Práva obětí trestných činů – podle zemí

Pokud požadujete trest nebo náhradu škody v souvislosti s trestným činem, jste účastníkem soudního řízení. Mohou vám být rovněž pokládány dotazy za účelem provedení důkazů.

Pokud se státní zástupce rozhodne, že trestní stíhání nezahájí, máte právo vznést obvinění sami.

Jak mohu trestný čin oznámit?

Trestný čin můžete oznámit policii na místě činu, na policejní stanici nebo v případě přečinů online či telefonicky. Máte právo obdržet písemné potvrzení svého oznámení trestného činu.

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Policie vám poskytne kontaktní údaje, abyste mohli případ sledovat.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Máte právo na pomoc právního zástupce při oznamování trestného činu, při výslechu a během soudního řízení. Zástupcem musí být advokát, právník veřejné právní služby nebo licencovaný právní zástupce.

Osoby s nízkými a středními příjmy mohou mít nárok na právní pomoc hrazenou státem. V takových případech uhradí odměnu právního zástupce částečně nebo v plné výši stát. O právní pomoc můžete požádat úřad pro veřejnou právní pomoc nebo prostřednictvím elektronické služby. Můžete také požádat advokátní kanceláře, aby zažádaly o právní pomoc vaším jménem.

Soud může v případě domácího násilí, sexuálně motivovaných trestných činů nebo závažných trestných činů proti vašemu životu, zdraví nebo svobodě nařídit, že musíte mít právního zástupce a osobu poskytující podporu. V takových případech bude odměnu hradit stát bez ohledu na váš příjem.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Pokud jste předvoláni k soudu za účelem objasnění skutkových okolností případu, máte ze strany státu nárok na náhradu cestovních výdajů vzniklých v souvislosti s vaší účastí u soudu. Můžete obdržet denní příspěvek za dny zasedání, cestovní výdaje a náhradu finanční ztráty.

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě předtím, než se dostane k soudu?

Stížnost na rozhodnutí státního zástupce o nezahájení trestního stíhání lze podat u nejvyššího státního zástupce, který má právo podat novou obžalobu.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Ano, soudního řízení se můžete účastnit jako účastník řízení. Pokud požadujete trest nebo náhradu škody v souvislosti s trestným činem, jste účastníkem soudního řízení. Můžete souhlasit se souhrnným trestním příkazem státního zástupce nebo požadovat nějaký jiný trest. Svůj nárok na náhradu škody od obžalovaného můžete uplatnit sami nebo jej vaším jménem může uplatnit státní zástupce.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky, nebo soukromý žalobce?

Pokud požadujete trest nebo náhradu škody v souvislosti s trestným činem, jste účastníkem soudního řízení. Mohou vám být rovněž pokládány dotazy za účelem provedení důkazů.

Pokud se státní zástupce rozhodne, že trestní stíhání nezahájí, máte právo vznést obvinění sami.

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Pokud je to nutné k objasnění skutkového stavu v dané věci, může vám být uložena povinnost osobně se dostavit k soudu. V takovém případě máte ze strany státu nárok na náhradu nákladů, které vám vznikly.

Během soudního řízení musíte vždy mluvit pravdu.

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Jste-li účastníkem řízení, máte právo poskytnout důkazy. Na hlavním líčení budete moci přednést svůj nárok a jeho odůvodnění, poskytnout důkazy a učinit závěrečné prohlášení, ve kterém můžete uvést svůj názor na vinu obžalovaného a trest, který mu má být uložen.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Pokud je vaše přítomnost nezbytná k objasnění skutkových okolností případu nebo pokud jste soudu sdělili, že máte v úmyslu uplatnit nároky, jimiž se státní zástupce nezabývá, budete předvoláni k hlavnímu líčení.

Máte právo být na základě své žádosti informováni o čase a místě konání soudního jednání a o rozsudku vydaném v trestní věci.

Budu mít přístup k soudnímu spisu?

Ano. Pokud jste účastníkem řízení, máte stejné právo na přístup k soudnímu spisu jako obžalovaný. Máte zpravidla právo být informováni o obsahu dokumentů k případu, a to i těch, které nejsou veřejně dostupné.

Poslední aktualizace: 05/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.