Upozorňujeme, že výchozí rumunština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Můžete se obrátit na různé instituce podle kategorie obětí, k nimž patříte:

Národní agentura pro rovné příležitosti žen a mužů (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați – ANES)

Agentura nabízí různé druhy služeb, jako například:

  • bezplatnou a anonymní telefonní linku určenou obětem domácího násilí – telefonní středisko s nepřetržitým provozem – 0800 500 333
  • specializované sociální služby ve střediscích tísňového přijímání pro oběti domácího násilí
  • poradenství, informace a pokyny pro oběti domácího násilí

Kontakt:

Adresa: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1st District, Bukurešť

Telefon: +4 021 313 0059

E-mailová adresa: secretariat@anes.gov.ro

http://anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/harta/

http://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

Národní agentura pro boj proti obchodování s lidmi (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP) při Ministerstvu vnitra (Ministerul Afacerilor Interne)

Síť odvolacích soudů zahrnuje 15 regionálních středisek. Každé středisko je přidruženo k odvolacímu soudu.

Nabízí různé druhy služeb, jako například:

  • zajišťování linky pomoci pro občany, která je k dispozici nepřetržitě, a to pro poskytování informací a pro oznamování potenciálních případů obchodování s lidmi: Linka pomoci 0 800 800 678 (vnitrostátní volání bez poplatku) nebo +4 021 313 3100 (pro hovory ze zahraničí), pracovní doba: Pondělí až pátek 8:00–16:00
  • informování příslušných orgánů o potenciálních případech obchodování s lidmi
  • poskytování pomoci obětem prostřednictvím 15 regionálních středisek

Kontakt:

Adresa: 20 Ion Câmpineanu St., 5th floor, 1st District, Bukurešť,

Telefon: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Fax: +40 21 319 01 83

E-mailová adresa: anitp@mai.gov.ro

http://anitp.mai.gov.ro/

Národní agentura pro zaměstnanost (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM) při Ministerstvu práce a sociální spravedlnosti (Ministerul Muncii și Justiției Sociale)

Prostřednictvím svých územních struktur může registrovaným osobám hledajícím zaměstnání poskytnout odborné služby v oblasti zaměstnávání a odborné přípravy, a to včetně osob, které se staly obětí trestných činů, zejména pak obětem obchodování s lidmi.

Kontakt:

20-22 Avalanșei St., 4th District, Bukurešť, 040305,

E-mailová adresa: anofm@anofm.ro

Internetové stránky: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Národní probační ředitelství (Direcția Națională de Probațiune – DNP) Ministerstva spravedlnosti (Ministerul Justiției)

Národní probační ředitelství koordinuje práci 42 probačních služeb. Jejich kanceláře se obecně nacházejí ve veřejných institucích (soudy, krajská zastupitelstva, krajské účetní dvory atd.).

Mohou vám nabídnout následující druhy služeb:

  • na požádání bezplatné psychologické poradenství, a to pro oběti pokusu o vraždu, pokusu o vraždu s přitěžujícími okolnostmi, domácího násilí, úmyslných trestných činů majících za následek újmu na zdraví oběti, znásilnění, sexuálně motivovaného násilí, sexuálního styku s nezletilou osobou a sexuální korupce nezletilých osob, špatného zacházení s nezletilými osobami, obchodování se zranitelnými osobami a jejich vykořisťování a pokusu o obchodování se zranitelnými osobami a o jejich vykořisťování.
  • jiné formy pomoci: pokyny ohledně nalezení zaměstnání nebo ohledně navštěvování vzdělávacích kurzů nebo odborné přípravy, pomoc při kontaktu s nevládními organizacemi nebo Generálními ředitelstvími pro sociální péči a ochranu dětí (DGASPs) za účelem poskytnutí dalších služeb podpory pro oběti atd.

Kontakt:

Bukurešť, 17 Apolodor St., 5th District

Telefon: 0372 041 293

dp@just.ro

http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Generální inspektorát rumunské policie (Inspectoratul General al Poliției Române – IGPR)

Má územní struktury pouze v příhraničních krajích a na žádost Národní agentury ANITP může poskytovat podporu, aby oběti pomohl účastnit se určitých fází trestního řízení.

O právech, která vám jakožto oběti náleží, vás může informovat policie.

Specializované struktury IGPR navíc mohou poskytnout fyzickou ochranu během řízení.

Národní úřad pro ochranu dětských práv a adopci (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA) při Ministerstvu práce a sociální spravedlnosti

ANPDCA je instituce koordinující provádění národních strategií pro ochranu dětských práv a poskytuje příslušnou metodickou koordinaci v terénu. Systém ochrany dětí je decentralizovaný, jelikož Generální ředitelství pro sociální péči a ochranu dětí (DGASPC) jsou podřízeny krajským zastupitelstvům nebo místním zastupitelstvům bukurešťských městských částí.

Generální ředitelství DGASPCs poskytují různé služby, jako například: posuzování případů násilí na dětech a poskytování/usnadňování služeb v souladu s plánem, komplexní posuzování dětí se zdravotním postižením, komplexní posuzování jiných osob se zdravotním postižením, sociální záchranná služba, sociální telefonická linka, sociální služby pro předcházení domácího násilí a obchodování s lidmi, specializované sociální služby v různých institucích.

Kontakt: http://www.copii.ro/?lang=en

Nevládní organizace:

Oblast obchodování s lidmi:

Oblast prevence a kontroly domácího násilí, dostupné kliknutím na:

Oblast ochrany dětských práv:

Organizace Zachraňte děti (Salvați copiii)

Adresa: 3 Intr. Ștefan Furtună, 1st District, 010899, Bukurešť, Rumunsko

Telefon: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Organizace Sociální alternativy (Alternative Sociale)

24 Șoseaua Nicolina, Budova 949, přízemí, Iași, 700722

Telefon: +40 332 407 178

http://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Horká linka podpory pro oběti

Osoby, které v důsledku trestného činu utrpěly újmu, se mohou obrátit rovněž na policii, a to prostřednictvím jednotné národní tísňové linky – 112.

Bezplatná a anonymní telefonní linka určená obětem domácího násilí – telefonní středisko s nepřetržitým provozem – 0800 500 333

Zelená linka (Telverde) Národní agentury pro boj proti obchodování s lidmi: 0800 800 678 – vnitrostátní volání bez poplatku a 0040213133100 – pro hovory ze zahraničí. Pracovní doba: Pondělí až pátek 8:00–16:00

Linka pomoci pro děti: 116111. Bezplatná telefonní linka. Pracovní doba: Pondělí až neděle: 8:00–24:00.

Je podpora pro oběti bezplatná?

V souladu s rumunským právem mají oběti obchodování s lidmi nárok na bezplatnou ochranu a pomoc.

Pomoc poskytovaná Národní agenturou pro rovné příležitosti žen a mužů obětem domácího násilí je bezplatná.

Pomoc poskytovaná obětem Národním probačním ředitelstvím je bezplatná.

Pomoc poskytovaná dětským obětem násilí je bezplatná.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Viz odpovědi uvedené výše.

Dětské oběti mají nárok na všechny kategorie služeb (lékařské služby, psychologické služby atd.).

Poslední aktualizace: 17/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.