Práva obětí trestných činů – podle zemí

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Proti rozhodnutí soudu nemůžete podat opravný prostředek, pokud jste neuplatnil(a) nárok v adhezním řízení, neboť jako „prostá oběť“ nejste účastníkem řízení.

Kromě toho, pokud jste byl(a) soudem uznán(a) za účastníka adhezního řízení, tj. pokud soud přijal Váš nárok v adhezním řízení, nebudete se moci odvolat proti rozhodnutí o vině nebo trestu vynesenému v rozsudku. Můžete se odvolat pouze proti výrokům, které se Vás týkají.

Jaká jsou má práva po vydání rozhodnutí?

V každém případě máte právo:

  • být informován(a) v případě rozhodnutí, které zakazuje pachateli, aby Vás kontaktoval;
  • být informován(a) o výkonu trestu (propuštění odsouzené osoby, snížení jejího trestu, místo jejího pobytu atd.) prostřednictvím sdružení na podporu obětí nebo přímo od Vězeňské probační a mediační služby (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, SPIP);
  • požádat soudce, aby pachateli trestného činu zakázal navštěvovat Vás, setkat se s Vámi nebo Vás kontaktovat, pokud bude dočasně nebo podmínečně propuštěn, případně pokud bude jeho trest snížen nebo změněn;
  • být informován(a) v případě, že odsouzený pachatel uprchne a představuje nebezpečí pro Vás nebo osoby Vám blízké;
  • obdržet pomoc od sdružení na podporu obětí;
  • na to, aby byly Vaše zájmy zohledněny před jakýmkoli rozhodnutím o propuštění odsouzené osoby; a předložit ve lhůtě patnácti dnů písemné připomínky ještě před přijetím jakéhokoli rozhodnutí.

Pokud uplatníte nárok v adhezním řízení, máte mimo jiné právo na to:

  • být informován(a) soudem / soudním dvorem o svém právu obrátit se na Komisi pro odškodňování obětí trestných činů (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction CIVI);
  • být zastupován(a) advokátem a/nebo získat právní pomoc;
  • být vyrozuměn(a) o rozhodnutí (zaslání rozsudku).

Během výkonu trestu máte právo:

1. obrátit se na justiční orgán v případě jakéhokoli porušení Vašich zájmů;

2. získat náhradu za svou újmu ve formě náhrady škody nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem včetně toho, že navrhnete případné opatření restorativního trestního soudnictví.

3. pokud si to přejete, být informován(a) o skončení výkonu trestu odnětí svobody, v případech a za podmínek stanovených trestním řádem;

4. na případné zohlednění potřeby zaručit Váš klid a Vaši bezpečnost.

Soudní orgán je povinen zaručit všechna tato práva po celou dobu výkonu trestu bez ohledu na jeho podmínky.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Po skončení soudního řízení Vám může poskytnout pomoc advokát, který Vám může poradit, zda je vhodné podat odvolání nebo jaké jsou možnosti pro obrácení se na soudního vykonavatele.

Budete moci rovněž bez časového omezení využívat pomoci sdružení na podporu obětí.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Pokud je pachatel odsouzen, budete informován(a) o trestu, pokud jsou jeho součástí i ustanovení zakazující pachateli, aby Vás kontaktoval nebo se pohyboval v místě Vašeho bydliště.

Pokud jste uplatnil(a) nárok v adhezním řízení, obdržíte kopii rozsudku s uvedením informací o uloženém trestu.

Pokud je pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody, mohou Vám být poskytnuty informace o návrhu na podmíněné propuštění, k němuž se budete moci vyjádřit.

Budu informován(a), pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Pokud je daná osoba odsouzena za určité trestné činy (znásilnění, vražda nebo pokus o vraždu a za většinu trestných činů sexuální povahy), a pokud jste o to požádal(a) jako oběť nebo jako účastník adhezního řízení, můžete být informován(a) přímo nebo prostřednictvím Vašeho advokáta o propuštění dané osoby, pokud k němu dojde v den uplynutí trestu.

V případě útěku Vás bude informovat státní zástupce.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném propuštění? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Pokud existuje riziko, že by se odsouzený mohl nacházet v přítomnosti oběti nebo účastníka adhezního řízení a pokud se jeví, že je nutno se takovému setkání vyhnout, soudy, které zajišťují výkon trestu, spojí jakékoli rozhodnutí o dočasném nebo trvalém ukončení výkonu trestu se zákazem kontaktovat oběť nebo účastníka adhezního řízení, případně se vyskytovat v blízkosti jeho bydliště a pracoviště (čl. 712-16-2 odst. 1 trestního řádu).

Tento zákaz je dokonce povinný, pokud není ze zvláštních důvodů rozhodnuto o opaku, v případě, že byla daná osoba odsouzena za trestný čin podle článku 706-47 trestního řádu (většina sexuálních trestných činů, čl. 712-16-2 odst. 2 trestního řádu).

Za tímto účelem bude oběti nebo účastníkovi adhezního řízení zasláno oznámení informující o tomto opatření a o důsledcích, které mohou pro odsouzeného z nedodržení tohoto zákazu plynout (čl. 712-16-2 odst. 3 trestního řádu, srovnej níže)

A konečně advokát účastníka adhezního řízení (tedy nikoli „pouhé oběti“) se může na vlastní žádost zúčastnit kontradiktorního jednání a přednést své připomínky soudci, soudnímu dvoru a senátu (chambre de l’application des peines) při posuzování žádostí o podmíněné propuštění osob odsouzených k trestu odnětí svobody (peine d'emprisonnement) na pět nebo více let nebo k trestu odnětí svobody nejméně na deset let (peine de réclusion).

Navíc soudci pro výkon trestu mohou před přijetím jakéhokoli rozhodnutí informovat oběť nebo účastníka adhezního řízení přímo nebo prostřednictvím jeho advokáta o tom, že může předložit písemné vyjádření do 15 dnů od oznámení těchto informací. Tyto připomínky může oběť nebo účastník adhezního řízení zaslat soudu jakýmkoli vhodným způsobem.

Oběť nemůže podat opravný prostředek proti rozhodnutím týkajícím se výkonu trestu odsouzené osoby. Může však podat nové trestní oznámení, pokud se pachatel dopustí nových trestných činů, nebo vyrozumět soudce pověřeného dohledem nebo státního zástupce o tom, že odsouzený porušil povinnosti či zákazy, které mu byly uloženy, např. pokud nedodržel zákaz kontaktovat oběť.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.