Victims' rights - by country

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

You are considered the victim of a crime, ‘offended party’, if it is accepted that you hold a legal right that is protected by the criminal legislation which has been breached by an act that constitutes an offence under national law, i.e. that you have suffered the injury that forms part of the essence of the criminal act.

You suffer injury in civil law as a result of a crime when you suffer damage (material or non-material, but in any case damage that can be valued in financial terms) as a result of the crime. Usually, the offended party in criminal law and the injured party in civil law are the same, except, for example, in murder cases, where the victim is the person killed, while their family members are the injured parties and have the right to go to court and obtain compensation for the damage they have suffered.

The criminal law and the civil law provide a victim with various individual rights before, during and after the proceedings.

In Italy, criminal proceedings begin with preliminary inquiries. The police and the public prosecutor investigate the case. At the end of these inquiries, the public prosecutor may bring charges or ask the Judge in charge of preliminary inquiries to close the case. For some criminal offences proceedings may begin only if you, as the victim, submit a complaint to the police or prosecution service.

During the trial, the court examines the evidence gathered and establishes whether the defendant is guilty. Proceedings end when the defendant is sentenced or acquitted by the court, with the possibility of making an appeal to a higher court.

As the victim, you may play an important role in the criminal proceedings, and consequently there are a number of rights you may exercise. You may participate as a victim (offended party) without a specific legal status, or play a more active role by officially bringing a civil action against the offender.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 05/07/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Po oznámení trestného činu vás státní zastupitelství a oddělení trestního vyšetřování (OTV) musí informovat, že jako poškozený můžete pro uplatnění svých práv jmenovat právního zástupce a že máte nárok na právní pomoc od italského státu (článek 101 trestního řádu (Codice di procedura penale )).

Během prvního kontaktu s orgány státního zastupitelství dostanete v jazyce, kterému rozumíte, informace:

 • o postupu, jako podat oznámení nebo stížnost, úloze, kterou budete mít během vyšetřování a soudního řízení, vašem právu být vyrozuměni o datu a místě konání soudního jednání, obžalobě a v případě, že jste se k řízení připojili jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, vašem právu obdržet oznámení o soudním rozsudku, nebo alespoň jeho shrnutí
 • o vašem nároku na právní poradenství a právní pomoc hrazené italským státem
 • jak uplatnit vaše právo na tlumočnické služby a na překlad spisu
 • o všech ochranných opatřeních, která by vám mohla být k dispozici
 • o právech, která vám přiznává zákon v případě, že máte pobyt v jiném členském státě EU než státě, v němž došlo ke spáchání trestného činu
 • o způsobech náhrady výdajů vyplývajících z vaší účasti na trestním řízení
 • o možnosti žádat náhradu újmy vzniklé v důsledku spáchání trestného činu
 • o možnosti ukončit řízení zpětvzetím stížnosti nebo mediací
 • o právech, která budete mít v řízení, pokud obžalovaný požádá o pozastavení řízení se zkušební dobou, nebo v řízeních, na něž se vztahuje osvobození od trestu vzhledem k malé závažnosti činu
 • o zařízeních zdravotní péče v místní oblasti, možnostech ubytování, ubytovnách a útulcích

(Článek 90a trestního řádu)

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Pokud nehovoříte nebo nerozumíte italsky, máte právo při podání oznámení nebo stížnosti v kanceláři státního zástupce u okresního soudu prvního stupně (tribunale) používat jazyk, který znáte. Stejně tak máte na základě žádosti právo obdržet potvrzení o příjmu vašeho oznámení nebo stížnosti přeložené do jazyka, který znáte (článek 107b prováděcích ustanovení (Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale )).

Pokud máte pobyt nebo bydliště v Itálii, zašle státní zástupce oznámení nebo stížnosti týkající se trestných činů spáchaných v jiných členských státech Evropské unie nejvyššímu státnímu zástupci při odvolacím soudu (Corte di appello), který je tak může předat příslušnému soudnímu orgánu (článek 108b prováděcích ustanovení).

Viz také:

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Během prvního kontaktu s orgány státního zastupitelství dostanete v jazyce, kterému rozumíte, informace:

 • o vašem právu obdržet informace o statusu řízení a zápisech do Úředního registru oznámených trestných činů
 • o vašem právu obdržet informaci o uzavření řízení
 • jak čelit porušení vašich práv
 • o orgánech, od nichž můžete získat informace o vašem případu
 • o způsobech náhrady výdajů vyplývajících z vaší účasti na trestním řízení

Při řízeních ve věci násilných trestných činů proti osobě vás bude OTV na základě vaší žádosti okamžitě informovat o přípravách na propuštění nebo o ukončení ochranného opatření a stejným způsobem budete včas informováni, pokud obviněný uprchne ze zajišťovací vazby před konáním soudního řízení či vězení nebo pokud úmyslně nedodrží ochranné opatření takovým způsobem, že by to poškozeného skutečně ohrozilo (článek 90b trestního řádu).

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

V případě, že je nutno přeložit určitý dokument do cizího jazyka nebo do nářečí, jemuž není snadné rozumět, jmenuje státní zastupitelství překladatele nebo tlumočníka v případě, že chcete či musíte učinit prohlášení a nemluvíte italsky. Prohlášení lze rovněž učinit písemně a přiložit k oznámení spolu s jeho překladem vyhotoveným překladatelem.

Pokud nemluvíte nebo nerozumíte italsky a vaše svědectví je nutno vyslechnout, jmenuje orgán případně i z vlastního podnětu tlumočníka a jmenuje ho také v případech, kdy si přejete účastnit se ústní části řízení a požádáte o pomoc tlumočníka.

Je-li to možné, pomoc tlumočníka může být také zajištěna použitím technologií dálkové komunikace za podmínky, že jeho fyzická přítomnost není nutná z důvodu řádného uplatnění vašich práv nebo plného porozumění řízení.

Pokud nemluvíte nebo nerozumíte italsky, máte právo na bezplatný překlad dokumentů nebo těch jejich částí, které obsahují informace týkající uplatnění vašich práv. Překlady se mohou provádět ústní formou nebo formou shrnutí, pokud státní zástupce neusoudí, že by tím mohla být dotčena vaše práva (článek 143a trestního řádu).

Pokud nehovoříte nebo nerozumíte italsky, máte právo při podání oznámení nebo stížnosti v kanceláři státního zástupce u okresního soudu prvního stupně používat jazyk, který znáte. Stejně tak máte na základě žádosti právo obdržet potvrzení o příjmu vašeho oznámení nebo stížnosti přeložené do jazyka, který znáte (článek 107b prováděcích ustanovení).

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

V případě, že je nutno přeložit určitý dokument do cizího jazyka nebo do nářečí, jemuž není snadné rozumět, jmenuje státní zastupitelství překladatele nebo tlumočníka v případě, že chcete či musíte učinit prohlášení a nemluvíte italsky.

Jste-li nezletilou osobou, může soudce i z vlastního podnětu nařídit vypracování znaleckého posudku, pokud existuje nejistota ohledně vašeho věku (přičemž se rozumí, že v případě pochybností budete pro účely uplatnění procesních pokynů považováni za nezletilou osobu). Stejnou znaleckou zprávu lze také použít pro zjištění, zda jste zdravotně postiženou osobou.

Článek 351(1-b) trestního řádu

Pokud OTV požaduje souhrnné svědectví od nezletilých osob v řízeních ve věci trestných činů spadajících pod články 572, 600, 600-a, 600-b, 600-c, 600-c.1, 600-d, 601, 602, 609-a, 609-c, 609-d, 609-g, 609-j a 612-a italského trestního řádu, musí vyhledat pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra určeného státním zastupitelstvím. Stejné platí, pokud se souhrnné svědectví vyžaduje od dospělých osob v mimořádně zranitelném stavu. Každopádně je zaručeno, že zvlášť zranitelní jedinci nepřijdou při podávání svědectví do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudou opakovaně předvoláváni k podání souhrnného svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné.

Článek 362(1a) trestního řádu

Při řízeních ve věci trestných činů podle článku 351(1b) musí státní zástupce při shromažďování svědectví od nezletilých vyhledat pomoc odborníka v oblasti psychologie nebo dětské psychiatrie. Stejné platí, pokud se souhrnné svědectví vyžaduje od dospělých osob v mimořádně zranitelném stavu. Každopádně je zaručeno, že zvlášť zranitelní jedinci nepřijdou při podávání svědectví do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudou opakovaně předvoláváni k podání souhrnného svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné.

Článek 498(4) až (4c) trestního řádu

4. Výslech nezletilých osob jako svědků, včetně v rámci otázek a námitek účastníků řízení, provádí předseda senátu. Při vedení výslechu může předseda senátu vyhledat pomoc jednoho z příbuzných nezletilé osoby nebo kvalifikovaného dětského psychologa. Pokud předseda senátu po vyslechnutí stran usoudí, že by přímé dotazování nepředstavovalo pro nezletilou osobu utrpení, nařídí, že podávání svědectví proběhne způsobem stanoveným v předchozích oddílech. Toto nařízení lze v průběhu dotazování odvolat.

4a Pokud o to jedna ze stran požádá nebo pokud to bude předseda senátu považovat za nutné, použijí se postupy stanovené v článku 398(5-a).

4-b V řízeních ve věci trestných činů spadajících pod články 572, 600, 600-a, 600-b, 600-c, 600-d, 601, 602, 609-a, 609-b, 609-c, 609-g a 612-a italského trestního řádu budou oběti trestného činu (trestných činů), které jsou nezletilé nebo duševně nemocné, dotazovány na jejich žádost nebo na žádost jejich právního zástupce za použití zrcadlového skla a komunikačního systému.

4c. Aniž jsou dotčeny předchozí oddíly, nařídí soudce v případě, že se jedná o zvlášť zranitelného poškozeného účastníka řízení, již je nutno podrobit dotazování, na žádost oběti nebo jejího právního zástupce přijetí ochranných opatření.

Článek 398(5c) trestního řádu
Aniž je dotčen oddíl 5b, v případě, že se jedná o zvlášť zranitelného poškozeného účastníka řízení, jehož je nutno podrobit dotazování, použijí se ustanovení článku 498(4-c).

Služby podpory pro oběti

Kdo poskytuje podporu obětem?

Podporu poskytují obětem trestných činů zdravotnická zařízení v regionu, ubytovací zařízení, ubytovny, útulky a jiná zařízení spravovaná místními a regionálními organizacemi. Obecně řečeno, řada regionů disponuje sítí sdružení místních organizací, úřadů státního zastupitelství, okresních soudů a poskytovatelů zdravotnických služeb, která poskytují bezplatnou podporu obětem všech druhů trestných činů.

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Ano. Pokud jste zejména obětí určitého typu trestných činů (např. obchodování s lidmi, zneužívání v rámci rodiny, sexuálního útoku), existují zavedené organizace v úzkém kontaktu s orgány činnými v trestním řízení, jež vám poskytnou informace o ubytovnách nebo ubytovacích zařízeních, která se o vás mohou postarat.

Jak je chráněno mé soukromí?

Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí a je-li vyžadováno, abyste podali svědectví, je v každém případě zaručeno, že nepřijdete do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudete opakovaně předvoláváni k podání svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné.

Zákonný dekret č. 196 ze dne 30. června 2003 (kodex ochrany osobních údajů) navíc obsahuje zvláštní pravidla pro zpracování soudních údajů, která jsou zaměřena na ochranu jejich důvěrnosti a zabezpečení. Kromě toho se usuzuje, že jakmile jako oběť vystupujete v trestním řízení v postavení poškozeného, bude po vás požadováno, abyste před soudem vypovídali. Trestní řád stanoví pravidla ohledně způsobů, jak k tomu má dojít, která mají za cíl zabránit, abyste museli svou výpověď několikrát opakovat (předběžné ústní projednání obžaloby – incidente probatorio), a pravidla, která chrání vaše právo jako oběti nemuset přijít do kontaktu s vyšetřovanou stranou/obžalovaným. Jste-li obětí, která nedosáhla věku 18 let, vaše podoba ani vaše jméno se nesmí objevit v tisku. U jména to platí také pro oběti nad 18 let. Cílem systému je zabránit prozrazení vašich osobních údajů a informací, které by umožnily zjistit vaši totožnost.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Přístup ke službám podpory obětem není podmíněn předchozím oznámením trestného činu.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Za určitých okolností stanovených zákonem (články 273 a 274 trestního řádu), které mohou mimo jiné zahrnovat situaci ohrožení, v níž se jako poškozený můžete nacházet (zejména ohrožení v důsledku možnosti, že pachatel bude pokračovat v protiprávním jednání), mohou soudní orgány nařídit, aby pachatel podléhal dohledu. Například pachatel může být vyloučen s okamžitou platností z rodinné domácnosti; může mu být zakázáno navštěvovat místa, kde často pobýváte, a může mu být zakázán pobyt na určitých místech. V jiném případě na něj může být uvaleno domácí vězení nebo vyšetřovací vazba.

Máte právo být informováni o žádostech o odvolání nebo nahrazení opatření dohledu uložená pachateli, podávat žalobní odpověď s námitkou ve lhůtě dvou dnů nebo oznámit své stanovisko (článek 299 trestního řádu). Máte rovněž právo být informováni o nařízeních soudu změnit, odvolat nebo nahradit stávající opatření dohledu uložená podezřelému.

Jste-li zejména zvlášť zranitelnou obětí, nezletilou osobou nebo obětí určitých trestných činů, mohou být nařízena další procesní ochranná opatření, a to:

 • pokud jste zvlášť zranitelnou obětí a je-li vyžadováno, abyste podali svědectví, je v každém případě zaručeno, že nepřijdete do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudete opakovaně předvoláváni k podání souhrnného svědectví, pokud to nebude vysloveně nutné;
 • pokud jste nezletilou osobou a OTV vyžaduje, abyste podali souhrnné svědectví, musí vyhledat pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra určeného státním zastupitelstvím (článek 351(1b) trestního řádu);
 • pokud jste nezletilou osobou a státní zastupitelství vyžaduje, abyste vypovídali, musí vyhledat pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra. Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí a je-li vyžadováno, abyste podali souhrnné svědectví, je v každém případě zaručeno, že nepřijdete do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudete opakovaně předvoláváni k podání svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné (článek 362(1-a) trestního řádu);
 • Výpověď nezletilých osob jako svědků vede předseda senátu, který může vyhledat pomoc jednoho z příbuzných nezletilé osoby nebo kvalifikovaného dětského psychologa (článek 498 trestního řádu);
 • na žádost jedné ze stran, nebo pokud to předseda senátu uzná za nutné, v případě, že jeden z účastníků, který má vypovídat, je nezletilou osobou, může soud vydat nařízení, kterým stanoví místo, dobu a zvláštní postupy předběžného ústního projednání obžaloby, je-li to nutné a přiměřené pro ochranu zapojených osob. Ústní část řízení se může konat i v jiných prostorách než u soudu prvního stupně a soud k tomu může použít specializovaná zařízení nebo, pokud nejsou dostupná, domácí prostředí vypovídající osoby;
 • svědecké výpovědi je nutno nahrát v celém rozsahu za pomoci fonografických nebo audiovizuálních prostředků. Není-li k dispozici žádné nahrávací zařízení nebo technici, je nutno zajistit znalecké zprávy nebo technické poradenství;
 • V případech násilných trestných činů budou oběti trestných činů, které jsou nezletilé nebo duševně nemocné, dotazovány na jejich žádost nebo na žádost jejich právního zástupce za použití zrcadlového skla a komunikačního systému.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

(Viz výše)

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Vznikne-li potřeba zvláštních ochranných opatření, právní předpis vyžaduje, aby se oběti trestného činu podrobily individuálnímu posouzení s cílem zjistit, zda a do jaké míry budou během řízení využívat zvláštních opatření. Zvláštní pozornost vám bude věnována, pokud jste nezletilou osobou anebo zvlášť zranitelnou osobou. Bude na soudci, aby určil, zda po dobu trestního řízení obdržíte odpovídající ochranná opatření. Během vyšetřování musí probíhat váš výslech ve vyhovujících prostorech a musí být veden kvalifikovanými odborníky. Pokud mezi oběti patří nezletilé osoby, musí být informován soud pro mladistvé, aby posoudil situaci a ochranná opatření. Aby vás ochránil před dalšími trestnými činy, může soud prvního stupně omezit svobodu pachatele (vězeňská vazba, zákaz přístupu na místa, která často navštěvujete, vyloučení z rodinné domácnosti). O uplatnění takových opatření musíte být vyrozuměni (článek 282-d trestního řádu). Můžete rovněž požádat, aby soudce v nařízení vylučujícím pachatele z rodinné domácnosti nebo následně také uložil pachateli platit výživné (článek 282a trestního řádu). Příslušné provinční velitelství policie (Questura) bude mít úřad vybavený podobnými pravomocemi.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud jsou nezletilé nebo zvlášť zranitelné, mají oběti násilných trestných činů právo podávat svědectví za ochranných opatření. Konkrétně mohou být přijata opatření, abyste se během vyšetřování nebo soudního jednání nedostali do kontaktu s pachatelem. Pokud jste zvlášť zranitelní, bude k tomu možno použít audiovizuální záznamy vašich výpovědí i v případech, kdy to není vysloveně nutné.

Pokyny pro postoupení 
(článek 413 trestního řádu): Žádost podaná vyšetřovanou osobou nebo obětí trestného činu

 1. Vyšetřovaná osoba nebo oběť trestného činu může podat nejvyššímu státnímu zástupci žádost o vydání rozhodnutí o postoupení věci podle článku 412(1) (v případě, že státní zastupitelství nebude věc stíhat nebo nepožádá o uzavření řízení v zákonem stanovené lhůtě či ve lhůtě prodloužené soudcem).
 2. Je-li vydáno rozhodnutí o postoupení věci, provede nejvyšší státní zástupce nutná předběžná šetření a podá všechny návrhy ve lhůtě třiceti dnů od podání žádosti, jak je stanoveno v článku 412(1).

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Velká zranitelnost oběti může být kromě věku, fyzického postižení nebo psychologických nedostatků vyvozena také z druhu trestného činu, postupů a okolností daného případu. Za účelem posouzení zranitelnosti bude zohledněno, zda se jedná o násilný čin proti osobě nebo trestný čin rasové nenávisti, zda se případ týká organizované trestné činnosti nebo terorismu, včetně na mezinárodní úrovni, nebo obchodování s lidmi, zda byl spáchán v důsledku diskriminace a zda je oběť na pachateli emocionálně, psychologicky nebo ekonomicky závislá (článek 90c trestního řádu).

Jste-li zvlášť zranitelnou obětí, bude povoleno audiovizuální nahrání vašich výpovědí i v případech, kdy to není vysloveně nutné.

SVĚDECKÉ VÝPOVĚDI VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH Jste-li ve věcech trestných činů zneužívání členů rodiny nebo partnerů, zotročení nebo udržování v otroctví, dětské prostituce, dětské pornografie, virtuální pornografie, turistiky za účelem provozování dětské prostituce, obchodování s lidmi, nákupu a prodeje otroků, sexuálního útoku, trestných činů s přitěžujícími okolnostmi, pohlavního styku s nezletilou osobou, skupinového sexuálního útoku, svádění nezletilých a obtěžování v postavení zvlášť zranitelné osoby a máte-li svědčit, tak v případě, že jste již vypovídali při předběžném ústním projednání obžaloby nebo při křížovém výslechu s osobou, proti níž se má použít vaše výpověď, nebo existují-li písemné záznamy vašich výpovědí, budete muset svědecky vypovídat pouze o skutečnostech a okolnostech, které se liší od skutečností a okolností, o které se jednalo ve vašich předchozích výpovědích, nebo v případě, že to soudce nebo jedna ze stran bude považovat za nutné na základě konkrétních potřeb.

SOUHRNNÉ SVĚDECTVÍ – pokud OTV vyžaduje podání souhrnného svědectví od zvlášť zranitelných obětí, musí vyhledat i v případě, že jsou starší 18 let, pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra určeného státním zastupitelstvím. Každopádně je zaručeno, že zvlášť zranitelní jedinci nepřijdou při podávání svědectví do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudou opakovaně předvoláváni k podání svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné (článek 351(1-b)).

SHROMAŽĎOVÁNÍ DŮKAZŮ – pokud státní zastupitelství vyžaduje podání souhrnného svědectví od zvlášť zranitelných obětí, musí vyhledat i v případě, že jsou starší 18 let, pomoc kvalifikovaného psychologa nebo dětského psychiatra. Každopádně je zaručeno, že zvlášť zranitelní jedinci nepřijdou při podávání svědectví do žádného kontaktu s vyšetřovanou osobou a nebudou opakovaně předvoláváni k podání svědectví, pokud to nebude pro vyšetřování vysloveně nutné (článek 362(1-a)).

VÝSLECH SVĚDKŮ: Výslech svědků včetně otázek a protiargumentů stran vede předseda senátu. Při vedení výslechu svědků může předseda senátu vyhledat pomoc jednoho z vašich příbuzných nebo kvalifikovaného dětského psychologa. Pokud předseda senátu po vyslechnutí stran usoudí, že by pro vás přímé dotazování nepředstavovalo utrpení, nařídí, že podávání svědectví proběhne způsobem stanoveným v předchozích oddílech. Nařízení lze v průběhu dotazování odvolat (článek 498 trestního řádu).

Pokud o to jedna ze stran požádá nebo pokud to bude předseda senátu považovat za nutné, použijí se postupy stanovené v článku 398(5-a) (výslech svědků při předběžném ústním projednání obžaloby – viz níže).

VÝSLECH SVĚDKŮ PŘI PŘEDBĚŽNÉM ÚSTNÍM PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY - (článek 398(5-a)) Na návrh jedné ze stran nebo v případě, že to předseda senátu bude považovat za nutné, použije se tento postup: jsou-li v případě vyšetřování ve věci trestných činů zneužívání členů rodiny nebo partnerů, zotročení nebo udržování v otroctví, dětské prostituce, dětské pornografie, virtuální pornografie, turistiky za účelem provozování dětské prostituce, obchodování s lidmi, nákupu a prodeje otroků, sexuálního útoku, trestných činů s přitěžujícími okolnostmi, pohlavního styku s nezletilou osobou, skupinového sexuálního útoku, svádění nezletilých nebo obtěžování mezi svědky dospělé osoby v postavení velké zranitelnosti, může soud vydat příkaz, kterým se stanoví místo, čas a zvláštní postup pro podání výpovědi, pokud je to nutné a přiměřené pro ochranu dotčených osob. Ústní část řízení se může konat i v jiných prostorách než u soudu prvního stupně a soud k tomu může použít specializovaná zařízení nebo, pokud nejsou dostupná, domácí prostředí vypovídající osoby. Svědecké výpovědi je nutno nahrát v celém rozsahu za pomoci fonografických nebo audiovizuálních prostředků. Není-li k dispozici žádné nahrávací zařízení nebo technici, je nutno zajistit znalecké zprávy nebo technické poradenství. Bude také vypracován písemný záznam výslechu formou shrnutí. Přepis záznamu bude zpřístupněn pouze na žádost účastníků řízení.

Jste-li zvlášť zranitelnou osobou a je-li to nutné pro vaše vyslechnutí, nařídí soudce na vaši žádost nebo na žádost vašeho právního zástupce přijetí ochranných opatření (článek 498(4-c) trestního řádu).

V řízeních, která se týkají výše uvedených trestných činů, může státní zastupitelství – také na vaši žádost nebo na žádost vyšetřované osoby – zažádat, abyste učinili svědeckou výpověď při předběžném ústním projednání obžaloby, a to i v případech, kdy to není požadováno. Pokud jste zvlášť zranitelnou obětí, může státní zastupitelství – také na vaši žádost nebo na žádost vyšetřované osoby – zažádat, abyste učinili svědeckou výpověď při předběžném ústním projednání obžaloby (článek 392 trestního řádu).

Shromažďování důkazů, které vyžaduje účast zvlášť zranitelných obětí, se může provést důvěrným postupem předběžného ústního projednání obžaloby, což je nástroj, který má mimo jiné zabránit, abyste utrpěli další újmu (sekundární viktimizace) z důvodu vašeho stálého zapojení do soudního procesu.

PRÁVNÍ POMOC Pokud jste obětí trestných činů zneužívání členů rodiny a partnerů, mrzačení ženských genitálií, sexuálního útoku, pohlavního styku s nezletilou osobou, skupinového sexuálního útoku a obtěžování, budete mít vždy nárok na bezplatnou právní pomoc, a to i v případě, že vaše příjmy přesahují hranici stanovenou zákonem pro uplatnění tohoto nároku. Pokud jste nezletilou osobou, platí stejné také v případě, jste-li obětí trestných činů zotročení nebo udržování v otroctví či podobném stavu, dětské prostituce, dětské pornografie, turistiky za účelem provozování dětské prostituce, obchodování s lidmi, nákupu nebo prodeje otroků a zneužití nezletilých.

Jsem nezletilý. Mám nějaká zvláštní práva?

(Viz výše)

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Pokud oběť trestného činu zemře, uplatňují zákonná práva oběti její nejbližší příbuzní.

(článek 90(3) trestního řádu).

Člen mé rodiny byl obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

(Viz výše)

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Mediace v trestním řízení má svůj právní základ v zákonném dekretu č. 274/2000, který umožňuje oběti podat přímou žalobu na pachatele, kterou se domáhá odškodnění svých nároků, na nichž byla způsobena újma. Tuto pravomoc můžete uplatnit pouze u trestných činů, u nichž můžete podat stížnost (méně závažné trestné činy).

K zahájení a provedení mediace v trestním řízení je nutný souhlas všech účastníků řízení, aby bylo možno dosáhnout uspokojivé dohody. Během řízení se musí smírčí soudce snažit o dosažení smíru mezi stranami v co možná největší míře. Trestné činy, které spadají do působnosti smírčích soudů a které jsou svou povahou vhodné pro mediaci, zahrnují: pomluvu, křivé nařčení, napadení, ublížení na zdraví, méně závažná poranění, vandalismus.

Strany trestního řízení nebo jejich právní zástupci se navíc mohou přímo obrátit na mediační úřad s žádostí o alternativní kvalifikaci trestního řízení podle jurisdikce smírčích soudů, jak stanoví článek 35 zákonného dekretu č. 274/2000, nebo o rozhodnutí o zániku trestného činu z důvodu kompenzačních opatření přijatých pachatelem.

U trestných činů, u nichž můžete podat žalobu, můžete požádat o předvolání podezřelého ze spáchání trestného činu před smírčího soudce. Žádost musíte jako poškozený podepsat vy nebo váš zákonný zástupce a váš právní zástupce. Váš podpis potvrzuje váš právní zástupce. Pokud jste nezletilou osobou do 14 let, duševně nemocný nebo právně nezpůsobilý, podepisují žádost vaši rodiče nebo plnoprávný, kolizní či zvláštní opatrovník. Podání žádosti má stejný účinek jako podání stížnosti (článek 21).

Podání žádosti: žádost musí být předem zaslána státnímu zastupitelství s doručením do jeho sekretariátu a následně ji žadatel s potvrzením o výše uvedeném doručení podá ve lhůtě tří měsíců od oznámení trestného činu v kanceláři místního smírčího soudu. Pokud jste již podali stížnost ve stejné věci, musíte to v žádosti uvést, přiložit kopii stížnosti a další kopii zaslat sekretariátu státního zastupitelství. V tomto případě nařídí smírčí soudce projednání původní stížnosti (článek 22).

Připojení k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky Pokud si přejete připojit se k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, musíte tak učinit, když je žádost podaná. Jinak vám hrozí sankce zániku nároku. Odůvodněný návrh na náhradu škody nebo újmy obsažený v žádosti se v zásadě rovná připojení se k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky (článek 23).

Žádost bude považována za nepřípustnou, když:

 1. je podána po uplynutí dané lhůty;
 2. je podána v jiných věcech, než je stanoveno;
 3. neobsahuje požadované informace nebo není podepsána;
 4. je popis události nebo identifikace zdrojů důkazů nedostatečná;
 5. není doloženo, že státní zastupitelství bylo informováno.

Návrhy státního zastupitelství (článek 25): Do deseti dnů od podání žádosti předloží státní zastupitelství kanceláři smírčího soudu své návrhy. Jeví-li se žádost jako nepřípustná, zjevně neopodstatněná nebo podaná u smírčího soudu bez soudní pravomoci v dané oblasti, státní zastupitelství odmítne předvolání anebo vznese obžalobu potvrzující nebo pozměňující obvinění obsažená v žádosti.

Po uplynutí lhůty bude smírčí soud konat i v případě, že státní zastupitelství nepodalo žádný návrh. Pokud smírčí soudce usoudí, že je žádost přípustná, zjevně opodstatněná a v jeho soudní pravomoci, vydá do dvaceti dnů od podání žádosti rozhodnutí o předvolání účastníků ke slyšení.

Žádost podaná jedním nebo několika z poškozených účastníků nebrání ostatním účastníkům v účasti na řízení za pomoci právních zástupců a se stejnými právy jako hlavní žadatel. Dotčené poškozené strany se mohou připojit k občanskoprávní žalobě před vyhlášením zahájení hlavního líčení. Pokud se poškození účastníci řízení, jimž bylo řádně doručeno předvolání k účasti na jednání, nedostaví, má se za to, že se zřekli práva na podání stížnosti, nebo pokud byla stížnost již podána, tak jejímu zpětvzetí.

Slyšení před soudem: Nejpozději sedm dní před plánovaným dnem jednání před soudem podá státní zastupitelství nebo vy jako poškozený v kanceláři smírčího soudu úřední předvolání s příslušnými vyrozuměními.

Soudce se v případě, že se jedná o jeden z trestných činů, u nichž lze podat stížnost, bude snažit o dosažení smíru mezi stranami. V tomto případě, pokud by to bylo pro dosažení smíru přínosné, může soudce odložit slyšení stran o dobu nepřesahující dva měsíce a případně může také využít mediačních služeb veřejných nebo soukromých subjektů a zařízení v oblasti. Výpovědi stran učiněné v rámci hledání smíru nemohou být v žádném případě a žádným způsobem použity pro rozhodování soudu (článek 29).

V případě, že se dosáhne vyrovnání, sepíše se zpráva potvrzující zpětvzetí stížnosti nebo upuštění od žádosti a související souhlas. Upuštění od žádosti má stejný účinek jako zpětvzetí stížnosti.

Mediace může vést ke zpětvzetí vaší stížnosti s následným prohlášením, že bylo ukončeno projednávání kvůli nedostatečnému důvodu stížnosti. Protože kladný výsledek mediace může vést k náhradě škody způsobené trestným činem, může mít dále za následek rozhodnutí o zániku trestného činu v důsledku náhrady škody poskytnuté pachatelem před slyšením u soudu nebo kvůli malé závažnosti trestného činu.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Předpisy pro ochranu obětí trestných činů lze nalézt v trestním řádu, Odkaz se otevře v novém okně.zákonném dekretu č. 212 ze dne 15. prosince 2015, kterým se provádí směrnice 2012/29/EU o právech, podpoře a ochraně obětí trestného činu, Odkaz se otevře v novém okně.zákonném dekretu č. 204 ze dne 9. listopadu 2007Odkaz se otevře v novém okně.dekretu č. 222 ze dne 23. prosince 2008 (provedení zákonného dekretu č. 204/2007), článku 11 Odkaz se otevře v novém okně.zákona č. 122 ze dne 7. července 2016 evropské právní předpisy 2015–2016 (odškodnění obětí násilných trestných činů) a v řadě dalších regulatorních opatření týkajících se obětí specifických druhů trestných činů.

Poslední aktualizace: 11/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

 • Oznámení je podáno, když osoba, která ví o veřejně žalovatelném činu, o něm informuje státní zastupitelství nebo příslušníka OTV. Oznámení trestného činu je dobrovolné, ale stává se povinným v několika případech výslovně stanovených zákonem. Oznámení obsahuje základní údaje o události, uvádí datum, kdy jste se o činu dozvěděli, a již zjištěné důkazy. Dále, je-li to možné, obsahuje osobní údaje, bydliště a vše další, co může napomáhat ke zjištění totožnosti osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, a rovněž vaše osobní údaje jako poškozené strany a informace o všech, kdy by mohl poskytnout důležité informace k prokázání skutku. Nejsou-li uvedeny žádné užitečné informace, které by mohly vést ke zjištění totožnosti osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, nebrání to v zahájení trestního stíhání, protože trestní oznámení můžete podat proti neznámým osobám a policejní orgány jsou povinny oznámení předat příslušnému státnímu zástupci spolu se všemi úkony vyšetřování, které provedly s cílem zjistit totožnost pachatelů trestného činu.
 • Stížností se rozumí výpověď, kterou osoba, jež byla obětí trestného činu, (nebo její zákonný zástupce) vyjadřuje přání, aby byl pachatel trestně stíhán. Týká se neveřejně žalovatelných trestných činů. Ve výpovědi musí být popsán spáchaný trestný čin a vyjádřeno jasné přání stěžovatele zahájit řízení v tvrzené věci a potrestat viníka. Stížnost, kterou jste dříve podali, můžete stáhnout, s výjimkou případů sexuálního útoku nebo pohlavního styku s nezletilou osobou. Aby mohlo být ukončeno projednávání stížnosti, je třeba, aby s jejím zpětvzetím souhlasila osoba, proti níž stížnost směřuje, protože – je-li nevinná – naopak si může přát, aby soud prokázal, že s trestným činem nemá co do činění.
 • V případě sporu mezi dvěma soukromými osobami se podává úřední žádost o zásah orgánů činných v trestním řízení, kterou předkládá jedna ze stran či obě. Po podání žádosti o úřední zásah vyzve příslušník orgánu činného v trestním řízení strany k setkání, aby se pokusil o smírné řešení, a vypracuje o tom zprávu. Zjistí-li se spáchání trestného činu a jedná-li se o veřejně žalovatelné porušení zákona, musí příslušník orgánu činného v trestním řízení uvědomit soudní orgány; jedná-li se o trestný čin žalovatelný formou stížnosti, pokusí se o předběžné vyřešení sporu, čímž není dotčeno vaše následné právo podat stížnost.

Oznámení, stížnosti a žádosti se podávají v úřadovnách útvarů orgánů činných v trestním řízení (provinční velitelství policie, stanice místní policie a úřadovny vojenské policie (Carabinieri)). Oznámení nebo žádost lze také podat u státního zástupce.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Po podání oznámení dostanete informace o: orgánech, které můžete kontaktovat, pokud si přejete získat informace o věci, úloze, kterou budete mít během vyšetřování a soudního řízení, vašem právu být vyrozuměni o datu a místě konání soudního jednání, obžalobě a v případě, že jste k řízení připojili jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, vašem právu obdržet oznámení o rozsudku, včetně formou jeho shrnutí Navíc můžete být vyrozuměni o stavu řízení a zápisech do Úředního registru oznámených trestných činů; budete informováni o každém návrhu na uzavření případu, jak čelit porušení vašich práv a možnosti vyřešit – pokud je to možné – věc zpětvzetím stížnosti nebo mediací (článek 90a trestního řádu (Codice di procedura penale)).

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Po prvním kontaktu s orgány, jež vedou trestní stíhání obdržíte v jazyce, kterému rozumíte, informace o vašem nároku na právní poradenství a právní pomoc hrazené italským státem (článek 90a). Můžete podat žádost o státem financovanou právní pomoc podle předpisů stanovených zákonem o pomoci znevýhodněným osobám (článek 98 trestního řádu). Můžete mít rovněž přístup ke státem financované právní pomoci, pokud vaše příjmy nepřesahují zákonem stanovenou hranici. Abyste byli způsobilí pro státem financovanou právní pomoc, musíte v době bezprostředně následující po učinění oznámení podat příslušnou žádost soudu prvního stupně. Po ukončení první fáze řízení, jehož se má právo účastnit obhájce, a v každém případě před předvoláním k výslechu nebo nejpozději současně s oznámením, že bylo ukončeno předběžné šetření, musí státní zastupitelství písemně oznámit vyšetřované osobě, že jí soud ustanovil obhájce, jinak budou všechny následující úkony neplatné (článek 369a trestního řádu).

Toto oznámení musí obsahovat:

a) informaci o povinnosti mít v trestním řízení profesionálního obhájce spolu s informací o zákonných právech vyšetřované osoby;

b) jméno soudem ustanoveného obhájce, jeho adresu a telefonní číslo;;

c) informaci o právu obviněného určit svého vlastního obhájce s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude během vyšetřování zastupován soudem ustanoveným obhájcem;

d) vyrozumění o tom, že za soudem ustanoveného obhájce bude muset zaplatit, pokud nesplňuje požadavky na získání státem financované právní pomoci, a upozornění, že pokud by byl prohlášen za nesolventního, bude zahájeno vykonávací řízení;

da) informaci o právu na tlumočníka a překlad důležitých dokumentů;

e) informaci o požadavcích na způsobilost pro státem financovanou právní pomoc.

Bezplatná právní pomoc je institutem založeným na právu na obhajobu zakotvenému v článku 24 italské ústavy. Na jeho základě má každý právo na pomoc ve všech fázích řízení a všech stupních soudního systému a osobám ve finančních potížích umožňuje nejenom získat na účet státu pomoc právníka a odborníků, včetně technických poradců, ale také jej zprostit povinnosti hradit náklady soudního řízení. Bezplatná právní pomoc je k dispozici pro trestní věci a občanskoprávní věci související s trestními věcmi, pro dodatečné úkony jako vykonávací řízení, bezpečnost, prevence a dohled a také pro občanskoprávní věci vyvolané trestním řízením.

Způsobilost pro bezplatnou právní pomoc není vyhrazena pouze italským občanům, ale přístup k ní mají také cizí státní příslušníci i v případech, kdy je proti nim vedeno správní řízení o vyhoštění, nemají v Itálii trvalé bydliště nebo jsou osobami bez státní příslušnosti, které se zdržují na území Itálie.

O bezplatnou právní pomoc mohou požádat všichni účastníci řízení, ale pokud jste obětí určitých sexuálních trestných činů, nepoužije se zákonem stanovená hranice příjmů.

Stát také chrání nezletilé osoby, které mohou získat bezplatnou právní pomoc stejně jako osoby, na které se vztahuje předběžné šetření, pokud jsou uvězněny, drženy ve vazbě nebo se na ně vztahují zadržovací opatření před konáním soudního jednání.

Způsobilí pro bezplatnou právní pomoc můžete být pouze v případě, že vaše příjmy nepřesahují hranici stanovenou zákonem, která odpovídá 11 369,24 EUR při zohlednění zvýšení o částku 1 032,90 EUR za každou osobu, která s vámi žije ve společné domácnosti.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Bezplatná právní pomoc je institutem založeným na právu na obhajobu zakotvenému v článku 24 italské ústavy. Umožňuje každému, kdo splňuje požadavky (finanční strádání), získat při všech fázích a na všech úrovních soudního systému pomoc od právníka a odborníků, včetně technických poradců, na účet státu. Umožňuje rovněž osvobození od soudních výloh.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Vznesením námitky proti návrhu na uzavření věci žádáte, aby se v předběžných šetřeních pokračovalo. Musíte uvést předmět dalšího šetření a odpovídající důkazy, jinak bude námitka prohlášena za nepřípustnou. Je-li vaše námitka nepřípustná a oznámení o porušení zákona nepodložené, soudce odůvodněným rozhodnutím nařídí věc uzavřít a vrátí spis státnímu zastupitelství. Není-li návrh přijat, stanoví soudce datum neveřejného jednání za vaší účasti a účasti vyšetřované osoby a informuje o tom státní zastupitelství. Soudce informuje rovněž generálního státního zástupce při odvolacím soudu (Corte di Appello), že bylo naplánováno neveřejné jednání. Pokud soudce po ústním jednání usoudí, že je třeba provést další úkony vyšetřování, oznámí to formou nařízení státnímu zastupitelství a stanoví pro provedení těchto vyšetřovacích úkonů závaznou pevně stanovenou lhůtu.. Pokud soudce nepřijme návrh na uzavření věci, nařídí státnímu zastupitelství, aby vzneslo žalobu ve lhůtě deseti dnů. Do dvou dnů od vznesení žaloby soudce nařídí konání předběžného soudního jednání.

Jako oběť násilného trestného činu proti osobě budete mít dále právo být vždy informováni v případě návrhu na uzavření věci, i když jste si o takové vyrozumění výslovně nepožádali, a budete mít 20 dní od obdržení tohoto oznámení na nahlédnutí do spisu a podání odůvodněného návrhu na pokračování předběžného vyšetřování(článek 408(3a) trestního řádu).

Mohu se účastnit soudního řízení?

Jako oběť trestného činu můžete jmenovat právního zástupce, aby uplatňoval vám přiznaná práva. Aby se zajistilo, že obdržíte sdělení, na která vám zákon dává nárok, a k uplatnění konkrétních práv musíte nahlásit a uvést adresu pro plnění této služby. Během trestního řízení musíte také oznamovat každou změnu této adresy. Tuto informaci nemusíte poskytnout, pokud jmenujete svého právního zástupce, protože všechna oznámení budou zasílána jemu.

Jak během fáze vyšetřování, tak soudního řízení máte právo podávat návrhy a předkládat důkazy (článek 90a trestního řádu). Můžete také nahlížet do zápisů v Úředního registru oznámených trestných činů (článek 335 trestního řádu). Musíte být také informováni o vyhotovení znaleckých posudků, které nelze opakovat (článek 360 trestního řádu). Můžete rovněž podat státnímu zastupitelství návrh na zajištění důkazů při předběžném ústním projednání obžaloby. Ihned při oznámení trestného činu nebo následně můžete požádat, abyste byli vyrozuměni o každém návrhu odložit vyšetřování nebo věc uzavřít. Musíte zvlášť požádat, abyste byli vyrozuměni o návrhu odložit vyšetřování (článek 406 trestního řádu) a návrhu věc uzavřít (článek 408 trestního řádu). Při konání soudního řízení máte právo na informaci o místě, datu a čase konání prvního jednání; o následných jednáních nebudete vyrozuměni a informaci o dnech konání odročeného jednání musíte získat sami u soudu prvního stupně. S výjimkou části soudního jednání, během kterého podáváte svou výpověď, se jiných částí tohoto jednání účastnit nemusíte. Po ukončení vyšetřování máte právo seznámit se s celým vyšetřovacím spisem a pořizovat si z něj kopie. Při probíhajícím vyšetřování tak ale zpravidla činit nesmíte, ačkoli státní zastupitelství vám k tomu může dát povolení, je-li pro tento zájem zvláštní důvod.

Pokud jste byli postiženi spáchaným trestným činem a koná se soudní řízení, můžete požádat o náhradu škody a zúčastnit se soudního řízení tím, že se k řízení připojíte jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Oběť jako osoba postižená trestným činem má všechna výše uvedená práva. Při soudním líčení můžete navíc vypovídat jako svědek a pokud máte právo na náhradu škody způsobené trestným činem, můžete při soudním řízení v trestní věci podat občanskoprávní žalobu tím, že se k řízení připojíte jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Aniž jsou dotčeny výše uvedené informace o vašich právech a zájmech jako poškozené strany a pokud vystupujete jako svědek, platí tato pravidla:

Jako svědek musíte předstoupit před soudce osobně, postupovat podle pokynů, které vám dá ohledně procesních náležitostí, a odpovídat po pravdě na otázky, které jsou vám kladeny. Nemusíte uvádět nic, co by mohlo vést k vašemu trestnímu stíhání. Objeví-li se problém, který znemožňuje vaši účast v den soudního jednání, musíte to oznámit dostatečně rychle s uvedením důvodu vaší nepřítomnosti. Pokud soudce v tomto případě uzná vaši nepřítomnost za odůvodněnou, vydá nové předvolání pro následující jednání. Pokud jste byli předvoláni několikrát po sobě a k soudu jste se přesto nedostavili bez udání oprávněného důvodu, můžete být nuceně předvedeni a také povinni zaplatit pokutu úřadu pro vybírání pokut (cassa delle ammende) a náklady spojené s vaším nedostavěním se ve smyslu článku 133 trestního řádu Jste povinni odpovídat na kladené otázky po pravdě. Článek 372 trestního řádu obsahuje ustanovení, kterými se trestají svědci, kteří odmítají odpovídat, činí nepravdivá prohlášení nebo neuvádějí, o čem vědí. Pokud jste jako svědek neochotný nebo nespolupracujete-li, můžete být potrestáni odnětím svobody. Svědek nemůže být během soudního jednání zadržen. Odvoláte-li nepravdivou výpověď nebo potvrdíte-li pravdivost určité skutečnosti před vynesením rozsudku, nemůžete být obžalováni z trestného činu. Za podání nepravdivého svědectví s cílem chránit sám sebe nebo blízkého příbuzného před usvědčením z trestného činu (článek 384 trestního řádu) nelze uložit žádný trest.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Jako oběť trestného činu můžete vystupovat také jako svědek. Vaše prohlášení mohou být použita jako důkaz k usvědčení obviněného, pokud jsou po přezkoumání jak objektivně, tak subjektivně důvěryhodná. Je na volném uvážení soudce, jak posoudí vaše svědectví, a vaše svědectví může být dokonce jediným důkazem, který bude základem pro usvědčení obviněného. Musíte vypovídat pravdu, ale nejste povinni usvědčit sami sebe (právo nevypovídat). Blízcí příbuzní obviněné osoby nemají povinnost svědčit, pokud sami nepodali trestní oznámení nebo stížnost či pokud jsou oni sami nebo blízký příbuzný obětí trestného činu, který je předmětem řízení. Můžete rovněž odmítnout odpovídat na otázky, pokud by mohlo dojít k prozrazení profesního tajemství. Činíte-li prohlášení během předběžného šetření, máte nárok na různá ochranná opatření.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

(Viz výše)

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Státní zastupitelství zapíše okamžitě do příslušného rejstříku, který jeho úřad vede, oznámení o každém trestném činu, o kterém bylo informováno nebo který zjistilo z vlastního podnětu, a zároveň nebo jakmile bude zjištěno jméno osoby podezřelé ze spáchání trestného činu. Pokud se během předběžného šetření změní právní kvalifikace případu nebo se skutečnosti ukáží jako odlišné, státní zastupitelství bude zápisy aktualizovat. Zápisy se sdělí osobě obviněné z trestného činu, vám jako oběti a právním zástupcům stran, pokud je o to takto zažádáno. V případě žádosti o informace o zápisech v Úředním registru oznámených trestných činů sekretariát státního zástupce požadované informace poskytne, pokud byly dané zápisy provedeny a nic odpovědi nebrání. V opačném případě prohlásí, že neexistují žádné záznamy, o nichž je možno poskytnout informace. Existují-li zvláštní potřeby, které jsou důležité pro vyšetřování, státní zastupitelství může při rozhodování, zda vyhovět žádosti, nařídit na základě odůvodněného usnesení, že zápisy zůstávají utajeny na dobu, která nesmí přesáhnout tři měsíce a nemůže být prodloužena (článek 335 trestního řádu).

Pokud se věc týká zneužívání členů rodiny a partnerů nebo obtěžování a státní zastupitelství se nechystá podat návrh na uzavření řízení, vyrozumí rovněž vašeho zákonného zástupce nebo vás, pokud žádného nemáte, o ukončení předběžného vyšetřování (článek 415a trestního řádu).

Poslední aktualizace: 11/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Samostatné právo podat opravný prostředek má pouze oběť, která se připojila k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, a i v tomto případě je toto právo omezeno na ochranu vašich občanskoprávních zájmů.

Podle italského zákona č. 46/2006 nemá účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nadále obecné právo podat opravný prostředek; opravný prostředek můžete podat pouze ke kasačnímu soudu (Corte di Cassazione).

Podat opravný prostředek můžete v těchto případech:

 • proti aspektům usvědčení, které se týkají občanskoprávní žaloby;
 • proti osvobozujícímu rozsudku, ale pouze proti jeho bodům, které se týkají občanskoprávní stránky věci;
 • proti bodům rozsudku, které se týkají vašeho vlastního práva na odškodnění a uhrazení nákladů.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Co se týče přezkumu, pokud jste se jako oběť připojili k soudnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky a toto řízení vyústilo v rozsudek, o jehož přezkum usilujete, máte právo po zahájení ústní části řízení vystoupit ohledně přípustnosti vlastního návrhu. Uvedené platí také v případech, kdy jste podali mimořádný opravný prostředek proti vyjednanému trestu obviněného, přičemž je ve zvláštním rozsudku uznáno, že lze požadovat a získat rozhodnutí, že pachatel má uhradit náklady soudního řízení.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Zákonný dekret č. 9 ze dne 11. února 2015 stanoví pravidla pro provedení směrnice 2011/99/EU, která je založena na zásadě vzájemného uznávání a týká se evropského ochranného příkazu, jehož cílem je zajistit, že přijatá opatření na ochranu osoby proti trestnému činu, který by této osobě mohl způsobit újmu nebo ohrozit její život, fyzické nebo duševní zdraví, důstojnost, osobní svobodu či sexuální integritu, zůstávají v platnosti, i když se tato osoba přestěhuje do jiného členského státu. Směrnice upřesňuje, že evropský ochranný příkaz lze vydat pouze tehdy, pokud bylo ve vydávajícím státě již přijato ochranné opatření ukládající osobě, která představuje nebezpečí, jeden nebo více z těchto zákazů nebo omezení: zákaz vstupu do určitých lokalit, míst nebo vymezených oblastí, kde chráněná osoba pobývá nebo které navštěvuje; zákaz nebo omezení kontaktů s chráněnou osobou; zákaz nebo omezení týkající se přiblížení se chráněné osobě blíže než na předepsanou vzdálenost. Příslušný orgán vykonávajícího státu musí neprodleně po obdržení evropského ochranného příkazu tento příkaz uznat a přijmout jakékoli opatření, které by bylo podle jeho vnitrostátního práva v obdobném případě dostupné, aby zajistil ochranu chráněné osoby.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Po poradě soudu předseda senátu vypracuje a podepíše výrok rozsudku a vypracuje se stručné shrnutí skutkových a právních důvodů, na nichž je rozsudek založen. Rozsudek se zveřejní na soudním jednání přečtením jeho výroku. Přečtením odůvodnění a výroku se rozsudek oznamuje účastníkům řízení, kteří se účastní nebo mají účastnit jednání. Soudce rozhodne o odsouzení, pokud je obžalovaný vinen spáchání trestného činu nad jakoukoli pochybnost. Soudce v rozsudku podrobně uvede uložený trest a jakékoli ochranné opatření (misure di sicurezza). Je-li odsouzený pachatel nesolventní, soudce nařídí jeho občanskoprávnímu zástupci zaplatit finanční penále. V rozsudku se navíc odsouzenému pachateli uloží zaplatit náklady soudního řízení. Na žádost účastníka řízení uplatňujícího občanskoprávní nároky soudce nařídí zveřejnění odsuzujícího rozsudku v tisku na účet odsouzeného pachatele a v případě potřeby také na účet jeho občanskoprávního zástupce.

Rozsudek bude obsahovat:

 1. záhlaví „in nome del popolo italiano“ [„jménem italského lidu“] a uvedení orgánu, který ho vydal;
 2. osobní údaje pachatele a další osobní informace, které ho umožňují identifikovat, a obecné údaje ostatních soukromých stran věci;
 3. body obžaloby;
 4. údaj o vyjádření účastníků řízení;
 5. stručné shrnutí skutkových a právních důvodů, na nichž je rozhodnutí založeno, s uvedením důkazů tvořících základ rozhodnutí a vysvětlení důvodů, proč soudce považuje protidůkazy za nespolehlivé.
 6. výrok s uvedením použitých článků právních předpisů;
 7. datum a podpis soudce.

Rozsudek bude po zveřejnění zaregistrován v kanceláři soudu. Není-li rozsudek zveřejněn do třiceti dnů nebo v jiné lhůtě nepřesahující 90 dnů od jeho vynesení, je oznámení o jeho vynesení sděleno státnímu zastupitelství a soukromým stranám, které mají právo podat opravný prostředek, a také obhájci pachatele.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Článek 90b trestního řádu (Codice di procedura penale) stanoví, že v případě násilných trestných činů proti osobě musíte být okamžitě informováni, pokud jste si o to požádali, o chystaném propuštění nebo ukončení ochranného opatření a také v případě, že obviněný uprchne ze zajišťovací vazby před konáním soudního řízení nebo z vězení, či v případě, že usvědčený pachatel úmyslně nedodrží soudní nařízení.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Konzultace oběti před přijetím takových rozhodnutí není součástí obvyklé praxe.

Poslední aktualizace: 11/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Spáchání trestného činu a následné odsouzení znamenají, že poškozený může vymáhat náhradu škody. Italské právní předpisy nabízejí dva způsoby, jak získat náhradu utrpěné škody:

 • Můžete se připojit k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.
 • Můžete podat samostatnou občanskoprávní žalobu.

Záleží na vás, protože italské právní předpisy rozlišují mezi dvěma řízeními: trestněprávním řízením a občanskoprávním řízením.

S občanskoprávní žalobou se můžete připojit k řízení v zastoupení právním zástupcem až poté, co je podán návrh obžaloby nebo po té, co je na ústním jednání nařízeno projednání obžaloby, a stát se účastníkem trestního řízení s plnými právy vystupovat před soudem. Při vynášení rozsudku vám trestní soud přiřkne určitou částku, tzv. předběžné odškodné, která je vymahatelné s okamžitou platností, a postoupí rozhodnutí o celkové a konečné výši náhrady občanskoprávnímu soudu, který ji může stanovit, až se trestní řízení stane res judicata, tj. věcí pravomocně rozhodnutou.

Alternativním řešením k připojení se k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky je podat samostatnou občanskoprávní žalobu za účelem náhrady za škodu způsobenou jednáním pachatele.

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Když soud nařídí pachateli uhrazení ublížení na zdraví nebo škody způsobené oběti, která se připojila k řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, může tak učinit trojím způsobem: rozhodnout o vyrovnání škody, vydat obecný příkaz k náhradě škody nebo nařídit zaplacení předběžné částky. 
Pro oběť je nejvýhodnější, pokud je v rozsudku nařízeno konečné vyrovnání škody: v tomto případě je ve skutečnosti možné vyrozumět pachatele o rozsudku a platebním rozkazu (atto di precetto – žádosti o zaplacení, kterou je nutno vystavit před zahájením vykonávacího řízení), tedy nařídit zaplacení dlužné částky, a učinit první kroky pro přijetí donucovacích opatření v případě trvajícího nekonání pachatele (v tomto případě je vždy záhodno provést předběžná šetření o majetku, který lze vymáhat).

Pokud nebylo přiznání odškodnění prohlášeno výslovně za prozatímně vykonatelné, je vymáhání podmíněno nezvrácením rozsudku, tzn. že proti němu nebyl ve stanovené lhůtě podán opravný prostředek.

Platební rozkaz proto lze sdělit společně s rozsudkem, včetně případů platebních rozkazů u prozatímního odškodnění, které jsou navíc vždy prohlášeny za vykonatelné s okamžitou platností. Z pohledu oběti to ale není vždy uspokojivé. Nezdá-li se vám to proto dostatečné, musíte podat samostatnou občanskoprávní žalobu, jejímž prostřednictvím se dá zjistit každá zbývající škoda a uložit pachateli nový a odlišný trest.

Občanskoprávní řízení je vždy nutné v případě třetího možného scénáře, kdy trestní soud pouze vydá obecný příkaz pachateli nahradit škodu, aniž by stanovil výši odškodnění vzhledem k nedostatečným důkazům v tomto ohledu.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Na základě směrnice 2004/80/ES provedené Itálií prostřednictvím výše uvedených právních úprav je stát povinen zajistit svým občanům a cizím státním příslušníkům, kteří jsou obětmi úmyslného násilného trestného činu (vražda, úmyslné vážné ublížení na zdraví, sexuální útok) spáchaného na italském území, spravedlivé a odpovídající odškodnění ve všech případech, kdy pachatel není zjištěn nebo není postaven před soud či nemá dostatečné finanční zdroje k odškodnění obětí za škody, které jim způsobil, nebo, v případě úmrtí oběti, její rodiny.

Mám nárok na odškodnění od státu?

(Viz výše)

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Je-li obviněný v trestním řízení zproštěn obžaloby, nebrání vám to v podání žaloby o náhradu škody u občanskoprávních soudů, pokud jste se tohoto práva nezřekli připojením se k trestnímu řízení jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Pokud jste se k trestnímu řízení připojili jako účastník uplatňující občanskoprávní nároky, abyste nárokovali zaplacení a náhradu škody, soud při vynášení rozsudku rozhodne také podle článku 533 trestního řádu o občanskoprávních stránkách věci. V případech, kdy je prokázáno, že škoda vznikla v důsledku trestného činu (an debeatur), ale nikoliv v jaké výši (quantum debeatur), vydá soud obecné rozhodnutí týkající se občanskoprávní odpovědnosti a odkáže účastníky řízení na občanskoprávní soud, aby rozhodl o částce (článek 539 trestního řádu). Účastník uplatňující občanskoprávní nároky ale může trestní soud požádat o prozatímní odškodnění v mezích škody již důkazně doložené. Prozatímní rozhodnutí konkrétně pachateli a jeho občanskoprávnímu zástupci nařídí zaplatit určitou částku formou náhrady za škodu před konečným výpočtem její výše a toto nařízení je vykonatelné s okamžitou platností. Jedná se o nástroj, který na vaši zvláštní žádost opravňuje k vydání příkazu pachateli, aby uhradil prozatímní částku, pokud soud usoudí, že již existuje konkrétní důkaz odpovědnosti alespoň do výše přiznané prozatímní částky; ve skutečnosti i v trestních řízeních „není nutno pro výpočet prozatímní částky předložit důkaz o vlastní výši škody, ale stačí, že je jisté, že taková škoda až do výše přiznané částky vznikla“ (trestní kolegium Kasačního soudu, č. 12634/2001).

Poslední aktualizace: 11/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Po prvním kontaktu s orgány činnými v trestním řízení se vám dostane jako poškozené straně v jazyce, kterému rozumíte, informací o: zařízeních zdravotní péče v místní oblasti, ubytovacích zařízeních, ubytovnách a útulcích. Pokud mezi oběti patří nezletilé osoby, musí být informován soud pro mladistvé, aby posoudil situaci a ochranná opatření. Na vaši žádost mají orgány činné v trestním řízení povinnost zprostředkovat vám kdykoli kontakt s těmito organizacemi:

 • poskytovateli služeb podpory pro oběti
 • orgány specializovanými na právní pomoc
 • radami advokátní komory (Consigli dell’Ordine)
 • nevládními organizacemi (NVO)
 • právními poradnami a odděleními soudního lékařství
 • státními orgány zapojenými do právní podpory (ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo vnitra)

Organizace poskytující podporu obětem

nevládní organizace a Sdružení zapojená do poskytování právní podpory obětem trestných činů

 1. odbory: Italská všeobecná konfederace práce (Confederazione Generale Italiana del Lavoro; CGIL) – Italská konfederace odborových svazů (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori; CISL) Italský svaz práce (Unione Italiana del Lavoro; UIL)
 2. sdružení Libera [protimafiánská organizace] – 0832 683429-683430
 3. Útulek pro ženy Řím – 06 6840 172006
 4. sdružení spotřebitelů
 5. Národní síť sdružení za práva seniorů (Associazioni per i Diritti degli Anziani; ADA) – 06 48907327
 6. síť Dafne (podpora obětem násilí) – 011 5683686

Linka pomoci – obchodování s lidmi – 800 290 290

Linka pomoci – násilí – 1522

Linka pomoci – diskriminace – 800 90 10 10

Linka pomoci – oběti mrzačení genitálií – 800 300 558

Linka pomoci – oběti terorismu a organizovaného zločinu – 06.46548373 – 06.46548374 – 06.46548375

Linka pomoci – oběti trestných činů v souvislosti s mafií – 800 191 000

Linka pomoci – oběti vydírání a lichvářství – 800-999-000

Linka pomoci ve všech jazycích pro oznámení případů diskriminace a rasismu – 800 90 10 10

Linka tísňového volání pro nezletilé - 114

Je podpora pro oběti bezplatná?

Podpora pro oběti je bezplatná.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Trestné činy spáchané za použití násilí mohou mít pro oběť traumatizující následky, a tudíž jste-li takovou obětí, můžete vyhledat pomoc příslušných veřejných služeb poskytovaných místním zdravotnickým orgánem (Azienda Sanitaria Locale; ASL), jako jsou centra rodinného poradenství (consultorio familiare) a místní obecní orgány (sociální služby). Pokud mezi oběti patří nezletilé osoby, musí být informován soud pro mladistvé, aby posoudil situaci a ochranná opatření. Na vaši žádost mají policejní orgány (vojenská policie (Carabinieri), státní policie, obecní policie atd.) povinnost kdykoli vám zprostředkovat kontakt s příslušnými organizacemi. Některé útulky mají zabezpečené ubytování, v němž můžete být v závažnějších případech umístěni, abyste unikli dalšímu násilí. Získat informace anebo se spojit s útulky ve vaší oblasti můžete také zavoláním na bezplatnou linku 1522 provozovanou Úřadem italského předsedy vlády. Pokud se nacházíte v osobních potížích, můžete rovněž požádat o pomoc tzv. správce podpory (Amministratore di Sostegno), což je osoba pracující pod vedením ředitelství sekce opatrovnictví občanskoprávního soudu, která má na starost poskytování bezplatné pomoci osobám, které se ocitly v potížích, včetně dočasných, a řešení jejich potřeb. Svou žádost můžete podat přímo občanskoprávnímu soudu nebo vysvětlit své potíže odboru sociálních služeb místní obce, aby mohl informovat úřad občanskoprávních záležitostí státního zastupitelství, které může nařídit opatření ve váš prospěch.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Nevládní organizace poskytují různé druhy podpory včetně psychologické podpory, dočasného ubytování v zařízeních, jako jsou útulky, právní podpory a poradenství, materiální podpory, poskytování nezbytných věcí atd.

Poslední aktualizace: 11/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.