Tato země je v procesu vystoupení z EU.

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Oběti nemají právo podat opravný prostředek proti odsouzení pachatele nebo proti trestu, který mu byl uložen.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Po soudním řízení máte právo:

 • aby vám byly uhrazeny výdaje, na které máte podle rozhodnutí úřadu státního zástupce nárok, pokud jste se dostavili k soudu k podání svědecké výpovědi,
 • aby vás útvar péče o oběti a svědky (Victim and Witness Care Unit) informoval o výsledku soudního řízení, a to včetně stručného odůvodnění rozhodnutí, je-li k dispozici,
 • aby vás útvar péče o oběti a svědky v případě potřeby předal do péče služeb podpory pro oběti, je-li to vhodné a jsou-li takové služby k dispozici.

i) Pokud je u korunního soudu (Crown Court) podán opravný prostředek proti odsouzení nebo trestu, o němž rozhodl nižší soud (Magistrates’ Court).

Máte právo, aby vám útvar péče o oběti a svědky předal tyto informace:

 • informace o jakémkoli podaném opravném prostředku,
 • datum, čas a místo konání jakéhokoli soudního jednání,
 • výsledek opravného prostředku včetně veškerých změn původního trestu.

Máte rovněž právo:

 • čekat a být usazeni v soudní budově v prostoru odděleném od osoby podávající opravný prostředek a její rodiny a přátel. Soud zajistí, aby tomu tak bylo vždy, kdy to bude možné,
 • získat u korunního soudu kontaktní osobu,
 • obdržet informace o službách podpory pro oběti, je-li to vhodné a jsou-li takové služby k dispozici.

ii) Pokud je podán opravný prostředek proti odsouzení nebo trestu u odvolacího soudu (Court of Appeal) nebo je v trestní věci podán návrh či opravný prostředek u Nejvyššího soudu Spojeného království (Supreme Court) v otázce práva.

Máte právo, aby vám útvar péče o oběti a svědky předal tyto informace:

 • být informován o tom, že osobě podávající opravný prostředek bylo přiznáno připuštění opravného prostředku,
 • získat informace o datu, čase a místě konání jakéhokoli soudního jednání,
 • být informováni, má-li být osoba, která podala opravný prostředek, před rozhodnutím o opravném prostředku propuštěna na kauci nebo došlo ke změně podmínek kauce,
 • obdržet aktualizované informace o jakýchkoli změnách termínů soudního jednání,
 • získat kontaktní osobu u Úřadu pro odvolání v trestních věcech (Criminal Appeal Office) nebo Nejvyššího soudu Spojeného království (UK Supreme Court),
 • obdržet informaci o výsledku podání opravného prostředku. To zahrnuje veškeré změny původního trestu,
 • čekat a být usazeni v soudní budově v prostoru odděleném od osoby podávající opravný prostředek a její rodiny a přátel. Soud zajistí, aby tomu tak bylo vždy, kdy to bude možné. Je velmi vzácné, aby se osoba, která podala opravný prostředek, dostavila na jednání u Nejvyššího soudu. Bude-li tato osoba přítomna a vy nebudete chtít sedět v soudní síni, bude vám zajištěn zvláštní režim,
 • vyžádat si od pracovníků Úřadu pro odvolání v trestních věcech nebo Nejvyššího soudu Spojeného království kopii rozsudku, jakmile bude zveřejněn.

Jste-li pozůstalý blízký příbuzný a jsou-li v dané věci splněny příslušné podmínky, máte právo, aby vám po připuštění opravného prostředku byla nabídnuta schůzka s úřadem státního zástupce, který vám vysvětlí povahu opravného prostředku a soudní postupy.

Komise pro přezkum trestních věcí (Criminal Cases Review Commission)

Na žádost pachatele provádí Komise pro přezkum trestních věcí přezkumy odsouzení a trestů uložených na základě trestného činu pachatele. Komise může odsouzení nebo trest postoupit k podání nového opravného prostředku, pokud se objeví nové informace nebo nový argument, které by mohly znamenat, že odsouzení je nejisté nebo že trest je příliš dlouhý. Komise každoročně obdrží přibližně 1 000 žádostí odsouzených a k podání nového opravného prostředku postoupí přibližně 30–40 věcí. Při přezkumu případu bude komise posuzovat případný dopad na vaši osobu a rozhodne, zda byste měli být vyrozuměni. Komise bude evidovat důvody svých rozhodnutí, pokud jde o formu kontaktu s vámi, a ve vhodných případech tato rozhodnutí oznámí policii.

 • Máte právo, aby vás komise informovala, pokud bude mít za to, že existuje důvodný předpoklad, že se o přezkumu dozvíte.
 • Pokud komise rozhodne, že je vhodné vás během přezkumu kontaktovat, vyrozumí vás, že byla obdržena žádost a že je daná věc přezkoumávána. Po přezkumu komise rozhodne, zda je třeba odsouzení nebo trest postoupit soudu, a o svém rozhodnutí vás bude informovat, pokud jste výslovně nepožádali, abyste nebyli informováni.
 • Jestliže komise rozhodne, že není vhodné vás během přezkumu kontaktovat, ale následně se rozhodne odsouzení nebo trest postoupit soudu, předpokládá se, že vás komise o tomto postoupení vyrozumí.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

 • Máte právo se kdykoli obrátit na služby podpory pro oběti bez ohledu na to, zda jste oznámili nebo neoznámili trestný čin, a to i po uzavření vyšetřování a trestního stíhání.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

 • Máte právo, aby vás útvar péče o oběti a svědky informoval o trestu, který byl podezřelé osobě uložen (pokud byla odsouzena). Tyto informace zahrnují stručné vysvětlení smyslu a účinku trestu.
 • Máte právo získat kontakt na úřad státního zástupce, který vám zodpoví veškeré vaše případné otázky týkající se trestu, které vám nebude schopen zodpovědět útvar péče o oběti a svědky.
 • Jste-li pozůstalý blízký příbuzný a jsou-li v dané věci splněny příslušné podmínky, máte kromě výše uvedených práv také právo, aby vám byla nabídnuta schůzka se zástupcem úřadu státního zástupce, který vám uložený trest vysvětlí. Tato schůzka se obvykle koná v prostorách soudu.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Pokud je pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody, je mu uložena ochranná ústavní léčba nebo je podroben dohledu probační komise (Probation Board), máte právo, aby vás útvar péče o oběti a svědky informoval o přístupu k příslušnému programu informování obětí po odsouzení pachatelů. Máte také právo požádat útvar pro informování obětí (Victim Information Unit) o poskytnutí určitých informací. Tento útvar, který je řízen Probační komisí pro Severní Irsko (Probation Board for Northern Ireland), koordinuje jednotnou službu pro oběti, která zahrnuje všechny tři programy informování obětí. Těmito třemi programy jsou program informování obětí o propouštění vězňů (Prisoner Release Victim Information Scheme, PRVIS), program Probační komise pro Severní Irsko pro informování obětí a program informování obětí týkající se pachatelů trpících duševní poruchou. Tyto programy zahrnují:

 • mladé pachatele, kterým korunní soud uložil trest rovnocenný trestu odnětí svobody na doživotí, odsoudil je za zvláště závažný trestný čin nebo je odsoudil do nápravného zařízení pro mladé pachatele (Young Offenders Centre) (jakmile mladý pachatel dosáhne věku osmnácti let). Systém vězeňských zařízení zahrnuje i dospělé pachatele (od dosažení věku osmnácti let), kteří jsou odsouzeni k trestu odnětí svobody v délce šest či více měsíců,
 • pachatele, kterým byl uložen trest zahrnující dohled Probační komise pro Severní Irsko, a
 • pachatele, kterým byla uložena ochranná ústavní léčba s dozorem (Hospital Order with a Restriction Order).

Program informování obětí o propouštění vězňů (PRVIS)

Jestliže se zaregistrujete do tohoto programu, budete mít právo, aby vám útvar pro informování obětí bez zbytečného prodlení (pokud obdrží informaci o rozhodnutí nebo výsledku) sdělil:

 • rok a měsíc, kdy se očekává propuštění vězně z výkonu trestu odnětí svobody nebo kdy bude mít nárok požádat o přerušení výkonu trestu,
 • že probíhá posouzení žádosti vězně o přerušení výkonu trestu,
 • jakékoli rozhodnutí přijaté v souvislosti s přerušením výkonu trestu a
 • veškeré známé podmínky podmíněného propuštění vězně nebo podmínky stanovené při přerušení výkonu trestu, u nichž jakékoli jejich porušení povede k vrácení vězně do výkonu trestu odnětí svobody, ledaže by sdílení takových informací ohrozilo určitou osobu nebo existuje zjištěné riziko újmy na straně pachatele, které by ze sdílení informací plynulo.

V případech vězňů, kterým byl uložen trest odnětí svobody na doživotí, trest odnětí svobody odnětí svobody na dobu neurčitou nebo prodloužený trest odnětí svobody a u nichž komisaři pro podmíněné propouštění (Parole Commissioners) posuzují možné propuštění, máte právo, aby vás útvar pro informování obětí informoval, pokud je u vězně zvažováno propuštění. Budete mít také právo sdělit komisařům pro podmíněné propouštění (prostřednictvím útvaru pro informování obětí) své názory na propuštění předtím, nežli bude posouzeno možné propuštění takového vězně. Máte právo být informováni, jak komisaři pro podmíněné propouštění rozhodnou, a rozhodnou-li vězně propustit, máte právo být informováni o režimu podmíněného propuštění.

Máte rovněž právo dostat příležitost předložit vyjádření útvaru pro informování obětí nebo nechat zaznamenat obavy o vaši osobní bezpečnost, aby k nim bylo přihlédnuto v rámci procesu posouzení, pokud pachatel požádá o přerušení výkonu trestu nebo má být podmíněně propuštěn.

Velmi zřídka může být možné vás o propuštění informovat až poté, co k němu dojde. Ve velmi nepravděpodobném případě, že pachatel ve věci, která se vás dotýká, uprchne z věznice, budete mít právo, aby vás policie nebo vězeňská služba bez zbytečného prodlení o takovém útěku informovala, ledaže by sdílení takových informací ohrozilo určitou osobu nebo existuje zjištěné riziko újmy na straně pachatele, které by ze sdílení informací plynulo. Máte také právo, aby vás policie nebo vězeňská služba informovala o veškerých opatřeních přijatých na vaši ochranu.

Program Probační komise pro Severní Irsko pro informování obětí (Probation Board for Northern Ireland Victim Information Scheme)

Jestliže se zaregistrujete do tohoto programu, budete mít právo, aby vám útvar pro informování obětí bez zbytečného prodlení (pokud obdrží informaci o rozhodnutí nebo výsledku) sdělil:

 • jak má být věc řešena,
 • druh a délku dohledu nad pachatelem a obecné podmínky dohledu (včetně veškerých změn),
 • jakékoli mimořádné podmínky týkající se dohledu včetně informací v případě změny těchto podmínek,
 • počet hodin obecně prospěšných prací, jsou-li uloženy, a
 • jakékoli další tresty týkající se dané věci.

Také máte právo si zvolit způsob, jakým tyto informace budete dostávat (například osobně, telefonicky nebo písemně) a projednat jakékoli své případné obavy s členem útvaru pro informování obětí. V některých případech vám útvar rovněž nabídne možnost vyjádřit vaše názory a obavy ve zprávě oběti, aby k nim mohli komisaři pro podmíněné propouštění přihlédnout.

Program informování obětí týkající se pachatelů trpících duševní poruchou (Mentally Disordered Offenders Victim Information Scheme)

Tento program poskytuje informace o veškerých dočasných propuštěních z ústavní léčby, o nichž se u pachatele uvažuje, a o jeho podmíněném nebo nepodmíněném propuštění z ústavní léčby. Jestliže se do tohoto programu zaregistrujete, budete mít právo, aby vás útvar pro informování obětí bez zbytečného prodlení (pokud obdrží informaci o rozhodnutí nebo výsledku) informoval:

 • že se má dočasné propuštění posuzovat,
 • že má být povoleno dočasné propuštění nebo že má být pachatel během několika příštích týdnů propuštěn z ústavní léčby, a jaké jsou veškeré obecné podmínky, které jsou pro vás významné, a
 • o jakýchkoli významných podmínkách, které platí pro pachatele po propuštění z ústavní léčby.

Máte také právo písemně předat útvaru pro informování obětí své vyjádření k tomu, jak může navrhované dočasné nebo trvalé propuštění z ústavní léčby ovlivnit vaši bezpečnost nebo duševní pohodu a jaké podmínky by pro pachatele mohly při propuštění z ústavní léčby platit.

Poslední aktualizace: 14/03/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.