Victims' rights - by country

Under Law 4/2015 of 27 April 2015, natural persons that are the victims of offences committed in or which may be prosecuted in Spain are considered to be victims of crime, regardless of their nationality, of whether they are of legal age or minors and of whether or not they are legally resident. The provisions of this Law shall apply:

a) As a direct victim, to any natural person who has suffered harm to his or her person or property, especially physical or mental injury, emotional suffering or economic loss directly caused by an offence.

b) As an indirect victim, in the event of death or disappearance of a person directly caused by an offence, except where the events are directly attributable to:

1. The victim’s spouse, where they are not legally or effectively separated, and to any children of the victim or of the victim’s spouse, where they are not legally or effectively separated, who are living with them at the time of the death or disappearance; any person who, at the time of the death or disappearance, is in a comparable sentimental relationship with the victim and any children of that person who are living with the victim at the time of the death or disappearance; to the victim's parents or direct or third-degree relatives for whom the victim has parental responsibility and persons under the victim’s guardianship or who are being fostered by the victim.

2. Where none of the above persons exist, other direct relatives and the victim’s siblings, with preference being given to the victim’s legal representative.

 • Basic victims’ rights: All victims are entitled to protection, information, support, assistance and care, as well as to participate actively in criminal proceedings and to receive respectful, professional, personal and non-discriminatory treatment from their first contact with the authorities or officials, while victim assistance and support and restorative justice services are being provided, throughout criminal proceedings and for a sufficient period of time after their conclusion, regardless of whether or not the identity of the offender is known and of the outcome of the proceedings.
 • Contact point: victim support offices

As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Spain start with investigation of the crime, conducted by the judicial police under the supervision of an examining magistrate. At the end of the investigation the examining magistrate sends the case to the public prosecutor who decides what to do next. If there are not sufficient grounds to bring a case against the offender and the public prosecutor fails to press charges, the examining magistrate will dismiss (end) the proceedings. Otherwise, the case will be referred to the relevant court for trial.

During the trial the court examines the evidence and decides whether the alleged offender is guilty or not. If the offender is found guilty the court will impose a penalty. The criminal proceedings may continue with the possibility of an appeal before the higher court.

As a victim, you can take part in criminal proceedings as a witness or have a more active role as a private prosecutor and thus benefit from additional rights derived from being a party to the proceedings. In any case, pursuant to Article 124 of the Spanish Constitution, the public prosecutor shall safeguard the interests of victim/s throughout the proceedings.

The victims of offences related to gender-based violence are assisted by a specialised lawyer from the preliminary enquiries onwards. Following the reform of the Organic Law on the Judiciary (LOPJ) with Organic Law 7/2015, the courts with jurisdiction for violence against women also deal with offences against privacy, the right to self-image and honour of women and the offence of contempt of court or disregarding an interim measure.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 11/03/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Obecně platí, že jako oběť trestného činu máte od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány nebo pověřenými úředními osobami a během služeb pomoci a podpory poskytovaných orgány veřejné správy právo na ochranu, informace, podporu, pomoc a péči ještě předtím, než trestný čin oznámíte.

Můžete požádat orgán nebo pověřenou úřední osobu, na které jste se původně obrátili, aby vás poslaly na jeden z úřadů pro podporu obětem trestných činů (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), kde se vám dostane bezplatného a důvěrného poradenství i v případě, že jste dosud trestný čin neoznámili.

Máte také možnost nechat se od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány a pověřenými úředními osobami doprovázet osobou podle svého výběru.

Jako oběť trestného činu máte dále právo, abyste rozuměli a bylo vám rozuměno při každém úkonu, který je nutno provést po oznámení trestného činu, včetně fáze informování před podáním oznámení, a v případě potřeby s tlumočením v právně uznaných znakových jazycích nebo za použití prostředků na podporu ústní komunikace.

Veškerá ústní nebo písemná komunikace musí probíhat jasným, jednoduchým a srozumitelným způsobem a zohlednit vaše osobní charakteristiky a potřeby, zejména vaše případné smyslové poškození, mentální nebo psychické postižení či vaši nezletilost.

Informace, na které máte jako oběť trestného činu právo a které vám budou poskytnuty od prvního kontaktu s veřejnými orgány nebo pověřenými úředními osobami a během pomoci ze strany asistenčních služeb, se týkají hlavně:

 • postupu, jak podat trestní oznámení a získat poradenství a odbornou pomoc právníka, a případně podmínek, za jakých je lze získat bezplatně;
 • asistenčních a podpůrných opatření zdravotní, psychologické nebo materiální povahy, která jsou vám k dispozici, a postupu, jak k nim získat přístup;
 • možnosti požádat o ochranu a případně postupu, jak si o ni zažádat;
 • náhrady škody, na kterou můžete mít nárok, a případně postupu, jak o ni zažádat;
 • dostupných služeb restorativní justice ve věcech, ve kterých to právní předpisy umožňují;
 • věcí, v nichž můžete žádat o náhradu nákladů na právní zastoupení v souvislosti s vaší účastí na soudním řízení, a případně postupu, jak tento nárok uplatnit.

V případě potřeby můžete získat rovněž informace o dostupných tlumočnických a překladatelských službách a službách na podporu komunikace.

Nejste-li rezidentem ve Španělsku, máte nárok na informace o postupu, jak svá práva uplatnit.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Jste-li obětí trestného činu a máte-li pobyt ve Španělsku, můžete španělským orgánům oznámit trestné činy, ke kterým došlo v jiných zemích Evropské unie.

V případě, že španělské orgány rozhodnou, že z důvodu nedostatečné pravomoci vyšetřování nezahájí, předají okamžitě oznámení příslušným orgánům státu, v němž k trestným činům došlo, a vás jako stranu, která oznámení podala, o tom informují.

Jste-li občanem členského státu EU s obvyklým pobytem ve Španělsku a obětí trestného činu, který byl spáchán v jiném členském státě EU než Španělsku (oběť trestného činu v přeshraničních případech), máte možnost obrátit se na úřad pro podporu obětem trestných činů, kde vám poskytnou informace o tom, jak postupovat v zemi, v níž byl trestný čin spáchán, a o vašich případných nárocích na odškodnění. Jedná-li se o teroristický čin, musíte se obrátit na Generální ředitelství podpory obětem terorismu Ministerstva vnitra (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Pokud nejste rezidentem ve Španělsku a nemluvíte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, máte právo na bezplatného tlumočníka. Policie vám může poskytnout formulář pro oznámení trestného činu ve vašem jazyce a zajistit tlumočníka po telefonu nebo jeho osobní účast. Soudy mají tlumočnickou službu, která pracuje v koordinaci s úřady pro podporu obětem trestných činů. Pokud nejste rezidentem ve Španělsku, máte dále nárok na informace o postupu, jak uplatnit svá práva.

Jste-li pod ochranným příkazem vydaným v jednom z členských států, můžete si zažádat o vydání evropského ochranného příkazu. Zjednodušeným a zrychleným postupem získáte ochranu prostřednictvím nového ochranného opatření, které přijal členský stát, do něhož cestujete nebo se stěhujete.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Při podání trestního oznámení máte právo na jeho řádně ověřenou kopii. V případě, že nemluvíte a ani nerozumíte žádnému z úředních jazyků místa, kde byl trestný čin nahlášen, máte nárok na bezplatnou tlumočnickou službu a písemný překlad kopie oznámení, které jste podali.

Máte rovněž nárok na informace o:

 • pečovatelských a podpůrných opatřeních zdravotní, psychologické nebo materiální povahy, která jsou vám k dispozici, a postupu, jak k nim získat přístup, včetně – je-li to nutné a odpovídá-li to situaci – informací o možnostech alternativního ubytování;
 • právu předkládat důkazy vyšetřujícím orgánům;
 • možnosti požádat o ochranu a případně postupu, jak si o ni zažádat;
 • náhradě škody, na kterou můžete mít nárok, a případně postupu, jak o ni zažádat;
 • dostupných tlumočnických a překladatelských službách;
 • všech dostupných službách na podporu komunikace;
 • postupech uplatnění vašich práv, pokud žijete mimo Španělsko;
 • odvoláních, která můžete podat proti každému rozhodnutí, které považujete za neslučitelné s vašimi právy;
 • kontaktních údajích orgánu činného v trestním řízení a komunikačních kanálech, které s ním můžete používat;
 • dostupných službách restorativní justice ve věcech, v nichž to právní předpisy umožňují;
 • věcech, v nichž můžete žádat proplacení nákladů na právní zastoupení v souvislosti s vaší účastí na vyšetřování / soudním řízení, a případně postupu, jak tento nárok uplatnit;
 • právu podat obecnou žádost o oznamování určitých rozhodnutí přijatých v rámci řízení, jako je mimo jiné rozhodnutí nezahájit trestní řízení, pravomocný rozsudek v řízení, rozhodnutí o uvěznění nebo následném propuštění pachatele, a rovněž oznamování možného útěku pachatele z vazby a rozhodnutí všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob usvědčených ze spáchání trestných činů za použití násilí či zastrašování, které pro vás představují bezpečnostní riziko.

Budete dále informováni o dnu, hodině a místě konání soudního jednání a podstatě obžaloby vznesené proti pachateli.

Jste-li obětí trestného činu násilí na základě pohlaví, bude vám oznámeno rozhodnutí uvěznit nebo následně propustit pachatele, či možný útěk pachatele z vazby, vedle rozhodnutí, kterými se schvalují osobní bezpečnostní opatření nebo změny již přiznaných opatření, jejichž záměrem je zajistit vaši bezpečnost, a to aniž byste si o taková oznámení museli zažádat, s výjimkou případů, kdy vyjádříte přání tato oznámení nedostávat.

Budete mít rovněž přístup k bezplatným a důvěrným asistenčním a podpůrným službám poskytovaným úřady pro podporu obětem trestných činů. Podle závažnosti trestného činu nebo na vaši žádost můžete být v případě potřeby posláni na tyto úřady.

Pokud dané trestné činy způsobily mimořádně závažnou újmu, mohou orgány veřejné správy a úřady pro podporu obětem trestných činů rozšířit přístup k asistenčním a podpůrným službám také na členy vaší rodiny. Za tímto účelem se členy rodiny rozumí osoby, které jsou s vámi spojeny manželským nebo podobným svazkem, a příbuzní až do druhého stupně (prarodiče, sourozenci a vnuci).

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud nejste rezidentem ve Španělsku a nemluvíte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, máte právo na bezplatného tlumočníka. Policie vám může poskytnout formulář pro oznámení trestného činu ve vašem jazyce a zajistit tlumočníka po telefonu nebo jeho osobní účast. Soudy mají tlumočnickou službu, která pracuje v koordinaci s úřadem pro podporu obětem trestných činů.

V případě, že nemluvíte a ani nerozumíte žádnému z úředních jazyků místa, kde jste trestný čin oznámili, úřady pro podporu obětí trestných činů vám poskytnou informace o vašem právu na bezplatnou tlumočnickou službu a písemný překlad kopie oznámení.

Máte nárok zejména na:

 • bezplatnou pomoc tlumočníka, který hovoří jazykem, jemuž rozumíte, když během vyšetřování vypovídáte před soudcem, státním zástupcem nebo příslušníky policie, či když vystupujete jako svědek při soudním jednání nebo každém veřejném slyšení.

Toto právo platí také v případě, že máte potíže se sluchem nebo s mluvením;

 • bezplatný překlad určitých rozhodnutí přijatých v rámci řízení, jako je mimo jiné rozhodnutí nezahájit trestní řízení, pravomocný rozsudek v řízení, rozhodnutí o uvěznění nebo následném propuštění pachatele, a rovněž oznámení možného útěku pachatele z vazby a rozhodnutí všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob usvědčených ze spáchání trestných činů za použití násilí či zastrašování, které pro vás představují bezpečnostní riziko, a rozhodnutí o ukončení vyšetřování.

Můžete požádat, aby překlad zahrnoval krátké shrnutí důvodů přijatého rozhodnutí;

 • bezplatný překlad všech informací, které jsou zásadní, abyste se mohli účastnit trestního řízení. Za tímto účelem můžete podat odůvodněnou žádost, aby byl určitý dokument pokládán za zásadní;
 • být informován v jazyce, kterému rozumíte, o dni, hodině a místě konání soudního jednání.

Pomoc tlumočníka může být poskytnuta prostřednictvím videokonference nebo pomocí jiného telekomunikačního média, pokud soudce nebo soud nerozhodne z moci úřední či na žádost jedné ze stran o fyzické přítomnosti tlumočníka z důvodu zajištění vašich práv.

Aby bylo zajištěno spravedlivé řízení, lze v mimořádných případech nahradit písemný překlad dokumentů ústním shrnutím jejich obsahu v jazyce, kterému rozumíte.

Pokud si přejete, aby byly úkony policie přetlumočeny nebo přeloženy, a nedojde k tomu, můžete se odvolat k vyšetřujícímu soudci. Odvolání je považováno za podané v okamžiku, kdy vyjádříte svůj nesouhlas se skutečností, že vám byly požadované tlumočení či překlad odepřeny.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Obecně platí, že jako oběť trestného činu máte od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány nebo pověřenými úředními osobami a během služeb pomoci a podpory poskytovaných orgány veřejné správy právo na ochranu, informace, podporu, pomoc a péči ještě předtím, než trestný čin oznámíte.

Můžete požádat orgán nebo pověřenou úřední osobu, na které jste se původně obrátili, aby vás poslaly na jeden z úřadů pro podporu obětem trestných činů, kde se vám dostane bezplatné a důvěrné pomoci i v případě, že jste dosud trestný čin neoznámili.

Máte také možnost nechat se od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány a pověřenými úředními osobami doprovázet osobou podle svého výběru.

Máte dále právo, abyste rozuměli a bylo vám rozuměno při každém úkonu, který je nutno provést po oznámení trestného činu, včetně fáze informování před podáním oznámení, a v případě potřeby s tlumočením v právně uznaných znakových jazycích nebo za použití prostředků na podporu ústní komunikace.

Veškerá ústní nebo písemná komunikace musí probíhat jasným, jednoduchým a srozumitelným způsobem a zohlednit vaše osobní charakteristiky a potřeby, zejména vaše případné smyslové poškození, mentální nebo psychické postižení či vaši nezletilost.

Služby podpory pro oběti

Kdo poskytuje podporu obětem?

Pokud se stanete obětí trestného činu, máte právo na bezplatný a důvěrný přístup ke službám pomoci a podpory, které poskytují jak orgány veřejné správy, tak úřady pro podporu obětem trestných činů.

Úřady pro podporu obětem trestných činů byly zřízeny ministerstvem spravedlnosti a zajišťují bezplatnou multidisciplinární veřejnou službu pomoci obětem.

Tyto úřady fungují ve všech Odkaz se otevře v novém okně.autonomních oblastech a najdete je téměř ve všech hlavních městech těchto oblastí a také v jiných městech.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám jako oběti trestného činu poskytnou komplexní, koordinovanou a odbornou podporu v oblasti vašich specifických právních, psychologických a sociálních potřeb.

Jste-li obětí teroristického činu, můžete kontaktovat úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional). Pokud si ale přejete, můžete kontaktovat úřad pro podporu obětem trestných činů v provincii, v níž se nacházíte. Dotčený úřad pro podporu obětem trestných činů bude poté svůj postup koordinovat s úřadem na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu.

Právo na přístup trvá po celou dobu poskytování asistenčních a podpůrných služeb a případně služeb restorativní justice, po celé trestní řízení a po přiměřené období po jeho skončení bez ohledu na to, zda je známa totožnost pachatele a jaký je výsledek řízení, včetně doby před oznámením trestného činu.

Pokud dané trestné činy způsobily mimořádně závažnou újmu, mohou orgány veřejné správy a úřady pro podporu obětem trestných činů rozšířit přístup k asistenčním a podpůrným službám také na členy vaší rodiny. Za tímto účelem se členy rodiny rozumí osoby, které jsou s vámi spojeny manželským nebo podobným svazkem, a příbuzní až do druhého stupně (prarodiče, sourozenci a vnuci).

Máte-li nezletilé děti nebo jste-li sám nezletilou osobou s opatrovníkem, v péči svěřené ženské oběti násilí na základě pohlaví nebo osobám, které jsou oběťmi domácího násilí, máte nárok na zvláštní opatření pomoci a ochrany stanovená právními předpisy.

Pokud jste obětí teroristických činů či násilí na základě pohlaví nebo jste nezletilou osobou, máte navíc práva stanovená zvláštními právními předpisy pro každý typ trestného činu.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Když oznámíte trestný čin, provedou příslušníci státní policie nebo případně policie autonomní oblasti, v níž došlo ke spáchání trestného činu, prvotní individuální posouzení vaší situace, aby zjistili vaše potřeby na ochranu a případně vás určili jako zranitelnou oběť. Během tohoto prvotního posouzení dostanete informace o možnostech obrátit se na úřad pro podporu obětem trestných činů.

V závislosti na závažnosti trestného činu a v každém případě na vaši žádost vás musí každý orgán nebo úředně pověřená osoba, s nimiž přijdete do kontaktu, poslat na úřad pro podporu obětem trestných činů.

Jak je chráněno mé soukromí?

Přístup jak k službám pomoci a podpory poskytovaným orgány veřejné správy, tak k službám poskytovaným úřady pro podporu obětem trestných činů zůstane ve všech případech důvěrný.

Informace, které poskytnete policistům nebo jinému orgánu či úředně pověřené osobě, která vám pomáhá od prvního okamžiku, se smí předávat jiným poskytovatelům služeb pomoci a podpory, jako jsou např. úřady pro podporu obětem trestných činů, pouze s vaším předchozím a informovaným souhlasem.

Poskytovatelé služeb podpory obětem smí předávat získané informace třetím stranám pouze s vaším předchozím a informovaným souhlasem.

Pokud jde o soudní oblast, soudci, soudy, státní zástupci a jiné orgány a úřední osoby pověřené vyšetřováním trestných činů a rovněž všechny ostatní subjekty, které jsou tak či onak zapojeny do řízení nebo se ho účastní, přijmou v souladu s právními předpisy nutná opatření na ochranu vašeho soukromí a soukromí členů vaší rodiny, a zejména, jste-li nezletilou obětí nebo zdravotně postiženou osobou vyžadující zvláštní ochranu, zabraňující šíření informací, které by mohly odhalit vaši totožnost.

Soudní orgán může navíc zakázat získávání, poskytování nebo zveřejňování fotografií vaší osoby nebo členů vaší rodiny, a to zejména v případech, jste-li nezletilou obětí nebo zdravotně postiženou osobou vyžadující zvláštní ochranu.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Každá oběť má právo na přístup k službám pomoci a podpory poskytovaným bezplatně a důvěrně úřady pro podporu obětem trestných činů.

Přístup k službám pomoci a podpory není podmíněn předchozím oznámením trestného činu.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Orgány a úřední osoby pověřené vyšetřováním, stíháním a souzením trestných činů přijmou nezbytná opatření stanovená právními předpisy, aby chránily život oběti a členů její rodiny, jejich tělesné a duševní zdraví, svobodu, bezpečí, sexuální svobodu a integritu a aby dostatečně ochránily jejich soukromí a důstojnost, zejména v případech, kdy vypovídají nebo mají svědčit u soudu.

Státní zastupitelství zajistí plnění tohoto nároku na ochranu zejména v případech nezletilých obětí a přijme odpovídající opatření v jejich nejlepším zájmu, je-li nutno zabránit újmě, která jim může vzniknout při probíhajícím řízení, nebo ji omezit.

Jste-li nezletilou obětí nebo obětí s postižením (oběti vyžadující zvláštní ochranu), existuje možnost výslechu svědka znalci před konáním soudního jednání a nahrání vaší výpovědi před zvlášť vyškoleným týmem ve zvláštní místnosti.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Nejprve se provede posouzení vašeho konkrétního případu, aby se určila ochranná opatření, která je nutno přijmout.

Za posouzení a rozhodnutí o těchto druzích opatření nesou odpovědnost:

 • v průběhu vyšetřování trestného činu vyšetřující soudce nebo soudce pověřený případy násilí na ženách, aniž je tím dotčeno předběžné posouzení a rozhodnutí, která provádí a přijímá:
 • státní zastupitelství během vyšetřování nebo v trestních řízeních, která se týkají nezletilých obětí, nebo
 • příslušníci policie zapojení do počáteční fáze vyšetřování;
 • během soudního jednání soudce nebo soud, který věc soudí.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Ano, protože váš konkrétní případ bude nejprve posouzen, aby se zjistilo, jaká ochranná opatření je nutno přijmout.

Když oznámíte trestný čin, provedou příslušníci státní policie nebo případně policie autonomní oblasti, v níž došlo ke spáchání trestného činu, prvotní individuální posouzení vaší situace, aby zjistili vaše potřeby na ochranu a případně vás určili jako zranitelnou oběť. Během tohoto prvotního posouzení dostanete informace o možnostech obrátit se na úřad pro podporu obětem trestných činů.

Pokud vám pomáhá úřad pro podporu obětem trestných činů, provede také on individuální posouzení vašeho případu. S vaším souhlasem mohou být uvedenému úřadu předány informace shromážděné v posouzení policie.

Při individuálním posouzení se zváží potřeby, které projevíte, a vaše přání při plném dodržení vaší tělesné, duševní a morální integrity.

Zvláště se při něm zohlední:

 • vaše osobní charakteristiky, situace, okamžité potřeby, pohlaví, postižení a úroveň vyspělosti a zejména se posoudí, zda jste osoba se zdravotním postižením nebo zda jste ve vztahu závislosti s domnělým pachatelem trestného činu, zda jste nezletilou obětí nebo zda potřebujete zvláštní ochranu či zda existují další faktory zvláštní zranitelnosti;
 • povaha trestného činu, jehož jste obětí, závažnost způsobené újmy a riziko opakování trestné činnosti. Vaše potřeby ochrany budou obzvláště posouzeny, jste-li obětí teroristických činů, trestných činů spáchaných zločinnou organizací, násilí založeného na pohlaví a domácího násilí, trestných činů proti sexuální svobodě a integritě, obchodování s lidmi, násilného zmizení a trestných činů spáchaných z rasistických, antisemitských nebo jiných důvodů, které se týkají ideologie, náboženství či přesvědčení, rodinného stavu, etnické, rasové nebo národnostní příslušnosti, vaší země původu, vašeho pohlaví, sexuální orientace či identity, nebo z důvodů pohlaví, nemoci či postižení;
 • okolnosti trestného činu, zejména v případě násilných trestných činů.

Pokud jste nezletilou nebo zdravotně postiženou osobou a potřebujete zvláštní ochranu, budou rovněž zohledněny vaše názory a zájmy stejně jako vaše osobní situace a budou zejména dodrženy zásady nejlepšího zájmu nezletilých nebo postižených osob vyžadujících zvláštní ochranu, jejich právo na informace, rovné zacházení, důvěrnost, soukromí a právo na ochranu.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Ano. Během vyšetřování trestného činu to bude vyšetřující soudce nebo soudce pověřený případy násilí na ženách či v případě trestného činu násilí na základě pohlaví státní zástupce nebo policisté zapojení do počáteční fáze vyšetřování, kdo posoudí a určí ochranná opatření, která mohou být pro vás vhodná.

Jste-li v nebezpečí obdržíte policejní ochranu.

Z důvodu bezpečnosti, veřejného pořádku, prospěšnosti nebo zachování vaší důstojnosti budete vypovídat prostřednictvím videokonference.

Jste-li obětí některých specifických trestných činů provázených zvláštními ochrannými opatřeními, která se poskytují jejich obětem, jako je násilí na základě pohlaví, domácí násilí, obchodování s lidmi za účelem sexuálního a pracovního vykořisťování, ublížení na zdraví, trestné činy proti svobodě, mučení, trestné činy proti osobní důstojnosti, sexuální svobodě, soukromí, právu na vnímání sebe sama, nedotknutelnosti obydlí, trestné činy proti cti a společenskohospodářskému pořádku, máte právo, vyžaduje-li to výslovně vaše ochrana, na uložení těchto zákazů: zákaz pobytu nebo zákaz vstupu na místo, do blízkosti, města či oblasti, zákaz styku s vámi nebo zákaz komunikace s určitými osobami.

Na vaši ochranu lze během vyšetřování přijmout tato opatření:

 • můžete svědčit před zvlášť vyškolenými odborníky ve zvlášť určených nebo přizpůsobených zařízeních;
 • musíte-li vypovídat opakovaně, může vaši výpověď přijmout ta samá osoba, pokud to výrazně neohrožuje průběh řízení nebo pokud nemusíte vypovídat přímo před soudcem či státním zástupcem;
 • jste-li obětí násilí na základě pohlaví, domácího násilí nebo trestného činu proti sexuální svobodě či integritě, může na vaši žádost vypovídat za vás jiná osoba stejného pohlaví, pokud to výrazně neohrožuje průběh řízení nebo pokud nemusíte vypovídat přímo před soudcem či státním zástupcem;

Jste-li předvoláni svědčit a soudce zjistí, že jste vystaveni vážnému riziku či je ohrožena vaše svoboda, majetek nebo rodina, může přijmout tato opatření:

 • chránit vaši totožnost, adresu, povolání a pracoviště tím, že tyto údaje v řízení nepoužije;
 • zabránit, abyste byli v soudní budově viděni, a určit soudní budovu jako adresu pro doručování oznámení;
 • zakázat jakékoli pořizování obrazového záznamu vaší osoby;
 • nařídit policejní ochranu během řízení a po něm;
 • nařídit vaši dopravu k soudu úředními vozidly;
 • u soudu vás umístit do čekárny hlídané policií;
 • v mimořádných případech vám poskytnout novou totožnost a finanční pomoc, abyste mohli změnit bydliště nebo práci.

Jste-li obětí trestného činu násilí na základě pohlaví nebo domácího násilí, můžete získat „ochranný příkaz“, který zahrnuje obecná předběžná opatření vůči agresorovi (zákaz pobytu nebo přístupu na určitá místa, do blízkosti, měst nebo oblastí, zákaz styku nebo komunikace s určitými osobami).

Během soudního řízení může soudce nebo předseda soudního dvora nařídit neveřejné jednání, při kterém je omezena účast audiovizuálních médií při soudních jednáních a zakázáno nahrávat všechny nebo některé výpovědi, z důvodu ochrany morálky, veřejného pořádku a vás jako oběti a/nebo vaší rodiny. Mohou rovněž zakázat zveřejnění totožnosti soudních znalců nebo každé jiné osoby, která se účastní soudního jednání.

Jako soukromý žalobce můžete požádat o neveřejné jednání.

Během řízení mohou být na vaši ochranu přijata tato opatření:

 • opatření zabraňující vizuálnímu kontaktu mezi vámi a domnělým pachatelem a umožňující vaši výpověď, aniž byste museli být přítomni v soudním sále; za tímto účelem lze použít komunikační technologie (umístit v soudním sále obrazovku a vypovídat pomocí videokonference);
 • opatření zabraňující kladení otázek, které se týkají vašeho soukromého života, aniž by byly relevantní pro stíhanou trestnou činnost, pokud soudce nebo soud výjimečně neusoudí, že musí být položeny;
 • uskutečnění ústního jednání v soukromých prostorách, avšak soudce nebo předseda soudního dvora může při něm povolit účast osob, které mohou doložit zvláštní zájem na věci.

Opatření zabraňující vizuálnímu kontaktu s domnělým pachatelem a kladení otázek, které se týkají vašeho soukromého života, mohou být přijata také během vyšetřování.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

V případě zranitelných obětí, jako jsou nezletilí a oběti s postižením vyžadující zvláštní ochranu, se kromě opatření uvedených v části „Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?“ použijí během řízení tato opatření:

 • získané výpovědi se nahrají audiovizuálními prostředky a mohou být reprodukovány při soudním jednání ve věcech a za podmínek stanovených právními předpisy;
 • výpovědi lze získávat prostřednictvím znalců.

Jste-li nezletilou obětí nebo obětí s postižením (oběti vyžadující zvláštní ochranu), existuje možnost výslechu svědka znalci před konáním soudního jednání a nahrání vaší výpovědi před zvlášť vyškoleným týmem ve zvláštní místnosti.

Jste-li zvlášť zranitelnou obětí může být navíc na žádost státního zástupce jmenován kolizní opatrovník, a to v určitých případech, jako je střet zájmů s vaším zákonným zástupcem nebo jedním z vašich rodičů, pokud druhý rodič není způsobilý plnit odpovídajícím způsobem své povinnosti zastupování a pomoci oběti. 

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Jste-li nezletilou osobou, bude s vámi během fáze vyšetřování trestného činu zacházeno podle protokolů, které byly zvlášť vypracovány pro vaši ochranu. Máte-li svědčit, budou přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Státní zástupce, který má ochranu nezletilých speciálně na starost, musí být vždy přítomen. Všemi technickými prostředky musí být zabráněno vizuálnímu kontaktu mezi vámi a agresorem.

Budete vyslýcháni speciálně vyškoleným týmem ve zvláštní místnosti, která na vás nebude působit zastrašujícím dojmem, a je zde také možnost výslechu svědka znalci před konáním soudního jednání a jeho nahrání.

Můžete vypovídat pouze jednou v přítomnosti vyšetřujícího soudce, soudního tajemníka a všech účastníků řízení a svou výpověď nemusíte opakovat během soudního jednání.

Vypovídáte-li jako nezletilá osoba během soudního řízení, bude všemi technickými prostředky zabráněno vizuálnímu kontaktu mezi vámi a obžalovaným.

Konfrontace je tak omezena.

Kromě opatření uvedených v části „Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?“ se použijí během řízení tato opatření:

 • získané výpovědi se nahrají audiovizuálními prostředky a mohou být reprodukovány při soudním jednání ve věcech a za podmínek stanovených právními předpisy;
 • výpovědi lze získávat prostřednictvím znalců.

Jste-li zvlášť zranitelnou obětí, může být navíc na žádost státního zástupce jmenován kolizní opatrovník, a to v určitých případech, jako je střet zájmů s vaším zákonným zástupcem nebo jedním z vašich rodičů, pokud druhý rodič není způsobilý plnit odpovídajícím způsobem své povinnosti zastupování a pomoci oběti. 

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud člen vaší rodiny zemřel v důsledku trestného činu, s vyloučením všech případů osoby odpovědné za trestný čin se stáváte nepřímou obětí trestného činu spáchaného na členu vaší rodiny (přímá oběť), odpovídá-li vaše postavení některému ze zákonných postavení, stejně jako, mimo jiné, v případech, byl(a)-li jste s přímou obětí oddán(a) a nebyli jste soudně rozloučeni či nežili odděleně; byl(a)-li jste dítětem přímé oběti nebo jejího manžela/její manželky, kteří nebyli soudně rozloučeni nebo nežili odděleně, a žil(a) jste s nimi ve společné domácnosti; byl(a)-li jste spojen(a) s přímou obětí podobným svazkem a žili jste společně.

Připomínáme, že každá oběť má ze zákona právo podat trestní a občanskoprávní žalobu a předstoupit před orgány pověřené vyšetřováním, aby jim podala důkazy a informace považované za relevantní pro objasnění skutečností.

Jako nepřímá oběť budete mít důvěrný a bezplatný přístup jak k službám pomoci a podpory poskytovaným orgány veřejné správy, tak k službám poskytovaným úřady pro podporu obětem trestných činů za předpokladu, že se usoudí za náležité rozšířit toto právo na členy rodiny přímé oběti vzhledem k tomu, že trestnými činy byla způsobena mimořádně závažná újma. Za tímto účelem se členy rodiny budou rozumět pouze osoby, které jsou s přímou obětí spojeny manželským nebo podobným svazkem, a příbuzní až do druhého stupně (prarodiče, sourozenci a vnuci).

Jako nepřímá oběť můžete obdržet informace o dostupných asistenčních a podpůrných opatřeních zdravotní, psychologické nebo materiální povahy, a postupu, jak k nim získat přístup, a rovněž o náhradě škody, na kterou můžete mít nárok, a případně postupu, jak o ni zažádat.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou poradenství ohledně materiálních nároků v souvislosti s řízením, zejména ohledně finanční podpory za újmy způsobené trestným činem a postupu, jak si o ni zažádat, a poskytnou vám také emocionální podporu a terapeutickou pomoc, jež potřebujete, a tím zajistí vhodnou psychologickou pomoc pro překonání traumatických následků trestného činu.

Pokud jde o finanční podporu, na niž máte nárok jako nepřímá oběť trestného činu, ve Španělsku existuje systém veřejných podpor pro nepřímé oběti úmyslných a násilných trestných činů spáchaných na území Španělska s následkem smrti nebo vážné újmy na vašem duševním zdraví.

Abyste pro účely finanční podpory byli považováni za nepřímou oběť (příjemce podpory), musíte splnit určité podmínky:

 • být španělským státním příslušníkem nebo státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, a jestliže se na vás nevztahuje žádný z těchto případů, mít obvyklé bydliště ve Španělsku nebo být státním příslušníkem státu, který španělským občanům poskytuje na svém území podobnou podporu. V případě úmrtí na státní příslušnosti nebo obvyklém bydlišti zesnulého nezáleží;
 • být manželem/manželkou zesnulé osoby, se kterou jste nebyl(a) soudně rozloučen(a) nebo nežil(a) odděleně, nebo osobou, která s ní žila trvale v podobném svazku nejméně dva roky přes její smrtí, pokud jste spolu neměli děti, kdy jen stačí, že jste žili ve společné domácnosti. To zahrnuje také děti zmíněných osob, které nutně nemusí být dětmi zesnulé osoby, pokud na ní byly finančně závislé a žily s ní ve společné domácnosti;
 • příjemcem se v žádném případě nemůže stát osoba odsouzená za jakoukoliv formu úmyslného zabití, pokud zesnulá osoba byla jeho manželkou/jejím manželem nebo osobou, s níž byla stabilně spojena podobným svazkem;
 • být dítětem zesnulé osoby, které bylo na této osobě finančně závislé a žilo s ním ve společné domácnosti, s tím, že se předpokládá, že nezletilé děti nebo postižené dospělé osoby jsou finančně závislé;
 • být rodičem zesnulé osoby, na které jste byli finančně závislí, za předpokladu, že nenastala žádná z výše uvedených situací;
 • pro účely finanční podpory stanovené španělskými právními předpisy se za nepřímé oběti považují rovněž rodiče nezletilých osob, které zemřely v přímém důsledku trestného činu.

O podporu si musíte zažádat do jednoho roku ode dne spáchání trestného činu. V případě, že k úmrtí dojde přímým následkem tělesného poranění nebo újmy na zdraví, je pro podání žádosti o podporu aktivována nová lhůta o stejné délce.

Obecně platí, že poskytnutí podpory je podmíněno pravomocným soudním rozhodnutím, kterým se ukončuje provedené trestní řízení.

Podporu nelze kombinovat s náhradou škody stanovenou v rozsudku. Lze ji ale vyplatit v plné výši nebo částečně, pokud je osoba vinná z trestného činu prohlášena za částečně insolventní. Nelze ji také kombinovat s náhradou nebo podporou ze soukromého pojištění, pokud přesahují částku stanovenou v rozsudku, nebo s dávkami sociálního zabezpečení, které mohou být vyplaceny na základě dočasné invalidity oběti.

Výše podpory nemůže v žádném případě přesáhnout náhradu škody stanovenou v rozsudku.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Jako oběť máte nárok na informace o alternativním řešení sporu za případného využití mediačních služeb nebo jiných opatření restorativní justice a o dostupných službách restorativní justice v případech, kdy je to právně možné. Tyto informace vám poskytnou úřady pro podporu obětem trestných činů.

Úřady pro podporu obětem trestných činů mohou také navrhnout soudnímu orgánu mediaci v trestním řízení tam, kde je to pro vás považováno za výhodné, a poskytnou podporu službám restorativní justice a jiným způsobům mimosoudního vyrovnání stanoveným právními předpisy.

Služeb restorativní justice můžete využít k získání příslušné náhrady za materiální a nemateriální ztráty vzniklé trestným činem, jsou-li splněny tyto požadavky:

 • pachatel přiznal zásadní činy, z nichž vyplývá jeho odpovědnost;
 • po obdržení vyčerpávajících a nestranných informacích o jejich obsahu, možných výsledcích a postupech, jež jsou zavedeny s cílem zajistit dodržení, dáte svůj souhlas;
 • pachatel vysloví svůj souhlas;
 • mediační řízení nepředstavuje riziko pro vaši bezpečnost ani nebezpečí, že by vám jeho provedením mohly vzniknout nové hmotné nebo nehmotné újmy;
 • právní předpisy mediaci u spáchaného trestného činu nezakazují.

Rozpravy v rámci mediačního řízení zůstanou důvěrné a bez vašeho souhlasu a souhlasu pachatele nesmí být šířeny.

Zprostředkovatelé mediace a ostatní odborníci, kteří se na mediačním řízení podílejí, podléhají povinnosti služebního tajemství v souvislosti s událostmi a výpověďmi, se kterými se v rámci výkonu svých povinností seznámili.

Jak vy, tak i pachatel můžete kdykoli odvolat souhlas s účastí na mediačním řízení.

Mediace se obvykle využívá v případě méně závažných trestných činů.

V soudním systému pro mladistvé (věk od 14 do 18 let) je mediace výslovně stanovena jako prostředek převýchovy nezletilých. V této oblasti zajišťují mediaci týmy, které pomáhají oddělení trestního stíhání mladistvých, ale mohou ji provádět také agentury autonomních oblastí a jiné subjekty, jako jsou některá specializovaná sdružení.

V soudnictví pro dospělé je mediace součástí služeb restorativní justice a již několik let probíhají různé pilotní programy.

Pokud jde o bezpečnost mediace ve vašem případě, vždy vám budou k dispozici požadovaná opatření na vaši fyzickou ochranu a všechna ostatní opatření vyžadovaná okolnostmi, která může soudní orgán poskytnout.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

 • Código Penal (španělský trestní zákoník) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Código Civil (španělský občanský soudní řád) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (trestněprávní předpisy) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (zákon 4/2015 ze dne 27. dubna 2015 o postavení obětí trestných činů) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (královské nařízení 1109/2015 ze dne 11. prosince 2015, kterým se provádí zákon 4/2015 ze dne 27. dubna 2015 o postavení obětí trestných činů a úpravě úřadů pro podporu obětní trestných činů) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (organický zákon 8/2015 ze dne 22. července 2015 a zákon 26/2015 ze dne 22. července 2015, kterými se mění systém ochrany dětí a mladistvých) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (zákon 23/2014 ze dne 20. listopadu 2014 o vzájemném uznávání rozhodnutí v trestních věcech v Evropské unii) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (královské nařízení 671/2013 ze dne 6. září 2013, kterým se stanoví podrobná opatření pro provedení zákona 29/2011) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (zákon 29/2011 ze dne 22. září 2011 o uznáním a komplexní ochraně obětí terorismu) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (organický zákon 1/2004 ze dne 28. prosince 2004 o opatřeních komplexní ochrany proti násilí na základě pohlaví) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (organický zákon 5/2000 ze dne 12. ledna 2000, kterým se upravuje trestní odpovědnost nezletilých) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (organický zákon 1/1996 ze dne 15. ledna 1996 o právní ochraně nezletilých) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (zákon 1/1996 ze dne 10. ledna 1996 o bezplatné právní pomoci) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (zákon 35/1995 ze dne 11. prosince 1995 o pomoci a podpoře obětem násilných trestných činů a trestných činů proti sexuální svobodě) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (královské nařízení 738/1997 ze dne 23. května 1997, kterým se schvaluje nařízení o pomoci obětem násilných trestných činů a trestných činů proti sexuální svobodě) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (organický zákon 19/1994 ze dne 23. prosince 1994 o ochraně svědků a soudních znalců v rámci trestních řízení) – Odkaz se otevře v novém okně.španělsky
Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Jste-li obětí trestného činu, máte od prvního kontaktu s příslušnými orgány nebo úředními osobami nárok obdržet informace o vašem právu trestný čin oznámit a případně o postupu, jak tak učinit.

Trestný čin můžete oznámit policii a stanete se svědkem v řízení, které bude následovat. Můžete rovněž policii požádat, aby vás odkázala na příslušný úřad pro podporu obětem trestných činů (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), kde získáte informace o tom, jak při oznámení trestného činu postupovat.

Přístup k pečovatelským a podpůrným službám, jako jsou úřady pro podporu obětem trestných činů, je bezplatný a důvěrný; není přitom nutné, abyste trestný čin nejprve oznámili.

Jako oznamovatel trestného činu máte tato práva:

 • obdržet řádně ověřenou kopii oznámení;
 • v případě, že nerozumíte žádnému z úředních jazyků místa, kde jste trestný čin oznámili, nebo jím nemluvíte, obdržet bezplatnou tlumočnickou službu a písemný překlad kopie oznámení, které jste podali. Nemluvíte-li španělsky nebo úředním jazykem, v němž probíhá řízení, či jim nerozumíte, máte nárok při podávání svědectví před soudcem, státním zástupcem nebo příslušníky policie během fáze vyšetřování na bezplatnou pomoc tlumočníka, který hovoří jazykem, jemuž rozumíte;
 • požádali-li jste o to, aby vám byla oznamována určitá rozhodnutí, jako je rozhodnutí nezahájit trestní řízení či pravomocný rozsudek v řízení, máte právo být vyrozuměni o dnu, hodině a místě konání soudního jednání a obsahu obžaloby vznesené proti pachateli.

Můžete rovněž podat žalobu na pachatele a stát se tím účastníkem řízení v postavení soukromého žalobce, který má velmi podobná práva jako státní zástupce.

Kromě obvyklých případů, při nichž státní zástupce předkládá obžalobu proti pachateli, existují dva druhy trestných činů, při nichž je vaše role pro zahájení řízení velmi důležitá:

 • řízení u tzv. poloveřejných trestných činů lze zahájit pouze v případě, že jste oznámili spáchání trestného činu nebo podali žalobu; státní zástupce je potom odpovědný za podání obžaloby proti pachateli. V řízeních u tzv. soukromých trestných činů (např. pomluva) vše závisí jen na vás: státní zástupce nenese žádnou odpovědnost za vznesení obžaloby proti pachateli a vy můžete kdykoli stáhnout své oznámení, čímž je řízení ukončeno.

Spáchání trestného činu můžete oznámit v jakémkoliv jazyce a nemluvíte-li španělsky či příslušným regionálním jazykem, máte právo na bezplatnou tlumočnickou službu. V praxi to probíhá tak, že pokud na policejní stanici nemluví nikdo vaším jazykem, policie vám nabídne:

 • podat oznámení vyplněním formuláře ve vašem jazyce v případě méně závažného trestného činu;
 • u závažnějšího trestného činu zajistit tlumočnické služby pomocí telefonu nebo osobní přítomností tlumočníka.

Na některých policejních stanicích působí, zejména v létě, anglicky, francouzsky a německy hovořící tlumočníci.

Pro podání oznámení o spáchání trestného činu není žádné časové omezení, ale existují časové lhůty, po jejichž uplynutí nebude možné trestný čin stíhat: v závislosti na závažnosti trestného činu se jedná o lhůtu 10 až 20 let. Příslušné orgány nevyžadují žádný zvláštní způsob oznámení trestného činu. Oznámení můžete podat písemně nebo ústně, a v tom případě sepíše příslušný orgány o oznámení protokol. Do něho musíte uvést své jméno, adresu, identifikační číslo, telefonní číslo atd. a protokol podepsat.

Jste-li obětí trestného činu na základě pohlaví nebo domácího násilí, můžete při oznámení trestného činu požádat policii o vydání ochranného příkazu. O vydání ochranného příkazu můžete rovněž požádat přímo soudní orgán, státní zastupitelství, úřady pro podporu obětem trestných činů, sociální služby nebo pečovatelské organizace napojené na orgány veřejné správy.

V každém případě vám budou předloženy formuláře žádosti o vydání ochranného příkazu a obdržíte informace o tomto příkazu.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Při podání oznámení obdržíte ověřenou kopii se spisovou značkou.

Jako oběť můžete od policie dostávat informace o průběhu řízení, pokud takové informace neohrožují vyšetřování. V praxi je lepší zavolat na příslušný policejní útvar a požádat o informace.

Obecně řečeno máte v případě podání příslušné žádosti právo být informováni o dnu, hodině a místě konání soudního jednání a o obsahu obžaloby vznesené proti pachateli a dostávat vyrozumění o:

 • rozhodnutí nezahájit trestní řízení;
 • pravomocném rozsudku v řízení;
 • rozhodnutích uvěznit či propustit pachatele, možném útěku pachatele z vazby a rozhodnutích o přijetí předběžných opatření na vaši ochranu.

Pokud jste požádali o předání vašeho případu úřadu pro podporu obětem trestných činů či jste v péči jednoho z těchto úřadů, máte právo obdržet informace o kontaktních údajích orgánu odpovědného za řízení a o komunikačních kanálech s tímto orgánem a také informace o dnu, hodině a místě konání soudního jednání a obsahu obžaloby vznesené proti pachateli.

Jste-li obětí trestného činu na základě pohlaví, máte právo na informace o procesním postavení agresora a o přijatých ochranných opatřeních, aniž byste si o to museli požádat. Můžete kdykoli oznámit, že si tyto informace nepřejete dostávat.

Jste-li obětí násilného trestného činu proti sexuální svobodě, máte právo na informace o náhradě škody ze strany státu, na niž máte nárok v případě, že vám agresor neposkytne odškodnění, nebo je toto odškodnění nedostatečné.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Od prvního kontaktu s příslušnými orgány nebo úředními osobami máte nárok na informace o postupu, jak obdržet právní poradenství a ochranu a případně o podmínkách, za nichž je možno je získat bezplatně. Tyto informace vám poskytnou také úřady pro podporu obětem trestných činů.

Budete mít možnost podat žádost o uznání nároku na právní pomoc úřední osobě nebo orgánu, který vám poskytl informace o postupu, jak obdržet právní poradenství a ochranu a případně jak je získat bezplatně. Úřední osoba nebo orgán žádost společně s poskytnutými podklady předá příslušné advokátní komoře.

Svou žádost můžete rovněž podat u úřadů pro podporu obětem trestných činů provozovaných orgány justiční správy, které ji předají příslušné advokátní komoře.

Obecně platí, že můžete využít služeb právního poradenství, které nabízejí informace o právu všem občanům. Tyto služby organizují advokátní komory v oblasti působnosti každého soudu.

Musíte vyplnit formulář, který dostanete u soudů, na ministerstvu spravedlnosti nebo jiném státním úřadě, a prokázat, že nemáte dostatečné prostředky. Svou žádost musíte podat u advokátní komory v oblasti působnosti příslušného soudu nebo u soudu příslušného pro oblast, v níž bydlíte, pokud nebylo trestní řízení dosud zahájeno.

Jste-li obětí trestného činu na základě pohlaví, nemusíte pro získání právní pomoci nejdříve prokázat, že nemáte dostatečné prostředky.

Právní pomoc můžete rovněž získat, jste-li obětí terorismu.

Požádat si o právní pomoc ve Španělsku můžete, jste-li mimo jiné v jednom z těchto postavení:

 • jste občanem jednoho z členských států EU a prokážete, že nemáte dostatečné prostředky;
 • jste občanem třetí země a oprávněně pobýváte ve Španělsku nebo máte právo, které je uznáno v mezinárodních dohodách (např. dohodách o mezinárodních únosech dětí). V tomto případě máte přístup k právní pomoci ve Španělsku za stejných podmínek jako občané EU;
 • bez ohledu na existenci prostředků pro zahájení soudního řízení bude vaše právo na právní pomoc uznáno a tato pomoc vám bude okamžitě poskytnuta, jste-li obětí násilí na základě pohlaví, terorismu nebo obchodování s lidmi, ve všech řízeních, která souvisejí s vaším postavením oběti, jsou od něho odvozena nebo z něj vyplývají, nebo jste-li obětí zneužití nebo týrání v případě, že jste nezletilá osoba nebo máte snížené poznávací schopnosti či trpíte duševním onemocněním.

Toto právo platí rovněž pro nástupce oběti v případě jejího úmrtí za podmínky, že nebyli do trestného činu zapojeni.

Pro účely poskytnutí právní pomoci budete považováni za oběť u všech uvedených trestných činů, jakmile je podáno oznámení nebo proveden úkon či zahájeno trestní řízení, a toto postavení si zachováte po celý průběh trestního řízení nebo až do vynesení odsuzujícího rozsudku po ukončení řízení.

Právo na právní pomoc zaniká v okamžiku, kdy se stane osvobozující rozsudek pravomocným, nebo následkem dočasného pozastavení či zrušení řízení z důvodu neprokázání trestných činů, aniž by vznikla povinnost uhradit náklady na její bezplatné využívání, které byly do té doby vynaloženy.

V různých řízeních zahájených na základě vašeho postavení oběti stanovených trestných činů, a zejména řízeních ve věcech násilí na základě pohlaví, vám musí pomáhat přímo právník, aby bylo řádně zaručeno vaše právo na obhajobu.

Na právní pomoc máte právo, pokud váš roční příjem a příjem na příslušníka rodiny nepřesahují:

 • dvojnásobek veřejného indexu příjmů (indicador público de renta de efectos múltiples – IPREM) platného v době podání žádosti, pokud dotčená osoba není členem žádné rodiny. IPREM je index, který se stanoví ročně a používá se k určení výše určitých dávek nebo prahových hodnot pro přístup k určitým dávkám, nárokům nebo veřejným službám;
 • dva a půl násobek indexu IPREM platného v době podání žádosti, pokud je dotčená osoba členem jakéhokoli typu rodiny o méně než čtyřech členech;
 • trojnásobek indexu IPREM, pokud dotčenou rodinu tvoří čtyři nebo více členů.

Roční index IPREM na rok 2016 dosahoval výše 6 390,13 EUR.

Je-li vám přiznána právní pomoc, nemusíte hradit tyto výdaje:

 1. služby předběžného právního poradenství;
 2. honoráře právníkovi a právnímu zástupci (procurador);
 3. náklady vzniklé zveřejněním oznámení v úředním tisku;
 4. zálohy požadované při podání určitých opravných prostředků;
 5. platby soudním znalcům;
 6. budete mít slevu ve výši 80 % u poplatků za notářské listiny a osvědčení z pozemkového a obchodního rejstříku.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Obecně platí, že pokud jste se jako oběť trestného činu účastnili řízení, budete mít nárok na proplacení výdajů nutných pro uplatnění vašich práv a vzniklých právních nákladů přednostně před uhrazením nákladů vzniklých státu.

Za tímto účelem musí být úhrada uložena výrokem rozsudku a obžalovaný k tomu musí být na vaši žádost uznán vinným z trestných činů, u nichž státní zastupitelství nevzneslo obžalobu, nebo být uznán vinným po zrušení rozhodnutí věc uzavřít na základě odvolání, které jste podali.

Poskytovatelé služeb pomoci a podpory, a zejména úřady pro podporu obětem trestných činů, vám poskytnou informace o případech, kdy vám mohou být proplaceny právní výdaje, a případně o postupu, jak si o to požádat.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Jste-li obětí, která nebyla účastníkem řízení, a rozhodne-li se státní zástupce stáhnout obžalobu proti pachateli, může vás soudce o tom informovat a vyzvat vás, abyste do 15 dnů podali žalobu sami a stali se soukromým žalobcem. V případě zrychleného řízení je vás soudce informovat a vyzvat povinen.

Pokud vznáší obžalobu proti pachateli státní zástupce, jako oběť nemůžete s výjimkou soukromých trestných činů svým procesním úkonem vyvolat ukončení řízení.

Pokud jste v řízení již vystoupili a jste-li soukromým žalobcem, můžete požádat o zahájení ústního řízení a vznést proti pachateli obžalobu. Pokud se vyšetřující soudce rozhodne řízení ukončit, tj. věc odložit, můžete podat odvolání.

Pokud vznese státní zástupce proti pachateli obžalobu, máte možnost požádat o zamítnutí věci a odstoupit ze svého postavení soukromého žalobce. Pokud se ale státní zástupce rozhodne, může v řízení pokračovat.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Při vašem prvním vystoupení před soudem vás právní zástupce informuje jasným, jednoduchým a pochopitelným jazykem a při zohlednění vašich charakteristik a potřeb o vašich právech jako oběti v trestním řízení a nabídne vám možnost vstoupit do řízení jako vedlejší účastník uplatňující občanskoprávní nárok.

Jako oběť trestného činu máte v trestním řízení nárok:

 • podat trestní a občanskoprávní žaloby v souladu s ustanoveními platné trestněprávní úpravy;
 • vystoupit před orgány pověřenými vyšetřováním a předkládat jim důkazy a relevantní informace pro objasnění skutečností.

Při tomto prvním předstoupení budete dále dotázáni, zda si přejete dostávat vyrozumění nebo oznámení stanovená právními předpisy, a pokud ano, tak budete muset pro zasílání poskytnout svou e-mailovou adresu nebo případně svou domácí či poštovní adresu.

Bez ohledu na vaše postavení v trestním řízení můžete být obvykle přítomni u jednání, i když nejsou veřejná. Vaší jedinou povinností je vystoupit osobně jako svědek.

Pokud jste obětí, která nevystoupila v trestním řízení, budete vyrozuměni o dnu a místě konání soudního jednání. Vaší hlavní úlohou bude vystoupit jako svědek. Abyste mohli být vyrozuměni o dnu a hodině konání soudního jednání, musíte během řízení nahlásit každou změnu své adresy.

Do řízení můžete vstoupit jako soukromý žalobce před vypracováním návrhu obžaloby, tj. před zahájením ústního řízení, s výjimkou případu trestního řízení s nezletilou osobou. Obžalobu vypracovává státní zástupce, obhájce a soukromý žalobce, pokud existuje. Tento dokument obsahuje kvalifikaci trestného činu podle názoru těchto osob a navrhovaný trest. V praxi má každá strana pět dnů na předložení svého písemného vyjádření.

Obvykle budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

V případě více obětí budete moci vystupovat odděleně, ačkoli soudce může nařídit, abyste se seskupili do jedné nebo několika stran. V trestním řízení mohou vystupovat také sdružení obětí za podmínky, že jim k tomu jako oběť trestného činu dáte svůj souhlas.

Jste-li soukromým žalobcem, bude mít váš právník přístup ke shrnutí a jiným dokumentům spisu a také další práva, která jsou podobná právům státního zástupce, a to:

 • činit návrhy na doplnění dokazování;
 • navrhovat nová svědectví nebo soudní znalce na podporu vaší věci;
 • navrhovat provedení konfrontací atd.

V případě odsouzení obviněného mu může soud nařídit, aby vám uhradil tyto náklady: náklady na právníka a zmocněnce u soudu, soudní znalce, vystavení osvědčení z veřejných rejstříků a od notáře atd.

V rámci trestního řízení můžete podat občanskoprávní žalobu (účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky), pokud žádáte vydání bezdůvodného obohacení, náhradu škody nebo vyrovnání za újmy jak materiální, tak nemateriální způsobené trestným činem. V tomto případě budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

V případě rozhodnutí o ukončení vyšetřování budou o zamítnutí věci vyrozuměny přímé oběti trestného činu, které čin oznámily, a také ostatní přímé oběti, jejichž totožnost a místo pobytu jsou známy. V případě úmrtí nebo zmizení osoby v přímém důsledku trestného činu budou o rozhodnutí vyrozuměny nepřímé oběti tohoto trestného činu.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Jako oběť trestného činu máte v trestním řízení nárok:

 • podat trestní a občanskoprávní žaloby v souladu s ustanoveními platné trestněprávní úpravy;
 • vystoupit před orgány pověřenými vyšetřováním a předkládat jim důkazy a relevantní informace pro objasnění skutečností.

V soudním systému můžete mít tato různá postavení:

 • přímá nebo nepřímá oběť: podle oznámeného trestného činu nebo, v případě žádosti o přístup k službám pomoci a podpory, bez předchozího oznámení trestného činu, protože přístup k těmto službám není podmíněn podáním oznámení;
 • svědek: byl-li trestný čin oznámen. Do řízení vstupujete okamžikem obdržení předvolání;
 • soukromý žalobce: rozhodnete-li se vystupovat v trestním řízení jako soukromý žalobce podáním žaloby na pachatele (v případě poloveřejných a soukromých trestných činů) před vypracováním obžaloby, tj. před zahájením ústního řízení, s výjimkou případu trestního řízení s nezletilou osobou;
 • účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky: obvykle v případě, že se rámci trestního řízení rozhodnete podat občanskoprávní žalobu, tj. žádáte vydání bezdůvodného obohacení, náhradu škody nebo vyrovnání za škody jak materiální, tak nemateriální způsobené trestným činem.

Obvykle je vyžadována vaše přítomnost při ústním jednání, i když je neveřejné. Vaší jedinou povinností bude vystoupit osobně jako svědek.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Obecně platí, že jako oběť máte od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány nebo pověřenými úředními osobami a během služeb pomoci a podpory poskytovaných orgány veřejné správy právo na ochranu, informace, podporu, pomoc a péči ještě předtím, než trestný čin oznámíte.

Můžete požádat orgán nebo pověřenou úřední osobu, na které jste se původně obrátili, aby vás poslaly na jeden z úřadů pro podporu obětem trestných činů, kde se vám dostane bezplatné a důvěrné pomoci i v případě, že jste dosud trestný čin neoznámili.

Máte také možnost nechat se od svého prvního kontaktu s veřejnými orgány a pověřenými úředními osobami doprovázet osobou podle svého výběru.

Máte dále jako oběť právo, abyste rozuměli a bylo vám rozuměno při každém úkonu, který je nutno provést po oznámení trestného činu, včetně fáze informování před podáním oznámení. V případech, kdy to bude nutné, vám bude poskytnuto tlumočení v právně uznaných znakových jazycích nebo za použití prostředků na podporu ústní komunikace.

Veškerá ústní nebo písemná komunikace bude probíhat jasným, jednoduchým a srozumitelným způsobem a zohlední vaše osobní charakteristiky a potřeby, zejména vaše případné smyslové poškození, mentální nebo psychické postižení či vaši nezletilost.

Jako oběť máte právo na informace, které se týkají zejména:

 • dostupných asistenčních a podpůrných opatření zdravotní, psychologické nebo materiální povahy a postupu, jak k nim získat přístup. Tato opatření budou případně zahrnovat informace o možnostech získat náhradní ubytování;
 • práva oznámit trestný čin a případně způsobu, jako při tom postupovat, a práva na předkládání důkazů orgánům pověřeným vyšetřováním;
 • postupu, jak získat poradenství a odbornou pomoc právníka, a případně podmínek, za jakých je lze získat bezplatně;
 • možnosti požádat o ochranu a případně postupu, jak si o ni zažádat;
 • náhrady škody, na kterou můžete mít nárok, a případně postupu, jak o ni zažádat;
 • dostupných tlumočnických a překladatelských služeb;
 • dostupných komunikačních služeb a asistenční pomoci;
 • postupu, jak můžete uplatnit svá práva, pokud žijete mimo Španělsko;
 • opravných prostředků, které můžete podat proti každému rozhodnutí, které považujete za neslučitelné s vašimi právy;
 • kontaktních údajů orgánu činného v trestním řízení a komunikačních kanálů, které s ním můžete používat;
 • dostupných služeb restorativní justice ve věcech, v nichž to právní předpisy umožňují;
 • věcí, v nichž můžete žádat proplacení nákladů na právní zastoupení v souvislosti s vaší účastí na vyšetřování / soudním řízení, a případně postupu, jak tento nárok uplatnit;
 • práva zažádat o zasílání vyrozumění o určitých rozhodnutích v rámci řízení, jako je mimo jiné rozhodnutí nezahájit trestní řízení, pravomocný rozsudek v řízení atd.

Bez ohledu na vaše postavení v trestním řízení můžete být obvykle přítomni u jednání, i když je neveřejné. Vaší jedinou povinností bude vystoupit osobně jako svědek.

Pokud jste obětí, která nevystupuje v trestním řízení, budete vyrozuměni o dnu a místě konání soudního jednání. Vaší hlavní úlohou bude vystoupit jako svědek. Abyste mohli být vyrozuměni o dnu a hodině konání soudního jednání, musíte během řízení nahlásit každou změnu své adresy.

V řízení můžete vystupovat jako soukromý žalobce před vypracováním obžaloby, tj. před zahájením ústního soudního jednání, s výjimkou případu trestního řízení s nezletilou osobou. Budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

Jste-li soukromým žalobcem, bude mít váš právník přístup ke shrnutí a jiným dokumentům spisu a také další práva, která jsou podobná právům státního zástupce, a to:

 • činit návrhy na doplnění dokazování;
 • navrhovat nová svědectví nebo soudní znalce na podporu vaší věci;
 • navrhovat provedení konfrontací atd.

V případě odsouzení obviněného mu může soud nařídit, aby vám uhradil tyto náklady: náklady na právníka a zmocněnce u soudu, soudní znalce, vystavení osvědčení z veřejných rejstříků a od notáře atd.

Jako svědek máte právo na bezplatného tlumočníka, pokud nehovoříte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, ale nemáte možnost obdržet překlad dokumentů. Bez ohledu na skutečnost, že je obvykle obtížné zabránit kontaktu očima s obžalovaným a že soudní budovy běžně nemají oddělené čekárny pro svědky, jste-li obětí sexuálního útoku, můžete:

 • využít obrazovku umístěnou v jednacím sále soudu, nebo
 • podat svědectví prostřednictvím videokonference.

Pokud svědčíte a hrozí vám nebezpečí, může předseda soudu nařídit neveřejné jednání z důvodu ochrany morálky, veřejného pořádku a vás jako oběti a/nebo vaší rodiny. Jako soukromý žalobce můžete požádat o neveřejné jednání.

Jste-li předvoláni svědčit a soudce zjistí, že jste vystaveni vážnému riziku či je ohrožena vaše svoboda, majetek nebo rodina, může přijmout jedno z těchto opatření:

 • chránit vaši totožnost, adresu, povolání a pracoviště tím, že tyto údaje v řízení nepoužije;
 • zabránit, abyste byli v soudní budově viděni, a určit soudní budovu jako adresu pro doručování oznámení;
 • zakázat jakékoli pořizování obrazového záznamu vaší osoby;
 • nařídit policejní ochranu během řízení a po něm;
 • nařídit vaši dopravu k soudu úředními vozidly;
 • u soudu vás umístit do čekárny hlídané policií;
 • ve zvláštních případech vám poskytnout novou totožnost a finanční pomoc, abyste mohli změnit místo, bydliště a práci.

Vypovídáte-li jako nezletilá osoba, bude zabráněno přímému očnímu kontaktu s obžalovaným všemi dostupnými technickými prostředky. Takové konfrontace jsou rovněž omezeny. Jste-li ve střetu zájmů s vašimi zákonnými zástupci, který znemožňuje důvěru v to, že během vyšetřování nebo trestního řízení budou vaše zájmy spravovány odpovídajícím způsobem, nebo ve sporu s jedním z vašich rodičů, přičemž druhý rodič není způsobilý plnit odpovídajícím způsobem své povinnosti vás zastupovat nebo vám pomáhat, požádá státní zástupce soudce nebo soud, aby vám stanovil opatrovníka pro účely sporu, jehož povinností bude zastupovat vás během vyšetřování a trestního řízení.

Jste-li cizinec a nemluvíte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, můžete mít bezplatného tlumočníka. Policie vám může nabídnout formulář pro oznámení trestného činu ve vašem jazyce a zajistit tlumočníka po telefonu nebo jeho osobní účast. Soudy mají tlumočnickou službu, která pracuje v koordinaci s úřadem pro podporu obětem trestných činů.

Přejete-li si podat v rámci trestního řízení občanskoprávní žalobu (účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky), musíte vystupovat v doprovodu právníka a zmocněnce soudu v okamžiku nabídky možnosti vstoupit do řízení jako soukromá strana a vždy před tím, než je trestný čin kvalifikován. V tomto případě budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

Obdrželi-li jste dávku nebo podporu na základě vašeho postavení oběti a byli-li jste předmětem ochranného opatření stanoveného právními předpisy, v případě usvědčení z nepravdivého oznámení trestného činu nebo z fingování trestného činu máte povinnost vrátit dávku nebo podporu a rovněž povinnost uhradit náklady vzniklé orgánům veřejné správy při jejich úkonech uznání, ochrany a podpory a za poskytnuté služby, aniž je dotčena jiná občanskoprávní nebo trestní odpovědnost, která by mohla vzniknout.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Bez ohledu na vaše postavení v trestním řízení můžete být obvykle přítomni u jednání, i když je neveřejné. Vaší jedinou povinností bude vystoupit osobně jako svědek.

Zatímco se účastníte řízení, můžete nadále využívat služeb poskytovaných úřady pro podporu obětem trestných činů.

Pokud jste obětí, která nevystoupila v trestním řízení, budete vyrozuměni o dnu a místě konání soudního jednání. Vaší hlavní úlohou bude vystoupit jako svědek. Abyste mohli být vyrozuměni o dnu a hodině konání soudního jednání, musíte během řízení nahlásit každou změnu své adresy.

Do řízení můžete vstoupit jako soukromý žalobce před vypracováním obžaloby, tj. před zahájením ústní části řízení, s výjimkou případu trestního řízení s nezletilou osobou. Budete zastupováni svým právníkem, který bude hájit vaše zájmy, a svým zmocněncem u soudu, který vás bude formálně zastupovat během řízení.

Jste-li již soukromým žalobcem, bude mít váš právník přístup ke shrnutí a jiným dokumentům spisu a také další práva, která jsou podobná právům státního zástupce, a to:

 • činit návrhy na doplnění dokazování;
 • navrhovat nová svědectví nebo soudní znalce na podporu vaší věci;
 • navrhovat provedení konfrontací atd.

V případě odsouzení obviněného mu může soud nařídit, aby vám uhradil tyto náklady: náklady na právníka a zmocněnce u soudu, soudní znalce, vystavení osvědčení z veřejných rejstříků a od notáře atd.

Jako svědek máte právo na bezplatného tlumočníka, pokud nehovoříte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, ale nemáte možnost obdržet překlad dokumentů. Bez ohledu na skutečnost, že je obvykle obtížné zabránit očnímu kontaktu s obžalovaným a že soudní budovy běžně nemají oddělené čekárny pro svědky, jste-li obětí sexuálního útoku, můžete:

 • využít obrazovku umístěnou v jednacím sále soudu, nebo
 • podat svědectví prostřednictvím videokonference.

Pokud svědčíte a hrozí vám nebezpečí, může předseda soudu nařídit neveřejné jednání z důvodu ochrany morálky, veřejného pořádku a vás jako oběti a/nebo vaší rodiny. Jako soukromý žalobce můžete požádat o neveřejné jednání.

Jste-li předvoláni svědčit a soudce zjistí, že jste vystaveni vážnému riziku či je ohrožena vaše svoboda, majetek nebo rodina, může přijmout jedno z těchto opatření:

 • chránit vaši totožnost, adresu, povolání a pracoviště tím, že tyto údaje v řízení nepoužije;
 • zabránit, abyste byli v soudní budově viděni tím, že určí soudní budovu jako adresu pro doručování oznámení;
 • zakázat jakékoli pořizování obrazového záznamu vaší osoby;
 • nařídit policejní ochranu během řízení a po něm;
 • nařídit vaši dopravu k soudu úředními vozidly;
 • u soudu vás umístit do čekárny hlídané policií;
 • ve zvláštních případech vám poskytnout novou totožnost a finanční pomoc, abyste mohli změnit místo, bydliště a práci.

Vypovídáte-li jako nezletilá osoba, bude zabráněno přímému očnímu kontaktu s obžalovaným všemi dostupnými technickými prostředky. Takové konfrontace jsou rovněž omezeny. Jste-li ve střetu zájmů s vašimi zákonnými zástupci, který znemožňuje důvěru v to, že během vyšetřování nebo trestního řízení budou vaše zájmy spravovány odpovídajícím způsobem, nebo ve sporu s jedním z vašich rodičů, přičemž druhý rodič není způsobilý plnit odpovídajícím způsobem své povinnosti vás zastupovat nebo vám pomáhat, požádá státní zástupce soudce nebo soud, aby vám stanovil opatrovníka pro účely sporu, jehož povinností bude zastupovat vás během vyšetřování a trestního řízení.

Jste-li cizinec a nemluvíte španělsky nebo příslušným regionálním jazykem, můžete mít bezplatného tlumočníka. Soudy mají tlumočnickou službu, která pracuje v koordinaci s úřadem pro podporu obětem trestných činů.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

V případě podání příslušné žádosti máte právo být informováni o dni, hodině a místě konání soudního jednání a o obsahu obžaloby vznesené proti pachateli a dostávat vyrozumění o:

 • rozhodnutí nezahájit trestní řízení;
 • pravomocném rozsudku v řízení;
 • rozhodnutích uvěznit či propustit pachatele a o možném útěku pachatele z vazby;
 • rozhodnutích, kterými se přijímají osobní ochranná opatření nebo upravují opatření již poskytnutá na zajištění vaší bezpečnosti;
 • rozhodnutích všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob odsouzených ze spáchání trestných činů za použití násilí nebo zastrašování a která představují riziko pro vaši bezpečnost;
 • rozhodnutích, která vyžadují vaši účast jako oběti na výkonu trestu a která se vynášejí v prostředí věznice, jako jsou rozhodnutí, která se týkají zařazení usvědčeného vězně do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd.

Při podání žádosti o oznamování výše uvedených rozhodnutí musíte určit e-mailovou adresu nebo poštovní či domácí adresu, na kterou vám bude příslušný orgán zasílat vyrozumění a oznámení.

Výjimečně v případě, že nemáte e-mailovou adresu, vám budou oznámení zasílána obvyklou poštou na adresu, kterou jste uvedli.

Jste-li občanem s pobytem mimo Evropskou unii a nemáte-li e-mailovou nebo poštovní adresu, budou oznámení zasílána na diplomatické či konzulární zastoupení Španělska v zemi vašeho pobytu pro zveřejnění.

Oznámení, která vám mohou být zasílána, budou minimálně obsahovat výrok rozhodnutí a jeho právní základ.

Pokud jste jako oběť formálně vystoupili v rámci řízení, budou rozhodnutí oznamována vašemu zmocněnci u soudu a rovněž vám na e-mailovou adresu, kterou jste udali.

Můžete kdykoli vyjádřit přání nebýt informováni o výše uvedených rozhodnutích, a vámi podaná žádost tak přestane platit.

Pokud jste požádali o předání vašeho případu úřadu pro podporu obětem trestných činů či jste v péči jednoho z těchto úřadů, máte právo obdržet informace o kontaktních údajích orgánu odpovědného za řízení a o komunikačních kanálech s tímto orgánem a také informace o dni, hodině a místě konání soudního jednání a obsahu obžaloby vznesené proti pachateli.

Jste-li obětí trestného činu na základě pohlaví, máte právo na informace o procesním postavení agresora a o přijatých ochranných opatřeních, aniž byste si o to museli požádat. Můžete kdykoli oznámit, že si tyto informace nepřejete dostávat.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Jste-li již soukromým žalobcem, váš právník bude mít přístup k shrnutí a ostatním dokumentům věci.

Běžná činnost právníků zahrnuje přístup k právním informacím a podkladům, zejména v případech, kdy jejich klient není účastníkem trestního řízení.

Podle španělských právních předpisů mohou být účastníci vystupující v řízení informovány o řízení a podílet se na všech procesních formalitách.

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Pokud byste chtěli podat odvolání proti rozsudku v případě, že obžalovaný byl zproštěn viny, musíte si uvědomit, že odvolání můžete podat pouze v případě, že jste byli účastníkem řízení.

Pokud jste byli účastníkem řízení a jste soukromým žalobcem, můžete podat opravný prostředek:

 • proti rozsudku ve lhůtě deseti dnů od jeho oznámení; odvolání může být založeno na různých důvodech a je možné žádat o přezkum důkazů. V tomto případě se jedná o řádné odvolání.
 • Kasační opravný prostředek je nutno podat do pěti dnů od oznámení rozsudku; jeho důvodem může být porušení zákona nebo španělské ústavy či procesní vady. V tomto případě se jedná o mimořádný opravný prostředek.

Jako účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky můžete podat kasační odvolání pouze co do výroku o náhradě škody.

Pokud jde o možnosti podat další odvolání, tak v případě, že jste nejprve podali řádné odvolání, můžete jako druhé odvolání podat ještě kasační odvolání. O kasačním odvolání rozhoduje Nejvyšší soud.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o odvoláních, která můžete podat proti rozsudkům, jež považujete za neslučitelné se svými právy.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

V případě, že jste podali příslušnou žádost, máte právo, aby vám byla oznamována tato rozhodnutí:

 • rozhodnutí nezahájit trestní řízení;
 • pravomocný rozsudek v řízení;
 • rozhodnutí uvěznit či propustit pachatele a možný útěk pachatele z vazby;
 • rozhodnutí, kterými se přijímají osobní ochranná opatření nebo upravují opatření již poskytnutá na zajištění vaší bezpečnosti;
 • rozhodnutí všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob usvědčených ze spáchání trestných činů za použití násilí nebo zastrašování a která představují riziko pro vaši bezpečnost;
 • rozhodnutí, která vyžadují vaší účast na výkonu trestu a která se vydávají v záležitostech výkonu trestu odnětí svobody, a rozhodnutí, která se týkají zařazení pachatele do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd.

K vašim hlavním právům při výkonu soudního rozhodnutí patří právo být informováni o výměře trestu obžalovanému. Obecně platí, že informace o propuštění z výkonu trestu se považují za součást soukromí odsouzeného, které vám nemohou být sdělovány.

Pokud jste byli obětí trestného činu na základě pohlaví, budete výjimečně dostávat informace o procesním postavení obžalovaného a způsobu výkonu trestu po celou dobu platnosti ochranného nebo soudního příkazu.

Pokud jste v řízení měli postavení soukromého žalobce, můžete se podílet na rozhodnutí o přerušení výkonu trestu obžalovaného. Výkon trestů odnětí svobody v délce nepřesahující dva roky může být přerušen, pokud pachatel ve stanovené lhůtě nespáchá další trestný čin. Po tomto období trest uplyne. O přerušení výkonu trestu rozhoduje soud a soudce vás před přijetím rozhodnutí vyslechne.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu (Audiencia Nacional) s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev odsouzeným nebo jejich propuštění.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

V případě potřeby můžete na základě soudního rozhodnutí zůstat i po vynesení rozsudku pod ochranou. Můžete zůstat pod policejní ochranou nebo ve výjimečných případech vám může být poskytnuta nová totožnost nebo finanční podpora na změnu místa bydliště nebo zaměstnání.

V případě některých trestných činů, jako je násilí na základě pohlaví nebo domácí násilí, můžete požádat o vydání ochranného příkazu, o jehož dočasné platnosti rozhodne soudní orgán.

O vydání ochranného příkazu lze požádat přímo soudní orgán, státní zastupitelství, pracovníky policejních a bezpečnostních složek, úřady pro podporu obětem trestných činů, sociální služby nebo pečovatelské organizace napojené na orgány veřejné správy.

Ochranný příkaz představuje status komplexní ochrany, který zahrnuje preventivní opatření občanskoprávní a trestněprávní povahy stanovená právními předpisy a další podpůrná a sociální ochranná opatření zavedená v právním systému.

Poskytnutí ochranného příkazu znamená, že máte povinnost průběžně se informovat o procesním postavení obžalovaného nebo podezřelého a také o rozsahu a platnosti přijatých ochranných opatření. Budou vám vždy poskytovány zejména informace o situaci domnělého agresora při výkonu trestu odnětí svobody. Za tímto účelem bude ochranný příkaz předán vězeňské správě.

Vaši ochranu mohou také představovat různé sankce nebo bezpečnostní opatření uložená pachateli: soudní příkazy, zbavení rodičovských nebo opatrovnických práv, zbavení práva na držení nebo používání zbraní atd. V případech pozastavení výkonu trestu před nástupem do vězení může soudce dále zakázat pachateli pobyt na určitých místech nebo s k vám přiblížit, přinutit pachatele, aby se účastnil zvláštních výchovných programů, atd.

Jako oběť máte nárok:

a) požádat, aby podmíněně propuštěnému byla uložena opatření a pravidla týkající se chování, která stanoví právní předpisy a která považujete za nutná pro zajištění vaši bezpečnosti, pokud byla dotčená osoba usvědčena z činů, které by opodstatněně mohly vést k situaci, která by pro vás byla nebezpečná;

b) předkládat soudci nebo soudu všechny informace, které jsou důležité pro rozhodování o výkonu uloženého trestu, občanskoprávních odpovědnostech vzniklých spácháním trestného činu nebo přiznaných zabavení majetku.

Úřady pro podporu obětem trestných činů budou spolupracovat a koordinovat svůj postup se subjekty, zařízeními a službami, které mohou být zapojeny do podpory obětem: soudy, státní zastupitelství, pracovníci policejních a bezpečnostních složek, a to zejména v případě zranitelných obětí s vysokým rizikem viktimizace. Pokud jste obětí, která vyžaduje zvláštní ochranná opatření, posoudí navíc váš případ, aby určily, jaká ochranná, pomocná a podpůrná opatření je nutno přijmout, což může zahrnovat:

 • poskytnutí pomoci nebo podpory psychologů k řešení duševních otřesů vyvolaných trestným činem, a to za použití psychologických metod, které budou nejvhodnější pro péči o vás;
 • doprovod k soudnímu jednání;
 • informování o dostupných psychosociálních a pečovatelských možnostech a doporučení pro tyto služby, pokud o to požádáte;
 • jiná zvláštní podpůrná opatření, která by pro vás mohla být nutná, jste-li obětí s potřebou zvláštní ochrany;
 • doporučení pro specializované podpůrné služby.

Po jakou dobu?

Ochranná opatření soudní povahy platí po dobu stanovenou v příslušném rozhodnutí soudního orgánu.

Úřady pro podporu obětem trestných činů budou sledovat vaši situaci jako oběti – zejména v případech, kdy jste zranitelnou obětí – po celou dobu trvání trestního řízení a po přiměřenou dobu po jeho ukončení bez ohledu na to, zda je známa totožnost pachatele a výsledek řízení.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

K vašim hlavním právům při výkonu soudního rozhodnutí patří právo být informováni o výměře trestu obžalovanému. Obecně platí, že informace o propuštění z výkonu trestu se považují za součást soukromí odsouzeného, které vám nemohou být sdělovány.

Pokud jste byli obětí trestného činu na základě pohlaví, budete výjimečně dostávat informace o procesním postavení obžalovaného a způsobu výkonu trestu po celou dobu platnosti ochranného nebo soudního příkazu s výjimkou případu, kdy výslovně vyjádříte přání nedostávat v této záležitosti žádná vyrozumění.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev nebo propuštění odsouzených.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

V případě, že jste podali příslušnou žádost, máte právo, aby vám byla oznamována mimo jiné tato rozhodnutí:

 • rozhodnutí uvěznit či propustit pachatele a možný útěk pachatele z vazby;
 • rozhodnutí všech soudních nebo vězeňských orgánů, která se týkají osob usvědčených ze spáchání trestných činů za použití násilí nebo zastrašování a která představují riziko pro vaši bezpečnost;
 • rozhodnutí, která vyžadují vaší účast na výkonu trestu a která se vydávají v záležitostech výkonu trestu odnětí svobody, a rozhodnutí, která se týkají zařazení pachatele do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev nebo propuštění odsouzených.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu?

Jako oběť trestného činu máte nárok:

 • požádat, aby podmíněně propuštěnému byla uložena opatření nebo pravidla týkající se chování, která stanoví právní předpisy a která považujete za nutná pro zajištění vaši bezpečnosti, pokud byla dotčená osoba usvědčena z činů, které by opodstatněně mohly vést k situaci představující nebezpečí pro oběť;
 • předkládat soudci nebo soudu všechny informace, které jsou důležité pro rozhodování o výkonu uloženého trestu, občanskoprávní odpovědnosti z důvodu spáchání trestného činu nebo přiznaných zabavení majetku.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou informace o možnostech, které máte jako oběť, podílet se na rozhodnutích v rámci výkonu trestů odnětí svobody a poskytnou vám veškerou potřebnou pomoc při uplatňování vašich zákonem přiznaných práv.

Pokud jste obětí terorismu, poskytne vám Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností potřebné informační kanály, abyste mohli vyhledat všechny informace související s výkonem trestu odnětí svobody až po jeho plné uplynutí, zejména v případech přiznání úlev nebo propuštění odsouzených.

Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Pokud jste požádali, abyste dostávali vyrozuměni o určitých rozhodnutích vynášených v záležitostech výkonu trestu, týkajících se zařazení odsouzeného do režimu otevřeného vězení stupně 3, vězeňských výhod, krátkodobých propustek, podmíněného propuštění atd., můžete proti těmto rozhodnutím podat odvolání i v případě, že jste nebyli stranou řízení. Záměr podat odvolání musíte oznámit příslušnému soudnímu úředníkovi, aniž by vám při tom musel asistovat právník, maximálně do pěti dnů od okamžiku, kdy jste byli o rozhodnutí vyrozuměni, a vlastní odvolání podat do patnácti dnů ode dne vyrozumění.

Podat odvolání proti možnosti zařadit odsouzeného do režimu otevřeného vězení stupně 3 můžete pouze tehdy, jste-li obětí jednoho z těchto trestných činů:

 • zabití;
 • potrat;
 • ublížení na zdraví;
 • trestné činy proti svobodě;
 • trestné činy mučení a proti morální integritě;
 • trestné činy proti sexuální svobodě a integritě;
 • trestné činy krádeže za použití násilí nebo zastrašení;
 • trestné činy terorismu;
 • trestné činy obchodování s lidmi.

Předtím, než vězeňský orgán přijme jakékoli z výše uvedených rozhodnutí, bude vám dané rozhodnutí sděleno, abyste mohli předložit argumenty, které považujete za vhodné, za podmínky, že jste podali příslušnou žádost o sdělování takových rozhodnutí.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám poskytnou všechny potřebné informace o opravných prostředcích, které můžete podat proti rozsudkům, jež považujete za neslučitelné se svými právy.

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. oddělené soudní řízení, občanskoprávní žaloba, spojené občanskoprávní a trestní řízení – tzv. adhezní řízení)

Jako soukromý žalobce můžete uplatnit nárok na náhradu škody cestou občanskoprávní žaloby ve stejném trestním řízení (tzv. adhezní řízení) nebo odložit tuto žalobu na dobu po ukončení trestního řízení. V případě oddělení obou žalob musíte s občanskoprávní žalobou vyčkat na ukončení trestního řízení.

V řízení můžete také vystupovat jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, který však v řízení nemá aktivní procesní legitimaci. Nevystupujete-li v řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky na náhradu škody, podá za vás občanskoprávní žalobu státní zástupce. Zprostí-li soud obviněného obžaloby nebo nepřizná-li vám náhradu škody, můžete stále uplatnit nárok na náhradu škody v občanskoprávním řízení.

Občanskoprávní odpovědnost obžalovaného pokrývá vrácení majetku, náhradu škody a odškodnění újmy, včetně těch, které byly způsobeny vašemu partnerovi a dětem.

Náhradu škody můžete také získat od státu.

Úřady pro podporu obětem trestných činů působí jako orgán, který poskytuje podporu obětem trestných činů v přeshraničních situacích, kdy byl trestný čin proti vám spáchán v jiném členském státě Evropské unie než Španělsku a vy máte obvyklý pobyt ve Španělsku. V případě teroristických trestných činů v přeshraničních situacích působí jako orgán poskytující podporu Generální ředitelství pro podporu obětem terorismu při Ministerstvu vnitra.

S výjimkou teroristických trestných činů obecně platí, že orgán poskytující podporu spolupracuje při zahájení a vedení řízení o přiznání podpory ze strany členského státu Evropské unie, v němž došlo ke spáchání trestného činu, takže jako navrhovatel můžete ze Španělska získat přístup k náhradě škody ze státu, na jehož území byl trestný čin spáchán.

Za tímto účelem vám jako žadateli o podporu poskytnou úřady pro podporu obětem trestných činů tyto informace:

 • informace o možnostech požádat o finanční podporu nebo náhradu škody, požadovaných postupech nebo formulářích včetně způsobu, jakým se mají tyto formuláře vyplnit, a podpůrných dokumentech, které mohou být vyžadovány;
 • obecné pokyny, jak vyplnit žádosti o doplňkové informace.

Úřady pro podporu obětem trestných činů musí jako orgány poskytující podporu:

 • postoupit váš nárok a podpůrné dokumenty včetně dokumentů, které by případně mohly být následně požadovány, rozhodujícímu orgánu, který určil stát, na jehož území došlo ke spáchání trestného činu;
 • spolupracovat s rozhodujícím orgánem, pokud tento orgán v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy rozhodne o výslechu navrhovatele nebo jakékoli jiné osoby.

Pokud se nárokem na zákonem stanovenou státní podporu zabývá příslušný orgán státu, v němž má žadatel obvyklý pobyt, je rozhodujícím orgánem Generální ředitelství zaměstnaneckých nákladů a státních důchodů Ministerstva hospodářství a financí.

Rozhodující orgán vám jako žadateli o podporu, jakož i orgánu poskytujícímu podporu musí oznámit:

 • přijetí žádosti o státní podporu, subjektu, který zahájí řízení, časovém rámci pro přijetí rozhodnutí a – je-li to možné – o předpokládaném datu přijetí rozhodnutí;
 • rozhodnutí uzavřít řízení.

U trestných činů terorismu jedná jako orgán poskytující podporu Ministerstvo vnitra (Generální ředitelství podpory obětem terorismu) v případech, kdy ke spáchání trestného činu došlo v jiném členském státě Evropské unie než ve Španělsku a vy jako žadatel o podporu máte obvyklý pobyt ve Španělsku, takže máte ze Španělska přístup k odpovídající případné náhradě škody ze státu, na jehož území byl trestný čin spáchán. Úkony, které musí provést generální ředitelství podpory obětem jako orgán pro podporu nebo rozhodující orgán, jsou stejné jako úkony, které přináleží Generálnímu ředitelství zaměstnaneckých nákladů a státních důchodů Ministerstva hospodářství a financí.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

V případě, že byl pachatel prohlášen za částečně insolventního, uhradí celou podporu nebo její část stát.

Na stát budou převedena vaše práva vůči straně, která nese občanskoprávní odpovědnost za trestný čin, až do plné výše prozatímní nebo konečné podpory, která vám byla přiznána jako oběti nebo příjemci.

Stát může proti straně, která nese občanskoprávní odpovědnost za trestný čin, podat žalobu na vrácení přiznané podpory v plné výši nebo její části.

Tento úkon se podle potřeby provede podle správního řízení o zpětném vymáhání a použije se mimo jiné v těchto případech:

 • když je v pravomocném soudním rozhodnutí uvedeno, že nedošlo ke spáchání trestného činu;
 • když jste jako oběť nebo oprávnění příjemci vašich nároků získali po zaplacení z jakéhokoliv důvodu plné nebo částečné odškodnění za utrpěné škody do tří let po poskytnutí podpory;
 • když byla podpora získána na základě podání nepravdivých nebo úmyslně neúplných informací či jiným podvodným způsobem, nebo úmyslným opomenutím okolností, které by jinak vedly k zamítnutí nebo snížení žádané podpory;
 • když náhrada škody přiznaná v rozsudku nedosahuje výše prozatímní podpory.

Tento úkon se provede vstoupením státu do probíhajícího trestního nebo občanskoprávního řízení, aniž je tím dotčena občanskoprávní žaloba, již může podat státní zástupce.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

V případě, že odsouzená osoba byla prohlášena za částečně insolventní, uhradí celou podporu nebo její část stát.

Prozatímní podpora může být přiznána před vynesením pravomocného soudního rozhodnutí, kterým se ukončuje trestní řízení, pokud je prokázána obtížná ekonomická situace, ve které jste se jako oběť nebo příjemce ocitli.

O prozatímní podporu lze požádat, jakmile jste oznámili příslušným orgánům dané skutečnosti nebo jakmile bylo na základě těchto skutečností zahájeno trestní řízení z moci úřední.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Ano, stát vás může odškodnit.

Ve Španělsku existuje systém podpor pro oběti úmyslných a násilných trestných činů spáchaných ve Španělsku s následkem smrti, těžkého ublížení na zdraví nebo vážného poškození fyzického nebo duševního zdraví. Podpora je rovněž poskytována obětem trestných činů proti sexuální svobodě, i když tyto trestné činy byly spáchány bez použití násilí.

Obecně platí, že k zákonem stanovené finanční podpoře máte přístup, pokud jste v okamžiku spáchání trestného činu byli španělským státní příslušníkem nebo státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, nebo pokud se na vás nevztahuje žádný z uvedených případů, máte ve Španělsku obvyklý pobyt nebo jste státním příslušníkem jiného státu, který na svém území přiznává španělským státním příslušníkům obdobnou podporu.

V případě smrti musí splňovat výše uvedené požadavky na státní příslušnost nebo pobyt příjemci a nikoliv zemřelá osoba.

V případě těžkého ublížení na zdraví nebo vážného poškození fyzického nebo duševního zdraví budou příjemci přímé oběti, tj. osoby, které utrpěly ublížení na zdraví nebo poškození.

V případě smrti budou příjemci nepřímé oběti, k nimž patří:

 • Manžel zesnulé osoby, pokud nedošlo k jejich zákonnému odloučení, nebo osoba, která s ní žila trvale v podobném svazku, jako je manželství, nejméně dva roky před její smrtí, pokud spolu neměli děti, neboť v posledně uvedeném případě stačí, pokud spolu žili ve společné domácnosti. Patří sem také děti uvedených osob, které nutně nemusí být dětmi zesnulé osoby, pokud na ní byly finančně závislé a žily s ní ve společné domácnosti.

Příjemcem se v žádném případě nemůže stát osoba usvědčená z jakékoliv formy úmyslného zabití, pokud zesnulá osoba byla jeho manželem nebo osobou, s kterou žili trvale v podobném svazku, jako je manželství .

 • Dítě zesnulé osoby, které bylo na této osobě finančně závislé a žilo s ní ve společné domácnosti, s tím, že se předpokládá, že nezletilé děti nebo postižené dospělé osoby jsou finančně závislé.
 • Rodič zesnulé osoby, na které byl finančně závislý, za předpokladu, že nenastala žádná z výše uvedených situací.
 • Pro účely finanční podpory stanovené španělskými právními předpisy se ze nepřímé oběti považují rovněž rodiče nezletilé osoby, která zemřela v přímém důsledku trestného činu.

Ublížení na zdraví, která dávají obětem nárok na finanční podporu, jsou ublížení, která osobě, jež je utrpěla, poškodila tělesnou integritu nebo fyzické či duševní zdraví a která ji dočasně zneschopnila po dobu přesahující šest měsíců či ji zneschopnila trvale s nejméně 33% invaliditou.

Obecně platí, že poskytnutí podpory je podmíněno vynesením pravomocného soudního rozhodnutí, kterým se ukončuje trestní řízení. Vzhledem k časovým rámcům při rozhodování v trestních věcech umožňují právní předpisy poskytnout před vynesením pravomocného soudního rozhodnutí, kterým se ukončuje trestní řízení, prozatímní podporu zohledněním obtížné ekonomické situace oběti trestného činu nebo oprávněných příjemců jejich nároků. O prozatímní podporu lze požádat, jakmile oběť oznámila příslušným orgánům dané skutečnosti nebo jakmile příslušné orgány zahájily trestní řízení, aniž by došlo k oznámení.

Výše podpory nesmí v žádném případě přesáhnout náhradu škody stanovenou v rozsudku.

V případě smrti nezletilé nebo postižené osoby v přímém důsledku trestného činu získají rodiče nebo opatrovníci nezletilé osoby pouze nárok na podporu, která spočívá v náhradě výdajů na pohřeb, které skutečně uhradili, a to až do určité, zákonem stanovené výše.

V případě trestných činů proti sexuální svobodě, které oběti způsobily škody na duševním zdraví, výše podpory pokryje náklady na terapeutickou léčbu, již si může oběť svobodně zvolit, a to až do určité, zákonem stanovené výše.

Obecně platí, že lhůta pro podání žádosti o podporu je jeden rok od spáchání trestného činu. Běh této lhůty se pozastaví při zahájení trestního řízení a obnoví se po vynesení pravomocného soudního rozhodnutí a jeho oznámením oběti.

Poskytnutí podpory není slučitelné s:

 • náhradou škody stanovenou rozsudkem. Nicméně celá podpora nebo její část bude vyplacena, pokud je pachatel prohlášen za částečně insolventního;
 • náhradou škody nebo podporou ze soukromého pojištění či dávkami sociálního zabezpečení, které mohou být vyplaceny na základě dočasné invalidity oběti. Nicméně podpora bude vyplacena příjemci soukromého pojištění, pokud výše náhrady, která má být vyplacena podle tohoto pojištění, nedosáhla částky stanovené v rozsudku;
 • poskytnutí této podpory není v žádném případě slučitelné s náhradou škod způsobených obětem ozbrojenými skupinami a teroristy.

Poskytnutí podpory je slučitelné s:

 • poskytnutím státní penze, na kterou má příjemce nárok, v případě trvalé invalidity nebo smrti oběti;
 • sociální podporou podle článku 27 organického zákona 1/2004 ze dne 28. prosince 2004 o opatřeních komplexní ochrany proti násilí na základě pohlaví (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).

Podpora v případě trvalé invalidity je slučitelná s podporou v případě dočasné invalidity.

Pravomoc vyřizovat žádosti o zákonem stanovenou státní podporu a rozhodovat o nich má Generální ředitelství zaměstnaneckých nákladů a státních důchodů Ministerstva hospodářství a financí v případě obětí všech trestných činů s výjimkou obětí terorismu, kdy je příslušné Ministerstvo vnitra (Generální ředitelství podpory obětem terorismu).

Jste-li obětí teroristického činu, existuje celá řada státních podpor určených obětem terorismu, které mají za cíl nahradit jim škody způsobené tímto typem trestných činů za podmínky, že existuje jasná vazba mezi teroristickým činem a utrpěnými škodami.

Náhradu škody lze požadovat v těchto případech:

 • ublížení na zdraví (tělesném a duševním) a výdaje na lékařské ošetření, protézy a chirurgické zákroky.

Tyto výdaje budou dotčené osobě uhrazeny pouze v případě, že nejsou plně nebo částečně kryty veřejným nebo soukromým systémem sociálního zabezpečení;

 • majetkové škody vzniklé na obydlích fyzických osob nebo škody vzniklé na obchodních a průmyslových budovách, sídlech politických stran, odborových svazů a společenských organizací;
 • náklady na prozatímní ubytování během oprav obvyklých obydlí fyzických osob;
 • škody způsobené na osobních vozidlech a vozidlech používaných pro pozemní přepravu osob nebo zboží, s výjimkou vozidel ve veřejném vlastnictví.

S výjimkou ublížení na zdraví je náhrada uvedených škod doplňková k náhradě stanovené ve stejných případech jiným veřejným orgánem nebo náhradě vzniklé pojistným plněním. V těchto případech budou vyrovnány částky, které mohou vyplynout z rozdílu mezi částkou vyplacenou těmito orgány veřejné správy nebo pojišťovacími subjekty a úředním oceněním.

Výše náhrady se určí podle vzniklé újmy (závažnost ublížení na zdraví a typ způsobeného postižení, smrt atd.).

Jiná podpora:

 • podpora na studium: pokud teroristický čin má za následek mimořádně závažná ublížení na zdraví studujícího, jeho rodičů či opatrovníků nebo tato ublížení na zdraví jim znemožňují výkon jejich obvyklého povolání;
 • okamžitá pomoc a poradenství psychologů jak obětem, tak rodinným příslušníkům;
 • mimořádná a výjimečná podpora na zmírnění situace osobního nebo rodinného strádání obětí, již nekryje běžná podpora nebo ji kryje zřetelně nedostatečným způsobem.

Příjemci podpory:

 • v případě ublížení na zdraví – postižené osoby;
 • v případě smrti:
  • manžel zesnulé osoby;
  • nesezdaný partner, s nímž zesnulá osoba žila ve společné domácnosti po dobu nejméně dvou let;
  • nesezdaný partner, s nímž měla zesnulá osoba děti;
  • rodiče zesnulé osoby, pokud byli na této osobě finančně závislí. Nemohou-li být příjemci rodiče, potom a v tomto pořadí: vnuci/vnučky, sourozenci a prarodiče zesnulé osoby, které byli na této osobě finančně závislí;
  • pokud neexistuje žádná z výše uvedených osob: děti a nejsou-li, tak rodiče, kteří nebyli na zesnulé osobě finančně závislí.

Obecně platí, že lhůta pro podání žádosti o náhradu osobní újmy nebo majetkové škody je jeden rok ode dne vzniku újmy či škody.

Úřad pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional) ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro podporu obětem terorismu při Ministerstvu vnitra vám pomohou při vyřizování žádosti o náhradu: získání potvrzení o pravomocných rozsudcích, nařízeních nevymáhat občanskoprávní závazky a dalších dokumentech nutných pro vyřízení žádosti o podporu.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Ve výroku rozsudku, kterým se ukončuje trestní řízení a proti kterému nelze podat opravný prostředek, musí být uvedeno, že bylo prokázáno naplnění znaků skutkové podstaty úmyslného násilného trestného činu, neboť došlo ke smrti, zranění a fyzické nebo duševní újmě, a tímto rozsudkem tudíž musí být stanovena odpovídající náhrada.

K podání žádosti o finanční podporu musíte přiložit kopii pravomocného soudního rozhodnutí, kterým se ukončuje trestní řízení, bez ohledu na to, zda se jedná o rozsudek, rozsudek pro zmeškání nebo rozhodnutí o ukončení řízení z důvodu úmrtí pachatele či rozhodnutí o o zastavení řízení.

Výše podpory nemůže v žádném případě přesáhnout náhradu škody stanovenou v rozsudku.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Prozatímní podpora může být přiznána před vynesením pravomocného soudního rozhodnutí, kterým se ukončuje trestní řízení, pokud je prokázána obtížná ekonomická situace, ve které jste se vy jako oběť nebo oprávnění příjemci vašich nároků ocitli.

O prozatímní podporu lze požádat, jakmile jste oznámili příslušným orgánům dané skutečnosti nebo jakmile bylo na základě těchto skutečností zahájeno trestní řízení z moci úřední.

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Jsem oběť trestného činu. Na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Jste-li obětí trestného činu, můžete se obrátit na úřad pro podporu obětem trestných činů (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Úřady pro podporu obětem trestných činů jsou provozovány Ministerstvem spravedlnosti a poskytují bezplatnou multidisciplinární veřejnou službu řešící potřeby obětí.

Tyto úřady fungují ve všech Odkaz se otevře v novém okně.autonomních oblastech a najdete je téměř ve všech hlavních městech těchto oblastí a také v jiných městech.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám jako oběti trestného činu poskytnou komplexní, koordinovanou a odbornou podporu v oblasti vašich konkrétních právních, psychologických a sociálních potřeb.

Jste-li obětí teroristického činu, můžete kontaktovat úřad na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působností (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional). Pokud si ale přejete, můžete se obrátit na úřad pro podporu obětem trestných činů v provincii, v níž se nacházíte. Dotčený úřad pro podporu obětem trestných činů bude poté svůj postup koordinovat s úřadem na podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu.

Péče a podpora zajišťované úřadem pro podporu obětem trestných činů se poskytují v několika fázích:

 • Fáze příjmu a instruktáže: fáze instruktáže znamená, že vám úřad poskytne komplexní informace o úkonech, které musíte učinit, záležitostech, které budete muset vyřídit, a možných důsledcích. Tato fáze probíhá obvykle formou osobního nebo telefonického rozhovoru, při kterém vysvětlíte své problémy a potřeby. Na základě vašeho vysvětlení vám budou poskytnuty pokyny, bude posouzena možnost jiných zdrojů a případně vypracována doporučení.
 • Informační fáze: od prvního kontaktu s příslušnými orgány a úředními osobami a ještě před podáním oznámení máte jako oběť právo na informace, které odpovídají vaší osobní situaci, podmínkám a rovněž povaze trestného činu, který jste zažili, a škodám, které jste utrpěli. Tyto informace se týkají určitých aspektů jako:
 • Jak můžete podat stížnost a jak při tom postupovat.
 • Jaké jsou dostupné odborné služby a možnosti psychosociální podpory a péče bez ohledu na to, zda již byla podána žaloba, a jak se k nim dostat.
 • Jaká jsou dostupná pečovatelská a podpůrná opatření (zdravotní, psychologické nebo materiální povahy) a postup, jak k nim získat přístup, včetně případně informací o možnostech alternativního ubytování.
 • Jak můžete získat poradenství a odbornou pomoc právníka a jaké jsou případně podmínky, za kterých je můžete získat bezplatně.
 • Jak získat pomoc při soudním líčení v průběhu soudního řízení, pokud ho požadujete, anebo u různých orgánů činných v trestním řízení.
 • Možnost požádat o ochranná opatření a případně postupu, jak si o ně zažádat.
 • Poradenství ohledně majetkových nároků v souvislosti s řízením, zejména ohledně podpory a náhrady škody, na něž můžete mít nárok na základě újmy způsobené trestným činem, a případně o tom, jaké řízení využít k uplatnění těchto nároků.
 • Jak musíte postupovat při uplatňování svých práv jako oběť trestného činu žijící mimo Španělsko.
 • Kontaktní údaje orgánu rozhodujícího ve vašem řízení a jakými kanály s ním můžete komunikovat; a informace o dni, čase a místě konání soudního líčení a obsahu obžaloby vznesené proti pachateli.
 • Jaké jsou dostupné služby restorativní justice (např. mediace) ve věcech, v nichž to právní předpisy umožňují.
 • V jakých případech můžete žádat náhradu nákladů na právní zastoupení, a případně postupu, jak tento nárok uplatnit, atd.
 • Fáze zásahu: Úřady pro podporu obětem trestných činů jsou činné v různých oblastech:
 • Právní činnost: úřady vám poskytnou právní pomoc, kterou potřebujete, a konkrétně vám poskytnou informace o druhu pomoci, kterou můžete získat v souvislosti se soudním řízením, právech, která můžete uplatňovat jako účastník řízení, způsobu a podmínkách, za jakých můžete získat právní poradenství, a druzích poskytovatelů služeb nebo organizací, na které se můžete obrátit se žádostí o podporu.

Právní pomoc zůstane v každém případě na obecné úrovni a bude se týkat způsobu, jakým probíhá řízení, a způsobu, jakým uplatnit různá práva, protože za pokyny a právní pomoc zodpovídá v každém případě váš právník.

 • Zdravotní a psychologická činnost: psychologická péče poskytovaná úřady spočívá ve vyhodnocení a řešení vaší situace za účelem zmírnění krize vyvolané trestným činem, zvládnutí soudního řízení vyplývajícího z trestného činu, pomoc po dobu řízení a posílení vaší strategie a schopností mobilizovat pomoc z vašeho okolí.

V případě, že jste zvlášť zranitelnou obětí nebo obětí vyžadující zvláštní ochranu, úřady vypracují plán psychologické podpory.

 • Ekonomická činnost: ohledně ekonomické podpory, na niž máte nárok, byli-li jste obětí násilného trestného činu nebo trestného činu proti sexuální svobodě, plní úřady hlavně informační funkci a mohou vám pomoci při podání žádosti.
 • Sociální činnost a péče: v této oblasti budou úřady koordinovat svůj postup v péči, již vám poskytují, a případně vás nasměrují na dostupné poskytovatele sociálních služeb, pečovatelská zařízení či organizace, které mohou zajistit bezpečné ubytování, okamžitou zdravotní péči a finanční podporu, na niž můžete mít nárok, se zvláštní pozorností věnovanou potřebám v případech invalidity, hospitalizace, úmrtí nebo vyvolaným možnou zranitelností.
 • Fáze sledování: úřady budou sledovat váš případ – zejména jste-li zranitelnou obětí – po celý průběh trestního řízení a po přiměřenou dobou po jeho uzavření. Během této fáze budou úřady analyzovat v různých obdobích vaši právní, zdravotní, psychologickou, sociální, pečovatelskou a ekonomickou situaci vzniklou v důsledku spáchání trestného činu. Vhodná doba pro sledování se stanoví na základě vaší situace.

Pokud jste obětí terorismu, k hlavním funkcím Úřadu pro podporu a informování obětí terorismu při Vrchním soudu s celostátní působnost patří:

 • poskytnout vám informace o stavu soudního řízení na základě spáchaného trestného činu, který pro vás může být důležitý;
 • seznámit vás se vším, co souvisí s trestním a správním řízením a může být pro vás důležité;
 • nabídnout vám osobní doprovod na soudní jednání konaná ve věcech teroristických činů, které se vás mohou týkat;
 • poskytnout vám emocionální a terapeutickou podporu, aniž jsou tím dotčeny pravomoci ministerstva vnitra;
 • prosazovat zajištění vaší bezpečnosti a soukromí jako oběti trestného činu při vaší účasti na soudním řízení;
 • informovat vás o hlavních náhradách škody pro oběti terorismu a v každém případě vás nasměrovat na Generální ředitelství pro podporu obětí terorismu Ministerstva vnitra;
 • oznamovat vám všechny záležitosti související s výkonem trestu odnětí svobody až do jeho řádného uplynutí, zejména poskytnutí úlev trestanci nebo jeho propuštění.

V případě obětí terorismu bude jednat Generální ředitelství pro podporu obětí terorismu Ministerstva vnitra jako jednotné kontaktní místo pro všechna řízení, která by u orgánů centrální státní správy mohly zahájit osoby nebo rodiny postižené teroristickým činem, postupovat všechny podané žádosti příslušnému subjektu a zajišťovat spojení s dotčenými osobami.

Generální ředitelství bude dále spolupracovat s příslušnými subjekty orgánů centrální státní správy nebo jinými orgány veřejné správy při pomoci a podpoře obětem terorismu s cílem zajistit obětem komplexní ochranu.

Generální ředitelství pro podporu obětem terorismu bude odpovědné za zpracování, správu a navrhování rozhodnutí o podpoře a náhradě škody osobám postiženým teroristickými trestnými činy.

Telefonní linka podpory pro oběti

Během fáze příjmu nebo instruktáže můžete být vyslyšeni osobně nebo telefonicky úřady pro podporu obětem trestných činů.

U některých trestných činů, jako je násilí na základě pohlaví, existují ve Španělsku telefonické služby pro pomoc a instruktáž, např. 016 – Telefonní služba pro informování a právní poradenství v případě násilí na základě pohlaví (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

V případě zvlášť zranitelných obětí, jako jsou nezletilí, existují zvláštní telefonické služby, jako je telefonní linka nadace ANAR (Pomoc ohroženým dětem a mladistvým) (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR), které se zaměřují na děti a mládež, dospělé a příbuzné nezletilých a příbuzné v případě zmizelých nezletilých osob.

016 – Telefonní služba pro informování a právní poradenství v případě násilí na základě pohlaví poskytuje bezplatnou odbornou pomoc 24 hodin denně a 365 dní v roce. U osobních údajů osob, které tuto službu použijí, je zaručeno, že zůstanou trvale důvěrné.

Pomoc je nabízena v 51 jazycích. Pomoc po 24 hodin denně je konkrétně nabízena ve španělštině, katalánštině, galicijštině, baskičtině, angličtině a francouzštině a prostřednictvím telefonické překladatelské služby u hovorů v němčině, portugalštině, mandarínštině, ruštině, arabštině, rumunštině a bulharštině. Pomoc v ostatních jazycích je poskytována prostřednictvím telefonické překladatelské služby.

U osob s vadou sluchu nebo řeči je dostupnost služby zajištěna těmito prostředky:

 • textový telefon (TTY) na čísle 900 116 016;
 • služba Telesor prostřednictvím webových stránek Telesor (Odkaz se otevře v novém okně.https://www.telesor.es/). V tomto případě je nutné připojení k internetu;
 • mobilní telefon nebo PDA. V obou těchto případech je nutno nainstalovat bezplatnou aplikaci podle kroků uvedených na webových stránkách Telesor.

Tato služba nabízí pomoc každému, kdo pokládá otázky v souvislosti s konkrétními případy násilí na základě pohlaví: ženské oběti násilí na základě pohlaví, osoby blízké ženské oběti násilí na základě pohlaví (příbuzní, přátelé, sousedé atd.), odborníci pečující o ženskou oběť násilí na základě pohlaví nebo osoby, které jsou poučeny o situaci tohoto typu násilí atd.

Poskytované informace se týkají dostupných prostředků a práv, která máte k dispozici jako oběť tohoto typu trestné činnosti, ohledně zaměstnání, sociálních služeb, finanční podpory, informací, pomoci, přijetí a možností právního poradenství.

V případě přijetí tísňového volání je hovor okamžitě přesměrován na telefonní číslo 112 pro tísňového volání příslušné autonomní oblasti.

Pokud jste nezletilou obětí násilí na základě pohlaví, je každé vaše zavolání na číslo 016 přesměrováno na telefonní linku pomoci ohroženým dětem a mladistvým nadace ANAR (900 20 20 10).

Telefonní linka pomoci ohroženým dětem a mladistvým nadace ANAR (900 20 20 10) je bezplatnou, důvěrnou a anonymní službou dostupnou 24 hodin denně a 365 dní v roce, která spočívá hlavně ve třech telefonních linkách pomoci:

 • Telefonní lince pomoci ohroženým dětem a mladistvým nadace ANAR, jejímž hlavním cílem je poskytovat nezbytnou podporu a rady dětem nebo mladistvým, kteří mají problémy nebo se ocitli v ohrožení.
 • Telefonní lince pro dospělé a rodiny nadace ANAR zaměřené na dospělé osoby, které potřebují poradit v otázkách týkajících se nezletilých.
 • Telefonní lince 116 000 nadace ANAR pro případy zmizelých nezletilých osob (harmonizované číslo celospolečenské hodnoty Evropské unie pro řešení těchto případů).

Tato služba přesměruje vaše volání na službu 016 v případě, že jste osobou ženského pohlaví a obětí násilí na základě pohlaví nebo dospělou osobou, která se dozvěděla o takovém případu tohoto druhu násilí.

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano. Přístup k pečovatelským a podpůrným službám obětem trestných činů, jako jsou úřady pro podporu obětem trestných činů, je bezplatný a důvěrný; není přitom nutné, abyste nejprve podali stížnost.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Můžete se obrátit na úřady pro podporu obětem trestných činů, které se nacházejí ve všech Odkaz se otevře v novém okně.autonomních oblastech, téměř všech hlavních městech těchto oblastí a také v některých jiných městech.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám jako oběti trestného činu poskytnou komplexní, koordinovanou a odbornou podporu v oblasti vašich konkrétních právních, psychologických a sociálních potřeb.

Úřady pro podporu obětem trestných činů vám konkrétně poskytnou informace o dostupných odborných službách a možnostech psychosociální a pečovatelské podpory bez ohledu na to, zda jste podali stížnost, a způsobu, jak k nim získat přístup.

Poskytnou vám rovněž informace o dostupných pečovatelských a podpůrných opatřeních (zdravotní, psychologické nebo materiální povahy) a postupu, jak k nim získat přístup, případně včetně informací o možnostech alternativního ubytování.

K tomu vám poradí, jak můžete podat stížnost a jak při tom postupovat, a rovněž o možnostech získat právní poradenství a ochranu a případně o podmínkách, za kterých je můžete získat bezplatně.

V závislosti na vašich potřebách vás budou úřady pro podporu obětem trestných činů schopny odkázat na poskytovatele odborných právních, psychologických a sociálních služeb, jako jsou obecní, zdravotní, vzdělávací a zaměstnavatelské služby a služby v oblasti sociální péče; sdružení, nadace a jiné nevýdělečné subjekty; psychosociální služby orgánů justiční správy; a v případě, že jste obětí násilí na základě pohlaví, na Koordinační jednotky v případě násilí proti ženám (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) a Ženské jednotky (Unidades sobre la Mujer), které působí v každé autonomní oblasti a provincii.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Nevládní organizace (NGO) mohou poskytnout obětem konkrétních trestných činů podporu formou vypracování individuálního postupu podle potřeb a charakteristik každé oběti. Asistence zahrnuje zejména právní poradenství, informace o různých dostupných prostředcích a podpoře a psychologickou a emocionální podporu.

Poslední aktualizace: 11/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.