Práva obětí trestných činů – podle zemí

Za oběť trestného činu jste považováni, pokud jste utrpěli škodu nebo mohly být vaše právní zájmy chráněné trestním právem poškozeny v jiných ohledech, např. jestliže jste byli zraněni nebo byl poškozen či odcizen váš majetek, a tento čin je podle rakouského práva trestným činem. Zákon zaručuje, že jako oběť trestného činu máte určitá individuální práva před soudním řízením, během něj a po jeho skončení.

V Rakousku začíná trestní řízení, jakmile kriminální policie (Kriminalpolizei) nebo státní zastupitelství (Staatsanwaltschaft) zahájí v reakci na počáteční podezření vyšetřování. Po skončení vyšetřování se státní zástupce může rozhodnout řízení ukončit, nařídit alternativní opatření k běžnému trestnímu řízení nebo podat žalobu k soudu. Některé trestné činy (trestné činy podléhající soukromé žalobě – Privatanklagedelikte) jsou souzeny pouze na žádost oběti, která musí v takovém případě podat žalobu sama. V takových případech se neprovádí žádné vyšetřování.

Během soudního jednání provádí soud důkazy. V závislosti na závažnosti trestného činu rozhoduje o věcech

  • samosoudce nebo
  • soudní senát, který se v závislosti na dotčeném trestném činu skládá z jednoho nebo dvou soudců z povolání a dvou přísedících, kteří rozhodnou o vině obžalovaného a výši trestu, nebo
  • porotní soud, který se skládá ze tří soudců z povolání a osmi přísedících (porotců). Porotci rozhodnou o vině obžalovaného, zatímco rozhodnutí o výši trestu přijímají společně porotci a tři soudci z povolání.

Jako oběť můžete mít v trestní řízení velmi významnou úlohu. Máte rovněž řadu práv. Můžete se řízení účastnit jako oběť bez zvláštního právního postavení nebo se stát účastníkem uplatňujícím občanskoprávní nároky, subsidiárním žalobcem či soukromým žalobcem a využívat dalších práv a možností.

Po kliknutí na následující odkazy naleznete požadované informace:

1 - Má práva v případě, že se stanu obětí trestného činu

2 - Oznámení trestného činu a má práva v průběhu vyšetřování nebo soudního řízení

3 - Má práva po skončení soudního řízení

4 - Náhrada škody

5 - Má práva na podporu a pomoc

Poslední aktualizace: 06/11/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.