Práva obětí trestných činů – podle zemí

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Soudní řízení je ukončeno rozhodnutím soudu (rozsudek), které může vést k: odsouzení obžalovaného nebo ke zproštění obžaloby, ke vzdání se nebo odložení uložení trestu nebo k ukončení trestního řízení. Rozhodnutí bude oznámeno během veřejného soudního jednání. Pokud jste se soudního řízení účastnili jako oběť a/nebo účastník uplatňující občanskoprávní nároky, obdržíte kopii rozhodnutí soudu poštou.

Pokud nejste s rozhodnutím soudu spokojeni, můžete proti němu podat opravný prostředek. Opravný prostředek můžete podat pouze tehdy, pokud jste se soudního řízení účastnili jako oběť nebo jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Opravný prostředek můžete podat rovněž jako svědek, ale pouze v souvislosti s náhradou soudních výdajů a odškodněním, na které máte nárok.

Jste-li oběť nebo účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky, je lhůta pro podání opravného prostředku 10 dní od obdržení kopie vyhotovení rozhodnutí.

Pokud jste vystupovali v úloze svědka, můžete opravný prostředek podat bezprostředně po vynesení rozhodnutí o nákladech řízení a odškodnění, nejpozději však 10 dní od rozhodnutí ve věci samé nebo případně od oznámení rozhodnutí o nákladech řízení a odškodnění.

Opravný prostředek musí být učiněn písemně a musí být podepsán. Opravné prostředky jsou podávány stejnému soudu, proti jehož rozhodnutí se odvoláváte.

Jakmile soud obdrží opravný prostředek, předá jej soudu vyššího stupně příslušnému k projednávání daného případu. Kopie soudního rozhodnutí bude zahrnovat informace o tom, kdy a kde můžete opravný prostředek podat.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Rozsudek vstoupí v platnost po vyčerpání všech možností opravných prostředků. Poté, co rozsudek vstoupí v platnost, vaše úloha v řízení končí. Pokud jste byli během řízení umístěni do zvláštního programu na ochranu svědků, můžete využívat i nadále, dokud soud nerozhodne, že nadále již nejste ohroženi.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Podpůrné opatření v podobě bezplatného psychologického poradenství je poskytováno po dobu maximálně tří měsíců. Oběti mladší 18 let mají nárok na bezplatné psychologické poradenství po dobu maximálně šesti měsíců.

Ochrana v rámci programu na ochranu svědků může pokračovat i po skončení soudního řízení. O podmínkách této ochrany rozhodne soud.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Je-li pachatel odsouzen, můžete mít přístup k následujícím kategoriím informací: druh a délka trvání trestu (rozsudek je vynesen během veřejného jednání a následně vám bude doručen), informace v případě, že pachatel uprchne, v případě propuštění za jakýchkoliv podmínek, ovšem za předpokladu, že o tyto informace požádáte.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Ano, pokud jste o to při výslechu soudní orgány požádali, budete o propuštění pachatele nebo o jeho uprchnutí z vězení informováni. Viz odpovědi uvedené výše.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Vaše úloha v trestním řízení skončí, jakmile se rozhodnutí soudu (odsouzení obžalovaného nebo zproštění obžaloby, vzdání se nebo odložení provedení výkonu trestu nebo ukončení trestního řízení) stane pravomocným.

Na rozhodnutí o propuštění pachatele nebo o podmíněném trestu se nemůžete podílet.

Poslední aktualizace: 17/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.