V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Victims' rights - by country

If you have been a victim of crime, the law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial). You can also benefit from various forms of assistance and may be able to claim compensation for the damages caused by the crime.

Criminal proceedings in England and Wales start with an investigation, where the police gather evidence. Once the police have completed their investigation, in less serious cases, the police will decide whether to charge the suspect. Otherwise, the case is passed to the prosecution service. The public prosecutor examines whether or not there is enough evidence against the suspect for a realistic prospect of conviction and whether it is in the public interest to prosecute him or her. If the prosecutor decides that a prosecution should not go ahead, the case will be closed. Otherwise the prosecutor will advise the police of the charging decision, the police will charge the suspect and the case will go to court.

Cases for less serious offences are heard at the Magistrates’ Courts, usually by a panel of three lay magistrates and less often by a single professional judge. Cases for more serious crimes (like rape or robbery) are heard at the Crown Courts by a professional judge and a lay jury. The jury is composed of 12 people selected at random from the general public who listen to the evidence presented during the trial and decide if the defendant is guilty of the crime. The judge decides on matters of law during the trial, such as whether the presentation of certain evidence is allowed. At the end of the trial if the jury finds the defendant guilty the judge decides the sentence for the crime according to the law.

Click on the links below to find the information that you need:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 21/09/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

Jaké informace mohu obdržet od odpovědných orgánů (např. policie, státní zástupce) poté, co dojde k trestnému činu, avšak ještě předtím, než tento trestný čin oznámím?

Máte právo obdržet písemné informace o tom, co můžete od systému trestního soudnictví očekávat, například „leták s informacemi pro oběti trestných činů“ nebo údaje o webových stránkách, které takové informace uvádí.

Podle druhu trestného činu, vaší osobní situace nebo významu informací pro konkrétní fázi vyšetřování nebo trestního řízení vám musí být od prvního kontaktu s policií nabídnut přístup k následujícím informacím:

 • kde a jak získat poradenství nebo podporu včetně přístupu k lékařské podpoře, jakékoli specializované podpoře (například psychologické) a k náhradnímu ubytování,
 • co musíte učinit pro oznámení trestného činu a na koho byste se měli obrátit v případě, že budete mít k dané věci jakékoli dotazy,
 • veškerá opatření, která jsou v případě potřeby k dispozici na vaši ochranu,
 • jak požádat o odškodnění,
 • opatření, jež jsou k dispozici pro případ, že se oběť nenachází v Anglii a Walesu,
 • dostupnost tlumočnických a překladatelských služeb,
 • jak podat stížnost na poskytovatele služeb,
 • dostupnost služeb restorativní justice,
 • jak získat náhradu výdajů, které vám vzniknou jako svědkovi v trestním procesu.

Máte právo se kdykoli obrátit na služby podpory pro oběti bez ohledu na to, zda jste oznámili nebo neoznámili trestný čin, a to i po uzavření vyšetřování a trestního stíhání.

Nežiji v zemi EU, ve které k trestnému činu došlo (platí pro občany EU i občany třetích zemí). Jak jsou má práva chráněna?

Máte právo získat služby stanovené v níže uvedeném kodexu, pokud k trestnému činu došlo v Anglii nebo Walesu nebo pokud se tyto služby týkají trestního řízení, které probíhá v Anglii nebo Walesu. [1]

[1] Způsobilost k odškodnění ze strany Úřadu pro náhradu újmy způsobené trestným činem (Criminal Injuries Compensation Authority) může záviset na místě vašeho bydliště nebo státní příslušnosti, pokud nejste s konečnou platností určeni jako oběť obchodování s lidmi nebo pokud vám není přiznán azyl, povolení k pobytu z humanitárních důvodů nebo dočasné povolení k pobytu.

Pokud trestný čin oznámím, jaké informace mi budou poskytnuty?

Máte právo od policie získat následující informace:

 • písemné potvrzení o tom, že jste oznámili trestný čin, včetně základních údajů o trestném činu. Písemné potvrzení by mohlo mít podobu dopisu, elektronického oznámení, například formou e-mailu nebo textové zprávy, nebo by mohlo být psáno rukou. Můžete požádat, aby vám takové potvrzení nebylo doručeno. Jestliže má policie za to, že zaslání písemného potvrzení může být pro vás spojeno s rizikem újmy (například v případech domácího násilí), může se s vámi dohodnout na tom, že žádné potvrzení nezašle,
 • jasné vysvětlení toho, co můžete očekávat ze strany systému trestního soudnictví v případě, že oznámíte trestný čin nebo jste osloveni jako oběť v průběhu vyšetřování,
 • posouzení toho, zda si přejete podporu, a pokud ano, jakou pomoc nebo podporu můžete případně potřebovat. To vám pomůže určit, zda patříte do jedné ze tří kategorií obětí, které mohou potřebovat zvýšenou podporu, a rozhodnout, zda a do jaké míry můžete využít zvláštních opatření. Služby podpory pro oběti mohou v zastoupení policie provést podrobnější posouzení,
 • buď písemné informace o tom, co lze očekávat ze strany systému trestního soudnictví, například leták „informace pro oběti trestných činů“ nebo údaje o webových stránkách, které tyto informace obsahují, a to co nejdříve, nejpozději pět pracovních dnů poté, co oznámíte trestný čin nebo jste osloveni jako oběť v průběhu vyšetřování,
 • máte právo být informováni o tom, jak často budete dostávat aktualizované informace o stavu případu po rozhovoru s policií,
 • máte právo obdržet vysvětlení do pěti pracovních dnů od rozhodnutí o nezahájení vyšetřování trestného činu,
 • máte právo být informováni, pokud je vyšetřování případu uzavřeno, aniž by byl někdo obviněn, a získat vysvětlení příslušných důvodů.

Máte právo od policie obdržet informace o službách podpory pro oběti včetně jejich kontaktních údajů, abyste měli kdykoli přístup k podpoře od těchto služeb.

Máte právo, aby vás policie informovala a vysvětlila vám příslušné důvody do pěti pracovních dnů ode dne, kdy je podezřelá osoba:

 • zatčena,
 • poučena a vyslechnuta,
 • propuštěna bez obvinění,
 • propuštěna na policejní kauci nebo kdy došlo ke změně či zrušení podmínek kauce.

Mám nárok na bezplatné tlumočnické nebo překladatelské služby (v případě, že se obrátím na policii či jiné orgány, nebo během vyšetřování a soudního řízení)?

Jestliže nerozumíte nebo nehovoříte anglicky, máte právo požádat o tlumočení do jazyka, kterému rozumíte:

 • při oznamování trestného činu [1],
 • při výslechu na policii a
 • při poskytování svědecké výpovědi.

Jestliže nerozumíte nebo nehovoříte anglicky, máte právo na požádání obdržet překlad těchto informací:

 • písemného potvrzení o oznámeném trestném činu,
 • je-li pro účely výslechu nebo soudního jednání nezbytné vidět konkrétní dokument, který vám je předložen, kopie příslušných částí dokumentu,
 • dokumentu, který vás informuje o datu, čase a místě soudního řízení a
 • výsledku trestního řízení, jste-li k tomu oprávněni podle níže uvedeného kodexu, a alespoň stručných důvodů rozhodnutí, jsou-li k dispozici.

[1] Pokud nehovoříte anglicky, máte právo oznámit trestný čin v jazyce, kterému rozumíte, nebo s potřebnou jazykovou pomocí.

Jak příslušný orgán zajistí, abych při komunikaci rozuměl a bylo mi rozuměno (v případě dětí nebo zdravotně postižených osob)?

Poskytovatelé služeb podle Kodexu pro oběti (Victims Code) s vámi musí komunikovat jednoduchým a přístupným jazykem a musí přijmout vhodná opatření, která vám pomohou, abyste rozuměli vy sami a aby bylo rozuměno i vám (např. EasyRead, Braillovo písmo nebo využití registrovaného prostředníka). Při zvažování vhodných opatření musí poskytovatelé služeb zohlednit případnou významnou osobní charakteristiku, jež může ovlivnit vaši schopnost rozumět a zajistit, aby ostatní rozuměli vám.

Je k dispozici celá řada jednoduchým jazykem psaných informačních letáků v nejrůznějších formátech.

Podpora pro oběti

Kdo poskytuje podporu pro oběti?

Odkaz se otevře v novém okně.Článek 56 zákona o domácím násilí, trestných činech a obětech z roku 2004 (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004) stanoví, že Ministerstvo spravedlnosti pověřuje vnitrostátní služby pro oběti formou grantů. Uděluje také granty komisařům pro policii a trestnou činnost (Police and Crime Commissioners, PCC) pro účely zadávání/poskytování místních služeb psychologické a praktické podpory pro oběti trestných činů v souladu s Odkaz se otevře v novém okně.článkem 143 zákona o protispolečenském chování, trestné činnosti a činnosti policie z roku 2014 (Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014).

Bude mě policie o možnostech podpory automaticky informovat?

Policie vám vysvětlí, že vaše údaje automaticky předá službám podpory pro oběti do dvou pracovních dnů od oznámení trestného činu. Máte právo policii požádat, aby vaše osobní údaje službám podpory pro oběti nepředávala.

Jste-li obětí sexuálního násilí nebo domácího násilí nebo jste-li blízký pozůstalý příbuzný, policie si vyžádá váš výslovný souhlas, nežli vaše údaje službám podpory pro oběti zašle.

Jak je chráněno mé soukromí?

Jsou-li podle Kodexu pro oběti poskytovatelé služeb povinni sdílet údaje, musí tak činit efektivně a v souladu se svými povinnostmi podle zákona o ochraně údajů z roku 1998 (Data Protection Act 1998) a ostatních příslušných právních předpisů.

Musím trestný čin oznámit ještě před tím, než získám přístup k podpoře pro oběti?

Ne - máte právo se na služby podpory pro oběti obrátit kdykoli bez ohledu na to, zda jste oznámili nebo neoznámili trestný čin, a to i po uzavření vyšetřování a trestního stíhání.

Osobní ochrana v případě, že jsem v nebezpečí

Jaké druhy ochrany jsou k dispozici?

Jestliže oběť oznámí trestný čin poskytovateli služeb, který odpovídá za vyšetřování trestné činnosti, musí tento poskytovatel služeb zajistit individuální posouzení oběti, aby byly zjištěny případné potřeby zvláštní ochrany a aby bylo určeno, zda a v jaké míře by mohla oběť využít opatření zvláštní ochrany nebo zvláštních opatření v průběhu výslechu oběti nebo zvláštních opatření při podávání výpovědi.

Povaha posouzení bude záviset na všech okolnostech včetně závažnosti trestného činu a míry zjevné újmy, kterou oběť utrpěla. Posouzení musí zohlednit osobní charakteristiku oběti, názory oběti a povahu a okolnosti trestného činu.

Jestliže na základě individuálního posouzení poskytovatel služeb zjistil, že oběť potřebuje zvláštní ochranu a měla by prospěch z opatření zvláštní ochrany v průběhu výslechu, musí poskytovatel služeb odpovědný za vyšetřování trestného činu také zajistit, s výhradou provozních a praktických omezení, aby byla k dispozici následující opatření:

 • je-li to možné, zajistit, aby všechny výslechy oběti vedla tatáž osoba, ledaže by to bylo na újmu řádného vedení vyšetřování,
 • aby se výslech v případě potřeby konal v prostorách pro tento účel upravených či přizpůsobených,
 • aby byly výslechy vedeny odborníky vyškolenými k tomuto účelu nebo s jejich pomocí a
 • aby byla v případech sexuálního násilí, genderově podmíněného násilí nebo domácího násilí obětem nabídnuta možnost, aby jejich výslech vedla osoba stejného pohlaví. Každá taková žádost by měla být schválena, je-li to možné, ledaže by to bylo na újmu řádného vedení vyšetřování.

V nepravděpodobném případě útěku podezřelé osoby z vazby vás policie o tomto útěku uvědomí, bude-li to možné, jakmile se o něm dozví nebo jakmile ji informuje vězeňské zařízení, tým pro mladistvé pachatele (Youth Offending Team), nemocnice nebo středisko pro dočasné umístění přistěhovalců. Policie vám také sdělí opatření přijatá na vaši ochranu, bude-li vyhodnoceno, že podezřelá osoba pro vás představuje významné riziko újmy.

Kdo mi může ochranu poskytnout?

Jestliže oběť oznámí trestný čin, je poskytovatel služeb, který odpovídá za vyšetřování trestných činů, povinen zajistit individuální posouzení oběti, které určí případnou zvláštní ochranu. Ve většině případů tímto poskytovatelem služeb bude policie.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi ze strany pachatele hrozí další nebezpečí?

Všechny oběti trestného činu mají právo na posouzení, které provede policie, aby určila případné potřeby nebo požadovanou podporu, a to včetně toho, zda a do jaké míry mohou oběti využít zvláštních opatření. Délka a obsah tohoto posouzení závisí na závažnosti trestného činu a na vašich individuálních potřebách. Posouzení zohlední vaši osobní charakteristiku, povahu a okolnosti trestného činu a vaše názory. Čím více informací budete schopni během posouzení poskytnout, tím více bude míra podpory přizpůsobena vašim individuálním potřebám.

Může někdo posoudit můj případ a zjistit, zda mi hrozí další nebezpečí ze strany systému trestního soudnictví (v průběhu vyšetřování a soudního řízení)?

Všechny oběti trestného činu mají právo na posouzení, které provede policie, aby určila případné potřeby nebo požadovanou podporu, a to včetně toho, zda a do jaké míry mohou oběti využít zvláštních opatření. Délka a obsah tohoto posouzení závisí na závažnosti trestného činu a na vašich individuálních potřebách. Posouzení zohlední vaši osobní charakteristiku, povahu a okolnosti trestného činu a vaše názory. Čím více informací budete schopni během posouzení poskytnout, tím více bude míra podpory přizpůsobena vašim individuálním potřebám.

Jaká ochrana může být poskytnuta velmi zranitelným obětem?

Podmínky zvýšených práv podle Kodexu pro oběti jakožto zranitelná oběť [1] splňujete v případě, že kvalita vaší výpovědi by pravděpodobně mohla být ovlivněna, neboť:

 1. trpíte duševní poruchou ve smyslu zákona o duševním zdraví z roku 1983 (Mental Health Act 1983),
 2. vykazujete jiné významné snížení inteligence a fungování ve společnosti nebo
 3. máte tělesné postižení nebo trpíte tělesnou poruchou.

[1] Odvozeno z kritérií v článku 16 zákona o soudnictví ve věcech mládeže a o důkazech v trestním řízení z roku 1999 (Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999), podle nichž soud určuje způsobilost ke zvláštním opatřením (viz odstavce 1.13-1.15 kapitoly 1)

Jsem nezletilý - mám nějaká zvláštní práva?

Podmínky zvýšených práv podle Kodexu pro oběti jakožto zranitelná oběť[1] splňujete, jste-li v době spáchání trestného činu mladší osmnácti let. Tato práva zahrnují způsobilost ke zvláštním opatřením, jestliže podáváte svědectví před soudem.

[1] Odvozeno z kritérií v článku 16 zákona o soudnictví ve věcech mládeže a o důkazech v trestním řízení z roku 1999, podle nichž soud určuje způsobilost ke zvláštním opatřením (viz odstavce 1.13-1.15 kapitoly 1)

Člen mé rodiny zemřel v důsledku trestného činu - jaká jsou má práva?

Blízcí příbuzní zemřelého jsou oprávněni získat služby podle kodexu jako oběti nejzávažnější trestné činnosti.

Člen mé rodiny se stal obětí trestného činu - jaká jsou má práva?

Rodinný mluvčí pro oběti trestného činu se zdravotním postižením nebo pro oběti, které byly v důsledku trestného činu tak závažně zraněny, že nejsou schopny komunikovat

Máte-li zdravotní postižení nebo jste-li v důsledku trestného činu tak závažně zraněni, že nejste schopni komunikovat, máte vy nebo vaši blízcí příbuzní právo jmenovat rodinného mluvčího, který bude vystupovat jako jediná kontaktní osoba pro získání služeb podle níže uvedeného kodexu.

Rodič nebo opatrovník oběti, která je mladší osmnácti let

Jste-li obětí, která je mladší osmnácti let, máte vy a obvykle váš rodič nebo opatrovník právo získat služby podle níže uvedeného kodexu [1].

[1] Pokud proti vašemu rodiči není vedeno vyšetřování nebo pokud jej policie neobvinila v souvislosti s daným trestným činem nebo pokud se zúčastněný poskytovatel služeb důvodně nedomnívá, že není ve vašem nejlepším zájmu, aby byly takové služby vašemu rodiči nebo opatrovníkovi poskytnuty.

Mám přístup k mediačním službám? Za jakých podmínek? Bude v průběhu mediace zajištěna má bezpečnost?

Restorativní justice znamená proces, který propojuje oběti s osobami odpovědnými za jim způsobenou újmu s cílem nalézt pozitivní cestu dalšího postupu.

Restorativní justice je dobrovolná - nemusíte se do ní zapojit a před zahájením postupů restorativní justice s nimi musíte souhlasit jak vy, tak pachatel. O účast v postupech restorativní justice můžete v okamžiku, který vám bude vyhovovat, požádat vy, nebo můžete být k účasti vyzván z toho důvodu, že o restorativní justici požádal pachatel. I v případě, že se oba účastníci chtějí zapojit, nemusí být restorativní justice vhodná, což posoudí facilitátor.

Budou přijata odpovídající opatření, která zajistí, aby jakékoli postupy, s nimiž budete souhlasit, byly bezpečné; během každého setkání mezi vámi a pachatelem bude vždy přítomen školený facilitátor. Pokud pachatel přiznal vinu a je ochoten se zúčastnit setkání nebo s vámi komunikovat, můžete pachateli vysvětlit, jakým způsobem vás incident zasáhl. Pak se můžete rozhodnout požadovat omluvu nebo můžete souhlasit s činností, kterou musí pachatel vykonat v rámci nápravy způsobené újmy.

Restorativní justice není totéž co komunitní řešení (Community Resolution). Komunitní řešení je neformální postup policie, který policii umožňuje přiměřenějším způsobem řešit drobnou kriminalitu a protispolečenské chování, a to mimo formální systém trestní justice. Komunitní řešení se zaměřují především na prvopachatele v případech, kdy byla vyjádřena účinná lítost a kdy oběť potvrdila, že nechce, aby policie přijala formální opatření.

Kde se mohu obeznámit s právním předpisem, v němž jsou stanovena má práva?

Odkaz se otevře v novém okně.Kodex postupů pro oběti trestných činů (The Code of Practice for Victims of Crime) („Kodex pro oběti“) je vypracován podle Odkaz se otevře v novém okně.článku 32 zákona o domácím násilí, trestných činech a obětech z roku 2004 (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004) a vstoupil v platnost na základě nařízení vydaného podle Odkaz se otevře v novém okně.článku 33 zákona o domácím násilí, trestných činech a obětech z roku 2004. Dne 23. října 2015 bylo parlamentu předloženo Odkaz se otevře v novém okně.nařízení podle zákona o domácím násilí, trestných činech a obětech z roku 2004 (Kodex postupů pro oběti) z roku 2015 (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 (Victims’ Code of Practice) Order 2015) (podzákonný předpis z roku 2015 č. 1817), na jehož základě vstoupilo dne 16. listopadu 2015 v platnost revidované znění Kodexu pro oběti.

Kodex pro oběti stanoví služby, které mají být poskytovány v Anglii a Walesu obětem trestných činů ze strany hlavních organizací trestního soudnictví (Úvod, kapitoly 1-4) a ostatních organizací s příslušnými funkcemi (kapitola 5). Tyto organizace jsou označovány jako „poskytovatelé služeb“. Kodex pro oběti upřesňuje práva obětí trestných činů a reciproční povinnosti příslušných poskytovatelů služeb.

Kapitola 3 Kodexu pro oběti stanoví, a to jazykem, který je srozumitelný dětem, služby, které mají být poskytovány dětským obětem trestných činů. Tuto kapitolu je třeba vykládat ve spojení s úvodem a s kapitolami 1 a 2 Kodexu pro oběti.

Úvod bod 1 a kapitola 5 bod 1 Kodexu pro oběti zajišťují, aby příslušné orgány při výkonu svých funkcí podle Kodexu pro oběti zohledňovaly zastřešující cíle směrnice.

Práva stanovená v Kodexu pro oběti platí pro všechny oběti, a to bez ohledu na jejich pobytový status.

Odkaz se otevře v novém okně.Článek 56 zákona o domácím násilí, trestných činech a obětech z roku 2004: Ministerstvo spravedlnosti pověřuje vnitrostátní služby pro oběti formou grantů. Uděluje také granty komisařům pro policii a trestnou činnost (Police and Crime Commissioners, PCC) pro účely zadávání/poskytování místních služeb psychologické a praktické podpory pro oběti trestných činů v souladu s Odkaz se otevře v novém okně.článkem 143 zákona o protispolečenském chování, trestné činnosti a činnosti policie z roku 2014.

Ustanovení 3 grantové dohody mezi Ministerstvem spravedlnosti a komisaři pro policii a trestnou činnost vyžaduje, aby služby zadávané komisaři pro policii a trestnou činnost byly v souladu se směrnicí o obětech, zejména s články 8 a 9 směrnice. Ustanovení 4 stanoví, že zadané nebo poskytované služby musí splňovat podmínky, které uvádí čl. 8 odst. 1 směrnice.

Poslední aktualizace: 30/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

Jak mohu trestný čin oznámit?

V první řadě byste měli trestný čin oznámit policii. Informace o příslušném postupu jsou k dispozici na této adrese: Odkaz se otevře v novém okně.oznámení trestného činu

Jak mohu zjistit, jak je daný případ vyřizován?

Jste-li obětí trestného činu, máte právo, aby vám policie sdělila následující informace a vysvětlila vám příslušné důvody do pěti dnů poté, co je podezřelá osoba:

 • zatčena,
 • poučena a vyslechnuta,
 • propuštěna bez obvinění,
 • propuštěna na policejní kauci nebo co došlo ke změně či zrušení podmínek kauce.

Máte právo, aby vám policie sdělila následující informace do pěti dnů poté, co tyto informace obdrží:

 • datum, čas a místo konání prvního soudního jednání,
 • je-li podezřelá osoba propuštěna na policejní kauci a má se dostavit k soudu, veškeré podmínky kauce a případné změny těchto podmínek kauce.

Mám nárok na právní pomoc (během vyšetřování nebo soudního řízení)? Za jakých podmínek?

Oběti a svědci nejsou účastníky trestního řízení, a tudíž v Anglii a Walesu nesplňují podmínky pro poskytnutí právní pomoci.

Mohu požadovat náhradu výdajů (v souvislosti s účastí na vyšetřování / soudním řízení)? Za jakých podmínek?

Poskytovatelé služeb, kteří odpovídají za trestní stíhání trestného činu, musí mít stanovena pravidla, podle nichž mají oběti možnost získat náhradu výdajů vzniklých v souvislosti s poskytnutím svědecké výpovědi u soudu.

Další informace o požadování náhrady výdajů pro svědky jsou k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde

a Odkaz se otevře v novém okně.zde

Mohu se odvolat, pokud je můj případ uzavřen ještě před tím, než se dostane k soudu?

Pokud nejste spokojeni s rozhodnutím policie nebo úřadu státního zástupce nezahájit trestní stíhání, máte právo požádat o přezkum tohoto rozhodnutí v souladu s programy Národní rady policejních ředitelů (National Police Chiefs Council, NPCC) a úřadu státního zástupce pro právo obětí na přezkum (Victims’ Right to Review).

Úřad státního zástupce zahájil svůj program pro právo obětí na přezkum dne 5. června 2013. Policejní složky v Anglii a Walesu přijaly program pro právo obětí na přezkum dne 1. dubna 2015. Tyto programy dávají obětem právo požádat o přezkum rozhodnutí policie nebo úřadu státního zástupce nezahájit trestní stíhání nebo jinak ukončit trestní řízení.

Jestliže vám bude oznámeno rozhodnutí, které splňuje podmínky pro přezkum podle programu Národní rady policejních ředitelů nebo úřadu státního zástupce pro právo obětí na přezkum, máte právo v oznámení obdržet informace dostatečné k tomu, abyste se mohli rozhodnout, zda chcete, nebo nechcete, aby proběhl přezkum.

Mohu se účastnit soudního řízení?

Jestliže o určitém incidentu něco víte, můžete být požádáni o poskytnutí svědecké výpovědi před soudem pro obžalobu nebo obhajobu.

Jaká je má oficiální úloha v soudním systému? Mohu například být (nebo se rozhodnout být): oběť, svědek, účastník řízení uplatňující občanskoprávní nároky nebo soukromý žalobce?

Pro účely Kodexu postupů pro oběti trestných činů („Kodexu pro oběti“) (Code of Practice for Victims of Crime, Victims’ Code), se „obětí“ rozumí:

 • fyzická osoba, která utrpěla újmu včetně fyzické, duševní či citové újmy či hmotnou ztrátu, které byly přímo způsobeny trestným činem,
 • blízký příbuzný (viz glosář) osoby, jejíž smrt byla přímo způsobena trestným činem.

Jestliže o určitém incidentu něco víte, můžete být požádáni o poskytnutí svědecké výpovědi před soudem pro obžalobu nebo obhajobu. Jestliže znáte jednu z osob, kterých se projednávaná věc týká, můžete být vyzváni k podání svědecké výpovědi týkající se charakteru této osoby, a to obvykle ze strany obhajoby. V každém případě může mít vaše svědecká výpověď zásadní význam z hlediska postupu vedoucího k odsouzení nebo osvobození obžalovaného.

Právo podat soukromou obžalobu je chráněno čl. 6 odst. 1 zákona o trestním stíhání protiprávních činů z roku 1985 (Prosecution of Offences Act 1985). Existují však určitá omezení:

 • ředitel úřadu státního zástupce (Director of Public Prosecutions) má podle čl. 6 odst. 2 zákona o trestním stíhání protiprávních činů z roku 1985 pravomoc soukromou obžalobu převzít,
 • v některých případech si musí soukromý žalobce před zahájením řízení vyžádat souhlas nejvyššího státního zástupce (Attorney General) nebo ředitele úřadu státního zástupce.
Více informací je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde

Jaká jsou potom má práva a povinnosti?

Kodex postupů pro oběti trestných činů stanoví nároky obětí. Je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde

Pokud jste se stali svědkem trestného činu, ale nejste obětí, můžete využít služeb, které nestanoví kodex, ale Charta svědků (Witness Charter). Charta svědků je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde

Mohu v průběhu soudního řízení učinit prohlášení nebo poskytnout důkazy? Za jakých podmínek?

Jestliže o určitém incidentu něco víte, můžete být požádáni o poskytnutí svědecké výpovědi před soudem pro obžalobu nebo obhajobu. Jestliže znáte jednu z osob, kterých se projednávaná věc týká, můžete být vyzváni k podání svědecké výpovědi týkající se charakteru této osoby, a to obvykle ze strany obhajoby.

Jste-li obětí trestného činu, poskytuje vám osobní prohlášení oběti příležitost vysvětlit vlastními slovy, jak vás trestný čin zasáhl, zda fyzicky, citově, finančně či jakkoli jinak. V tom se prohlášení liší od svědecké výpovědi o tom, co se v daném okamžiku stalo, například co jste viděli nebo slyšeli.

Osobní prohlášení oběti vám dává možnost vyslovit se v rámci trestního řízení. Nesmíte však vyjadřovat svůj názor na odsouzení nebo trest, který by měl být podezřelé osobě uložen, neboť o této věci rozhoduje soud.

Máte právo, aby vám byla při vaší svědecké výpovědi na policii týkající se trestného činu nabídnuta možnost učinit osobní prohlášení oběti.

Je-li obžalovaný shledán vinným, máte právo se vyjádřit, zda chcete, aby bylo vaše osobní prohlášení oběti u soudu nahlas přečteno nebo přehráno (pokud existuje jako zvukový záznam). Máte také právo říci, zda byste chtěli své osobní prohlášení oběti přečíst u soudu sami, nebo zda je má přečíst někdo jiný (například váš rodinný příslušník nebo advokát úřadu státního zástupce). Nežli se rozhodnete, zda chcete, aby bylo vaše osobní prohlášení oběti u soudu nahlas přečteno nebo přehráno, budete poučeni o možných důsledcích včetně toho, že o vašem osobním prohlášení oběti by mohly informovat sdělovací prostředky. Otázky týkající se vašeho osobního prohlášení oběti by vám také mohla položit obhajoba.

Pokud požadujete, aby bylo vaše osobní prohlášení oběti u soudu nahlas přečteno nebo přehráno, je na soudu, aby s přihlédnutím k vašim zájmům rozhodl, zda má být osobní prohlášení oběti přečteno nebo přehráno, které jeho části mají být přečteny nebo přehrány a kdo je přečte. Ve většině případů bude přečteno nebo přehráno celé vaše osobní prohlášení oběti, pokud soud nerozhodne, že existují oprávněné důvody tak neučinit. O rozhodnutí soudu budete informováni.

Jaké informace mi budou v průběhu soudního řízení poskytnuty?

Máte právo:

 • být do pěti pracovních dnů informováni o výsledku jakýchkoli soudních jednání o kauci (o případných významných podmínkách kauce a případných změnách těchto podmínek kauce) a obdržet odůvodnění. Jste-li obětí nejzávažnějšího trestného činu, jste-li trvale cílem trestné činnosti, jste-li zranitelná nebo zastrašovaná osoba, máte právo tuto informaci obdržet do jednoho pracovního dne,
 • být příslušným útvarem péče o svědky (Witness Care Unit) informováni o datu, místě a výsledku jakýchkoli jednání trestního soudu v dané věci. Tyto informace musí být poskytnuty do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy je útvar péče o svědky obdrží od soudu,
 • být informováni, pokud je vydán příkaz k zatčení podezřelé osoby, a obdržet informace o výsledku jednání, pokud je podezřelá osoba znovu zadržena. Je-li podezřelá osoba znovu zadržena poté, co byl vydán příkaz k zatčení, dostaví se pak obvykle brzy k soudu. Tyto informace musí být poskytnuty do pěti pracovních dnů od okamžiku, kdy je útvar péče o svědky obdrží od soudu,
 • v případech, kdy podezřelá osoba nepřizná vinu, projednejte veškeré své případné potřeby s útvarem péče o svědky. Dle potřeby vám bude poskytnut kontakt na příslušnou podpůrnou skupinu nebo agenturu.

Pokud v soudním jednání vystupujete jako svědek, máte právo:

 • požádat pracovníky soudu, zda byste mohli do soudní budovy vstoupit jiným vchodem než podezřelá osoba a její rodina a přátelé,
 • pokud to okolnosti dovolí, setkat se s advokátem nebo zástupcem úřadu státního zástupce a položit mu otázky týkající se soudního řízení. Pokud je to možné, státní zástupce vám sdělí, jak dlouho budete muset před podáním svědecké výpovědi čekat,
 • je-li to možné, obdržet od advokáta nebo zástupce úřadu státního zástupce vysvětlení, pokud v řízení dojde v daný den ke zdržení, a informaci o odhadované době čekání,
 • čekat a být usazeni v prostoru odděleném od podezřelé osoby a její rodiny a přátel - soud zajistí, aby tomu tak bylo vždy, kdy to bude možné,
 • aby vám byla zajištěna případná zvláštní opatření, pokud je soud nařídí,
 • získat u soudu kontaktní osobu, abyste mohli zjistit, co se v dané věci děje během jejího projednávání.

Budu moci získat přístup k soudnímu spisu?

Přístup k dokumentům soudu upravuje část 5 občanského soudního řádu (Civil Procedure Rules). Pravděpodobně nejvíce relevantními pravidly jsou ustanovení 5.4C a 5.4D. Jsou k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde

Poslední aktualizace: 30/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

3 - Má práva po skončení soudního řízení

Mohu proti rozhodnutí soudu podat opravný prostředek?

Oběti nemají právo podat opravný prostředek proti odsouzení pachatele nebo proti trestu, který mu byl uložen.

Jaká jsou má práva po odsouzení pachatele?

Po soudním řízení máte právo:

 • aby vám byly nejpozději deset pracovních dnů ode dne, kdy úřad státního zástupce obdržel správně vyplněnou žádost, uhrazeny výdaje, na které máte podle rozhodnutí úřadu státního zástupce nárok, pokud jste se dostavili k soudu k podání svědecké výpovědi,
 • aby vás útvar péče o svědky (Witness Care Unit) informoval o výsledku soudního řízení, a to včetně stručného odůvodnění rozhodnutí, je-li k dispozici. Tyto informace budou poskytnuty do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy je útvar péče o svědky obdrží od soudu,
 • aby vás útvar péče o svědky v případě potřeby předal do péče služeb podpory pro oběti, je-li to vhodné a jsou-li takové služby k dispozici.

i) Pokud je u korunního soudu (Crown Court) podán opravný prostředek proti odsouzení nebo trestu, o němž rozhodl nižší soud (Magistrates' Court).

Máte právo, aby vám váš útvar péče o svědky sdělil následující informace do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy je obdrží od soudu:

 • informace o jakémkoli podaném opravném prostředku,
 • datum, čas a místo konání jakéhokoli soudního jednání,
 • výsledek tohoto opravného prostředku včetně veškerých změn původního trestu.

Máte rovněž právo:

 • čekat a být usazeni v soudní budově v prostoru odděleném od osoby podávající opravný prostředek a její rodiny a přátel. Soud zajistí, aby tomu tak bylo vždy, kdy to bude možné,
 • získat u korunního soudu kontaktní osobu,
 • obdržet informace o službách podpory pro oběti, je-li to vhodné a jsou-li takové služby k dispozici.

ii) Pokud je podán opravný prostředek proti odsouzení nebo trestu u odvolacího soudu (Court of Appeal) nebo je v trestní věci podán návrh či opravný prostředek u Nejvyššího soudu Spojeného království (Supreme Court) v otázce práva.

Máte právo:

 • být informováni o tom, že osobě podávající opravný prostředek bylo přiznáno připuštění opravného prostředku, a to do pěti pracovních dnů ode dne, kdy útvar péče o svědky tuto informaci obdrží od soudu. Jste-li obětí nejzávažnějšího trestného činu, jste-li trvale cílem trestné činnosti, jste-li zranitelná nebo zastrašovaná osoba, máte právo tuto informaci obdržet do jednoho pracovního dne,
 • získat od útvaru péče o svědky informace o datu, čase a místě konání jakéhokoli soudního jednání do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy útvar tuto informaci obdrží od soudu,
 • být útvarem péče o svědky informováni, má-li být osoba, která podala opravný prostředek, před rozhodnutím o opravném prostředku propuštěna na kauci nebo došlo ke změně podmínek kauce, a to do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy útvar tuto informaci obdrží od soudu,
 • obdržet od útvaru péče o svědky aktualizované informace o jakýchkoli změnách termínů soudního jednání, a to do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy útvar tuto informaci obdrží od soudu,
 • získat prostřednictvím útvaru péče o svědky kontaktní osobu u Úřadu pro odvolání v trestních věcech (Criminal Appeal Office) nebo Nejvyššího soudu Spojeného království (UK Supreme Court),
 • obdržet informaci o výsledku podání opravného prostředku, a to do pěti pracovních dnů ode dne, kdy útvar péče o svědky tuto informaci obdrží od soudu. To zahrnuje veškeré změny původního trestu. Jste-li obětí nejzávažnějšího trestného činu, jste-li trvale cílem trestné činnosti, jste-li zranitelná nebo zastrašovaná osoba, máte právo tuto informaci obdržet do jednoho pracovního dne,
 • čekat a být usazeni v soudní budově v prostoru odděleném od osoby podávající opravný prostředek a její rodiny a přátel. Soud zajistí, aby tomu tak bylo vždy, kdy to bude možné. Je velmi vzácné, aby se osoba, která podala opravný prostředek, dostavila na jednání u Nejvyššího soudu. Bude-li tato osoba přítomna a vy nebudete chtít sedět v soudní síni, bude vám zajištěn zvláštní režim,
 • vyžádat si od pracovníků Úřadu pro odvolání v trestních věcech nebo Nejvyššího soudu Spojeného království kopii rozsudku, jakmile bude zveřejněn.

Jste-li pozůstalý blízký příbuzný a jsou-li v dané věci splněny příslušné podmínky, máte právo, aby vám po připuštění opravného prostředku byla nabídnuta schůzka s úřadem státního zástupce, který vám vysvětlí povahu opravného prostředku a soudní postupy.

Komise pro přezkum trestních věcí (Criminal Cases Review Commission)

Na žádost pachatele provádí Komise pro přezkum trestních věcí přezkumy odsouzení a trestů uložených na základě trestného činu pachatele. Komise může odsouzení nebo trest postoupit k podání nového opravného prostředku, pokud se objeví nové informace nebo nový argument, které by mohly znamenat, že odsouzení je nejisté nebo že trest je příliš dlouhý. Komise každoročně obdrží přibližně 1 000 žádostí odsouzených a k podání nového opravného prostředku postoupí přibližně 30-40 věcí. Při přezkumu případu bude komise posuzovat případný dopad na vaši osobu a rozhodne, zda byste měli být vyrozuměni. Komise bude evidovat důvody svých rozhodnutí, pokud jde o formu kontaktu s vámi, a ve vhodných případech tato rozhodnutí oznámí policii.

 • Máte právo, aby vás komise informovala, pokud bude mít za to, že existuje důvodný předpoklad, že se o přezkumu dozvíte.
 • Pokud komise rozhodne, že je vhodné vás během přezkumu kontaktovat, vyrozumí vás, že byla obdržena žádost a že je daná věc přezkoumávána. Po přezkumu komise rozhodne, zda je třeba odsouzení nebo trest postoupit soudu, a o svém rozhodnutí vás bude informovat, pokud jste výslovně nepožádali, abyste nebyli informováni.
 • Jestliže komise rozhodne, že není vhodné vás během přezkumu kontaktovat, ale následně se rozhodne odsouzení nebo trest postoupit soudu, předpokládá se, že vás komise o tomto postoupení vyrozumí.

Mám po skončení soudního řízení nárok na podporu nebo ochranu? Po jakou dobu?

 • Máte právo se kdykoli obrátit na služby podpory pro oběti bez ohledu na to, zda jste oznámili nebo neoznámili trestný čin, a to i po uzavření vyšetřování a trestního stíhání.

Jaké informace mi budou poskytnuty, pokud je pachatel odsouzen?

 • Máte právo, aby vás útvar péče o svědky informoval o trestu, který byl podezřelé osobě uložen (pokud byla odsouzena), a to do jednoho pracovního dne od okamžiku, kdy útvar péče o svědky tyto informace obdrží od soudu. Tyto informací zahrnují stručné vysvětlení smyslu a účinku trestu.
 • Máte právo získat kontakt na úřad státního zástupce, který vám zodpoví veškeré vaše případné otázky týkající se trestu, které vám nebude schopen zodpovědět útvar péče o svědky.
 • Jste-li pozůstalý blízký příbuzný a jsou-li v dané věci splněny příslušné podmínky, máte kromě výše uvedených práv také právo, aby vám byla nabídnuta schůzka se zástupcem úřadu státního zástupce, který vám uložený trest vysvětlí. Tato schůzka se obvykle koná v prostorách soudu.

Budu informován, pokud bude pachatel propuštěn (včetně předčasného nebo podmíněného propuštění) nebo uprchne z vězení?

Ze zákona zřízený program probační služby pro kontakty s oběťmi (Probation Service Victim Contact Scheme, VCS) je nabízen obětem násilných a sexuálně motivovaných trestných činů, za které je pachateli uložen trest v délce nejméně dvanáct měsíců. Účelem programu pro kontakty s oběťmi je poskytovat oprávněným obětem prostřednictvím určeného úředníka pro styk s oběťmi (Victim Liaison Officer) informace a poradenství týkající se trestního řízení. To dle uvážení Národní probační služby (National Probation Service) zahrnuje průběžné informování o hlavních fázích výkonu trestu uloženého pachateli, například o převozu do věznice s minimální ostrahou nebo propuštění, a vyjádření k podmínkám týkajícím se oběti, které lze připojit k podmínkám podmíněného propuštění pachatele.

Jste-li oběť pachatele, který se dopustil násilného nebo násilně motivovaného trestného činu [1] a byl mu uložen trest odnětí svobody v délce nejméně dvanáct měsíců nebo mu byla nařízena ochranná ústavní léčba podle zákona o duševním zdraví z roku 1983 (Mental Health Act 1983), máte právo, aby vás útvar péče o svědky informoval a vyrozuměl vás, že vaše údaje budou do dvaceti pracovních dnů automaticky předány Národní probační službě, pokud neuvedete, že si toto předání údajů nepřejete.

Pokud se rozhodnete pro účast v programu pro kontakty s oběťmi, máte právo:

 • rozhodnout, zda chcete získávat informace o hlavních fázích výkonu trestu uloženého pachateli,
 • získat přiděleného úředníka pro styk s oběťmi, který pro vás bude kontaktní osobou při Národní probační službě, pokud nejste obětí pachatele, kterému byla uložena léčba bez dozoru (viz níže),
 • získat informace a předložit Národní probační službě vyjádření k podmínkám týkajícím se oběti, které budou připojeny k podmínkám podmíněného nebo nepodmíněného propuštění pachatele. Mohou například zahrnovat podmínku, která má pachateli bránit ve styku s vámi nebo s vaší rodinou,
 • být Národní probační službou informováni o jakýchkoli podmínkách propuštění, které se týkají vás nebo vaší rodiny,
 • být informováni o datu, kdy platnost těchto podmínek skončí,
 • získat jakékoli další informace, které bude Národní probační služba považovat za vhodné vzhledem k okolnostem případu, včetně informací o hlavních fázích výkonu trestu uloženého pachateli nebo léčby v případě pacienta s duševním onemocněním, kterému je uložena léčba s dozorem nebo bez dozoru.

Jste-li pozůstalý blízký příbuzný oběti pachatele, který byl odsouzen k

trestu odnětí svobody v délce nejméně dvanáct měsíců za násilný nebo sexuálně motivovaný trestný čin nebo mu byla uložena ochranná léčba v ústavu s dozorem, bude i vám nabídnuta účast v programu pro kontakty s oběťmi. Pokud však nejste nejbližší příbuzný oběti, bude tato nabídka na uvážení Národní probační služby.

Jste-li rodič, opatrovník nebo osoba pečující o oběť, která je mladší osmnácti let, je zranitelnou dospělou osobou nebo je jinak neschopna plné účasti v programu pro kontakty s oběťmi, bude vám obvykle nabídnuto, abyste se programu účastnili jejím jménem. Tato účast však nesmí být nabídnuta rodiči, opatrovníkovi nebo osobě pečující o oběť, pokud se má za to, že by to nebylo v nejlepším zájmu oběti.

Opatření na ochranu oběti v případě útěku pachatele

V nepravděpodobném případě útěku pachatele z vazby vás policie o tomto útěku uvědomí, bude-li to možné, jakmile ji informuje vězeňské zařízení, tým pro mladistvé pachatele (Youth Offending Team), nemocnice nebo středisko pro dočasné umístění přistěhovalců. Policie vám také sdělí opatření přijatá na vaši ochranu, bude-li vyhodnoceno, že pachatel pro vás představuje významné riziko újmy.

[1] Podle čl. 45 odst. 2 zákona o domácím násilí, trestných činech a obětech z roku 2004 (Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004).

Budu se moci podílet na rozhodnutí o propuštění nebo podmíněném trestu? Mohu například učinit prohlášení nebo podat opravný prostředek?

Pokud jste se rozhodli pro účast v programu pro kontakty s oběťmi a komise pro podmíněné propouštění (Parole Board) hodlá posoudit propuštění pachatele nebo jeho převoz do věznice s minimální ostrahou, máte právo:

 • aby vás Národní probační služba informovala, pokud se má konat jednání komise pro podmíněné propouštění,
 • předložit komisi pro podmíněné propouštění vyjádření k podmínkám podmíněného propuštění (viz glosář),
 • obdržet vysvětlení, pokud vámi požadovaná podmínka podmíněného propuštění nebude zařazena do podmínek podmíněného propuštění pachatele,
 • aby vám úředník pro styk s oběťmi vysvětlil tzv. osobní prohlášení oběti (Victim Personal Statement, VPS) a to, jak je komise pro podmíněné propouštění využije,
 • vypracovat osobní prohlášení oběti, které bude zasláno komisi pro podmíněné propouštění,
 • požádat o účast na jednání komise pro podmíněné propouštění a možnost přednést své osobní prohlášení oběti v případech, kdy komise pro podmíněné propouštění rozhodne, že je vhodné, aby se konalo ústní jednání.
Poslední aktualizace: 30/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

4 - Náhrada škody

Jaký je postup pro vymáhání náhrady škody od pachatele? (např. trestní řízení, občanskoprávní žaloba, adhezní řízení)

Program pro náhradu újmy způsobené trestným činem z roku 2012 (Criminal Injuries Compensation Scheme 2012)

Program pro náhradu újmy způsobené trestným činem je program financovaný ze státního rozpočtu, který má odškodňovat nevinné oběti násilné trestné činnosti ve Velké Británii. Úřad pro náhradu újmy způsobené trestným činem (Criminal Injuries Compensation Authority, CICA) zajišťuje správu programu a rozhoduje o všech nárocích. Ne všechny žádosti o odškodnění budou úspěšné; musíte splňovat podmínky způsobilosti stanovené programem.

Pokyny týkající se programu jsou k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde

Aplikaci lze spustit Odkaz se otevře v novém okně.zde

Soudem nařízená náhrada škody

Nižší soud (Magistrates' Court) může vydat příkaz k náhradě škody do výše 5 000 GBP za jedno obvinění. Korunní soud (Crown Court) má v tomto smyslu neomezené pravomoci, měl by však přihlédnout k majetkové situaci pachatele.

Příkazy k náhradě škody mohou znít na částku, jakou soud považuje za přiměřenou s přihlédnutím ke všem důkazním informacím a prohlášením obžaloby a obhajoby.

Soudy přikládají vydávání příkazů k náhradě škody značnou důležitost a musí odůvodňovat, proč takový příkaz nevydají.

Více informací o příkazech korunních soudů k náhradě škody je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde:

Občanskoprávní nárok

To, zda vznesete nárok v občanskoprávním řízení, je na vás jakožto na oběti. Jeho podání však může ovlivnit jiné nároky na odškodnění / náhradu škody. Možná by bylo vhodné vyhledat právní poradenství.

Informace o postupu pro podání nároku jsou k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde

Soud pachateli uložil, aby mi vyplatil náhradu škody. Jak mohu zajistit, aby pachatel skutečně zaplatil?

Výkon příkazů k náhradě škody náleží do pravomoci soudů.

Pokud pachatel nezaplatí, může mi stát vyplatit zálohu? Za jakých podmínek?

Ne - v Anglii a Walesu neexistuje zálohová platba soudem nařízeného odškodnění.

Mám nárok na odškodnění od státu?

Můžete být k odškodnění způsobilí na základě programu pro náhradu újmy způsobené trestným činem, více informací je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde:

Mám nárok na odškodnění v případě, že pachatel není odsouzen?

Podle programu pro náhradu újmy způsobené trestným činem můžete mít na odškodnění nárok i v případě, že příslušný útočník není znám nebo není odsouzen. Více informací je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde

Mám v době, kdy očekávám rozhodnutí o mé žádosti o náhradu škody či odškodnění, nárok na platbu v případě naléhavé potřeby?

Jestliže Úřad pro náhradu újmy způsobené trestným činem rozhodne, že splňujete podmínky způsobilosti k platbě, ale není pak schopen dojít ke konečnému rozhodnutí, může zvážit zálohovou platbu. Není-li schopen dojít ke konečnému rozhodnutí, je důvodem pravděpodobně skutečnost, že úřad vyčkává, než bude znám dlouhodobý dopad vaší újmy.

Více informací je k dispozici Odkaz se otevře v novém okně.zde
Poslední aktualizace: 30/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

5 - Má práva na podporu a pomoc

Pokud se stanu obětí trestného činu, na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Služba informací pro oběti (Victims’ Information Service) nabízí informace o podpůrných službách ve vašem okolí, o restorativní justici, systému trestního soudnictví a o Kodexu pro oběti (Victims’ Code) a Chartě obětí (Witness Charter). Odkaz se otevře v novém okně.Služba informací pro oběti

Ministerstvo spravedlnosti pověřuje vnitrostátní služby pro oběti formou grantů. Uděluje také granty komisařům pro policii a trestnou činnost (Police and Crime Commissioners, PCC) pro účely zadávání/poskytování místních služeb psychologické a praktické podpory pro oběti trestných činů v souladu s článkem 143 zákona o protispolečenském chování, trestné činnosti a činnosti policie z roku 2014 (Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014).

Přístup k službám financovaným z místních zdrojů lze získat prostřednictvím webových stránek příslušných komisařů pro policii a trestnou činnost. Příslušné komisaře pro policii a trestnou činnost naleznete Odkaz se otevře v novém okně.na této adrese

Nejbližší centrum pro oběti sexuálního napadení (Sexual Assault Referral Centre) zjistíte dotazem na Odkaz se otevře v novém okně.lince 111 Národní zdravotní služby (NHS) určené pro jiné než tísňové situace (NHS 111 non-emergency service), dotazem u svého praktického lékaře (General Practitioner, GP) nebo na úrazovém a pohotovostním oddělení (Accident & Emergency, A&E) místní nemocnice nebo na webových stránkách Odkaz se otevře v novém okně.možností nabízených Národní zdravotní službou (NHS Choices)Odkaz se otevře v novém okně.https://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364.

Telefonní linka podpory pro oběti

Služba informací pro oběti zahrnuje informační linku pro oběti: +44 8081689293.

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Policie vám musí poskytnout informace o tom, kde a jak získat poradenství nebo podporu včetně přístupu k lékařské podpoře, jakékoli specializované podpoře (například psychologické) a alternativnímu ubytování.

Odkaz se otevře v novém okně.Část 7 zákona o bydlení z roku 1996 (Housing Act 1996) vyžaduje, aby byly místní bytové úřady nápomocny jednotlivcům a rodinám bez domova, kteří požádají o pomoc.

Národní zdravotní služba poskytuje podporu v případech:

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

Mnoho nevládních a dobročinných organizací poskytuje obětem trestných činů pomoc, podporu, poradenství a další obecné i specializované služby, a to na celostátní, regionální i místní úrovni.

Poslední aktualizace: 30/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.