Victims' rights - by country

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

You will be considered a victim of a crime if you have suffered harm (e.g. you have been injured or your personal property has been damaged or stolen, etc.) as a result of an incident which constitutes an offence according to national law. According to the law, you have certain individual rights as a victim of a crime before, during and after the proceedings.

In France, criminal proceedings consist of an inquiry and a trial. There are two types of inquiry according to the type of crime committed: a police inquiry conducted by criminal police officers under the authority of the public prosecutor and a judicial inquiry (investigation) conducted under the authority of the investigating magistrate by the criminal police officers or by the investigating magistrate him/herself.

Once the inquiry is finished, the case may be closed or referred back to court for trial, depending on the evidence gathered. In the latter case, the court will examine the evidence gathered and decide whether the alleged perpetrator is guilty or not. If the alleged perpetrator is found guilty, the court will impose a sentence on him/her. If not, the alleged offender is declared not guilty and released or acquitted.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 04/07/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státního zastupitelství) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Pokud nebyl trestný čin oznámen a nebyl na něj upozorněn justiční orgán nebo vyšetřovací orgány (policie nebo četnictvo), nebudou Vám sděleny žádné informace vzhledem k tomu, že se o trestném činu nikdo nedozvěděl.

Pokud je trestný čin oznámen justičnímu, případně policejnímu nebo četnickému orgánu jakýmikoli prostředky (kromě trestního oznámení oběti), budete předvolán(a) za účelem výslechu a upřesnění újmy, kterou jste utrpěl(a), a okolností, za kterých byl skutek spáchán; poté budete informován(a) o svých právech.

Pokud sám (sama) uvědomíte orgány policie, četnictva nebo justiční orgán, budete rovněž vyslechnut(a) ihned po oznámení těchto skutečností a budete informován(a) o svých právech.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Francouzští státní příslušníci mohou podat trestní oznámení na jakémkoli policejním komisařství nebo četnické stanici na francouzském území. Jejich oznámení bude řešeno ve Francii, pokud si francouzské orgány ponechají své pravomoci, případně bude předáno příslušným orgánům státu, ve kterém k daným činům došlo.

Cizí státní příslušníci, kteří se stanou obětí trestného činu spáchaného na francouzském území, mohou podat trestní oznámení na jakémkoli policejním komisařství nebo četnické stanici na území Francie. Při výslechu nebo při podávání trestního oznámení může cizinci, který se stal obětí trestného činu, být k dispozici tlumočník. Oběť bude veškerými prostředky informována o důsledcích a její práva budou chráněna stejně jako práva francouzských státních příslušníků, neboť zákon nerozlišuje informace poskytované obětem a jejich práva podle jejich státní příslušnosti.

Oběť může využít právní pomoci, pokud je státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo státu, který uzavřel s Francií mezinárodní dohodu.

A konečně v případě, že oběť podá oznámení nebo svědčí proti pachateli,který se dopustil kuplířství nebo obchodování s lidmi, má právo získat dočasné povolení k pobytu na území Francie, které zakládá její nárok na výkon profesní činnosti, pokud její přítomností není ohrožen veřejný pořádek.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Když oznámíte trestný čin, budou zapsány Vaše kontaktní údaje, aby bylo možno Vás v průběhu vyšetřování kontaktovat. Budete rovněž informován(a) o svých právech a o podmínkách jejich uplatnění.

Informace poskytované oběti o postupu vyšetřování

Můžete se dotázat policejních nebo četnických orgánů, státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce (v případě, že mu byla věc předložena), v jaké fázi se nachází vyšetřování ve Vaší věci.

Pokud se jedná o zločin a o některé přečiny, platí, že pokud uplatníte občanskoprávní nárok v adhezním řízení, bude Vás vyšetřující soudce každých šest měsíců informovat o stavu probíhajícího řízení.

Informace poskytované oběti o následných opatřeních navazujících na vyšetřování

Po skončení vyšetřování budete informován(a) o přijatém rozhodnutí: odložení případu, alternativním opatření k trestnímu stíhání nebo předvolání obviněného před soud nebo soudní dvůr. Pokud se má konat soudní řízení, budete informován(a) o tom, z jakých trestných činů je podezřelý obžalován, a dále o datu a o místě jednání.

Informování oběti v případě, že je věc předložena vyšetřujícímu soudci

Po zahájení soudního vyšetřování pověří státní zástupce vyšetřováním vyšetřujícího soudce. Ten je povinen Vás vyrozumět o zahájení tohoto řízení, o Vašem právu uplatnit nárok v adhezním řízení a o způsobu výkonu tohoto práva. Pokud jste nezletilý(á), budou tyto informace poskytnuty Vašim zákonným zástupcům.

Ve svém vyrozumění oběti Vás vyšetřující soudce rovněž informuje, že pokud uplatníte nárok v adhezním řízení, máte právo na pomoc advokáta, kterého si můžete buď zvolit sami, nebo kterého na Vaši žádost určí předseda advokátní komory s tím, že náklady ponesete Vy, pokud nemáte nárok na bezplatnou právní pomoc (viz podmínky) nebo pokud nemáte pojištění právní ochrany.

Informace poskytované oběti o situaci podezřelého

Nemusíte být nutně informován(a) o tom, zda byl údajný pachatel vzat do vyšetřovací vazby ani zda z ní byl propuštěn.

Na druhé straně však budete vždy informován(a) o umístění údajného pachatele pod soudní dohled v případě, že byl z důvodu Vaší ochrany nařízen zákaz styku.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Pokud nehovoříte nebo nerozumíte dostatečně francouzsky, vyžádá si policejní nebo četnický orgán, na který jste se obrátili, služeb tlumočníka. Tlumočník bude přítomen během Vašich výslechů, ale také během Vašich případných rozhovorů s advokátem a během soudního řízení.

Během vyšetřování si můžete od soudce, který má Váš případ na starosti, vyžádat překlad podstatných částí spisu. Tento překlad bude poskytnut bezplatně, pokud se bude týkat podstatných částí spisu, překlad dalších dokumentů však bude zpoplatněn.

Některé dokumenty o právech obětí již byly přeloženy do nejběžnějších jazyků, a policie či četnictvo Vám je tedy předá.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Pokud máte takové zdravotní postižení, které omezuje Vaši schopnost komunikovat, budete mít k dispozici tlumočníka, kterého přizvou vyšetřovatelé nebo soudci. Tlumočník Vám bude k dispozici při výsleších, při rozhovorech s advokátem nebo v průběhu soudního řízení.

Pokud neumíte nebo nejste schopni číst, budou Vám dokumenty předčítány.

Pokud jste nezletilý(á), bude Váš výslech přizpůsoben Vašemu věku a vyspělosti a bude prováděn speciálně vyškolenými vyšetřovateli, někdy i za přítomnosti psychologa. Kdykoli to bude možné, bude Vás v případě, že je nutné provést výslechů více, vyslýchat stejný vyšetřovatel.

Na některých policejních komisariátech nebo četnických stanicích jsou k dispozici zvláštní místnosti, které jsou přizpůsobeny dětem a výslech v nich je méně formální.

Kdykoli můžete požádat o to, aby při Vašem výslechu byla přítomna dospělá osoba, kterou si zvolíte.

A konečně, pokud se vyšetřování týká závažných skutečností a zejména veškerých trestných činů sexuální povahy, bude Váš výslech natáčen nebo minimálně nahráván.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Podporu obětem poskytují sdružení na podporu obětí. Účelem těchto sdružení je poskytovat poradenství, sociálně-právní pomoc nebo psychologickou podporu všem obětem trestných činů bez ohledu na to, zda jsou účastníky trestního řízení.

Tato sdružení navíc provozují kanceláře na podporu obětí, které působí při každém soudu prvního stupně a jejich úkolem je poskytovat pomoc a podporu obětem, kterých se týká probíhající řízení.

Kromě toho mohou specializovaná sdružení poskytnout vhodnou podporu obětem konkrétních trestných činů (např. partnerského násilí).

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Budete veškerými způsoby informován(a) o tom, že máte právo na příslušnou službu poskytovanou veřejným orgánem nebo sdružením na podporu obětí, jehož kontaktní údaje Vám budou poskytnuty. Předpisy nestanoví, že by policejní nebo četnické orgány měly povinnost přímo kontaktovat sdružení na podporu obětí, ale když se v jejich prostorách nacházejí sociální pracovníci (sociální asistenti nebo psychologové), ať již byla jejich přítomnost vyžádána nebo zajišťují trvalou službu, mohou Vás při Vašich jednáních doprovázet.

Na každém departementálním ředitelství pro veřejnou bezpečnost působí styčný úředník departementu pro „pomoc obětem“. Jeho úkolem je udržovat vztahy s uvedenými sdruženími, organizovat zlepšení způsobu, jakým jsou oběti přijímány, centralizovat informace, které mohou být pro oběti užitečné, a zajišťovat sledování trestního řízení s cílem poskytovat informace o průběhu vyšetřování.

Každá četnická skupina v daném departementu má k dispozici úředníka, do jehož pravomocí spadá „prevence – partnerství – odpovídající pomoc obětem“.

Při každém podání oznámení proti X za závažné trestné činy policista vždy předá oznamovateli formulář týkající se podpory obětí s cílem informovat jej o činnosti Státního institutu pro podporu obětí a mediaci (Institut national d'aide aux victimes et de médiation, INAVEM) a poskytnout mu kontaktní údaje sdružení na podporu obětí nebo sociálních služeb.

Následně může státní zástupce předložit věc přímo sdružení na podporu obětí a požádat jej, aby poskytlo oběti trestného činu pomoc.

V případě nehody týkající se velkého počtu osob (hromadná nehoda nebo teroristický čin) mohou sdružení na podporu obětí získat přístup k seznamu obětí a kontaktovat je přímo.

Jak je chráněno mé soukromí?

V průběhu vyšetřování máte právo se souhlasem státního zástupce neposkytnout adresu svého bydliště a uvést adresu četnické stanice nebo policejního komisariátu, případně adresu třetí osoby s výslovným souhlasem této osoby.

A konečně máte možnost požádat o neveřejné soudní řízení, tj. s vyloučením veřejnosti, což soudci nemohou zamítnout v případě, že jste se stali obětí znásilnění, mučení a barbarských činů doprovázených sexuálním násilím. V ostatních případech bude soudní řízení neveřejné jen tehdy, pokud proti tomu Vy nebo jiný účastník adhezního řízení nevznesete námitku.

V každém případě se zmínka o Vaší totožnosti nesmí objevit v médiích, pokud k tomu neudělíte souhlas.

Služby poskytované sdruženími na podporu obětí, jakož i údaje, které shromažďují, jsou navíc zcela důvěrné.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Pro získání podpory od organizace na podporu obětí není nutné podat trestní oznámení.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Pokud jste se setkali s domácím násilím, může být útočník donucen opustit společnou domácnost, může mu být zabráněno, aby se vyskytoval na určitých místech, a může mu být nařízena lékařská nebo psychologická péče.

Pokud jste se stali obětí násilí spáchaného Vaším (bývalým) manželem či (bývalou) manželkou nebo (bývalým) druhem či (bývalou) družkou a v případě, že Vám hrozí vážné nebezpečí, může Vám státní zástupce přidělit zařízení na dálkovou ochranu (telefon pro případ vážného nebezpečí). Oběti domácího násilí mohou také požádat soud pro rodinné záležitosti o vydání ochranného opatření, kterým se stanoví některé zákazy pro pachatele v případě, že existují závažné důvody k tomu považovat za pravděpodobné, že údajné násilné činy skutečně spáchal, i nebezpečí, jemuž je oběť vystavena.

Soudní dvůr / soud Vás a Vaši rodinu může také chránit před možnými hrozbami nebo nátlakem údajného pachatele tím, že podnikne kroky k zákazu veškerého kontaktu, jako je nařízení vyšetřovací vazby, soudního dohledu a dalších soudem nařízených omezení.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Ochranu obětí zajišťuje justiční orgán, který zohlední rizika a potřeby obětí při vydávání některých rozhodnutí, jako je například zákaz navázat kontakt nebo se vyskytovat na některých místech, jako je například bydliště oběti. Rozhodnutí, která stanoví tyto zákazy, jsou předávána policejním komisariátům a četnickým stanicím, které jsou pak pověřeny tím, aby dbaly na jejich dodržování. V případě, že obviněný nebo odsouzený tento zákaz poruší, může být zadržen a toto chování může být důvodem pro jeho uvěznění nebo může být kvalifikováno jako nové protiprávní jednání.

Když je oběti poskytnuto speciální ochranné zařízení (telefon pro případ vážného nebezpečí), je její bezpečnost zajištěna prostřednictvím tohoto nástroje, který umožňuje snadno kontaktovat platformu, která pak okamžitě upozorní nejbližší policejní nebo četnický orgán, aby se dostavil na pomoc oběti v nebezpečí.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Policista nebo příslušník soudní policie, který vede Váš výslech, odpovídá za shromáždění prvních informací, které umožňují individuální posouzení Vaší situace a Vaší potřeby ochrany. Tyto informace předá justičnímu orgánu pověřenému daným řízením, který rozhodne, pokud to považuje za vhodné, zda má sdružení na podporu obětí provést důkladné vyhodnocení. Hlavním cílem tohoto individuálního posouzení je určit, jaké je riziko, že se pachatel dopustí zastrašování nebo odplaty.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Cílem výše popsaného hodnocení je rovněž stanovit riziko sekundární viktimizace v důsledku Vaší účasti v trestním řízení.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Velmi zranitelné oběti mají nárok na vyhodnocení a asistenci poskytované sdružením na podporu obětí.

Navíc jsou poskytována další ochranná opatření v závislosti na potřebách oběti, například:

 • omezení počtu výslechů a lékařských vyšetření pouze na ty, které budou nezbytně nutné pro účely vyšetřování;
 • možnost požádat o výslech vyšetřovatelem stejného pohlaví v případě sexuálního násilí nebo násilí páchaného na základě pohlaví;
 • být vyslechnut(a) ve vhodných prostorách proškolenými vyšetřovateli, přičemž všechny výslechy povedou pokud možno stejní vyšetřovatelé.

Jsem nezletilý – mám nějaká zvláštní práva?

Nezletilá oběť má nejen stejná práva jako dospělé osoby, ale má i zvláštní práva související s její nezletilostí. Pokud se tedy jeví, že rodiče (nebo zákonní zástupci) nejsou schopni zajistit ochranu zájmů nezletilého dítěte, určí justiční orgán zástupce ad hoc (příbuzného dítěte nebo pověřenou osobu), která převezme zastupování nezletilého a výkon jeho práv.

Je rovněž vždy určen advokát, který bude chránit zájmy nezletilé oběti a který musí být přítomen při každém jejím výslechu.

U některých trestných činů, zejména u trestných činů sexuální povahy, může být nezletilá oběť podrobena lékařsko-psychologickému posudku ve fázi vyšetřování, jejímž cílem je posoudit povahu a rozsah způsobené újmy a stanovit, zda je v jejím důsledku nutná odpovídající léčba nebo péče. Výslechy nezletilých, kteří se stali obětí určitých trestných činů, zejména trestných činů sexuální povahy, musí být vždy natáčeny, aby nebylo nutné nezletilého vyslýchat vícekrát.

A konečně u každého výslechu bez ohledu na povahu událostí, k nimž došlo, může nezletilou oběť doprovázet osoba, kterou si sama zvolí (blízká osoba, rodinný příslušník, právní zástupce, lékař, psycholog).

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu – jaká jsou má práva?

Osoba, která se sama přímo nestala obětí trestného činu, může být i přesto považována za nepřímou oběť a mít určitá práva.

Nepřímá oběť, která dle vlastního názoru utrpěla újmu, byť i jen morální, může uplatňovat nárok v adhezním řízení při vyšetřování, před vyšetřujícím soudcem nebo při jednání, při němž je pachatel souzen soudem nebo soudním dvorem.

Naproti tomu nepřímá oběť nemusí být na rozdíl od přímé oběti trestného činu nutně předvolána ani informována o výsleších, pokud se k tomu předem nevyjádřila.

A konečně musí oběť specifikovat povahu újmy, kterou utrpěla, aby mohl soudce určit, zda se může uplatňovat nárok v adhezním řízení, tj. zda její žádost v tomto smyslu může být považována za oprávněnou.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu – jaká jsou má práva?

Osoba, která se sama přímo nestala obětí trestného činu, může být i přesto považována za nepřímou oběť a mít určitá práva.

Nepřímá oběť, která dle vlastního názoru utrpěla újmu, byť i jen morální, se může uplatňovat nárok v adhezním řízení při vyšetřování, před vyšetřujícím soudcem nebo při jednání, při němž je pachatel souzen soudem nebo soudním dvorem.

Naproti tomu nepřímá oběť nemusí být na rozdíl od přímé oběti trestného činu nutně předvolána ani informována o výsleších, pokud se k tomu předem nevyjádřila.

A konečně musí oběť specifikovat povahu újmy, kterou utrpěla, aby mohl soudce určit, zda se může uplatňovat nárok v adhezním řízení, tj. zda její žádost v tomto smyslu může být považována za oprávněnou.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Mediace je soudní opatření, které lze uplatnit, pokud je pravděpodobné, že může zajistit nápravu škody, která byla oběti způsobena, ukončit problém vyplývající z daného trestného činu nebo přispět k nápravě pachatele.

O tomto opatření může rozhodnout státní zástupce se souhlasem oběti nebo na její žádost.

Pokud se násilí dopustil manžel nebo bývalý manžel oběti, její registrovaný partner nebo bývalý registrovaný partner či její současný či bývalý druh či družka, provádí se mediace pouze tehdy, pokud o ni oběť výslovně požádá. V tomto případě pachatel násilného činu rovněž obdrží napomenutí (rappel à la loi).

Pokud se poté, co pachatel a oběť absolvují mediaci, dopustí manžel nebo bývalý manžel oběti, její registrovaný partner nebo bývalý registrovaný partner či její současný či bývalý druh či družka, násilí znovu, není možno provádět další mediaci.

Mediace, kterou může provést příslušník soudní policie, osoba pověřená prokurátorem nebo mediátor, spočívá v tom, že se oběť dostane do kontaktu s pachatelem a současně bude zaručena bezpečnost oběti, která vyjádří souhlas se zásadami a způsobem provedení mediace. Oběť nemůže být konfrontována s pachatelem proti své vůli, ani s ním v žádném případě nesmí být ponechána o samotě.

Toto opatření navíc nebude provedeno, pokud se jeví, že kontakt mezi pachatelem a obětí představuje pro oběť nebezpečí.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Veškeré francouzské právní předpisy jsou k dispozici na Odkaz se otevře v novém okně.internetových stránkách. Práva obětí jsou uvedena v trestním řádu, zejména v článcích 10-2 až 10-5 a D1-2 až D1-12.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestní oznámení můžete podat jakémukoli policejnímu nebo četnickému orgánu, který je předá státnímu zastupitelství v místě, kde byl trestný čin spáchán, nebo v místě bydliště nebo zatčení pachatele.

Můžete se rovněž obrátit přímo na státního zástupce, a to obyčejným dopisem, v němž objasníte skutečnosti, které se Vám udály, s uvedením data a místa, kde k těmto činům došlo, a Vaší totožnosti a adresy.

Trestný čin může za stejných podmínek oznámit i jakákoli osoba, která není jeho obětí.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Informace poskytované oběti o postupu vyšetřování

Oběť se může dotázat policejních nebo četnických orgánů, státního zástupce nebo vyšetřujícího soudce (v případě, že mu byla věc předložena), v jaké fázi se nachází vyšetřování v její věci.

Pokud se jedná o závažný trestný čin a v případě některých přečinů platí, že pokud oběť uplatní nárok v adhezním řízení, bude ji vyšetřující soudce každých šest měsíců informovat o stavu probíhajícího řízení.

Informace poskytované oběti o následných opatřeních navazujících na vyšetřování

Po skončení vyšetřování bude oběť informována o přijatém rozhodnutí: odložení případu, alternativním opatření k trestnímu stíhání, zahájení soudního vyšetřování nebo předvolání obviněného před soud nebo soudní dvůr. Pokud se má konat soudní řízení, bude oběť informována o tom, z jakých trestných činů je podezřelý obžalován, a dále o datu a o místě jednání.

Informace poskytované osobě podávající trestní oznámení

Každá osoba, která oznámila určité skutečnosti, je státním zástupcem informována o následných krocích.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Pokud nemáte advokáta, můžete získat informace o svých právech a povinnostech tak, že se obrátíte na soudy, „centra spravedlnosti a práva“ (maisons de la justice et du droit), na kontaktní místa poskytující přístup k právu, na magistrát či radnici nebo na centra sociální pomoci, kde trvale působí sdružení na podporu obětí. Můžete také využít bezplatného právního poradenství, které bez ohledu na věk, národnost nebo prostředky poskytují právníci, zejména advokáti, na uvedených místech.

Právní pomoci můžete využít za předpokladu, že splňujete následující podmínky:

 • jste francouzským státním příslušníkem, případně pocházíte z členského státu Evropské unie nebo ze státu, který s Francií uzavřel mezinárodní dohodu, případně máte legálně místo obvyklého pobytu ve Francii (splnění této podmínky se nevyžaduje, pokud jste nezletilý(á) nebo jste uplatnil(a) nárok v adhezním řízení).
 • vaše finanční prostředky [1] nepřesahují maximální hranici stanovenou zákonem o financích. Splnění této podmínky týkající se prostředků se nevyžaduje, pokud jste se stal(a) obětí mimořádně závažné trestné činnosti (úmyslný útok na Váš život, mučení nebo barbarské činy, teroristický čin, znásilnění, atd), pokud pobíráte dávku aktivní solidarity (revenu de solidarité active, RSA), nebo solidární starobní příspěvek a nemáte žádný jiný zdroj příjmů, případně pokud se vaše situace jeví jako hodná obzvláštního zájmu vzhledem k předmětu soudního sporu nebo pravděpodobným nákladům na soudní řízení.

Právní pomoc zahrnuje:

 • odměny advokátovi;
 • případně náklady soudního vykonavatele;
 • náklady na odborné posudky atd.;
 • případnou záruku, kterou budete muset uhradit.

Právní pomoc může být úplná nebo částečná. O právní pomoc je nutné požádat již při zahájení řízení, neboť náklady vzniklé před podáním žádosti Vám nebudou uhrazeny.

Informace a formulář žádosti o právní pomoc můžete získat u svého advokáta, u instituce typu „maison de la justice et du droit“, na magistrátu či radnici, u místně příslušného soudu podle Vašeho bydliště nebo u soudu, jemuž byl daný případ svěřen. Formulář lze rovněž stáhnout z následujícího odkazu: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Podmínky pro získání právní pomoci týkající se finančních prostředků:
Aby bylo možné posoudit Vaše potřeby právní pomoci, přihlížejí orgány k prostředkům, které jste obdrželi od 1. ledna do 31. prosince roku uplynulého před podáním žádosti. Tyto prostředky zahrnují příjmy všeho druhu s výjimkou rodinných dávek a některých sociálních dávek. Zohledňují se rovněž prostředky Vašeho manžela/manželky, druha/družky, nezaopatřeného dítěte a všech osob, které s Vámi žijí ve společné domácnosti.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování/soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Náklady spojené s řízením mohou být s určitými výhradami kryty Vaším pojištěním právní ochrany, pokud se toto pojištění zčásti nebo zcela vztahuje na odměnu advokáta, na odměnu soudního vykonavatele, na soudní poplatky, transakční náklady nebo náklady na znalecké posudky.

V opačném případě budou poté, co soud vynese rozsudek, při likvidaci škody tyto výdaje na Vaši žádost naúčtovány odsouzenému.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud se státní zástupce rozhodne na základě vyšetřování případ odložit, můžete se odvolat k nejvyššímu státnímu zástupci odvolacího soudu, pod který spadá soud, jenž věc odložil.

Pokud se nejvyšší státní zástupce domnívá, že je nutné zahájit stíhání, může nařídit státnímu zástupci, aby stíhání zahájil. Pokud se nejvyšší státní zástupce domnívá, že Vaše odvolání je neopodstatněné, sdělí Vám, že mu nevyhoví.

Kromě toho, pokud žaloba podaná státnímu zástupci vyústila v odložení případu, případně pokud od podání této žaloby uplynula lhůta tří měsíců, můžete podat žalobu přímo příslušnému vyšetřujícímu soudci uplatněním nároku v adhezním řízení.

A konečně můžete nechat předvolat údajného pachatele přímo k soudu tak, že požádáte soudního vykonavatele, aby mu předvolání předal. V takovém případě budete muset zaplatit zálohu, jejíž výše je stanovena soudem v závislosti na Vašich prostředcích.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Budete vyrozuměn(a) o datu konání soudu a můžete se zúčastnit soudního řízení. V některých případech je soudní řízení neveřejné a budete moci zůstat v soudní síni pouze po dobu, kdy budete svědčit. Na druhou stranu zúčastnit se celého soudního řízení, i pokud bude neveřejné, budete oprávněni pouze v případě, že se stanete účastníkem adhezního řízení.

Po celou dobu soudního řízení máte bezpodmínečné právo na asistenci sdružení na podporu obětí. Členové těchto sdružení Vám mohou pomoci při podání žádosti o uplatnění nároku v adhezním řízení, mohou být přítomni při různých jednáních a mohou Vám pomoci pochopit dokumenty a rozhodnutí soudců.

Pokud máte potíže s porozuměním nebo vyjadřováním ve francouzštině, bude Vám poskytnut tlumočník.

Při jednání může účastník adhezního řízení nechat předvolat svědky nebo vznést námitky proti výslechu některých svědků.

Oběť nebo účastník adhezního řízení má možnost klást svědkům a obviněnému/obžalovanému otázky prostřednictvím předsedy soudu nebo soudního dvora.

A konečně jste oprávněni předložit svá vyjádření (písemné poznámky) týkající se technických aspektů soudního řízení, zákona a/nebo skutkové podstaty věci, na něž je soudce povinen odpovědět.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Jakmile jsou justiční, policejní nebo četnické orgány upozorněny na předmětné skutečnosti, je oběť kontaktována za účelem výslechu.

Není odpovědná za pátrání po pachateli ani za prokazování jeho viny, tuto povinnost má státní zástupce. Může však být požádána, aby poskytla veškeré důkazy nebo indicie umožňující prokázat pravdu (lékařská osvědčení, totožnost svědků apod.)

Oběť se může rozhodnout, že se stane účastníkem řízení uplatňujícím občanskoprávní nároky, což jí dává právo požadovat finanční odškodnění za utrpěnou újmu a být zastupována advokátem.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Od okamžiku, kdy jsou policejní nebo četnické orgány pověřeny vyšetřováním, přistoupí k výslechu oběti. Při této příležitosti ji vždy informují o jejím právu:

 • Získat odškodnění za utrpěnou újmu ve formě náhrady škody nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem, včetně případného opatření restorativního trestního soudnictví;
 • uplatnit nárok v adhezním řízení buď v rámci zahájení trestního stíhání státním zástupcem, nebo na základě přímého předvolání pachatele před příslušný soud nebo žalobou podanou vyšetřujícímu soudci;
 • pokud si to přeje, uplatnit nárok v adhezním řízení a být zastupována advokátem, jehož si může zvolit sama nebo kterého na její žádost určí předseda advokátní komory u příslušného soudu s tím, že náklady ponese oběť s výjimkou případů, kdy splňuje podmínky přístupu k právní ochraně nebo pokud má pojištění právní ochrany;
 • získat pomoc od příslušné služby jednoho nebo více veřejnoprávních subjektů nebo sdružení zajišťujících podporu obětí;
 • eventuálně se obrátit na komisi pro odškodnění obětí trestných činů (Commission d'indemnisation des victimes d'infractions) v případě některých trestných činů;
 • být informována o ochranných opatřeních, která může využít, například o soudních zákazech kontaktu. Oběti jsou rovněž informovány o trestech uložených pachatelům násilných trestných činů a o podmínkách výkonu případných trestů, které mohou být uloženy;
 • oběti, které nerozumí francouzsky, mohou využívat služeb tlumočníka a překladů informací nezbytných pro výkon jejich práv;
 • na vlastní žádost může být každý ve všech fázích řízení doprovázen svým právním zástupcem a dospělou osobou, kterou si zvolí, pokud příslušný soudní orgán důvodně nerozhodne o opaku;
 • Uvést jako své bydliště adresu třetí osoby s výhradou výslovného souhlasu této osoby.

Oběť se musí dostavit k soudu/soudnímu dvoru a svědčit, pokud je předvolána jako svědek.

Účastník adhezního řízení nemusí být přítomen osobně, pokud je zastoupen advokátem. Naproti tomu, pokud se účastník adhezního řízení nedostaví a není zastupován, má se za to, že vzal svůj návrh zpět, s výjimkou případů, kdy písemně informoval soud nebo soudní dvůr o svých požadavcích.

Účastník adhezního řízení a oběť, která byla předvolána k soudu nebo soudnímu dvoru za účelem svědectví, může požadovat náhradu nákladů vzniklých v důsledku její účasti na jednání, pokud o to v průběhu řízení požádá.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Při jednání můžete učinit prohlášení a poskytnout důkazy, které však musí dodržovat zásadu kontradiktornosti a musí být předány předem jak obhajobě (údajnému pachateli a/nebo jeho advokátovi), tak státnímu zástupci.

Máte právo uplatnit nárok v adhezním řízení, a to buď samostatně nebo s pomocí advokáta.

Musíte vyčíslit svůj nárok na odškodnění (finanční částku určenou k náhradě hmotné újmy, utrpení, ztráty času vyplývající z předmětných skutečností). Pro orientaci Vám může pomoci sdružení na podporu obětí.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

V průběhu soudního řízení je oběť informována o svém právu uplatnit nárok v adhezním řízení, právu využívat služeb advokáta a za určitých podmínek o svém nároku na právní pomoc, jakož i o možnosti pomoci ze strany sdružení na podporu obětí.

Oběť, která se stala účastníkem adhezního řízení, je informována, že se v určitých případech může obrátit na komisi pro odškodnění obětí trestných činů (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, CIVI) při vymáhání náhrady škody, pokud jí soud tuto náhradu přiznal.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

U trestního soudu a policejního soudu nemáte nárok na přímý přístup k dokumentům: musíte nejprve získat souhlas státního zástupce.

Naproti tomu pokud jste se vznesl(a) nárok v adhezním řízení, můžete do nich nahlížet buď přímo, nebo prostřednictvím svého advokáta, případně si vyžádat jejich kopii.

U porotního soudu (Cour d’Assises) můžete získat bezplatné kopie protokolů konstatujících protiprávní jednání, písemné výpovědi svědků a znalecké posudky a rovněž získat kopie ostatních procesních písemností.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Proti rozhodnutí soudu nemůžete podat opravný prostředek, pokud jste neuplatnil(a) nárok v adhezním řízení, neboť jako „prostá oběť“ nejste účastníkem řízení.

Kromě toho, pokud jste byl(a) soudem uznán(a) za účastníka adhezního řízení, tj. pokud soud přijal Váš nárok v adhezním řízení, nebudete se moci odvolat proti rozhodnutí o vině nebo trestu vynesenému v rozsudku. Můžete se odvolat pouze proti výrokům, které se Vás týkají.

Jaká jsou má práva po vydání rozhodnutí?

V každém případě máte právo:

 • být informován(a) v případě rozhodnutí, které zakazuje pachateli, aby Vás kontaktoval;
 • být informován(a) o výkonu trestu (propuštění odsouzené osoby, snížení jejího trestu, místo jejího pobytu atd.) prostřednictvím sdružení na podporu obětí nebo přímo od Vězeňské probační a mediační služby Odkaz se otevře v novém okně.(Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, SPIP);
 • požádat soudce, aby pachateli trestného činu zakázal navštěvovat Vás, setkat se s Vámi nebo Vás kontaktovat, pokud bude dočasně nebo podmínečně propuštěn, případně pokud bude jeho trest snížen nebo změněn;
 • být informován(a) v případě, že odsouzený pachatel uprchne a představuje nebezpečí pro Vás nebo osoby Vám blízké;
 • obdržet pomoc od sdružení na podporu obětí;
 • na to, aby byly Vaše zájmy zohledněny před jakýmkoli rozhodnutím o propuštění odsouzené osoby; a předložit ve lhůtě patnácti dnů písemné připomínky ještě před přijetím jakéhokoli rozhodnutí.

Pokud uplatníte nárok v adhezním řízení, máte mimo jiné právo na to:

 • být informován(a) soudem / soudním dvorem o svém právu obrátit se na Komisi pro odškodňování obětí trestných činů (Odkaz se otevře v novém okně.Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction CIVI);
 • být zastupován(a) advokátem a/nebo získat právní pomoc;
 • být vyrozuměn(a) o rozhodnutí (zaslání rozsudku).

Během výkonu trestu máte právo:

1. obrátit se na justiční orgán v případě jakéhokoli porušení Vašich zájmů;

2. získat náhradu za svou újmu ve formě náhrady škody nebo jakýmkoli jiným vhodným způsobem včetně toho, že navrhnete případné opatření restorativního trestního soudnictví.

3. pokud si to přejete, být informován(a) o skončení výkonu trestu odnětí svobody, v případech a za podmínek stanovených trestním řádem;

4. na případné zohlednění potřeby zaručit Váš klid a Vaši bezpečnost.

Soudní orgán je povinen zaručit všechna tato práva po celou dobu výkonu trestu bez ohledu na jeho podmínky.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

Po skončení soudního řízení Vám může poskytnout pomoc advokát, který Vám může poradit, zda je vhodné podat odvolání nebo jaké jsou možnosti pro obrácení se na soudního vykonavatele.

Budete moci rovněž bez časového omezení využívat pomoci sdružení na podporu obětí.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

Pokud je pachatel odsouzen, budete informován(a) o trestu, pokud jsou jeho součástí i ustanovení zakazující pachateli, aby Vás kontaktoval nebo se pohyboval v místě Vašeho bydliště.

Pokud jste uplatnil(a) nárok v adhezním řízení, obdržíte kopii rozsudku s uvedením informací o uloženém trestu.

Pokud je pachatel odsouzen k trestu odnětí svobody, mohou Vám být poskytnuty informace o návrhu na podmíněné propuštění, k němuž se budete moci vyjádřit.

Budu informován(a), pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Pokud je daná osoba odsouzena za určité trestné činy (znásilnění, vražda nebo pokus o vraždu a za většinu trestných činů sexuální povahy), a pokud jste o to požádal(a) jako oběť nebo jako účastník adhezního řízení, můžete být informován(a) přímo nebo prostřednictvím Vašeho advokáta o propuštění dané osoby, pokud k němu dojde v den uplynutí trestu.

V případě útěku Vás bude informovat státní zástupce.

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném propuštění? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Pokud existuje riziko, že by se odsouzený mohl nacházet v přítomnosti oběti nebo účastníka adhezního řízení a pokud se jeví, že je nutno se takovému setkání vyhnout, soudy, které zajišťují výkon trestu, spojí jakékoli rozhodnutí o dočasném nebo trvalém ukončení výkonu trestu se zákazem kontaktovat oběť nebo účastníka adhezního řízení, případně se vyskytovat v blízkosti jeho bydliště a pracoviště (čl. 712-16-2 odst. 1 trestního řádu).

Tento zákaz je dokonce povinný, pokud není ze zvláštních důvodů rozhodnuto o opaku, v případě, že byla daná osoba odsouzena za trestný čin podle článku 706-47 trestního řádu (většina sexuálních trestných činů, čl. 712-16-2 odst. 2 trestního řádu).

Za tímto účelem bude oběti nebo účastníkovi adhezního řízení zasláno oznámení informující o tomto opatření a o důsledcích, které mohou pro odsouzeného z nedodržení tohoto zákazu plynout (čl. 712-16-2 odst. 3 trestního řádu, srovnej níže)

A konečně advokát účastníka adhezního řízení (tedy nikoli „pouhé oběti“) se může na vlastní žádost zúčastnit kontradiktorního jednání a přednést své připomínky soudci, soudnímu dvoru a senátu (chambre de l’application des peines) při posuzování žádostí o podmíněné propuštění osob odsouzených k trestu odnětí svobody (peine d'emprisonnement) na pět nebo více let nebo k trestu odnětí svobody nejméně na deset let (peine de réclusion).

Navíc soudci pro výkon trestu mohou před přijetím jakéhokoli rozhodnutí informovat oběť nebo účastníka adhezního řízení přímo nebo prostřednictvím jeho advokáta o tom, že může předložit písemné vyjádření do 15 dnů od oznámení těchto informací. Tyto připomínky může oběť nebo účastník adhezního řízení zaslat soudu jakýmkoli vhodným způsobem.

Oběť nemůže podat opravný prostředek proti rozhodnutím týkajícím se výkonu trestu odsouzené osoby. Může však podat nové trestní oznámení, pokud se pachatel dopustí nových trestných činů, nebo vyrozumět soudce pověřeného dohledem nebo státního zástupce o tom, že odsouzený porušil povinnosti či zákazy, které mu byly uloženy, např. pokud nedodržel zákaz kontaktovat oběť.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení).

Platné právní předpisy umožňují každému, kdo tvrdí, že je obětí:

 • vznést nárok v adhezním řízení u vyšetřujícího soudce pověřeného daným případem;
 • podat návrh na předběžné opatření, případně podat žalobu ve věci samé k občanskoprávnímu soudu.

1) Občanskoprávní žalobu u trestního soudu lze podat různými způsoby:

–          Žaloba v případě, že státní zastupitelství nezahájilo trestní stíhání (a proto má za následek zahájení trestního stíhání).

Jsou možné dva postupy:

 • přímé předvolání (v případě přestupků nebo přečinů);
 • zahájení adhezního řízení (v případě přečinů nebo zločinů).

–          Přistoupení do řízení jako vedlejší účastníkv případě, že již bylo zahájeno trestní stíhání.

–         Adhezní řízení.

Tento úkon lze provést osobně, jste-li přítomni na jednání, ale také tak, že podáte žádost na dálku a zašlete předsedovi trestního soudu doporučený dopis s dodejkou nebo fax vyjadřující přání uplatnit nárok v adhezním řízení a obsahující vyčíslení částky požadované náhrady škody. Tento úkon lze provést také prostřednictvím advokáta.

2) Občanskoprávní žalobu u občanskoprávního soudu lze podat podle obecného práva občanskoprávní odpovědnosti.

V případě, kdy se osoba rozhodne domáhat se náhrady škody u občanskoprávního soudu, nebude se již moci následně obrátit na soud trestní. Ale naopak pokud se procesní subjekt obrátí na trestní soud, může následně věc předložit i soudu občanskoprávnímu.

Soud pachateli uložil, aby zaplatil náhradu škody. Jak mohu pachatele přimět, aby zaplatil?

V případě obtíží s vymáháním náhrady škody má účastník řízení možnost využít občanskoprávního postupu exekuce tak, že se obrátí na soudního vykonavatele. Tato žádost musí být zaslána poštou předsedovi soudu prvního stupně (tribunal de grande instance, TGI) místně příslušného podle bydliště odsouzeného, případně pokud si odsouzený odpykává trest odnětí svobody, soudu prvního stupně místně příslušného podle daného vězeňského zařízení. Zabavit je možné:

– část zbývajícího disponibilního platu odsouzeného;

– prostředky na jeho bankovním účtu;

– určité položky z jeho majetku.

Pokud pachatel odmítá zaplatit, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Pokud odsouzený neposkytne oběti náhradu škody dobrovolně, může se oběť obrátit na Úřad pro pomoc obětem trestné činnosti při vymáhání náhrady škody (service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions, SARVI). Stačí, aby oběť uvedla odůvodnění, že jí pravomocný trestní rozsudek (proti němuž se již nelze odvolat) přiznává náhradu škody.

SARVI vyplatí oběti v zastoupení povinného náhradu škody v plném rozsahu až do výše 1 000 EUR; nad rámec této částky uhradí zálohu ve výši 30 % z celkové částky do maximální výše 3 000 EUR. Po uhrazení zálohy zaplatí SARVI zbytek dlužné částky v závislosti na částkách, které bude schopen vymoci od odsouzeného.

Aby bylo možné se obrátit na úřad SARVI, je nutné, aby si oběť vyzvedla formulář žádosti o pomoc při vymáhání pohledávek u soudu prvního stupně (jednotná podatelna, podatelna soudce pověřeného jednáním s obětmi, úřady pro výkon rozhodnutí, úřad pro pomoc obětem) nebo v centrech spravedlnosti a práva „maison de justice et du droit“ poskytujících přístup k právu, magistráty a radnice..., která následně předají vyplněný formulář úřadu SARVI.

Na úřad SARVI je nutno se obrátit ve lhůtě dvou měsíců až jednoho roku ode dne, kdy rozhodnutí o náhradě škody nabude právní moci.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Garanční fond pro oběti teroristických činů a jiných trestných činů (Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, FGTI) provádí odškodnění obětí teroristických činů na základě zvláštního postupu. Zajišťuje rovněž odškodnění:

–          obětí znásilnění, sexuálního násilí, loupeže, podvodu, zpronevěry, vymáhání peněz za ochranu, zničení, poškození nebo ztráty majetku;

–          obětí trestného činu s následky trvalého zdravotního postižení nebo úplné pracovní neschopnosti;

–        příbuzných obětí vraždy nebo neúmyslného zabití.

Pro získání náhrady škody od FGTI je nutné za určitých podmínek podat žádost přímo komisi pro odškodnění obětí trestných činů (CIVI) při soudu prvního stupně (tribunal de grande instance, TGI), který je příslušný podle místa bydliště žadatele, případně při místně příslušném soudu, jenž o daném trestném činu rozhoduje.

Na komisi CIVI je třeba se obrátit do tří let od data spáchání daného trestného činu. Tato lhůta se prodlužuje o jeden rok od data posledního rozhodnutí v trestní věci.

Pokud byl daný trestný čin spáchán na francouzském území, je možné odškodnit:

—          osoby, které jsou francouzskými státními příslušníky;

—          státní příslušníky členského státu Evropské unie.

Pokud byl daný trestný čin spáchán v zahraničí, mohou získat odškodnění pouze francouzští státní příslušníci.

1) V případě těžké újmy na zdraví:

může oběť získat odškodnění za újmu na zdraví v plné výši, pokud: v důsledku daných činů došlo k úmrtí, zmrzačení nebo k trvalému postižení, případně k plné pracovní neschopnosti v trvání jednoho měsíce nebo delší, případně pokud se jednalo o trestný čin znásilnění, sexuálního násilí nebo pohlavního zneužití, případně obchodování s lidmi.

Komise CIVI zohledňuje dávky vyplácené institucemi sociálního zabezpečení, pojišťovnami a vzájemnými pojišťovnami atd. Na poškození oděvu nebo majetkovou újmu se náhrada škody neposkytuje.

2) V případě lehké újmy na zdraví a majetkové újmy vzniklé v důsledku loupeže, podvodu, zpronevěry, vymáhání peněz za ochranu, zničení, poškození nebo ztráty majetku;

Pokud oběť utrpěla újmu na zdraví, která vedla k plné pracovní neschopnosti kratší než jeden měsíc nebo k majetkové újmě v důsledku jednoho ze sedmi zmíněných trestných činů, podléhá náhrada škody i nadále přísným podmínkám a je omezena horní hranicí.

Pro odškodnění z uvedených důvodů je nutno splnit následující dodatečné podmínky:

–          mít příjmy nepřesahující 1,5 násobek horní hranice stanovené pro nárok na částečnou právní pomoc (tato horní hranice je ovlivněna započtením vyživovaných rodinných příslušníků);

–          nebýt schopen získat účinnou a dostatečnou náhradu utrpěné škody od pojišťovny, instituce sociálního zabezpečení, nebo jakéhokoli jiného dlužníka;

–          mít v důsledku daného trestného činu závažné obtíže, co se týče hmotné situace nebo psychického stavu (pouze u hmotné újmy).

V takovém případě může mít oběť nárok na náhradu škody v maximální výši 4 500 EUR.

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Pokud není pachatel odsouzen, můžete se domáhat odškodnění za Vaši újmu prostřednictvím občanskoprávní žaloby podané u občanskoprávního soudu. V takovém případě jste povinni prokázat odpovědnost pachatele za újmu, kterou jste utrpěli.

Navíc vzhledem k tomu, že řízení před komisí CIVI je nezávislé na řízení před trestními soudy, může se oběť obrátit na komisi pro odškodnění obětí trestných činů i v případě, že nebyl vydán rozsudek nebo rozhodnutí trestního soudu, a rovněž v případě, že byl obviněný nebo obžalovaný zproštěn obžaloby.

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o své žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na peněžitou pomoc?

V rámci řízení u komise CIVI můžete požádat o zálohu, pokud není Vaše právo na náhradu škody zpochybněno a pokud není situace taková, že Vaši újmu není možno vyčíslit, protože nemůžete vypočítat její celkovou výši nebo protože příslušné instituce sociálního zabezpečení nesdělily výši vrácených částek. Pokud tyto podmínky nesplňujete, může Vám být případně poskytnuta záloha na základě posouzení předsedy komise CIVI.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Stal(a) jsem se obětí trestného činu – na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc a podporu?

Seznam organizací na podporu obětí je uveden v následujícím adresáři: Odkaz se otevře v novém okně.Adresář sdružení na podporu obětí.

Můžete se obrátit na sdružení na podporu obětí, které se nachází nejblíže Vašemu bydlišti.

Nepřetržitá telefonní linka na pomoc obětem

Pomoc obětem v konkrétních případech:

 • Ohrožené děti: 119 – 24 hodin denně – 7 dní v týdnu.
 • Pohřešované děti: 116 000 – 24 hodin denně – 7 dní v týdnu.
 • Násilí páchané na ženách: 3919 – 7 dní v týdnu – od pondělí do pátku od 9 do 22 h a v sobotu, v neděli a o svátcích od 9 do 18 h.
 • Znásilnění a sexuální útoky: 0 800 05 95 95 – od pondělí do pátku od 10 do 19 h.
 • Rasistické činy: 01 40 35 36 55 – úterý, čtvrtek a pátek od 10:30 do 13:30 h.
 • Homofobní činy: 01 48 06 42 41 – od pondělí do pátku od 18 do 22 h, v sobotu od 14 do 16 h a v neděli od 18 do 20 h.
 • Odkaz se otevře v novém okně.Šikana ve školách: 3020 – od pondělí do pátku od 9 do 20 h a v sobotu od 9 do 18 h.

Je pomoc obětem bezplatná?

Ano, podpora poskytovaná sdruženími na podporu obětí je zcela bezplatná.

Jaký druh pomoci mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Lékařská pomoc:

Oběť může využít lékařských konzultací a získat potvrzení o svých zraněních, jestliže se dostaví do nemocnice.

Domácí násilí:

Oběť se může bez ohledu na svůj rodinný stav v případě nebezpečí naléhavě obrátit na soud prvního stupně pro rodinné záležitosti, aby dosáhla prozatímního přidělení ubytování a vykázání svého násilného partnera v rámci ochranného příkazu.

Právní pomoc:

V rámci každého soudu prvního stupně je zřízena kancelář na podporu obětí, kterou řídí sdružení na podporu obětí. Tyto struktury informují, směrují a doprovázejí oběti trestných činů a vysvětlují jim fungování soudního systému i probíhající postupy, které se jich týkají. Oběti tak mohou:

 • být informovány o jakémkoli naléhavém jednání: například o předběžném slyšení;
 • být informovány o průběhu trestního řízení.

Jsou systematicky směrovány na systém odškodnění, na které mohou mít nárok.

Tyto zásahy jsou bezplatné a důvěrné.

Jaký druh pomoci mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Sdružení na podporu obětí pomáhají obětem po celou dobu soudního řízení tak, že jim bezplatně poskytují právní a sociální informace a rovněž psychologickou podporu. Jejich zástupci mohou obětem pomoci při podání žaloby nebo při zahájení adhezního řízení. Mohou být rovněž přítomni při jednání v trestní věci a pomoci obětem objasnit procesní akty a rozhodnutí různých orgánů.

Tato sdružení mohou mít své zástupce na četnických nebo policejních stanicích, v nemocnicích, na soudech, u sociálních služeb atd. Jejich adresy a telefonní čísla jsou k dispozici u soudů a na četnických a policejních stanicích, a jejich adresář je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde.

Vedle obecných sdružení na pomoc obětem existuje celá řada alternativních sdružení, která se specializují na určitou oblast, jako je například ublížení na zdraví, domácí násilí, dopravní nehody, lékařské pochybení atd. Některá sdružení specializovaná na pomoc ženám, které se staly obětí násilí, mohou poskytovat ženám a jejich dětem azylové bydlení.

Poslední aktualizace: 03/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.