Práva obětí trestných činů – podle zemí

Mohu se odvolat proti rozsudku nebo v případě, že pachatel není shledán vinným?

Mohu podat mimořádný opravný prostředek?

Jaká mám práva poté, co rozsudek nabude právní moci?

Více informací

Mohu se odvolat proti rozsudku nebo v případě, že pachatel není shledán vinným?

Odvolání můžete podat pouze proti výroku, který se týká vašeho nároku na náhradu škody. Odvolání musíte podat do 8 dnů ode dne, kdy vám je rozsudek doručen. Pokud je pachatel zproštěn obvinění, pak odvolání nemůžete podat. Nemůžete se odvolat ani proti rozhodnutí o trestu.

Nemáte ani právo na odvolání proti rozhodnutí o podmíněném nebo předčasném propuštění pachatele na svobodu.

Pokud nehovoříte úředním jazykem (česky), máte právo na tlumočníka.

V průběhu odvolacího řízení vás může zastupovat fyzická osoba, které dáte plnou moc, advokát nebo organizace poskytující pomoc obětem trestných činů. Pokud máte omezenou způsobilost k právním úkonům pro nedostatek věku nebo z důvodu duševní nemoci, může vás zastupovat váš rodič nebo opatrovník. Opatrovníka ustanovuje soud. V případě, že máte právo na bezplatnou právní pomoc,pak vám soud určí advokáta, který vás bude zastupovat.

Máte právo nahlížet do trestního spisu. Můžete si pořizovat výpisky a poznámky, na své náklady si nechat pořídit kopie dokumentů založených ve spise, kromě údajů týkajících se totožnosti chráněných svědků nebo tajných agentů a dokumentů zachycujících hlasování soudců. Stejná práva jako oběť trestného činu má i její právní zástupce.

Právní předpisy nestanoví pro odvolací řízení žádnou zvláštní ochranu pro oběť trestného činu kromě poskytnutí informace, pokud dojde k útěku obviněného z vězení nebo k jeho propuštění.

Mohu podat mimořádný opravný prostředek?

Proti rozhodnutí odvolacího soudu už nemáte žádný opravný prostředek. Tuto možnost mají jen obhájce a státní zástupce. Mimořádný opravný prostředek musí být podán do dvou měsíců od doručení konečného rozhodnutí.

Jaká mám práva poté, co rozsudek nabude právní moci?

Právo nijak neupravuje vaše práva na přístup ke spisu ve vztahu k výkonu rozhodnutí.

Pokud vám hrozí riziko spojené s propuštěním obviněného na svobodu nebo s jeho útěkem, budete o této skutečnosti informováni, jakmile nastane.

Poté, co je pachatel odsouzen, musíte soud první instance požádat o poskytnutí informace o útěku či propuštění pachatele. Policie, státní zástupce, soud nebo vězení by vás měli informovat, jakmile to zjistí.

Více informací:

  • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. – v češtině
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon – v češtině
  • Zákon č. 209/1997 Sb. o odškodňování obětí trestné činnosti – v češtině a angličtině
Poslední aktualizace: 16/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.