V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Služba informací pro oběti (Victims’ Information Service) nabízí informace o podpůrných službách ve vašem okolí, o restorativní justici, systému trestního soudnictví a o Kodexu pro oběti (Victims’ Code) a Chartě obětí (Witness Charter). Služba informací pro oběti

Ministerstvo spravedlnosti pověřuje vnitrostátní služby pro oběti formou grantů. Uděluje také granty komisařům pro policii a trestnou činnost (Police and Crime Commissioners, PCC) pro účely zadávání/poskytování místních služeb psychologické a praktické podpory pro oběti trestných činů v souladu s článkem 143 zákona o protispolečenském chování, trestné činnosti a činnosti policie z roku 2014 (Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014).

Přístup k službám financovaným z místních zdrojů lze získat prostřednictvím webových stránek příslušných komisařů pro policii a trestnou činnost. Příslušné komisaře pro policii a trestnou činnost naleznete na této adrese

Nejbližší centrum pro oběti sexuálního napadení (Sexual Assault Referral Centre) zjistíte dotazem na lince 111 Národní zdravotní služby (NHS) určené pro jiné než tísňové situace (NHS 111 non-emergency service), dotazem u svého praktického lékaře (General Practitioner, GP) nebo na úrazovém a pohotovostním oddělení (Accident & Emergency, A&E) místní nemocnice nebo na webových stránkách možností nabízených Národní zdravotní službou (NHS Choices)https://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Telefonní linka podpory pro oběti

Služba informací pro oběti zahrnuje informační linku pro oběti: +44 8081689293.

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Policie vám musí poskytnout informace o tom, kde a jak získat poradenství nebo podporu včetně přístupu k lékařské podpoře, jakékoli specializované podpoře (například psychologické) a alternativnímu ubytování.

Část 7 zákona o bydlení z roku 1996 (Housing Act 1996) vyžaduje, aby byly místní bytové úřady nápomocny jednotlivcům a rodinám bez domova, kteří požádají o pomoc.

Národní zdravotní služba poskytuje podporu v případech:

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Mnoho nevládních a dobročinných organizací poskytuje obětem trestných činů pomoc, podporu, poradenství a další obecné i specializované služby, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

Poslední aktualizace: 30/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.