V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Jak mohu trestný čin oznámit?

V tísni volejte telefonní číslo 999. Pro oznámení trestného činu volejte telefonní číslo 101.

Pokud jste neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí nebo máte poruchu řeči, je k dispozici textový telefon na čísle 18000.

Pokud jste si zaregistrovali své telefonní číslo pro službu emergencySMS (a nemáte žádnou jinou možnost), můžete zaslat textovou zprávu na telefonní číslo 999.

Kdy volat na telefonní číslo 999

V tísni volejte telefonní číslo 999, pokud:

 • hrozí riziko zranění nebo ztráty na životech,
 • je právě páchán trestný čin,
 • osoba podezřelá ze spáchání trestného činu je nablízku.

Oznámení trestného činu, pokud se nejedná o tísňovou situaci

Pokud trestný čin nepředstavuje tísňovou situaci, kontaktujte policii na telefonním čísle 101.

Pokud jste neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí nebo máte poruchu řeči, je k dispozici textový telefon na čísle 18001 101.

Příklady trestných činů, které nevyžadují neodkladnou reakci, zahrnují tyto případy:

 • byl odcizen váš vůz,
 • byl poškozen váš majetek,
 • máte podezření na užívání drog nebo obchodování s drogami,
 • chcete oznámit méně závažnou dopravní nehodu,
 • chcete policii poskytnout informace o trestném činu ve vaší oblasti.

Oznámení trestného činu on-line

Pokud se nejedná o tísňovou situaci, můžete oznámit níže uvedené trestné činy na webových stránkách skotské policie:

Pokud chcete trestný čin oznámit anonymně, můžete rovněž vyplnit on-line formulář organizace Crimestoppers.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Jako oběť máte právo v souvislosti s trestným činem požadovat informace o konkrétním případu. Pokud jste informace nedostali, můžete si podat formální žádost k řadě různých orgánů.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Ve Skotsku nejsou oběti stranami trestního řízení. Pokud oběť potřebuje právní poradenství a pomoc, může kontaktovat advokáta. Oběť může mít nárok na pomoc s úhradou nákladů na toto poradenství a pomoc prostřednictvím systému právní pomoci.

Orgán odpovědný za provozování systému právní pomoci ve Skotsku je Skotská komise pro právní pomoc (Scottish Legal Aid Board).

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Pokud jste „předvoláni“, abyste se k soudu dostavili jako svědek, můžete mít právo požadovat náhradu některých výdajů.

Být „předvolán“ znamená, že vám byl zaslán úřední dopis (označovaný jako předvolání), v němž budete vyzváni, abyste se dostavili k soudu a vypovídali jako svědek.

Informace o tom, jak požadovat náhradu výdajů, a příslušný formulář žádosti lze najít na zadní straně předvolání.

Své předvolání si důkladně přečtěte a vezměte je s sebou k soudu. Ujistěte se, že jste vyplnili přehled výdajů na zadní straně předvolání, abyste mohli požadovat náhradu výdajů od osoby, která vás předvolala jako svědka.

Hotovostní platby se provádějí pouze v případech skutečně těžké životní situace nebo tísně. Zvláštní náklady, jako jsou výdaje za použití taxislužby, letecká doprava a nocleh, musí předem schválit státní zástupce.

Svědci, kteří jsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými, mohou požadovat náhradu ušlého výdělku. V soudních budovách nejsou žádná zařízení péče o děti, takže svědci obžaloby mohou požadovat náhradu výdajů za péči o dítě a hlídání v pevných sazbách. Pokud potřebujete zastoupit v péči o dítě po dobu vaší nepřítomnosti, získáte náhradu výdajů v pevné sazbě.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Jako oběť trestného činu máte ve Skotsku právo na přezkum rozhodnutí státního zastupitelství nezahájit trestní stíhání ve věci podaného trestního oznámení, pokud toto rozhodnutí bylo přijato dne 1. července 2015 nebo později. O přezkum byste pokud možno měli požádat do jednoho měsíce od data, kdy jste byli o příslušném rozhodnutí nezahájit trestní stíhání informováni. O výsledku přezkumu byste byli obvykle informováni do dvaceti pracovních dní. Nejvyšší státní zástupce Skotska (Lord Advocate) zveřejnil pravidla tohoto procesu.

Mohu se účastnit soudního řízení?

To záleží na tom, zda jste v soudním řízení předvoláni jako svědek. Pokud nejste předvoláni jako svědek, můžete se dotázat skotské soudní služby:

 • z jakých trestných činů byla určitá osoba obviněna - poté, co měl obviněný možnost se k ním vyjádřit (pouze obecná povaha obvinění),
 • co se v dané věci u soudu děje,
 • jaké rozhodnutí v dané věci přijal soudce, nejvyšší soudce hrabství nebo smírčí soudce.

Na webových stránkách skotské soudní služby naleznete další podrobnosti o tom, jak získat informace vztahující se k dané věci a informace o zahájení projednávání věcí, včetně soudních řízení, která mají být zahájena v blízké budoucnosti. To zahrnuje:

 • vrchní soud (High Court of Justiciary),
 • nejvyšší soudy hrabství (Sheriff Courts),
 • smírčí soudy (Justice of the Peace Courts).

Pokud jste svědkem, skotská soudní služba:

 • vás bude informovat o průběhu soudní věci alespoň jednou za hodinu a oznámí vám, až budete moci soud opustit,
 • poskytne oddělené čekací místnosti pro svědky obžaloby a obhajoby a přístup k občerstvení,
 • pokud máte nárok vypovídat před soudem formou živého televizního vysílání, zástupce skotské soudní služby se s vámi setká v daný den a vysvětlí vám postup podání výpovědi soudu.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Ve Skotsku nejsou oběti stranami trestního řízení. Podle vlastního uvážení obžaloby může být požadováno, aby oběti vypovídaly u soudu.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Informace o vašich právech jakožto oběti lze nalézt v Kodexu pro oběti (Victim’s Code).

Pokud budete předvoláni jako svědek, obdržíte předvolání. Vaše předvolání je úřední dopis, který vám říká, abyste se dostavili k soudu a vypovídali jako svědek.

Je důležité, abyste předvolání neignorovali. Pokud existuje důležitý důvod, proč se nemůžete v den soudního jednání dostavit, sdělte to neprodleně osobě, která vás jako svědka předvolala. Pokud se nedostavíte ve správný čas a na správné místo, může soud vystavit příkaz k vašemu zatčení.

Pro některé svědky může být obtížné vypovídat. Mohou být mimořádně zranitelní kvůli okolnostem nebo povaze jejich svědectví. Soud může podniknout mimořádné kroky (označované jako „zvláštní opatření“), aby pomohl zranitelným svědkům co nejlépe vypovídat, např. zajistit přepážku, aby svědek nemusel obžalovaného vidět. Měli byste jakékoli obavy probrat s osobou, která si vyžádala vaše svědectví, neboť může být schopna vaším jménem požádat soud o přijetí zvláštních opatření.

Více informací o tom, co to znamená být svědkem, lze nalézt na webových stránkách státního zastupitelství v sekci Podání výpovědi před soudem na adrese mygov.scot.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Podle vlastního uvážení obžaloby může být požadováno, aby oběti vypovídaly u soudu. Obecné právní předpisy Skotska týkající se dokazování se vztahují na ty oběti, který jsou vyzvány, aby vypovídaly.

V případě obětí, které mají vypovídat a jsou považovány za zranitelné nebo potřebují ochranu, lze využít zvláštních opatření podle článků 271 až 271M zákona o trestním řízení (Skotska) z roku 1995 (Criminal Procedure (Scotland) Act 1995), které těmto obětem pomohou při svědecké výpovědi. Tato opatření jsou automatická pro děti a ty osoby, které jsou obětí určitých trestních činů, např. sexuálních trestných činů, obchodování s lidmi a pronásledování.

Kromě toho mohou mít oběti také možnost učinit prohlášení oběti podle článku 14 zákona o trestním soudnictví (Skotska) z roku 2003 (Criminal Justice (Scotland) Act 2003). Více informací o prohlášeních oběti lze najít zde.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Pro zjištění termínů soudních jednání, konečného rozhodnutí soudu v soudním řízení nebo v řízení o opravném prostředku vyplývajícím ze soudního řízení a jakýchkoli souvisejících důvodů můžete kontaktovat skotskou soudní službu. Kromě toho, pokud se dostavíte k soudu, abyste vypovídali, soudní zaměstnanci skotské soudní služby vás budu informovat o průběhu soudní věci alespoň jednou za hodinu a oznámí vám, až budete moci soud opustit.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Podrobnosti o informacích, k nimž můžete získat přístup, naleznete výše.

Poslední aktualizace: 28/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.