V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Oběti nemají právo podat opravný prostředek proti odsouzení pachatele nebo proti trestu, který mu byl uložen.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Po soudním řízení máte právo:

 • aby vám byly nejpozději deset pracovních dnů ode dne, kdy úřad státního zástupce obdržel správně vyplněnou žádost, uhrazeny výdaje, na které máte podle rozhodnutí úřadu státního zástupce nárok, pokud jste se dostavili k soudu k podání svědecké výpovědi,
 • aby vás útvar péče o svědky (Witness Care Unit) informoval o výsledku soudního řízení, a to včetně stručného odůvodnění rozhodnutí, je-li k dispozici. Tyto informace budou poskytnuty do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy je útvar péče o svědky obdrží od soudu,
 • aby vás útvar péče o svědky v případě potřeby předal do péče služeb podpory pro oběti, je-li to vhodné a jsou-li takové služby k dispozici.

i) Pokud je u korunního soudu (Crown Court) podán opravný prostředek proti odsouzení nebo trestu, o němž rozhodl nižší soud (Magistrates' Court).

Máte právo, aby vám váš útvar péče o svědky sdělil následující informace do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy je obdrží od soudu:

 • informace o jakémkoli podaném opravném prostředku,
 • datum, čas a místo konání jakéhokoli soudního jednání,
 • výsledek tohoto opravného prostředku včetně veškerých změn původního trestu.

Máte rovněž právo:

 • čekat a být usazeni v soudní budově v prostoru odděleném od osoby podávající opravný prostředek a její rodiny a přátel. Soud zajistí, aby tomu tak bylo vždy, kdy to bude možné,
 • získat u korunního soudu kontaktní osobu,
 • obdržet informace o službách podpory pro oběti, je-li to vhodné a jsou-li takové služby k dispozici.

ii) Pokud je podán opravný prostředek proti odsouzení nebo trestu u odvolacího soudu (Court of Appeal) nebo je v trestní věci podán návrh či opravný prostředek u Nejvyššího soudu Spojeného království (Supreme Court) v otázce práva.

Máte právo:

 • být informováni o tom, že osobě podávající opravný prostředek bylo přiznáno připuštění opravného prostředku, a to do pěti pracovních dnů ode dne, kdy útvar péče o svědky tuto informaci obdrží od soudu. Jste-li obětí nejzávažnějšího trestného činu, jste-li trvale cílem trestné činnosti, jste-li zranitelná nebo zastrašovaná osoba, máte právo tuto informaci obdržet do jednoho pracovního dne,
 • získat od útvaru péče o svědky informace o datu, čase a místě konání jakéhokoli soudního jednání do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy útvar tuto informaci obdrží od soudu,
 • být útvarem péče o svědky informováni, má-li být osoba, která podala opravný prostředek, před rozhodnutím o opravném prostředku propuštěna na kauci nebo došlo ke změně podmínek kauce, a to do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy útvar tuto informaci obdrží od soudu,
 • obdržet od útvaru péče o svědky aktualizované informace o jakýchkoli změnách termínů soudního jednání, a to do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy útvar tuto informaci obdrží od soudu,
 • získat prostřednictvím útvaru péče o svědky kontaktní osobu u Úřadu pro odvolání v trestních věcech (Criminal Appeal Office) nebo Nejvyššího soudu Spojeného království (UK Supreme Court),
 • obdržet informaci o výsledku podání opravného prostředku, a to do pěti pracovních dnů ode dne, kdy útvar péče o svědky tuto informaci obdrží od soudu. To zahrnuje veškeré změny původního trestu. Jste-li obětí nejzávažnějšího trestného činu, jste-li trvale cílem trestné činnosti, jste-li zranitelná nebo zastrašovaná osoba, máte právo tuto informaci obdržet do jednoho pracovního dne,
 • čekat a být usazeni v soudní budově v prostoru odděleném od osoby podávající opravný prostředek a její rodiny a přátel. Soud zajistí, aby tomu tak bylo vždy, kdy to bude možné. Je velmi vzácné, aby se osoba, která podala opravný prostředek, dostavila na jednání u Nejvyššího soudu. Bude-li tato osoba přítomna a vy nebudete chtít sedět v soudní síni, bude vám zajištěn zvláštní režim,
 • vyžádat si od pracovníků Úřadu pro odvolání v trestních věcech nebo Nejvyššího soudu Spojeného království kopii rozsudku, jakmile bude zveřejněn.

Jste-li pozůstalý blízký příbuzný a jsou-li v dané věci splněny příslušné podmínky, máte právo, aby vám po připuštění opravného prostředku byla nabídnuta schůzka s úřadem státního zástupce, který vám vysvětlí povahu opravného prostředku a soudní postupy.

Komise pro přezkum trestních věcí (Criminal Cases Review Commission)

Na žádost pachatele provádí Komise pro přezkum trestních věcí přezkumy odsouzení a trestů uložených na základě trestného činu pachatele. Komise může odsouzení nebo trest postoupit k podání nového opravného prostředku, pokud se objeví nové informace nebo nový argument, které by mohly znamenat, že odsouzení je nejisté nebo že trest je příliš dlouhý. Komise každoročně obdrží přibližně 1 000 žádostí odsouzených a k podání nového opravného prostředku postoupí přibližně 30-40 věcí. Při přezkumu případu bude komise posuzovat případný dopad na vaši osobu a rozhodne, zda byste měli být vyrozuměni. Komise bude evidovat důvody svých rozhodnutí, pokud jde o formu kontaktu s vámi, a ve vhodných případech tato rozhodnutí oznámí policii.

 • Máte právo, aby vás komise informovala, pokud bude mít za to, že existuje důvodný předpoklad, že se o přezkumu dozvíte.
 • Pokud komise rozhodne, že je vhodné vás během přezkumu kontaktovat, vyrozumí vás, že byla obdržena žádost a že je daná věc přezkoumávána. Po přezkumu komise rozhodne, zda je třeba odsouzení nebo trest postoupit soudu, a o svém rozhodnutí vás bude informovat, pokud jste výslovně nepožádali, abyste nebyli informováni.
 • Jestliže komise rozhodne, že není vhodné vás během přezkumu kontaktovat, ale následně se rozhodne odsouzení nebo trest postoupit soudu, předpokládá se, že vás komise o tomto postoupení vyrozumí.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

 • Máte právo se kdykoli obrátit na služby podpory pro oběti bez ohledu na to, zda jste oznámili nebo neoznámili trestný čin, a to i po uzavření vyšetřování a trestního stíhání.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

 • Máte právo, aby vás útvar péče o svědky informoval o trestu, který byl podezřelé osobě uložen (pokud byla odsouzena), a to do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy útvar péče o svědky tyto informace obdrží od soudu. Tyto informací zahrnují stručné vysvětlení smyslu a účinku trestu.
 • Máte právo získat kontakt na úřad státního zástupce, který vám zodpoví veškeré vaše případné otázky týkající se trestu, které vám nebude schopen zodpovědět útvar péče o svědky.
 • Jste-li pozůstalý blízký příbuzný a jsou-li v dané věci splněny příslušné podmínky, máte kromě výše uvedených práv také právo, aby vám byla nabídnuta schůzka se zástupcem úřadu státního zástupce, který vám uložený trest vysvětlí. Tato schůzka se obvykle koná v prostorách soudu.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Ze zákona zřízený program probační služby pro kontakty s oběťmi (Probation Service Victim Contact Scheme, VCS) je nabízen obětem násilných a sexuálně motivovaných trestných činů, za které je pachateli uložen trest v délce nejméně dvanáct měsíců. Účelem programu pro kontakty s oběťmi je poskytovat oprávněným obětem prostřednictvím určeného úředníka pro styk s oběťmi (Victim Liaison Officer) informace a poradenství týkající se trestního řízení. To dle uvážení Národní probační služby (National Probation Service) zahrnuje průběžné informování o hlavních fázích výkonu trestu uloženého pachateli, například o převozu do věznice s minimální ostrahou nebo propuštění, a vyjádření k podmínkám týkajícím se oběti, které lze připojit k podmínkám podmíněného propuštění pachatele.

Jste-li oběť pachatele, který se dopustil násilného nebo násilně motivovaného trestného činu [1] a byl mu uložen trest odnětí svobody v délce nejméně dvanáct měsíců nebo mu byla nařízena ochranná ústavní léčba podle zákona o duševním zdraví z roku 1983 (Mental Health Act 1983), máte právo, aby vás útvar péče o svědky informoval a vyrozuměl vás, že vaše údaje budou do dvaceti pracovních dnů automaticky předány Národní probační službě, pokud neuvedete, že si toto předání údajů nepřejete.

Pokud se rozhodnete pro účast v programu pro kontakty s oběťmi, máte právo:

 • rozhodnout, zda chcete získávat informace o hlavních fázích výkonu trestu uloženého pachateli,
 • získat přiděleného úředníka pro styk s oběťmi, který pro vás bude kontaktní osobou při Národní probační službě, pokud nejste obětí pachatele, kterému byla uložena léčba bez dozoru (viz níže),
 • získat informace a předložit Národní probační službě vyjádření k podmínkám týkajícím se oběti, které budou připojeny k podmínkám podmíněného nebo nepodmíněného propuštění pachatele. Mohou například zahrnovat podmínku, která má pachateli bránit ve styku s vámi nebo s vaší rodinou,
 • být Národní probační službou informováni o jakýchkoli podmínkách propuštění, které se týkají vás nebo vaší rodiny,
 • být informováni o datu, kdy platnost těchto podmínek skončí,
 • získat jakékoli další informace, které bude Národní probační služba považovat za vhodné vzhledem k okolnostem případu, včetně informací o hlavních fázích výkonu trestu uloženého pachateli nebo léčby v případě pacienta s duševním onemocněním, kterému je uložena léčba s dozorem nebo bez dozoru.

Jste-li pozůstalý blízký příbuzný oběti pachatele, který byl odsouzen k

trestu odnětí svobody v délce nejméně dvanáct měsíců za násilný nebo sexuálně motivovaný trestný čin nebo mu byla uložena ochranná léčba v ústavu s dozorem, bude i vám nabídnuta účast v programu pro kontakty s oběťmi. Pokud však nejste nejbližší příbuzný oběti, bude tato nabídka na uvážení Národní probační služby.

Jste-li rodič, opatrovník nebo osoba pečující o oběť, která je mladší osmnácti let, je zranitelnou dospělou osobou nebo je jinak neschopna plné účasti v programu pro kontakty s oběťmi, bude vám obvykle nabídnuto, abyste se programu účastnili jejím jménem. Tato účast však nesmí být nabídnuta rodiči, opatrovníkovi nebo osobě pečující o oběť, pokud se má za to, že by to nebylo v nejlepším zájmu oběti.

Opatření na ochranu oběti v případě útěku pachatele

V nepravděpodobném případě útěku pachatele z vazby vás policie o tomto útěku uvědomí, bude-li to možné, jakmile ji informuje vězeňské zařízení, tým pro mladistvé pachatele (Youth Offending Team), nemocnice nebo středisko pro dočasné umístění přistěhovalců. Policie vám také sdělí opatření přijatá na vaši ochranu, bude-li vyhodnoceno, že pachatel pro vás představuje významné riziko újmy.

[1] Podle čl. 45 odst. 2 zákona o domácím násilí, trestných činech a obětech z roku 2004 (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004).

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Pokud jste se rozhodli pro účast v programu pro kontakty s oběťmi a komise pro podmíněné propouštění (Parole Board) hodlá posoudit propuštění pachatele nebo jeho převoz do věznice s minimální ostrahou, máte právo:

 • aby vás Národní probační služba informovala, pokud se má konat jednání komise pro podmíněné propouštění,
 • předložit komisi pro podmíněné propouštění vyjádření k podmínkám podmíněného propuštění (viz glosář),
 • obdržet vysvětlení, pokud vámi požadovaná podmínka podmíněného propuštění nebude zařazena do podmínek podmíněného propuštění pachatele,
 • aby vám úředník pro styk s oběťmi vysvětlil tzv. osobní prohlášení oběti (Victim Personal Statement, VPS) a to, jak je komise pro podmíněné propouštění využije,
 • vypracovat osobní prohlášení oběti, které bude zasláno komisi pro podmíněné propouštění,
 • požádat o účast na jednání komise pro podmíněné propouštění a možnost přednést své osobní prohlášení oběti v případech, kdy komise pro podmíněné propouštění rozhodne, že je vhodné, aby se konalo ústní jednání.
Poslední aktualizace: 30/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.