu proti vašemu životu, zdraví nebo svobodě, nebo pokud se má za to, že jiná bezpečnostní opatření neposkytují dostatečnou ochranu, může vám být povoleno používat fiktivní (tj. vymyšlené) osobní údaje. Žádosti o používání fiktivních osobních údajů musí být předloženy policii.

 • Program na ochranu svědků

Ve výjimečných případech, kdy jiná opatření nefungují, mohou ohrožené osoby, které mohou ovlivnit výsledek soudní věci, vstoupit do zvláštního programu na ochranu svědků zajišťovaného policií.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

V závislosti na druhu ochrany mohou o ochraně rozhodovat různé organizace. Viz oddíl výše.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Za účelem stanovení toho, zda během policejního vyšetřování a soudního řízení potřebujete zvláštní ochranná opatření, by měla policie co nejdříve provést individuální posouzení bezpečnosti. Při tom bude zohledněna závažnost trestného činu a vaše osobní situace. Jste-li mladší 18 let, budete vždy považováni za osobu vyžadující zvláštní ochranu.

Sociální služby mají rovněž tendenci používat zvláštní metody posuzování na zkoumání rizika obnoveného vystavení násilí ze strany pachatele, s nímž žijete.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Za účelem stanovení toho, zda během policejního vyšetřování a soudního řízení potřebujete zvláštní ochranná opatření, by měla policie co nejdříve provést individuální posouzení bezpečnosti. Při tom bude zohledněna závažnost trestného činu a vaše osobní situace. Jste-li mladší 18 let, budete vždy považováni za osobu vyžadující zvláštní ochranu.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Nejdále sahající ochranná opatření v případě závažného trestného činu jsou fiktivní osobní údaje a program na ochranu svědků (viz výše).

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Za zajištění toho, že dítě, které se stalo obětí trestného činu a jeho příbuzní obdrží pomoc a podporu, kterou potřebují, odpovídají sociální služby. Sociální služby by rovněž měly mít na paměti, že dítě, které se stalo svědkem násilí nebo jiného zneužívání namířeného proti příbuznému, je rovněž obětí trestného činu a zajistit, aby toto dítě obdrželo potřebnou pomoc a podporu.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Za poskytnutí podpory příbuzným, jejichž rodinný příslušník se stal obětí trestného činu, rovněž odpovídají sociální služby. Existují rovněž neziskové organizace, které se věnují podpoře příbuzných, jejichž rodinný příslušník zemřel v důsledku trestného činu.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Za poskytnutí podpory příbuzným, jejichž rodinný příslušník se stal obětí trestného činu, rovněž odpovídají sociální služby. Řada ochranných opatření popsaných výše se může vztahovat rovněž na vás, máte-li příbuzného, který se stal obětí trestného činu. Řada neziskových organizací nabízí podporu rovněž příbuzným.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Mediace znamená, že se oběť a pachatel setkají, aby s nestranným mediátorem probrali, co se stalo. Je-li pachateli méně než 21 let, má obec povinnost nabídnout mediaci.

Podmínkou mediace je, že trestný čin musí být uznán. Rovněž je třeba, aby se obě strany chtěly účastnit. Mediace může vést k dohodě, např. ohledně toho, jak by se strany měly chovat na budoucích vzájemných setkáních, která může oběti poskytnout určité ujištění.

Je rovněž možné dospět k dohodě o finančním odškodnění za škody, může to však vést k problémům, zejména zahrnuje-li daná věc několik pachatelů, velké finanční částky nebo škody na zdraví. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se těchto dohod, kontaktujte Úřadu pro náhrady a podporu pro oběti (Brottsoffermyndigheten). Uzavřete-li dohodu o finančním odškodnění, můžete ztratit právo žádat o odškodnění pro oběti trestných činů.

Jmenovaný mediátor (který musí být kompetentní, čestný a nestranný) odpovídá za zajištění toho, že mediace postupuje pro vás bezpečným způsobem.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Seznam důležitých zákonů a nařízení lze nalézt na Odkaz se otevře v novém okně.internetové stránce Úřadu pro náhrady a podporu obětem trestných činů (Brottsoffermyndigheten).

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestný čin můžete oznámit policii buď telefonicky na čísle 114 14 (+46 77 114 14 00 pro hovory z jiné země než Švédsko), nebo osobně na policejní stanici. V případě vloupání, podvodu s platební kartou, krádeže nebo ztráty (nikoliv však vašeho cestovního pasu nebo vnitrostátního průkazu totožnosti) můžete trestný čin oznámit rovněž přes internet. Máte-li chráněnou totožnost, neměli byste trestný čin oznamovat prostřednictvím internetu. V naléhavé situaci, nebo je-li trestný čin zrovna páchán, volejte tísňovou linku 112. Odkaz na Odkaz se otevře v novém okně.elektronickou zprávu.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Pokud jste trestný čin oznámili na policii, bude vašemu případu přiřazeno číslo a budou vám rovněž poskytnuty kontaktní údaje, které potřebujete pro obdržení informací o vašem případu. Jinak se můžete zeptat policie, jak je váš případ vyřizován, a to prostřednictvím telefonu, e-mailu zaslaného na vaši místní policejní stanici nebo tak, že osobně navštívíte nejbližší policejní stanici. Chcete-li hovořit s policistou, který je odpovědný za váš případ, můžete použít celostátní telefonní číslo policie, 114 14. Spojovatelka vás spojí s policistou odpovědným za váš případ.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

U některých druhů trestných činů mají oběti nárok na své vlastní právní zastoupení, známé jako „právní zástupce poškozené strany“ (målsägandebiträde). To platí zejména pro sexuální trestné činy a domácí násilí, ale také pro další činy, u nichž existují zvláštní potřeby. Zástupce může být jmenován, jakmile bylo zahájeno (předběžné) šetření, a tato pomoc je vám poskytnuta bezplatně. Máte-li pocit, že potřebujete právního zástupce, měli byste to co nejdříve projednat se státním zástupcem (åklagare) nebo policistou, který je odpovědný za předběžné šetření. Svou žádost můžete rovněž předložit přímo okresnímu soudu (tingsrätt). Okresní soud rozhodne, zda máte nárok na zastoupení a jmenuje právního zástupce. Můžete navrhnout, koho byste si na tuto pozici přáli. Právní zástupce, kterým bude zpravidla právník, je tu proto, aby ochránil vaše zájmy a poskytl vám podporu a pomoc během předběžného šetření a soudního řízení. Právní zástupce je vázán mlčenlivostí a může vám pomoci se zastupováním před soudem ve věci vašeho případu a také s uplatněním nároku na náhradu škody. Tento úkol končí po soudním řízení a pomoc při získávání náhrady škody nebo jiného odškodnění není součástí úlohy „právního zástupce poškozené strany“.

Je-li opatrovník (obvykle rodič) podezřelý ze spáchání trestného činu vůči svému dítěti, může být dítěti přidělen zvláštní zástupce. Totéž platí v případě, je-li osoba podezřelá ze spáchání trestného činu úzce spjata s opatrovníkem. Zástupce bude chránit práva dítěte během předběžného šetření a soudního řízení. Zvláštním zástupcem může být jmenován právník, pomocný právní zástupce v právní firmě, nebo jiná osoba. Existují rovněž požadavky týkající se znalostí, zkušeností a osobních kvalit, díky nimž je daná osoba pro tento úkol obzvláště vhodná.

Právní ochrana je zahrnuta do pojištění domácnosti. To například znamená, že z pojištění mohou být hrazeny vaše právní náklady, není-li váš nárok na náhradu škody vyřešen v rámci trestního řízení. Pojištění bude obvykle obsahovat ustanovení uvádějící, že určitou část nákladů musíte uhradit vy (částku převyšující stanovenou částku). Pro více informací se obraťte na vaši pojišťovnu.

Právní poradenství můžete v souladu se švédským zákonem o právní pomoci (Rättshjälpslagen) získat ve všech typech případů. Toto poradenství se může týkat například žádosti o náhradu škody v případě, kdy vám státní zástupce nepomůže, nebo pro jednání s pojišťovnou. Podle zákona o právní pomoci se můžete obrátit na právní firmu poskytující právní poradenství. Máte možnost konzultovat s právníkem po dobu až dvou hodin za pevně stanovený poplatek. Tento poplatek činí přibližně 1 600 SEK za hodinu. V závislosti na vaší finanční situaci může být poplatek nižší.

Pokud nemáte žádné pojištění vztahující se na právní ochranu a váš případ nelze vyřešit prostřednictvím poskytnutého právního poradenství, můžete obdržet právní pomoc v závislosti na posouzení vašich potřeb. Stát poté uhradí část nákladů na vaše právní zastoupení. Pomoc můžete získat rovněž, pokud jde o cestovní výdaje, výdaje na ubytování a na předkládání důkazů, jakož i pokud jde o další výdaje. Radu ohledně toho, jak požádat o právní pomoc, vám může poskytnout právník, soud nebo státní úřad pro právní pomoc (Rättshjälpsmyndighet).

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Jste-li předvolán policií nebo státním zástupcem, máte nárok na náhradu výdajů vzniklých tím, že se dostavíte k výslechu. Může se jednat o cestovní výdaje a výdaje na ubytování, o náhradu ušlého příjmu nebo jiných finančních ztrát. Náhrada ušlého příjmu je však omezena na konkrétní částku. Pokud žádáte tento druh náhrady, kontaktujte policii.

Jste-li předvolán policií nebo státním zástupcem, máte nárok na náhradu výdajů vzniklých tím, že se dostavíte k výslechu. V některých případech se vás předseda soudu po ukončení vašeho výslechu dotáže, zda žádáte o náhradu nákladů. Obecně se však záležitosti související s úhradou řeší v přijímací hale soudu po skončení soudního řízení. Pak můžete požádat o náhradu a zjistit, jaká částka vám náleží. Úhrada bude provedena přímo v přijímací hale. Vysoké náklady nemusí být nahrazeny; pro více informací se obraťte na soud.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud byl váš případ uzavřen a vy nejste s rozhodnutím spokojeni, můžete požádat o přezkum případu státním zástupcem. Kontaktuje policii, která na vaši žádost záležitost předá státnímu zástupci. Nejste-li s rozhodnutím státního zástupce spokojeni, můžete nejbližšího výše postaveného státního zástupce požádat o obnovu řízení (överprövning).

Mohu se účastnit soudního řízení?

Ano, obvykle se budete muset soudního řízení účastnit, jelikož vaše důkazy jsou důležité pro to, aby soud mohl v daném případu rozhodnout.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Podle švédského práva máte během předběžného šetření a soudního řízení status poškozené strany (målsägande). Stranou případu nemůžete být, dokud státní zástupce nezahájí řízení. Stranou případu můžete být:

 • pokud státní zástupce zahájil řízení,
 • pokud jste podali žádost o náhradu škody,
 • pokud asistujete žalobci.

Asistovat žalobci můžete kdykoliv během soudního řízení; pak budete mít téměř stejné procesní postavení jako žalobce a budete například moci předkládat soudu své vlastní důkazy. Nemusíte však dokazovat nic, co se týká trestného činu.

Z vlastní iniciativy můžete vznést individuální obvinění nebo konkrétní obvinění, pokud žalobce obecné obvinění zastavil nebo stáhl. Pak musíte soudu dokázat, že k trestnému činu došlo.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Nejste-li stranou daného případu, bude vám sděleno datum a čas konání soudního řízení. Tyto informace vám však budou sděleny pouze tehdy, požádal-li jste o ně během předběžného šetření. Jste-li stranou daného případu, máte právo být přítomen soudnímu řízení, a to i tehdy, je-li neveřejné.

Pokud státní zástupce požádal o vaše vyslechnutí, nebo pokud jste podal/a žádost o náhradu škody, můžete být předvolán/a k soudu. Obdržíte předvolání s datem a časem, kdy se máte dostavit, a podrobnosti týkající se přijatelných důvodů, kvůli nimž se můžete nedostavit. Pokud jste nemocní, nebo máte nějaký jiný přijatelný důvod, proč se nemůžete dostavit, musíte soud před řízením co nejdříve informovat. Soud vám poté oznámí, zda je požadována vaše přítomnost, či nikoliv. Pokud se nedostavíte a nemáte k tomu legitimní důvod, hrozí vám pokuta.

Během soudního řízení máte právo žádat o náhradu škody. Pouze jste-li poškozenou stranou, náleží vám toto právo. Budete rovněž vyslýcháni státním zástupcem a obviněným (nebo jeho právníkem). Nebudete vyslýcháni pod přísahou. Jste-li stranou daného případu, může váš právní zástupce vyslechnut obžalovaného, svědky a znalce. Na konci soudního řízení budete mít rovněž příležitost říct něco na závěr.

Jste-li předvolán policií nebo státním zástupcem, máte nárok na náhradu výdajů vzniklých tím, že se dostavíte k výslechu. Druhy nákladů, za něž může být vyplacena náhrada, jsou cestovní náklady a náklady na ubytování, jakož i ušlý příjem (do výše 700 SEK za den).

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Ano, státní zástupce pravděpodobně bude chtít, abyste byl během soudního řízení vyslechnut. Poškozená strana však nemůže vystupovat v roli svědka. To znamená, že nebudete vypovídat pod přísahou. Jste-li stranou daného případu, máte právo poskytnout během soudního řízení důkazy.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Jste-li stranou daného případu, máte právo být různými způsoby informován o soudním řízení a o tom, jak je váš případ vyřizován. Ve švédštině se toto nazývá „partsinsyn“. Jste-li poškozenou stranou, ale nejste stranou daného případu, toto stejné právo být informován o řízení se na vás nevztahuje.

Během předběžného šetření prováděného policií budete dotázán, zda si přejete být o rozsudku v dané věci informován. Pokud jste byli stranou během soudního řízení, soud vám rozsudek zašle. Pokud jste stranou nebyli, rozsudek vám bude zaslán, pokud jste o to požádali.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Jste-li stranou daného případu, máte právo být různými způsoby informován o soudním řízení a o tom, jak je váš případ vyřizován. Ve švédštině se toto nazývá „partsinsyn“ a účelem je uspokojit potřeby strany týkající se informací potřebných pro to, aby mohla pokračovat ve svém případu v rámci žaloby nebo soudního řízení. To může například znamenat, že můžete mít na požádání nebo z podnětu soudu přístup k dokumentům nebo dalším materiálům v daném případu. Soud má rovněž „povinnost komunikovat“, což znamená, že musí ze své vlastní iniciativy zajistit, že straně je poskytnut přístup k dokumentům nebo dalším materiálům, které jsou součástí šetření, a které byly v daném případu předloženy někým jiným než samotnou stranou. Strana se rovněž může k materiálům vyjadřovat před soudem.

Jste-li poškozenou stranou, ale nejste stranou daného případu, toto stejné právo být informován o řízení se na vás nevztahuje.

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Strana, která není spokojena s rozsudkem okresního soudu (tingsrätt), může podat opravný prostředek k odvolacímu soudu (hovrätt). Podrobnosti, jak v tomto případě postupovat, jsou uvedeny v rozsudku. V některých případech může být k převzetí případu odvolacím soudem požadováno povolení podat opravný prostředek. Je-li rozsudek napadený opravným prostředkem zrušen, obvykle dojde k novému soudnímu řízení před odvolacím soudem. Ve většině případů nemusí být poškozené strany a svědci během tohoto řízení přítomni. Namísto toho se zpětně využívají důkazy předložené okresnímu soudu. V menším počtu případů však odvolací soud může dospět k rozhodnutí v daném případu bez toho, aniž by proběhlo hlavní slyšení.

Proti rozsudku odvolacího soudu lze obecně podat opravný prostředek k nejvyššímu soudu (Högsta domstolen). Nejvyšší soud se však bude případem zabývat pouze tehdy, jde-li o zásadní otázku (precedent), nebo existují-li zjevné důvody pro obnovu řízení, jako je například hrubá chyba okresního nebo odvolacího soudu. V praxi je proto poslední instancí obvykle odvolací soud.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Jste-li stranou daného případu, máte právo obdržet písemnou kopii rozsudku, a to co nejdříve. Nejste-li stranou daného případu, musíte se pro obdržení podrobností o obsahu rozsudku obrátit na soud.

Obecně máte nárok na to, aby vám dokumenty byly přeloženy. Soud může v případě potřeby přeložit dokumenty předložené soudu či zasílané soudem. Může však být třeba, abyste se obrátili na soud a o tuto službu požádali. Překlad vám bude poskytnut bezplatně.

V této fázi soudního řízení nemůžete být zastupováni „právním zástupcem poškozené strany“ (målsägandebiträde) hrazeným z veřejných zdrojů. Povinnost právního zástupce asistovat vám končí, jakmile skončí řízení. Můžete se však rozhodnout vzít si právního zástupce na vaše vlastní náklady. Máte-li nárok na právní pomoc, stát může uhradit část vašich výdajů na právní zastoupení.

Potřebujete-li v této fázi osobu poskytující podporu, můžete kontaktovat jednu z neziskových organizací působících v této oblasti, jako jsou například linka podpory pro obětí nebo linka pomoci pro ženy – Brottsofferjouren Sverige, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon atd.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Ano, po skončení soudního řízení můžete mít nárok na podporu nebo ochranu. Pokud jde o dobu, po kterou můžete obdržet podporu nebo ochranu od neziskových organizací nebo sociálních služeb, neexistuje žádná konkrétní časová lhůta. Určité časové lhůty se vztahují na chráněné osobní údaje. Více informací naleznete v sekci „Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí“ (Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu).

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Rozsudek například upřesní udělený trest a jak dlouho zůstane odsouzená osoba ve vězení. V případě trestného činu spáchaného proti fyzické osobě (trestný čin proti životu, zdraví, svobodě nebo bezpečí osoby) se vás, jakožto poškozené strany, švédská Vězeňská a probační služba dotáže, zda si přejete být informováni o:

 • instituci, do níž byla odsouzená osoba ve Švédsku umístěna,
 • přemístění odsouzené osoby do jiné instituce nebo o jejím přemístění do jiné země,
 • tom, zda se odsouzená osoba nachází kdekoliv mimo instituci,
 • tom, zda odsouzená osoba nebo švédská Vězeňská a probační služba požádala o zmírnění doživotního trestu odnětí svobody,
 • propuštění odsouzené osoby,
 • tom, zda odsouzená osoba uprchla nebo unikla z vězení, nebo
 • o tom, zda odsouzená osoba uprchla po udělené propustce nebo jiné době strávené mimo danou instituci.

Švédská Vězeňská a probační služba není povinna poskytovat žádná oznámení, pokud by to mohlo ohrozit život nebo zdraví zadržované osoby.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

V případě trestného činu spáchaného proti fyzické osobě (trestný čin proti životu, zdraví, svobodě nebo bezpečí osoby) se vás, jakožto poškozené strany, švédská Vězeňská a probační služba dotáže, zda si přejete být informováni o:

 • propuštění odsouzené osoby,
 • tom, zda odsouzená osoba uprchla nebo unikla z vězení, nebo
 • o tom, zda odsouzená osoba uprchla po udělené propustce nebo jiné době strávené mimo danou instituci.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Ne, žádné takové právo vám nepřísluší.

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Vymáhat náhradu škody můžete víceméně za každou újmu, kterou jste v souvislosti s trestným činem utrpěli. Jednání ve věci vymáhání náhrady škody obvykle probíhá ve stejnou dobu, kdy soud rozhoduje, zda se obviněný provinil trestným činem.

Oběť nebo poškozená strana musí vymáhat náhradu škody od osoby, která spáchala trestný čin nebo způsobila újmu. Za účelem usnadnění tohoto postupu státní zástupce (åklagare) připraví vaši žádost o náhradu škody a během soudního řízení ji předloží, pokud jste o to požádali. Jedinou výjimkou jsou žádosti o náhradu škody, které vyžadují rozsáhlé šetření, nebo žádosti, které lze považovat za zjevně neodůvodněné, tj. buď nesouvisí s trestným činem, nebo jsou mnohem větší, než bývá v podobných situacích obvyklé.

Pokud usilujete o náhradu škody za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu, měli byste to při výslechu prováděném policií uvést. Měli byste rovněž uvést, zda chcete, aby vám s žádostí o náhradu škody pomohl státní zástupce.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Skutečnost, že soud obviněnému přikázal, aby vám vyplatil náhradu škody, neznamená, že danou finanční částku automaticky obdržíte. Pachatel často nebude schopen zaplatit, nebo tak neučiní dobrovolně. Se získáním platby za náhradu škody vám pomůže donucovací orgán (Kronofogden).

Soud zašle kopii rozsudku donucovacímu orgánu, který vás poté dopisem kontaktuje, aby se vás zeptal, zda přejete pomoc při získávání náhrady škody. Pokud ano, musíte vyplnit formulář, který vám donucovací orgán zašle, poté ho danému orgánu zaslat zpět a ten následně přezkoumá finanční situaci pachatele. Pokud se ukáže, že pachatel je schopen zaplatit, donucovací orgán zajistí, abyste náhradu škody obdrželi.

Pomoc donucovacího orgánu je bezplatná, s výjimkou velmi specifických případů. Pokud vás donucovací orgán nezkontaktuje, měli byste se na něj obrátit sami.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu?  Za jakých podmínek?

Ne, tato možnost neexistuje.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Pokud odsouzený pachatel náhradu škody nemůže zaplatit a nemáte žádnou pojistku, která by pokryla celou škodu, můžete mít nárok na odškodnění od státu. Toto se nazývá odškodnění obětí trestných činů (brottsskadeersättning) a spadá do kompetence Úřadu pro náhrady a podporu pro oběti (Brottsoffermyndigheten).

Aby bylo možné vyplatit odškodnění obětem trestných činů v případě, kdy je pachatel neznámý, musí proběhnout šetření, jako například předběžné šetření, aby se prokázalo, že jste se stali obětí trestného činu, a že se tudíž nejednalo o nehodu. Trestný čin musí být vždy oznámen policii. Pokud byla podezřelá osoba identifikována, musí běžně dojít k odsouzení nebo vynesení rozsudku.

Odškodnění obětí trestných činů se vztahuje na trestné činy spáchané ve Švédsku a nárok na odškodnění můžete mít bez ohledu na to, zda žijete ve Švédsku, nebo zda zde pobýváte pouze dočasně, např. jako turista nebo student. Pokud máte ve Švédsku bydliště, můžete mít nárok na odškodnění i tehdy, pokud ke spáchání trestného činu došlo v zahraničí.

Stejně jako u částek převyšujících stanovenou částku v případě pojistek, bude podobná částka stržena z odškodnění pro oběti trestných činů.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Aby bylo možné vyplatit odškodnění obětem trestných činů v případě, kdy je pachatel neznámý, musí proběhnout šetření, jako například předběžné šetření, aby se prokázalo, že jste se stali obětí trestného činu, a že se tudíž nejednalo o nehodu. Trestný čin musí být vždy oznámen policii. Pokud byla podezřelá osoba identifikována, musí běžně dojít k odsouzení nebo vynesení rozsudku.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Ne, tato možnost neexistuje.

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Práva dětí ve společnosti)

BRIS je organizace prosazující práva dětí a je bez politické a náboženské příslušnosti. Zranitelné děti a mladí lidé do 18 let mohou poradcům organizace BRIS zaslat e-mail, chatovat s nimi nebo jim zatelefonovat, a to anonymně a bezplatně. Organizace BRIS rovněž přijímá hovory od dospělých, kteří si potřebují s někým promluvit o otázkách a obavách souvisejících s dětmi a mladými lidmi.

Kontaktní údaje:

116 111, linka pomoci pro děti a mladé lidi

077 150 50 50, linka pomoci pro dospělé

Odkaz se otevře v novém okně.info@bris.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (švédská organizace podpory pro oběti Victim Support Sweden)

Victim Support Sweden je nezisková organizace, která se zasazuje o právo všech obětí trestných činů získat podporu. Sestává se z místních center podpory pro oběti rozmístěných po celé zemi, sekretariátu a bezplatné celostátní linky pomoci. Organizace asistuje obětem trestných činů, svědkům a příbuzným tím, že jim naslouchá a poskytuje jim podporu a poradenství. V případě potřeby může oběť obdržet podporu při jednání s dalšími subjekty, které mohou poskytnout například psychologickou pomoc, chráněné bydlení nebo finanční pomoc. Oběti mohou rovněž obdržet pokyny týkající se trestního řízení. Organizace Victim Support Sweden organizuje rovněž podporu svědků zajišťovanou dobrovolníky, kteří mohou poskytnout informace a podporu související se soudním řízením.

Kontaktní údaje:

0200 21 20 19

08 644 88 00

Odkaz se otevře v novém okně.info@brottsofferjouren.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Sdružení pro příbuzné sexuálně zneužívaných dětí)

Sdružení ATSUB zajišťuje individuální konzultace s příbuznými sexuálně zneužívaných dětí a nabízí pomoc a podporu při jednání s orgány. Sdružení rovněž pořádá podpůrné skupiny a poskytuje asistenci u soudu.

Kontaktní údaje:

08 644 21 12

Odkaz se otevře v novém okně.info@atsub.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švédská federace pro práva lesbických osob, gayů, bisexuálů a transgender osob), linka podpory pro oběti

RFSL je nezisková organizace existující pro to, aby zajistila, že LGBT osoby mají stejná práva, příležitosti a povinnosti jako všichni ostatní ve společnosti. RFSL provozuje linku podpory pro oběti z řad LGBT osob, které se staly oběťmi zneužívání, obtěžování a násilí. Služba je zaměřena rovněž na příbuzné, přátele a osoby, které se se zranitelnými LGBT osobami setkávají v práci. Organizace nabízí krizová setkání, informace o právech, pomoc při jednání s orgány, podporu při soudním řízení a chráněné bydlení.

Kontaktní údaje:

020 34 13 16

Odkaz se otevře v novém okně.boj@rfsl.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Státní organizace pro azylové domy pro ženy a azylové domy pro mladé ženy ve Švédsku)

Organizace ROKS koordinuje místní členská centra a poskytuje pomoc a chráněné bydlení pro zneužívané ženy, dívky a děti. Organizace rovněž pracuje na formování názorů, aby zveřejnila zkušenosti členských center a pomohla tak omezit násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách.

Kontaktní údaje:

08 442 99 30

Odkaz se otevře v novém okně.info@roks.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Státní centrum podpory pro oběti incestu a dalších forem sexuálního zneužívání v dětství)

RISE je nezisková organizace, která nabízí podporu dospělým osobám, které se v dětství staly oběťmi sexuálního zneužívání. Organizace má linku pomoci, na kterou mohou volat ženy, muži, děti, příbuzní obětí i odborníci. RISE svým členům nabízí rovněž různé aktivity včetně diskuzí v podpůrných skupinách.

Kontaktní údaje:

08 696 00 95

Odkaz se otevře v novém okně.stod@rise-sverige.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem je nezisková organizace. Provozuje jedinou švédskou celostátní linku pomoci pro ženy přistěhovaleckého původu, které se staly oběťmi násilí. Terrafem rovněž provozuje právní linku pomoci a zneužívaným ženám a jejich dětem poskytuje ochranu v chráněném bydlení.

Kontaktní údaje:

020 52 10 10

08 643 05 10

Odkaz se otevře v novém okně.info@terrafem.org

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.terrafem.org/

Unizon

Organizace Unizon zastupuje azylové domy pro ženy, centra pro zmocnění žen a další podpůrné služby pracující na společnosti bez násilí a s rovností žen a mužů. Práce členských organizací zahrnuje zejména podporu a ochranu zneužívaných žen a jejich dětí. Organizace rovněž vykonává preventivní a podpůrnou práci s dětmi a mladými lidmi, ovlivňuje názory a šíří vědomosti.

Kontaktní údaje:

08 642 64 01

Odkaz se otevře v novém okně.info@unizon.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://unizon.se/

Veřejné orgány a další subjekty

Brottsoffermyndigheten (Úřad pro náhrady a podpory pro oběti)

Obecným účelem Úřadu pro náhrady a podpory pro oběti je pracovat na prosazování práv obětí trestných činů a řešení jejich potřeb a zájmů. Úřad má celostátní odpovědnost za čtyři oblasti činnosti: řešení případů odškodnění pro oběti trestných činů, správa fondu pro oběti trestných činů (Brottsofferfonden), působení jakožto středisko odborných znalostí a vymáhání odškodnění pro oběti trestných činů, která byla vyplacena.

Kontaktní údaje:

090 70 82 00

Odkaz se otevře v novém okně.registrator@brottsoffermyndigheten.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Státní soudní správa)

Státní soudní správa je státní orgán, který vypracovává zprávy pro vládu a působí jako servisní organizace pro švédské soudy. Státní soudní správa je odpovědná za celkovou koordinaci a obecné záležitosti ovlivňující švédské soudy. To zahrnuje poskytování služeb soudům, státním soudům pro otázky nájmů a pronájmů a Státnímu úřadu pro právní pomoc (Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktní údaje:

036 15 53 00

Odkaz se otevře v novém okně.domstolsverket@dom.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.domstol.se/

Kronofogden (Švédský donucovací orgán)

Švédský donucovací orgán je státní orgán. Kromě jiných věci pracuje na stanovení dluhů prostřednictvím platebních příkazů a pomáhá komukoliv, komu nebylo zaplaceno, vymoci dlužnou částku.

Kontaktní údaje:

0771 73 73 00

Odkaz se otevře v novém okně.kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Státní středisko pro znalost násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách)

Státní středisko pro znalost násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách (NCK) při Uppsalské univerzitě pracuje jménem vlády na celostátní úrovni na zvyšování povědomí o násilí, kterého se dopouštějí muži na ženách, o násilí souvisejícím se ctí a o utiskování a násilí ve vztazích osob stejného pohlaví. Centrum NCK je odpovědné za „Kvinnofridslinjen“, švédskou celostátní linku pomoci pro obětí násilí, a za specializovanou ambulantní jednotku pro zneužívané ženy při Uppsalské univerzitní nemocnici.

Kontaktní údaje:

020 50 50 50

018 611 27 93

Odkaz se otevře v novém okně.info@nck.uu.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Švédská policie)

Policejní orgán vyšetřuje trestné činy a pracuje na předcházení novým trestným činům. Policejní orgán rovněž řeší případy zahrnující fiktivní osobní údaje.

Kontaktní údaje:

114 14

112 (v naléhavých situacích)

Odkaz se otevře v novém okně.registrator.kansli@polisen.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Státní úřad pro právní pomoc)

Státní úřad pro právní pomoc je celostátní orgán, který poskytuje právní pomoc v souladu se švédským zákonem o právní pomoci. Státní úřad pro právní pomoc je rovněž vymáhajícím orgánem v případech, kdy se soud rozhodl požadovat splacení nákladů, a to včetně uhrazení nákladů na obhajobu v trestních případech.

Kontaktní údaje:

060 13 46 00

Odkaz se otevře v novém okně.rattshjalpsmyndigheten@dom.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (Švédský finanční úřad)

Švédský finanční úřad je správní orgán pro otázky daní, posuzování majetku, registr obyvatel a registraci listin. Švédský finanční úřad rovněž řeší žádosti o ochranu osobních údajů (kódy pro utajení a používání starých adres).

Kontaktní údaje:

0771 567 567

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Švédské sdružení místních orgánů a regionů)

SKL je členskou organizací pro všechny obecní, krajské a regionální rady.

Kontaktní údaje:

08 452 70 00

Odkaz se otevře v novém okně.info@skl.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Švédské státní zastupitelství)

Švédské státní zastupitelství spolupracuje s policií na vyšetřování trestných činů. Pokud vyšetřování vede k obvinění, případ bude souzen u soudu. Úkolem státního zástupce je dokázat, že obviněný/obžalovaný trestný čin spáchal.

Kontaktní údaje:

010 562 50 00

Odkaz se otevře v novém okně.registrator@aklagare.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.aklagare.se/

Horké linky podpory pro oběti

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Práva dětí ve společnosti)

BRIS je organizace prosazující práva dětí a je bez politické a náboženské příslušnosti. Zranitelné děti a mladí lidé do 18 let mohou poradcům organizace BRIS zaslat e-mail, chatovat s nimi nebo jim zatelefonovat, a to anonymně a bezplatně. Organizace BRIS rovněž přijímá hovory od dospělých, kteří si potřebují s někým promluvit o otázkách a obavách souvisejících s dětmi a mladými lidmi.

Kontaktní údaje:

116 111, linka pomoci pro děti a mladé lidi

077 150 50 50, linka pomoci pro dospělé

Brottsofferjouren Sverige (švédská organizace podpory pro oběti Victim Support Sweden)

Victim Support Sweden je nezisková organizace, která se zasazuje o právo všech obětí trestných činů získat podporu. Sestává se z místních center podpory pro oběti rozmístěných po celé zemi, sekretariátu a bezplatné celostátní linky pomoci. Organizace asistuje obětem trestných činů, svědkům a příbuzným tím, že jim naslouchá a poskytuje jim podporu a poradenství. V případě potřeby může oběť obdržet podporu při jednání s dalšími subjekty, které mohou poskytnout například psychologickou pomoc, chráněné bydlení nebo finanční pomoc. Oběti mohou rovněž obdržet pokyny týkající se trestního řízení. Organizace Victim Support Sweden organizuje rovněž podporu svědků zajišťovanou dobrovolníky, kteří mohou poskytnout informace a podporu související se soudním řízením.

Organizace Victim Support Sweden provozuje celostátní linku pomoci, která může poskytnout podporu všem obětem trestných činů a rovněž je odkázat na místní centrum pro podporu obětí. Celostátní linka pomoci může poskytnout podporu ve 21 různých jazycích.

Kontaktní údaje:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (Úřad pro náhrady a podpory pro oběti)

Obecným účelem Úřadu pro náhrady a podpory pro oběti je pracovat na prosazování práv obětí trestných činů a řešení jejich potřeb a zájmů. Úřad má celostátní odpovědnost za čtyři oblasti činnosti: řešení případů odškodnění pro oběti trestných činů, správa fondu pro oběti trestných činů (Brottsofferfonden), působení jakožto středisko odborných znalostí a vymáhání odškodnění pro oběti trestných činů, která byla vyplacena.

Úřad pro náhrady a podporu pro oběti provozuje linku pomoci, která může zodpovědět dotazy ohledně finančního odškodnění v návaznosti na trestný čin, a rovněž například ohledně práva na „právního zástupce poškozené strany“, zvláštního zástupce pro děti, soudních zákazů kontaktu a soudních řízení.

Kontaktní údaje:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Státní středisko pro znalost násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách)

Státní středisko pro znalost násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách (NCK) při Uppsalské univerzitě pracuje jménem vlády na celostátní úrovni na zvyšování povědomí o násilí, kterého se dopouštějí muži na ženách, o násilí souvisejícím se ctí a o utiskování a násilí ve vztazích osob stejného pohlaví. Centrum NCK je odpovědné za „Kvinnofridslinjen“, švédskou celostátní linku pomoci pro obětí násilí, a za specializovanou ambulantní jednotku pro zneužívané ženy při Uppsalské univerzitní nemocnici.

Kontaktní údaje:

020 50 50 50

Terrafem

Terrafem je nezisková organizace. Provozuje jedinou švédskou celostátní linku pomoci pro ženy přistěhovaleckého původu, které se staly oběťmi násilí. Terrafem rovněž provozuje právní linku pomoci a zneužívaným ženám a jejich dětem poskytuje ochranu v chráněném bydlení.

Kontaktní údaje:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švédská federace pro práva lesbických osob, gayů, bisexuálů a transgender osob), linka podpory pro oběti

RFSL je nezisková organizace existující pro to, aby zajistila, že LGBT osoby mají stejná práva, příležitosti a povinnosti jako všichni ostatní ve společnosti. RFSL provozuje linku podpory pro oběti z řad LGBT osob, které se staly oběťmi zneužívání, obtěžování a násilí. Služba je zaměřena rovněž na příbuzné, přátele a osoby, které se se zranitelnými LGBT osobami setkávají v práci. Organizace nabízí krizová setkání, informace o právech, pomoc při jednání s orgány, podporu při soudním řízení a chráněné bydlení.

Kontaktní údaje:

020 34 13 16

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano, podpora pro oběti poskytovaná neziskovými organizacemi je bezplatná. To samé platí pro podpůrné služby řízené veřejnými orgány.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Brottsoffermyndigheten (Úřad pro náhrady a podpory pro oběti)

Obecným účelem Úřadu pro náhrady a podpory pro oběti je pracovat na prosazování práv obětí trestných činů a řešení jejich potřeb a zájmů. Úřad má celostátní odpovědnost za čtyři oblasti činnosti: řešení případů odškodnění pro oběti trestných činů, správa fondu pro oběti trestných činů (Brottsofferfonden), působení jakožto středisko odborných znalostí a vymáhání odškodnění pro oběti trestných činů, která byla vyplacena.

Kontaktní údaje:

090 70 82 00

Odkaz se otevře v novém okně.registrator@brottsoffermyndigheten.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Státní soudní správa)

Státní soudní správa je státní orgán, který vypracovává zprávy pro vládu a působí jako servisní organizace pro švédské soudy. Státní soudní správa je odpovědná za celkovou koordinaci a obecné záležitosti ovlivňující švédské soudy. To zahrnuje poskytování služeb soudům, státním soudům pro otázky nájmů a pronájmů a Státnímu úřadu pro právní pomoc (Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktní údaje:

036 15 53 00

Odkaz se otevře v novém okně.domstolsverket@dom.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.domstol.se/

Kronofogden (Švédský donucovací orgán)

Švédský donucovací orgán je státní orgán. Kromě jiných věci pracuje na stanovení dluhů prostřednictvím platebních příkazů a pomáhá komukoliv, komu nebylo zaplaceno, vymoci dlužnou částku.

Kontaktní údaje:

0771 73 73 00

Odkaz se otevře v novém okně.kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Státní středisko pro znalost násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách)

Státní středisko pro znalost násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách (NCK) při Uppsalské univerzitě pracuje jménem vlády na celostátní úrovni na zvyšování povědomí o násilí, kterého se dopouštějí muži na ženách, o násilí souvisejícím se ctí a o utiskování a násilí ve vztazích osob stejného pohlaví. Centrum NCK je odpovědné za „Kvinnofridslinjen“, švédskou celostátní linku pomoci pro obětí násilí, a za specializovanou ambulantní jednotku pro zneužívané ženy při Uppsalské univerzitní nemocnici.

Kontaktní údaje:

020 50 50 50

018 611 27 93

Odkaz se otevře v novém okně.info@nck.uu.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (Švédská policie)

Policejní orgán vyšetřuje trestné činy a pracuje na předcházení novým trestným činům. Policejní orgán rovněž řeší případy zahrnující fiktivní osobní údaje.

Kontaktní údaje:

114 14

112 (v naléhavých situacích)

Odkaz se otevře v novém okně.registrator.kansli@polisen.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Státní úřad pro právní pomoc)

Státní úřad pro právní pomoc je celostátní orgán, který poskytuje právní pomoc v souladu se švédským zákonem o právní pomoci. Státní úřad pro právní pomoc je rovněž vymáhajícím orgánem v případech, kdy se soud rozhodl požadovat splacení nákladů, a to včetně uhrazení nákladů na obhajobu v trestních případech.

Kontaktní údaje:

060 13 46 00

Odkaz se otevře v novém okně.rattshjalpsmyndigheten@dom.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (Švédský finanční úřad)

Švédský finanční úřad je správní orgán pro otázky daní, posuzování majetku, registr obyvatel a registraci listin. Švédský finanční úřad rovněž řeší žádosti o ochranu osobních údajů (kódy pro utajení a používání starých adres).

Kontaktní údaje:

0771 567 567

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Švédské sdružení místních orgánů a regionů)

SKL je členskou organizací pro všechny obecní, krajské a regionální rady.

Kontaktní údaje:

08 452 70 00

Odkaz se otevře v novém okně.info@skl.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Švédské státní zastupitelství)

Švédské státní zastupitelství spolupracuje s policií na vyšetřování trestných činů. Pokud vyšetřování vede k obvinění, případ bude souzen u soudu. Úkolem státního zástupce je dokázat, že obviněný/obžalovaný trestný čin spáchal.

Kontaktní údaje:

010 562 50 00

Odkaz se otevře v novém okně.registrator@aklagare.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.aklagare.se/

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Práva dětí ve společnosti)

BRIS je organizace prosazující práva dětí a je bez politické a náboženské příslušnosti. Zranitelné děti a mladí lidé do 18 let mohou poradcům organizace BRIS zaslat e-mail, chatovat s nimi nebo jim zatelefonovat, a to anonymně a bezplatně. Organizace BRIS rovněž přijímá hovory od dospělých, kteří si potřebují s někým promluvit o otázkách a obavách souvisejících s dětmi a mladými lidmi.

Kontaktní údaje:

116 111, linka pomoci pro děti a mladé lidi

077 150 50 50, linka pomoci pro dospělé

Odkaz se otevře v novém okně.info@bris.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (švédská organizace podpory pro oběti Victim Support Sweden)

Victim Support Sweden je nezisková organizace, která se zasazuje o právo všech obětí trestných činů získat podporu. Sestává se z místních center podpory pro oběti rozmístěných po celé zemi, sekretariátu a bezplatné celostátní linky pomoci. Organizace asistuje obětem trestných činů, svědkům a příbuzným tím, že jim naslouchá a poskytuje jim podporu a poradenství. V případě potřeby může oběť obdržet podporu při jednání s dalšími subjekty, které mohou poskytnout například psychologickou pomoc, chráněné bydlení nebo finanční pomoc. Oběti mohou rovněž obdržet pokyny týkající se trestního řízení. Organizace Victim Support Sweden organizuje rovněž podporu svědků zajišťovanou dobrovolníky, kteří mohou poskytnout informace a podporu související se soudním řízením.

Kontaktní údaje:

0200 21 20 19

08 644 88 00

Odkaz se otevře v novém okně.info@brottsofferjouren.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Sdružení pro příbuzné sexuálně zneužívaných dětí)

Sdružení ATSUB zajišťuje individuální konzultace s příbuznými sexuálně zneužívaných dětí a nabízí pomoc a podporu při jednání s orgány. Sdružení rovněž pořádá podpůrné skupiny a poskytuje asistenci u soudu.

Kontaktní údaje:

08 644 21 12

Odkaz se otevře v novém okně.info@atsub.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švédská federace pro práva lesbických osob, gayů, bisexuálů a transgender osob), linka podpory pro oběti

RFSL je nezisková organizace existující pro to, aby zajistila, že LGBT osoby mají stejná práva, příležitosti a povinnosti jako všichni ostatní ve společnosti. RFSL provozuje linku podpory pro oběti z řad LGBT osob, které se staly oběťmi zneužívání, obtěžování a násilí. Služba je zaměřena rovněž na příbuzné, přátele a osoby, které se se zranitelnými LGBT osobami setkávají v práci. Organizace nabízí krizová setkání, informace o právech, pomoc při jednání s orgány, podporu při soudním řízení a chráněné bydlení.

Kontaktní údaje:

020 34 13 16

Odkaz se otevře v novém okně.boj@rfsl.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Státní organizace pro azylové domy pro ženy a azylové domy pro mladé ženy ve Švédsku)

Organizace ROKS koordinuje místní členská centra a poskytuje pomoc a chráněné bydlení pro zneužívané ženy, dívky a děti. Organizace rovněž pracuje na formování názorů, aby zveřejnila zkušenosti členských center a pomohla tak omezit násilí, kterého se muži dopouštějí na ženách.

Kontaktní údaje:

08 442 99 30

Odkaz se otevře v novém okně.info@roks.se

Odkaz se otevře v novém okně.https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Státní centrum podpory pro oběti incestu a dalších forem sexuálního zneužívání v dětství)

RISE je nezisková organizace, která nabízí podporu dospělým osobám, které se v dětství staly oběťmi sexuálního zneužívání. Organizace má linku pomoci, na kterou mohou volat ženy, muži, děti, příbuzní obětí i odborníci. RISE svým členům nabízí rovněž různé aktivity včetně diskuzí v podpůrných skupinách.

Kontaktní údaje:

08 696 00 95

Odkaz se otevře v novém okně.stod@rise-sverige.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem je nezisková organizace. Provozuje jedinou švédskou celostátní linku pomoci pro ženy přistěhovaleckého původu, které se staly oběťmi násilí. Terrafem rovněž provozuje právní linku pomoci a zneužívaným ženám a jejich dětem poskytuje ochranu v chráněném bydlení.

Kontaktní údaje:

020 52 10 10

08 643 05 10

Odkaz se otevře v novém okně.info@terrafem.org

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.terrafem.org/

Unizon

Organizace Unizon zastupuje azylové domy pro ženy, centra pro zmocnění žen a další podpůrné služby pracující na společnosti bez násilí a s rovností žen a mužů. Práce členských organizací zahrnuje zejména podporu a ochranu zneužívaných žen a jejich dětí. Organizace rovněž vykonává preventivní a podpůrnou práci s dětmi a mladými lidmi, ovlivňuje názory a šíří vědomosti.

Kontaktní údaje:

08 642 64 01

Odkaz se otevře v novém okně.info@unizon.se

Odkaz se otevře v novém okně.http://unizon.se/

Poslední aktualizace: 18/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.