V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Program pro náhradu újmy způsobené trestným činem z roku 2012 (Criminal Injuries Compensation Scheme 2012)

Program pro náhradu újmy způsobené trestným činem je program financovaný ze státního rozpočtu, který má odškodňovat nevinné oběti násilné trestné činnosti ve Velké Británii. Úřad pro náhradu újmy způsobené trestným činem (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA) zajišťuje správu programu a rozhoduje o všech nárocích. Ne všechny žádosti o odškodnění budou úspěšné; musíte splňovat podmínky způsobilosti stanovené programem.

Pokyny týkající se programu jsou k dispozici zde

Aplikaci lze spustit zde

Soudem nařízená náhrada škody

Nižší soud (Magistrates' Court) může vydat příkaz k náhradě škody do výše 5 000 GBP za jedno obvinění. Korunní soud (Crown Court) má v tomto smyslu neomezené pravomoci, měl by však přihlédnout k majetkové situaci pachatele.

Příkazy k náhradě škody mohou znít na částku, jakou soud považuje za přiměřenou s přihlédnutím ke všem důkazním informacím a prohlášením obžaloby a obhajoby.

Soudy přikládají vydávání příkazů k náhradě škody značnou důležitost a musí odůvodňovat, proč takový příkaz nevydají.

Více informací o příkazech korunních soudů k náhradě škody je k dispozici zde:

Občanskoprávní nárok

To, zda vznesete nárok v občanskoprávním řízení, je na vás jakožto na oběti. Jeho podání však může ovlivnit jiné nároky na odškodnění / náhradu škody. Možná by bylo vhodné vyhledat právní poradenství.

Informace o postupu pro podání nároku jsou k dispozici zde

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Výkon příkazů k náhradě škody náleží do pravomoci soudů.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Ne - v Anglii a Walesu neexistuje zálohová platba soudem nařízeného odškodnění.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Můžete být k odškodnění způsobilí na základě programu pro náhradu újmy způsobené trestným činem, více informací je k dispozici zde:

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Podle programu pro náhradu újmy způsobené trestným činem můžete mít na odškodnění nárok i v případě, že příslušný útočník není znám nebo není odsouzen. Více informací je k dispozici zde

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Jestliže Úřad pro náhradu újmy způsobené trestným činem rozhodne, že splňujete podmínky způsobilosti k platbě, ale není pak schopen dojít ke konečnému rozhodnutí, může zvážit zálohovou platbu. Není-li schopen dojít ke konečnému rozhodnutí, je důvodem pravděpodobně skutečnost, že úřad vyčkává, než bude znám dlouhodobý dopad vaší újmy.

Více informací je k dispozici zde
Poslední aktualizace: 30/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.