Práva obětí trestných činů – podle zemí

Probační a mediační služba

Ministerstvo spravedlnosti, Odbor odškodňování

Bílý kruh bezpečí

Persefona

#n04České sdružení obětí dopravních nehod

Nadace naše dítě

Česká společnost pro ochranu dětí a Růžová linka

Sdružení Linek bezpečí

Elektra

Rosa

ProFem

Liga lidských práv

Probační a mediační služba

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření, s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Probační a mediační služba (PMS)

 • Klade si za cíl zprostředkovat efektivní a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření, s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality
 • její cíle jsou: integrace pachatelů - PMS usiluje o začlenění obviněného pachatele do společnosti bez dalšího porušování zákonů.účast oběti - PMS se snaží zapojit oběti do "procesu" vlastního odškodnění, obnovení jejich pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost;

KONTAKT:

Website: https://www.pmscr.cz/

Ministerstvo spravedlnosti, Odbor odškodňování

Odbor odškodňování je zodpovědný za poskytování finanční podpory pro oběti trestných činů, kteří utrpěli újmu na zdraví. Oběť může získat paušální finanční podporu nebo o částku rovnající se prokazatelným nákladům na lékařské ošetření a ušlý zisk.

Ministerstvo spravedlnosti, odbor odškodňování

 • poskytuje obětem informace o tom, jak vyplnit v žádosti o finanční podporu, o tom, které dokumenty musí být připojeny k žádosti, jakož poskytuje i informace o podmínkách, za kterých je možné poskytnout finanční pomoc
 • sbírá statistické údaje o počtu žádostí o finanční podporu (Ministerstvo spravedlnosti je výhradně odpovědné za poskytování náhrady v přeshraničních případech)

KONTAKT:

Website: http://www.justice.cz/

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí poskytuje přímou pomoc obětem, svědkům a pozůstalým z trestné činnosti, zprostředkovává vzdělávání zaměřené na zlepšování postupů soudních úředníků při jednání s oběťmi, legislativní a expertní činnost – předkládání řady návrhů legislativní iniciativy.

Bílý kruh bezpečí

 • poskytuje obětem trestných činů a svědkům trestných činů zdarma profesionální důvěrnou pomoc, včetně podpory morální a emocionální
 • nabízí přímou pomoc obětem, svědkům a pozůstalým trestných činů - Bílý kruh bezpečí poskytuje komplexní viktimologické intervence obětem a svědkům trestné činnosti prostřednictvím svých 11 kanceláří v 7 regionech České republiky
 • zajišťuje školení a vzdělávací aktivity - Bílý kruh bezpeční je akreditovaným vzdělávacím centrem zaměřeným na zlepšení praxe justice
 • provádí publikační a veřejnou vzdělávací činnost, legislativní a expertní činnost - Bílý kruh bezpečí předložil řadu návrhů na legislativní iniciativy

KONTAKT:

Website: http://www.bkb.cz/

Persefona

Persefona je registrovaným poskytovatelem odborného sociálního poradenství pro oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění. Rozsah služeb pokrývá psychologickou, sociální a právní pomoc obětem bezpráví a jejich příbuzným především v Brně a na jižní Moravaě.

Persefona

 • je registrovaným poskytovatelem odborného sociálního poradenství pro oběti domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění
 • rozsah služeb zahrnuje psychologickou, sociální a právní pomoc obětem bezpráví a jejich příbuzním v okolí Brna a na Jižní Moravě
 • organizace má celostátní dopad v oblasti vzdělávání a odborné činnosti, která se zaměřuje především na vzdělávání odborníků a poukazuje na prázdná místa v péči o oběti domácího násilí a znásilnění

KONTAKT:

Website: http://www.persefona.cz/

České sdružení obětí dopravních nehod

České sdružení obětí dopravní nehod poskytuje pomoc obětem dopravních nehod, poškozeným stranám, stejně jako přeživším, kteří se ocitli v obtížných životních situacích. Sdružení nabízí také řadu odborníků - psychologů, právníků, studentů - kteří chtějí pomoci v této oblasti na základě svých odborných zkušeností a zájmu o tuto problematiku.

Česká asociace Linek důvěry

 • poskytuje krizovou intervenci (v současné době v České republice funguje téměř čtyřicet linek důvěry, které nabízejí anonymní telefonní kontakt ke konzultaci aktuálních otázek naléhavé nebo mimořádné povahy)
 • poskytuje informace o službách a kontakty na vhodné instituce s navazujícím zaměřením
 • linky důvěry jsou instituce, které pomáhají v prevenci sebevražd, depresivních stavů, duševních poruch a onemocnění (linky pomoci nabízí psycho-sociální pomoc a nejsou omezeny jen na lékařské chápání pomoci v případě nemoci)

KONTAKT:

Website: http://www.capld.cz/

Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě pořádá osvětové kampaně proti týrání dětí, zpracovává jednotlivé žádosti o pomoc, včetně příspěvků na nákup rehabilitačních pomůcek, příspěvků na osobní asistenci, podporu pro děti v rodinách, které čelí mimořádné sociální nouzi, poskytuje podporu pro opuštěné děti.

Nadace Naše dítě

 • byla založena v roce 1993 s posláním pomáhat dětem v obtížných situacích
 • zpracovává jednotlivé žádosti o pomoc, včetně příspěvků na nákup rehabilitačních pomůcek, příspěvků na osobní asistenci, podporuje děti v rodinách, které čelí mimořádné sociální nouzi, podporuje opuštěné děti, a mnoho dalších
 • spravuje Nadační investiční fond a použití výnosů z těchto zdrojů každý rok na podporu organizací, které pomáhají ohroženým dětem
 • organizuje osvětové kampaně proti týrání dětí (Červené nosy, Stop násilí na dětech)

KONTAKT:

Website: http://www.nasedite.cz/

Česká společnost pro ochranu dětí a Růžová linka

Česká společnost pro ochranu dětí a Růžová linka pomáhají řešit problémy dětí za podpory týmu profesionálních odborníků vzdělaných v oblasti zdraví dětí, dětské patologie, sociální práce a řešení tlaků a stresu dětí a mladých lidí v rodině , škole a dalších sociálních komunitách.

Česká společnost pro ochranu dětí a Růžová linka

 • pomáhá řešit problémy dětí za podpory týmu profesionálních odborníků z oblasti zdraví dětí, dětské patologie, sociální práce a řešení tlaku a stresu dětí a mladých lidí v rodině, škole a dalších sociálních komunitách
 • poskytuje základní informace o právech dětí, o ochraně dětí před všemi formami interpersonálního násilí, zejména poskytuje informace o ochraně dětských obětí násilí

KONTAKT:

Website: http://www.ruzovalinka.cz/

Sdružení linek bezpečí

Sdružení Linek bezpečí je nevládní nezisková organizace, jehož cílem je vytváření a podpora projektů, které by přispěly k vytvoření účinného systému ochrany dětí a mladých lidí v České republice, stejně jako k prevenci negativních sociálních jevů mezi dětmi a dospívajícími.

Asociace Linek bezpečí

 • je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 1994 nejuznávanějšími českými odborníky na péči o dítě
 • jejím posláním je pomáhat dětem v České republice, které se ocitly v obtížné a krizové situaci
 • mezi cíle organizace patří vytvoření a podpora projektů, které by mohly pomoci k vytvoření účinného systému ochrany děti a mladých lidí v České republice, jakož i prevence negativních sociálních jevů mezi dětmi a dospívajícími

KONTAKT:

Website: http://www.linkabezpeci.cz/

Elektra

Elektra je nezisková organizace, která byla založena z iniciativy klientů a terapeutů v roce 1995 na pomoc ženám - obětem sexuálního zneužívání v dětství a znásilněným ženám. Nabízí pomoc lidem, kteří se setkali sexuálním násilím v dětství a dospělosti.

Elektra

 • je nezisková organizace, která byla založena z iniciativy klientů a terapeutů v roce 1995 na pomoc ženám - obětem sexuálního zneužívání v dětství a znásilněným ženám
 • nabízí pomoc lidem, kteří se setkali se sexuálním násilím v dětství a dospělosti: bývalé dětské oběti sexuálního násilí, znásilněné ženy i muži bez ohledu na jejich životní historii, matky zneužitých dětí, životní partneři a příbuzní obětí sexuálního násilí
 • organizuje školení a přednášky pro zaměstnance pracující s rodinami, pedagogy, zdravotníky, sociální pracovníky, atd.

KONTAKT:

Website: http://www.centrumelektra.cz/

Rosa

ROSA se zaměřuje na zlepšení systému pomoci ženám-obětem domácího násilí a jejich dětem. Poskytuje také odborné poradenství specialistů a komplexní pomoc ženám-obětem domácího násilí, krizovou intervenci, sociální a terapeutické poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu a poskytování diskrétního bydlení pro ženy-oběti domácího násilí.

ROSA

 • zaměřuje se na zlepšení systému pomoci ženám-obětem domácího násilí a jejich dětem
 • poskytuje odborné poradenství specialistů a komplexní pomoc ženám-obětem domácího násilí; krizová intervence, sociální a terapeutické poradenství, vytvoření bezpečnostního plánu a poskytování diskrétního bydlení pro ženy - oběti domácího násilí
 • hlavní cíle organizace jsou: zajistit bezpečnost klientům a dětem, kteří byli svědky domácího násilí nebo násilím v rodině mohou být ohroženy, identifikace rizikových faktorů a vytváření bezpečnostních plánů, zvýšení informovanosti klientů o možnostech v jejich situace, pomoc klientům porozumět dynamice násilí, podpora pro odbourání traumat způsobených násilím

KONTAKT:

Website: http://www.rosa-os.cz/

ProFem

ProFem je nevládní organizace, která se zaměřuje na sociální oblasti, kde jsou porušována práva žen, a to zejména na oblast domácího násilí na ženách. Další oblastí zájmu je také nerovnost a diskriminace žen v ekonomii a dalších oborech.

ProFem

 • je nevládní organizace, která se zaměřuje na sociální oblasti, kde jsou porušována práva žen, se zaměřením zejména na domácí násilí na ženách
 • další oblasti zájmu jsou také nerovnost a diskriminace žen v ekonomii a dalších oborech
 • témata se přibližují na veřejných akcích, konferencích a seminářích
 • lobby, podporuje vytváření sdílených sítí, vydává vlastní a cizojazyčné informační materiály
 • kontakty se zahraničními organizacemi, účast na mezinárodních projektech, konferencích a seminářích, práce v rámci mezinárodní sítě organizací
 • cílem organizace je přispět k posílení osobního, sociálního a politického postavení žen v české společnost

KONTAKT:

Website: http://www.profem.cz/

Liga lidských práv

Liga lidských práv je nevládní organizace se sídlem v České republice, která se zabývá ochranou lidských práv v rámci práv zaručených Listinou základních práv a svobod, a dále v rámci závazných mezinárodních úmluv. Cílem organizace je zajistit vyšší standard práv dětí v České republice, stejně jako práv obětí systému trestního soudnictví.

Liga lidských práv

 • je nevládní organizace se sídlem v České republice, která se zabývá ochranou lidských práv v rámci práv zaručených Listinou základních práv a svobod, a dále v rámci závazných mezinárodních úmluv
 • podporuje lidská práva za pomoci výzkumu a vzdělávání s cílem zlepšit kvalitu života pro všechny, a pomocí vedení strategicky významných soudních sporů vytváří inovativní argumenty a zlomová rozhodnutí
 • klade si za cíl zajistit vyšší standard práv dětí v České republice, stejně jako práv obětí systému trestního soudnictví

KONTAKT:

Website: http://www.llp.cz/

Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.