Práva obětí trestných činů – podle zemí

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Pokud jste se stali obětí trestného činu, můžete to oznámit policii (nebo státnímu zástupci), a to ústně nebo písemně. Můžete rovněž požádat jinou osobu, aby trestný čin oznámila místo vás, v tom případě však musíte této osobě poskytnout písemnou plnou moc. Písemně vyhotovená a podepsaná plná moc bude přiložena ke spisu k případu.

Při oznámení trestného činu můžete obdržet informace o službách a organizacích poskytujících psychologické poradenství nebo jakékoliv jiné formy podpory pro oběti, v závislosti na vašich potřebách. Máte rovněž nárok na informace ohledně toho, jak obdržet právní pomoc, o vašich právech během trestního řízení (včetně ochranných opatření pro ohrožené svědky), jakož i o tom, jak získat finanční odškodnění od státu. Tyto informace vám budou poskytnuty prvním orgánem činným v trestním řízení, na který se obrátíte (policie, státní zástupce). Spolu se všemi těmito informacemi obdržíte rovněž formulář, který musíte podepsat. Informace vám budou poskytnuty v jazyce, kterému rozumíte.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Jste-li cizinec a stal/a jste se obětí trestného činu v Rumunsku, máte nárok na veškerá práva jako rumunští občané, kteří se stali oběťmi trestných činů.

Pokud neovládáte rumunský jazyk, máte nárok na bezplatné poskytnutí tlumočníka, který vám bude asistovat při kontaktu s orgány, a to včetně podání oznámení v jazyce, kterému rozumíte, a získávání informací, na které máte nárok v době oznámení trestného činu, a to v jazyce, kterému rozumíte.

Pokud jste obětí obchodování s lidmi, můžete obdržet ubytování ve zvláštních azylových domech, kde vám bude poskytnuta ochrana. Během trestního řízení obdržíte informace o řízení v jazyce, kterému rozumíte; můžete obdržet rovněž psychologické poradenství a lékařskou pomoc. Rumunské orgány vynaloží maximální úsilí, aby vám pomohly se co nejdříve vrátit do vaší domovské země, a zajistí vám bezpečný transport na rumunské hranice.

Jste-li cizinec, můžete rovněž požádat o finanční odškodnění od státu, pokud jste se stali obětí: pokusu o vraždu nebo pokusu o vraždu s přitěžujícími okolnostmi, jak je stanoveno v článcích 188 a 189 trestního zákoníku; domácího násilí, jak je stanoveno v článku 199 trestního zákoníku; úmyslných trestných činů majících za následek újmu na zdraví oběti; znásilnění, sexuálně motivovaného násilí, sexuálního styku s nezletilou osobou a sexuální korupce nezletilých osob, jak je stanoveno v článcích 218 až 221 trestního zákoníku; špatného zacházení s nezletilými osobami, jak je stanoveno v článku 197 trestního zákoníku; jakož i obchodování se zranitelnými osobami a jejich vykořisťování a pokusu o obchodování se zranitelnými osobami a o jejich vykořisťování.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Při oznámení trestného činu vám policista, který oznámení zaznamená, vysvětlí postup, kterým váš případ projde. Policie je povinna vypracovat písemnou zprávu uvádějící, jaké informace vám byly poskytnuty.

Budou vám poskytnuty informace o:

 • vašich právech v průběhu trestního řízení,
 • organizacích, na které se můžete obrátit pro pomoc, a o službách, které poskytují,
 • jak můžete obdržet ochranu,
 • podmínkách a postupu pro získání finančního odškodnění od státu,
 • podmínkách a postupu pro získání bezplatného právního zastoupení.

Následně můžete během řízení obdržet informace o pokroku ve vyšetřování, a pokud se státní zástupce rozhodne nepostoupit případ k soudu, také kopii tohoto rozhodnutí. Za tímto účelem budete muset předložit žádost policistovi nebo státnímu zástupci řešícímu váš případ a uvést poštovní adresu v Rumunsku, e-mailovou adresu nebo adresu elektronické aplikace na zasílání zpráv, kde můžete informace přijmout.

Pokud se státní zástupce rozhodne postoupit případ k soudu za účelem soudního řízení, budete předvoláni k soudu.

Pokud máte být vyslechnuti před soudem, budete rovněž informováni o vašich níže uvedených právech a povinnostech:

 • právo využít pomoci právníka nebo případně právo na získání bezplatného právního zastoupení,
 • právo v případech povolených zákonem využít služeb mediátora,
 • právo v souladu se zákonem navrhovat důkazy, které mají být předloženy, vznášet námitky a předkládat závěry;
 • právo být informován o pokroku v řízení,
 • právo v případě potřeby podat předběžnou žalobu (u některých druhů trestných činů je vaše žádost v podobě předběžné žaloby nezbytná, aby bylo možné pokračovat v řízení proti pachateli). Orgány činné v trestním řízení vám v případě potřeby tuto záležitost objasní. Účelem předběžných žalob je požadovat pokračování trestního řízení proti pachateli. Předběžná žaloba se liší od oznámení, které podáte na policii nebo na úřadu státního zástupce a v němž je informujete, že byl proti vám spáchán trestný čin,
 • právo stát účastníkem řízení uplatňujícím občanskoprávní nároky,
 • povinnost dostavit se, kdykoliv jste soudními orgány předvoláni,
 • povinnost oznámit jakoukoliv změnu adresy,
 • právo být informován o propuštění pachatele, pokud byl pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody, nebo vzat do vyšetřovací vazby.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Ano. V průběhu trestního řízení máte nárok na překladatelské a tlumočnické služby.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Během trestního řízení musí být osobě se zdravotním postižením bez ohledu na její postavení (obžalovaný, poškozený, svědek) nabídnuty služby tlumočníka, psychologa a/nebo zástupce Generálních ředitelství pro sociální péči a ochranu dětí (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului) (pro nezletilé osoby).

Platný právní rámec stanoví, že dotčeným osobám může být poskytnuta specializovaná pomoc ze strany stávajících regionálních ředitelství pro sociální péči a ochranu dětí a případně rovněž lékařská pomoc.

Podpora pro oběti

V závislosti na charakteru trestného činu (zejména je-li trestný čin spáchán vůči osobám) může policista oběti doporučit služby psychologického poradenství nebo ji na ně odkázat.

Jste-li obětí zvláštní kategorie trestných činů (pokus o vraždu a pokus o vraždu s přitěžujícími okolnostmi, jak je stanoveno v článcích 188 a 189 trestního zákoníku, domácí násilí, jak je stanoveno v článku 199 trestního zákoníku, úmyslné trestné činy majících za následek újmu na zdraví oběti, znásilnění, sexuálně motivované násilí, sexuální styk s nezletilou osobou a sexuální korupce nezletilých osob, jak je stanoveno v článcích 218 až 221 trestního zákoníku, špatného zacházení s nezletilými osobami, jak je stanoveno v článku 197 trestního zákoníku; jakož i obchodování se zranitelnými osobami a jejich vykořisťování a pokus o obchodování s nezletilými osobami a o vykořisťování zranitelných osob), můžete dle potřeby obdržet bezplatné psychologické poradenství (u dospělých osob v délce až tří měsíců a u dětí mladších 18 let v délce až šesti měsíců), lékařskou pomoc a jakýkoliv jiný druh pomoci. Tyto druhy pomoci jsou nabízeny bezplatně pouze tehdy, pokud jste trestný čin oznámili policii. O pomoc můžete požádat u probačních služeb poté, co jste podali oznámení na policii.

Jste-li obětí domácího násilí, můžete se pro pomoc obrátit na jednoho z rodinných asistentů pracujících pro Ministerstvo práce a sociální spravedlnosti (Ministerul Muncii și Justiției Sociale). Ministerstvo nabízí obětem domácího násilí různé druhy pomoci (např. psychologické poradenství, ochrana totožnosti atd.). Jakožto oběť domácího násilí můžete rovněž požádat, abyste byli ubytováni v centru pro oběti domácího násilí, kde obdržíte ochranu a poradenství.

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

V Rumunsku může oběť v závislosti na druhu trestného činu obdržet konkrétní podporu od následujících institucí:

Jste-li obětí domácího násilí, můžete se obrátit na Národní agenturu pro rovné příležitosti žen a mužů (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) a na Generální ředitelství pro sociální péči a ochranu dětí (DGASPCs).

Je-li vám méně než 18 let a stali jste se obětí trestného činu, můžete kontaktovat Národní úřad pro ochranu dětských práv a adopci (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA) a Generální ředitelství pro sociální péči a ochranu dětí (DGASPCs).

Jste-li obětí obchodování s lidmi, můžete kontaktovat Národní agenturu pro boj proti obchodování s lidmi (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP) při Ministerstvu vnitra (Ministerul Afacerilor Interne – MAI).

Existuje rovněž řada nevládních organizací poskytujících různé druhy podpory pro oběti. Instituce, na kterou se obrátíte, vás odkáže na příslušnou nevládní organizaci.

Jste-li obětí násilného trestného činu, jako například pokusu o vraždu a pokusu o vraždu s přitěžujícími okolnostmi, jak je stanoveno v článcích 188 a 189 trestního zákoníku, domácího násilí, jak je stanoveno v článku 199 trestního zákoníku, úmyslných trestných činů majících za následek újmu na zdraví oběti, znásilnění, sexuálně motivovaného násilí, sexuálního styku s nezletilou osobou a sexuální korupce nezletilých osob, jak je stanoveno v článcích 218 až 221 trestního zákoníku, špatného zacházení s nezletilými osobami, jak je stanoveno v článku 197 trestního zákoníku, jakož i obchodování se zranitelnými osobami a jejich vykořisťování a pokusu o obchodování se zranitelnými osobami a o jejich vykořisťování, můžete o pomoc požádat u probačních služeb.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Ano, orgány činné v trestním řízení jsou povinny vás na tyto služby odkázat.

Jak je chráněno mé soukromí?

Pokud budou mít orgány činné v trestním řízení během trestního vyšetřování i soudního řízení za to, že vaše soukromí nebo důstojnost mohou být vzhledem k informacím, které poskytuje, nebo vzhledem k jiným důvodům, ovlivněny, mohou se ze své vlastní iniciativy nebo na vaši žádost uchýlit k opatřením na ochranu vašeho soukromí, jako například:

 • ochrana informací o vaší totožnosti,
 • nejsou-li ostatní opatření dostatečná, nemusíte být u výslechu osobně přítomni a výslech proběhne prostřednictvím audiovizuálních prostředků, při jejichž užití bude zkreslen váš hlas a podoba,
 • zajištění toho, že soudní jednání bude během vašeho výslechu neveřejné.

Kromě toho může soud během soudního řízení zakázat jakékoliv zveřejňování textů, kreseb, fotografií nebo jiných obrazových záznamů, které by mohly odhalit vaši totožnost.

Soud může rovněž rozhodnout o neveřejném jednání, pokud by se veřejné jednání mohlo dotýkat vaší důstojnosti nebo soukromí.

Během výkonu svého úřadu musí zaměstnanci probačních služeb zachovat důvěrnost údajů, kterými disponují. Výjimkou z tohoto pravidla jsou informace poskytnuté orgánům činným v trestním řízení jako součást trestního řízení. Poradci, vedoucí služeb a inspektoři musí během výkonu svých pracovních povinností i ve společnosti zachovat důvěrnost všech dokumentů, kterými disponují. Informace související s případy, kterými se zabývají tyto služby, jakož i informace související s organizací a výkonem jejich činností, mohou být poskytnuty médiím pouze tehdy, nepodléhají-li nutnosti zachování důvěrnosti osobních údajů příjemců dané služby.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Abyste měli přístup ke službám podpory pro oběti, musíte trestný čin oznámit příslušným orgánům.

Osobní ochrana v případě, že mi hrozí nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Pokud budou mít orgány činné v trestním řízení za to, že byste mohli být ohroženi, máte během trestního vyšetřování i soudního řízení nárok na ochranná opatření.

Je pro vás velmi důležité vědět, že pokud mají orgány činné v trestním řízení za to, že byste mohli být vzhledem k informacím, které poskytujete, nebo vzhledem k jiným důvodům ohroženi, mohou buď na vaši žádost nebo ze své vlastní iniciativy přijmout určitá opatření na zjištění vaší ochrany, jako například:

 • zajistit dozor nad vaším domovem nebo zajistit dočasné ubytování,
 • poskytnout vám nebo členům vaší rodiny doprovod a ochranu během cest,
 • ochránit informace o vaší totožnosti (vaše osobní údaje mohou být za účelem ochrany vaší totožnosti ze spisu vynechány s uvedením, že tyto informace jsou tajné),
 • nejsou-li ostatní opatření dostatečná, nemusíte být u výslechu osobně přítomni a výslech proběhne prostřednictvím audiovizuálních prostředků, při jejichž užití bude zkreslen váš hlas a podoba (takto se nebudete muset dostavit k policistovi, státnímu zástupci nebo k soudci a nebudete se tak nacházet na stejném místě jako pachatel),
 • zajištění toho, že soudní jednání bude během vašeho výslechu neveřejné.

Kromě toho může soud během soudního řízení zakázat jakékoliv zveřejňování textů, kreseb, fotografií nebo jiných obrazových záznamů, které by mohly odhalit vaši totožnost.

Dále, jste-li v trestním řízení svědkem, a dokonce i tehdy, pokud nejste do případu zapojeni, ale poskytnete informace, které orgánům činným v trestním řízení pomohou vyřešit případy související se závažnými trestnými činy, nebo které mohou předejít závažné újmě, můžete policistu nebo státního zástupce provádějícího vyšetřování požádat, aby vás zařadil do programu na ochranu svědků. Tento program zahrnuje řadu opatření, jako například:

 • utajenou totožnost včetně účasti na výslechu, kdy bude zkreslen váš hlas nebo podoba,
 • policejní ochrana vašeho domova a policejní doprovod v případech, kdy se musíte dostavit k orgánům provádějícím trestní vyšetřování,
 • přemístění,
 • v případě potřeby změna vaší totožnosti včetně změny vašeho vzhledu.

Pokud vstoupíte do programu na ochranu svědků, budete moci využívat další pomoc, jako například:

 • umístění do odlišného sociálního prostředí,
 • získání nové profesní kvalifikace,
 • nové zaměstnání,
 • finanční podpora do doby, než si najdete nové zaměstnání.

V případě potřeby mohou do programu na ochranu svědků vstoupit rovněž vaši příbuzní v prvním stupni (např. vaše děti nebo rodiče) a váš manžel nebo manželka.

Pokud jste do programu na ochranu svědků nevstoupili během trestního vyšetřování, můžete o vstup do tohoto programu zažádat během soudního řízení.

Další ochrana je k dispozici v závislosti na druhu trestného činu:

 • Jste-li obětí domácího násilí, můžete soud požádat, aby pachatele vykázal z vašeho společného domova. Případně můžete být jako oběť ubytována v centru pro oběti domácího násilí. Toto ubytování je dostupné pouze v naléhavých případech, kdy vaše bezpečnost vyžaduje, abyste byli izolováni od pachatele, nebo tehdy, existuje-li písemný souhlas od rodinného asistenta odpovědného za váš případ. Jakmile budete do centra přijati, můžete zde obdržet bezplatné ubytování, stravu, lékařskou péči, psychologické poradenství a právní pomoc.
 • Jste-li obětí obchodování s lidmi, můžete být ubytováni v centru na ochranu obětí. Ubytování je obvykle k dispozici po dobu 10 dnů, soud však může váš pobyt prodloužit až do konce řízení. V případě potřeby může policie během trestního řízení poskytnout fyzickou ochranu. Jste-li obětí obchodování s lidmi, soudní jednání bude neveřejné.

Máte-li za to, že vám hrozí nebezpečí, informujte o tom policistu, státního zástupce nebo soudce a poskytněte jim co nejvíce informací.

Výše uvedená opatření jsou k dispozici jak ve fázi trestního vyšetřování, tak i během soudního řízení.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Ochranu obdržíte od rumunské policie.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Pokud vám po ukončení trestního řízení stále hrozí nebezpečí, orgány činné v trestním řízení zváží, zda je vhodné zahrnout vás do programu na ochranu svědků, pokud již nejste součástí tohoto programu.

V případě obětí obchodování s lidmi bude riziko posouzeno specializovanými policejními útvary.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další újma ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Ano, váš případ může být posouzen. Například oběti určitých kategorií trestných činů (domácí násilí, znásilnění, sexuálně motivované násilí) budou vyslýchány pouze osobami stejného pohlaví, pokud o to požádají.

Druhý výslech poškozeného proběhne pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro účely trestního řízení, aby se předešlo způsobení další újmy oběti.

Aby se předešlo tomu, že oběti bude v důsledku opakovaných výslechů ze strany soudních orgánů způsobena další újma, trestní řád rovněž vyžaduje, aby byl poškozený, který podal v souvislosti s trestným činem žalobu, vyslechnut neprodleně, nebo není-li to možné, bez zbytečného odkladu po podání žaloby.

Dalším opatřením v zájmu oběti je neinformovat ji o propuštění pachatele, pokud oběť o poskytnutí těchto informací výslovně nepožádala.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Pokud jste zranitelnou obětí, můžete využít ochranných opatření popsaných ve výše uvedených odpovědích týkajících se ochrany svědků.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Pokud jste dětskou obětí vykořisťování, násilí, zneužívání, nedbalého nebo špatného zacházení či jakéhokoliv jiného trestného činu, může tento trestný čin policii oznámit kdokoliv včetně vás.

Nezletilé osoby jsou od počátku považovány za zranitelné oběti a orgány by vás měly informovat o ochranných opatřeních, kterých můžete využít.

Nezletilé osoby mohou obdržet pomoc od Národního úřadu pro ochranu dětských práv a adopci. Pokud vám hrozí nebezpečí, můžete požádat o soudní nařízení, které vás opravňuje k získání ubytování v místě, kde můžete obdržet podporu (jako například v jiné rodině nebo ve specializovaném centru).

Pokud jste předvoláni, abyste se dostavili k orgánům provádějícím trestní vyšetřování a je vám méně než 14 let, musíte přijít v doprovodu svých rodičů nebo opatrovníka. Jsou-li vaši rodiče nebo opatrovníci zapojeni do trestního řízení, nebo mohou-li mít zájem na ovlivnění vašeho prohlášení, proběhne pohovor za přítomnosti příbuzného nebo jiné osoby jmenované policií / státním zástupcem / soudcem.

Kromě toho mohou orgány činné v trestním řízení rozhodnout, že by se měl účastnit i psycholog, aby vám během pohovorů pomohl. O jeho přítomnost můžete požádat orgány činné v trestním řízení.

Pohovor musí být nahrán, a pokud to není možné, musí o něm být vypracována písemná zpráva.

Můžete být vyslechnuti stejnou osobou ve speciálně navržených/upravených místnostech, jsou-li tyto místnosti k dispozici.

Při vyšetřování určitých kategorií trestných činů mohou být pohovory prováděny osobou stejného pohlaví, jako je oběť. Může vás rovněž doprovázet osoba dle vašeho výběru.

Během řízení máte nárok na právního zástupce. Pokud žádného právního zástupce nemáte, soud vám pomůže právního zástupce najít. Pokud si vaše rodina nemůže dovolit služby právního zástupce uhradit, máte nárok na bezplatnou právní pomoc.

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Manžel nebo manželka či dítě osoby, která zemřela v důsledku vraždy nebo vraždy s přitěžujícími okolnostmi, jak je stanoveno v článcích 188 a 189 trestního zákoníku, jakož i v důsledku úmyslných trestných činů, a osoby na této zemřelé osobě závislé, mají nárok na bezplatnou právní pomoc a na finanční odškodnění od státu.

Kromě výše uvedeného je bezplatná právní pomoc k dispozici rovněž pro další kategorie trestných činů, pokud měsíční příjem oběti na člena rodiny nepřesahuje celostátní základní minimální hrubou mzdu stanovenou pro rok, kdy je žádost o bezplatnou právní pomoc podána.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Viz informace uvedené výše.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Mediace je možná pouze u méně závažných trestných činů uvedených v trestním právu. Tento postup lze uplatnit pouze tehdy, pokud vy i pachatel souhlasíte s účastí. Během postupu mediace budete pozváni na řadu setkání s pachatelem, abyste probrali možnosti usmíření. Průběh setkání bude usnadňovat osoba zvaná mediátor. Pokud bude tento postup uzavřen usmířením, můžete své oznámení proti pachateli vzít zpět a případ bude uzavřen. Naopak, pokud postup nebude úspěšný, trestní řízení bude pokračovat, jako kdyby k žádné mediaci nikdy nedošlo.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

 • Zákon č. 135/2010, trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • Zákon č. 678/2001 o prevenci a boji proti obchodování s lidmi, ve znění pozdějších předpisů (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • Rozhodnutí vlády č. 1216/2001, kterým se schvaluje národní akční plán týkající se boje proti obchodování s lidmi (Hotărârea de Guvern nr. 1.216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • Zákon č. 211/2004 o opatřeních na ochranu obětí trestných činů, ve znění pozdějších předpisů (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • Rozhodnutí vlády č. 1238/10 z října 2007, kterým se schvalují národní specifické standardy pro specializovanou pomoc obětem obchodování s lidmi (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • Zákon č. 217/2003 o předcházení a boji proti domácímu násilí, ve znění pozdějších předpisů (Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • Zákon č. 272/2004 o podpoře a ochraně dětských práv, ve znění pozdějších předpisů (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • Zákon č. 682/2002 o ochraně svědků, ve znění pozdějších předpisů (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • Zákon č. 192/2006 o mediaci a organizaci mediátorské profese, ve znění pozdějších předpisů (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Poslední aktualizace: 17/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.